تبیین تأثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین تأثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر کارآفرینی دانشگاهی، در دانشگاه تهران و با روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام گرفته است. پژوهشگران پس از بررسی مبانی نظری و مطالعاتی که در زمینۀ کارآفرینی دانشگاهی و فرهنگ انجام شده است، به طرح سؤال اصلی پژوهش و ده سؤال فرعی پرداختند. برای گردآوری داده‎ها، پرسش‎نامۀ سنجش فرهنگ سازمانی کارآفرینانه مک گوایر (2003) و پرسش‎نامۀ کارآفرینی دانشگاهی برنان و مک گوان (2006) روی نمونه‎ای 244 نفری از اعضای هیئت علمی دانشگاه که به‎روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای انتخاب شدند، اجرا شد. نتایج آزمون رگرسیون خطی نشان داد که فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر کارآفرینی دانشگاهی تأثیر دارد. همچنین نتایج آزمون فریدمن درخصوص رتبۀ متغیرها در مقایسه با یکدیگر، نشان داد که در میان ابعاد فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، پیشگامی بالاترین و ارتباطات باز پایین‎ترین رتبه را داشته است. درنهایت با استفاده از روش پژوهش مدل‎یابی معادلات ساختاری و نرم‎افزار لیزرل، داده‎های آماری تحلیل و بررسی شدند و مدل نهایی پژوهش به‎دست آمد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining effect of Entrepreneurial Organizational Culture on Academic Entrepreneurship in the University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Zali 1
  • Razavi Razavi 2
  • Nahid Mohammadzade Parchin 3
1 Assistant Prof., Faculty of Entrepreneurial Organization, University of Tehran, Iran
2 Associate Prof., Faculty of Industrial Management, University of Tehran, Iran
3 Master of Science in Entrepreneurial Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Present paper attempts to examine the impact of entrepreneurial organizational culture (EOC) on academic entrepreneurship in the University of Tehran (UT) employing the descriptive-survey research methodology. After reviewing the theoretical foundations and the related literature in the field of academic entrepreneurship and culture, the authors posed the main research question and its ten secondary ones. The questionnaire developed by Mcquaire (2003) for measuring EOC as well as the one developed by Brennan & McGowan (2006) for measuring academic entrepreneurship were used for collecting the required data. The research sample includes 244 individuals from the UTfaculty members that were selected based on stratified random sampling method. The results of the linear regression test showed that EOC influenced academic entrepreneurship. Moreover, the results of the Friedman’s test indicated that proactiveness and open communication had respectively the highest and lowest ranks among the dimensions of EOC. Ultimately, the statistical data were analyzed using the Structural Equation Modeling (SEM) methodology and the Lisrel software producing the final model of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Organizational Culture
  • academic Entrepreneurship
  • Tehran University