تبیین عوامل تأثیرگذار بر تصویر بانک‎های شهر تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ، ایران

2 استادیار دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش پیش رو با معرفی رویکردهای موجود در زمینۀ تعریف و مطالعۀ تصویر شرکت، با استفاده از داده‌های گردآوری شدۀ هفت بانک مستقر در شهر تهران، رابطه میان تصویر شرکت با متغیرهای مسئولیت اجتماعی، واکنش به بحران‎ها، کنش ذی‎نفعان و عوامل محیطی را بررسی می‌کند. براساس تعریف، تصویر شرکت همان چیزی است که مایلیم ذی‎نفعان از سازمان ادراک کنند. در این راستا و به‎منظور بررسی این رابطه، از یک پرسش‎نامۀ محقق ساخته، شامل بیست‎وهفت سؤال استفاده شده است. روایی پرسش‎نامه با استفاده از روایی معیار محاسبه شد و پایایی آن با آزمون آلفای کرنباخ (932/0) بود. داده‌های جمع‎آوری شده از 1044 پرسش‎نامه بازگشتی که از 85 شعبه گردآوری شده بود با استفاده از بستۀ نرم‎افزاری اس.پی.اس.اس. (16) تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که تصویر بانک‎ها تحت تأثیر متغیرهای عوامل محیطی و ایفای مسئولیت اجتماعی قرار دارد. ادراک ذی‎نفعان و مدیریت بحران‌ها تأثیری بر تصویر بانک‎ها ندارند. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود تصویر بانک‎ها به مدیران آنها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Influencing Factors on Corporate Image of Governmental Banks

نویسندگان [English]

  • Asgari Asgari 1
  • Mohamadi Zanjirani Mohamadi Zanjirani 2
1 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
2 Assistant Prof., Administrative & Economics Faculty of Isfahan, Iran
چکیده [English]

In This paper the concept of corporate image has examined in detail and a complete discussion devoted to the presentation of three trends discernable in corporate image literature .in the later steps the Influencing Factor on corporate image are considered and examined. Contrary to the studies fulfilled in other countries, the research results show that in Iran fulfillment of social responsibilities of the corporate, stakeholders Perception, and crisis management are affected by and described according to the concept of corporate image. According to results it is recognized that environmental factors such as physical environment, competitors behaviors and be in accordance with governmental policies ,were most important influencing factor on corporate image of Iranian Governmental Banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Image
  • Corporate Social Responsibilities
  • Crisis Management
  • Stakeholders