ارزیابی تأثیر عملکرد لجستیک بر رقابت‌پذیری جهانی در خلال سال‌های 2007 تا 2013

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پردیس فارابی (قم) دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

زیرساخت‌های حمل و نقل از جمله عوامل کلیدی در توسعه کشور‌ها و صنایع محسوب می‌شوند. از این‌ رو، توسعه متوازن زیربخش‌های آن از جمله عوامل متضمن توسعه پایدار به‌شمار می‌رود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه‌های عملکرد لجستیک بر توان رقابت‌پذیری ملی است. بدین منظور، رابطه داده‌های ثانویه شاخص‌های عملکرد لجستیک بانک جهانی و رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد، با بهره‌گیری از رگرسیون چندمتغیره پنلی، ارزیابی شد. نمونة آماری با رویکرد غیرتصادفی از داده‌های پنلی شاخص‌های GCI و مؤلفه‌های LPI در کشور‌هایی بود که در گزارش‌های سالانة 2007، 2010، و 2012 در این دو نهاد ارزیابی شده‌اند. یافته‌های حاصل از آزمون تأثیر مؤلفه‌های عملکرد لجستیک بر رقابت‌‌پذیری کشور‌ها، با به‌کارگیری نرم‌افزار Eviews نسخة 6 و مدل‌های پنل دیتا، نشان‌دهندة تأثیر مثبت و معنادار شاخص‌های حمل و نقل، گمرکات، و زیرساخت‌ها بر رقابت‌پذیری جهانی کشور‌هاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Logistic Performance on Global Competitiveness during 2007-2013

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Ghasemi 1
  • Hossein Adousi 2
1 Assistant Prof., Farabi Campus Qom, Qom, Iran
2 M.Sc. in Business Management (Finance), Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Transportation infrastructure is one of the key success factors
in industrial and national development. Indeed, balanced development in
transportation intersections has played a significant role in sustainable
development. The present research tries to investigate the impact of
logistic indicator on global competitiveness. To achieve the goal
secondary data from GCR (Global Competitiveness Report) and LPI
(Logistic Performance Indicator) multivariate Panel regression technique
have been used. Statistical sample with non-probability strategy include
GCI and LPI panel data in 2007, 2010 and 2012. Findings of the research
by EVEIEWS 6 and panel data model reveal significant and positive
impact on GCI and customs, infrastructure and shipments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • GCR
  • LPI
  • Panel Data Model
  • Transportation Infrastructure
آقازاده، ه.؛ استیری، م. و اصلانلو، ب. ( 1386 ). بررسی مؤلفه های مؤثر بر رقابت پذیری بنگاه ها در ایران .
.38-60 :(3) فصلنامة پژوه شهای اقتصادی، 6
ارزیابی تأثیر عملکرد لجستیک بر رقابت پذیری جهانی در خلال .... 379
اصغری زاده، ع. و قاسمی، ا.ر. ( 1388 ). مسیر تعالی عملکرد زنجیرة عرضه: رهیافتی نوآورانه در جهت نیل
به مدیریت زنجیرة تأمین جامع (مطالعة موردی: زنجیرة عرضه شرکت شهروند )، پژوه شه ای
.97-124 :(52) بازرگانی، 13
ترکان، ا. و شهبازی، م. ( 1389 ). بررسی تأثیر بخش خصوصی بر توسعة زیرساخت ها، فصلنا مة راهبرد ،
.245-276 :(57) 19
حسینی، م. و رحیمی کلور، ح. ( 1389 ). الزامات رقابت پذیری در بخ شهای صنعت و تجارت (با تأکید بر
.79 -86 :( تجریبات داخل کشور)، نشریة لاستیک ایران، ( 60
دیواندری، ع.؛ نیکوکار، غ.؛ نهاوندیان، غ.؛ و آقازاده، ه. ( 1387 ). بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در
.39 -54 :(1) ایران، مدیریت بازرگانی، 1
تهران: نشر فرهنگ شناسی. ، EVEIEWS سوری، ع. ( 1390 ). اقتصادسنجی همراه با کاربرد 7
گجراتی، د. ( 1995 ). مبانی اقتصاد سنجی. جلد اول و دوم، ترجمة حمید ابریشمی ( 1385 ). چاپ چهارم،
تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مهرگان، م.ر.؛ صفری، ح. و اصغری زاده، ع. ( 1389 ). اندازه گیری توان رقابتی پتروشیمی متانول با استفاده
.165 -184 :(4) از سیستم فازی، نشریة مدیریت بازرگانی، 2
Arvis, J. F., Mustra, M. A., Ojala, L., Shepherd, B., & Saslavsky, D. (2012).
Connecting to compete 2012: trade Logistics in the Global Economy (No.
12689). The World Bank. http://siteresources.worldbank.org/TRADE/
Resources/239070-1336654966193/LPI_2012_final.pdf.
Bougheas, S. Demetriades, P., and Morgenroth, E. (1999). Infrastructure, Transport
Costs and Trade, Journal of International Economics, 47 (1): 91-112.
Central Bank of Islamic Republic of Iran, retrieved in: http: //www.cbi.ir.
Lakshmanan, T.R., Chaterjee, L.R. (2005). Economic Consequences of Transport
Improvements, ACCESS. No. 26. Retrieved in: www.uctc.net/access/
access.asp.
CIA - The World Factbook. (2012). Central Intelligent Agency. , retrieved in: https:
//www.cia.gov/library /publications/the-world-factbook.
Gunasekaran, A. & Kobu, B. (2007). Performance measures and metrics in logistics
and supply chain management: a review of recent literature (1995–2004) for
research and applications. International Journal of Production Research,
45(12): 2819-2840.
Iran Road Transportation and Maintenance Organization (2010). annual statistic
report 2010, retrieved in: http: //www.rmto.ir/NewTTO/MainF.asp.
Koufteros, X. A., Vonderembse, M. A., & Doll, W. J. 2002. Examining the
competitive capabilities of manufacturing firms. Structural equation
modeling, 9(2): 256-282.
Limao, N. and Venables A. J. (2001). Infrastructure Geographical Disadvantage,
Transport Costs, and Trade, World Bank Economic Review, 15 (3): 451-479.
Clark, X., Dollar, D., Micco, A. (2004). Port efficiency, maritime transport costs,
and Bilateral trade, Journal of Development Economics, 75: 33-41.
Çelik, A.P., Naqvi, L. (2007). Turkey: Current and Future Political, Economic, and
Security Trends, Prepared for the Canadian Defence & Foreign Affairs
Institute, Calgary, Canada, retrieved in: www.cdfai.org.
Porter and Miller. (1985). Competitive Advantage, the Free Press, New York.
Schwab, K. (2007). The Global Competitiveness Report 2007–2008, World
Economic Forum, Geneva, Switzerland.
Schwab, K. (2011). The Global Competitiveness Report 2010–2011, World
Economic Forum Geneva, Switzerland.
Schwab, K. (2012). the Global Competitiveness Report 2011–2012, World
Economic Forum Geneva, Switzerland.
WEF. (2013). Connected World: Transforming Travel, Transportation and Supply
Chains, World Economic Forum, retrieved in: http: //www.weforum.
org/issues/ connected-world-transforming-travel-transportation-and-supplychains.
World Bank. (2010), World Development Indicators. Washington retrieved in:
elibrary.worldbank.org/.