بررسی رابطه بین سبک‎های دلبستگی مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتریان (مورد کاوی : مرکز آموزش‎های الکترونیکی دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت بازاریابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (بازاریابی)، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مصرف‎کنندگان در ارتباطشان با سازمان‎های خدماتی، نیازها و تمایل‎های متفاوتی دارند و تمام آنها نسبت به برقراری روابط نزدیک تجاری از دید "ارتباط‎جویی" در برابر "ارتباط‎گریزی" تمایل مشابهی ندارند. با وجود اینکه مدیریت ارتباط با مشتری، یکی از اولویت‎های پژوهشی در زمینۀ بازاریابی بوده است؛ اما پژوهشگران و مدیران بازاریابی آن‎گونه که باید، این اولویت‎های ارتباطی متمایز را درک نکرده‎اند. این پژوهش با معرفی "سبک‎های دلبستگی مشتریان" به پژوهشگران و مدیران بازاریابی، در شناسایی و پیش‏بینی نیاز‎های ارتباطی مشتریان کمک می‎کند. برای این امر، پژوهشی پیمایشی در مرکز آموزش‎های الکترونیکی دانشگاه تهران (به‎منزلۀ یک مرکز خدماتی) و روی دانشجویان (به‎منزلۀ مصرف‎کننده خدمات) انجام شد تا ارتباط بین سبک‏های دلبستگی مشتریان با متغیرهای ارتباطی بررسی شود. داده‎ها از طریق پرسش‎نامۀ برخط گردآوری شدند و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد نظریۀ دلبستگی، مبنای نظری قدرتمندی برای یک رویکرد پیش‏بینانه و برپایۀ مشتری برای بهبود کارایی و اثربخشی فعالیت‎های بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری سازمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Customer Attachment Styles and Customer Relationship Management (Case Study: Virtual University of Tehran)

نویسندگان [English]

  • mohammad Haghighi 1
  • Amir khanlari 2
  • vahid Maghhsoodi 3
1 Associate Prof. in Marketing, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Prof. in Marketing, University of Tehran, Tehran, Iran
3 M.Sc. in Executive Management (Marketing), University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Consumers have different needs and desires in their relationship with service firms and not every consumer is willing to engage in close commercial relationship in the same manner. Although customer relationship management (CRM) is a top priority for marketers, scholars and managers do not appropriately understand these distinct relational preferences. This article introduces ‘customer attachment styles’ to help researchers and managers in identifying and predicting the relational needs of customers. Survey-based data in the Virtual University of Tehran as a service provider and on students as consumers reveal the relevance of customer attachment styles for the aforementioned outcome variables. Data were gathered by an online questionnaire and analysed by Pearson correlation test and confirmatory factor analysis (CFA). Findings demonstrates that attachment theory is a fruitful foundation for a truly customer-based and predictive approach that helps improving CRM effectiveness and efficiency, and strengthens the marketing contribution to the firm`s ability to compete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Attachment Style
  • Customer relationship management
  • Attachment Anxiety
  • Attachment Avoidance
  • Attachment Security