تحلیل تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر تصویر نمادین، تصویر عملکردی و وفاداری برند

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه اصفهان، ، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ـ تولید، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی، بر وفاداری برند از طریق نقش میانجی­گری تصویر برند است. این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از دید روش توصیفی ـ پیمایشی برپایۀ مدل‎سازی معادلات ساختاری است. جامعۀ آماری پژوهش مشتریان بانک شهر در شهر اصفهان هستند که 130 نفر به‎روش تصادفی، متناسب با حجم انتخاب شدند. نتیجه این پژوهش، نشان می‎دهد که مسئولیت‎های قانونی، اخلاقی و وفاداری مشتریان با پل ارتباطی تصاویر عملکردی و نمادین به هم متصل می‎شوند. به بیان رساتر و دقیق‎تر، ارتباط وفاداری با تصویر نمادین ادارک‎شدۀ مشتریان، مستحکم‎تر از تصویر عملکردی تشخیص داده شد. از این رو، این بانک می‎تواند با استحکام کردن این سازه‎های ذهنی، مشتریان وفادارتری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the Impact of Corporate Social Responsibility on Symbolic Image, Performance Image and Brand Loyalty

نویسندگان [English]

  • Hosein Rezaei Dolatabadi 1
  • Lila Joshyar Najafabadi 2
  • Javad Khazaei Pool 3
  • Reza Verij Kazemi 4
1 Assistant Prof. of Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 MSc., EMBA, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 MSc, Marketing Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 MSc, Industrial Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the impact of CSR on brand loyalty through the mediating role of brand image is casting. The purpose of this study applied descriptive - survey is based on structural equation modeling. The study sample consisted of 130 bank customers in the city that are classified randomly selected. The results of this study that the legal and ethical responsibilities with customers loyalty, by the functional and symbolic Images like copulative bridge are connected together. More precisely, loyal relationship with the symbolic image perceptions by customers, extending the functional images was detected. Hence, these banks can strengthen the structures of the mind, to be loyal customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate social responsibility
  • Brand image
  • Brand Loyalty
  • City Bank