خوشه‌بندی مشتریان بر اساس سبک خرید و بررسی ارتباط آن با ابعاد نوجویی ذاتی و ابعاد شخصیتی نئو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازگانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطة بین سبک‏های تصمیم‏گیری خرید، ابعاد نوجویی ذاتی، و ابعاد شخصیتی مصرف‏کننده انجام یافته است. در گام نخست مصرف‏کنندگان، بر اساس مشابهت در سبک خرید، در سه خوشه دسته‏بندی شدند. سپس، به تحلیل رفتار خوشه‏ها بر اساس سبک تصمیم‏گیری، ابعاد نوجویی ذاتی، و ابعاد شخصیتی نئو پرداخته شد. نتایج تحلیل نشان داد که بین سه خوشة شناسایی‌شده در ابعاد نوجویی ذاتی و سه بُعد شخصیتی نئو (روان‏نژندی، اشتیاق به تجارب تازه، و درون‏گرایی) تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. اما بین خوشه‏ها در دو بُعد شخصیتی نئو (توافق‏پذیری و وظیفه‏شناسی) تفاوت مشاهده می‏شود. همچنین، مطالعة مبانی نظری نشان داد که از سه بُعد نوجویی مصرف‏کننده بُعد نوجویی ذاتی ارتباط قوی‏تری با ابعاد شخصیتی دارد. بنابراین، ارتباط ابعاد نوجویی ذاتی با ابعاد شخصیتی تجزیه و تحلیل شد. نتایج بیانگر ارتباط مستقیم بُعد شخصیتی روان‏نژندی با نوجویی احساسی است و بین سایر ابعاد شخصیتی نئو با نوجویی احساسی و شناختی رابطة معنی‏داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Consumer Clustering on the Base of Their Shopping Styles and Examination of Its Relationship with Innate Innovativeness and NEO Personality Dimensions

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Tabatabaee Nasab 1
  • Khadijeh Arjmand 2
1 Assistant Prof in Business Management, Yazd University, Yazd, Iran
2 MSc. Student of Business Management, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

This study has examined the relationship between decision styles in
purchase, the aspects of innate innovativeness and personality dimensions. First,
consumers have been classified into 3 clusters according to similarities in
shopping style. Then, the cluster behavior analysis based on the shopping styles,
aspects of innate innovativeness and NEO personality dimensions. Results don’t
show any significant difference between aspects of innate innovativeness and
three aspects of NEO personality (Neuroticism, Openness, Extroversion), but the
difference is noticeable among the cluster and between two dimensions
(Agreeableness and Conscientiousness). Theoretical Study also shows that among
the three aspects of consumer innovativeness, there is relationship between innate
innovativeness dimension and personality dimensions. Therefore, the relationship
between innate innovativeness dimension and personality dimensions has been
analyzed. The results of the research suggest a direct relationship between
personality dimension of Neuroticism and sensory innovativeness, but there isn’t
any Neo personality and cognitive innovativeness and sensory innovativeness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Innovativeness
  • Innate Innovativeness
  • NEO Personality Dimensions
  • Sensory Innovativeness
  • Shopping Style
احمدی، ع. و زاده فر، م. ی. ( 1390 ). بررسی وضعیت استفاده از بازاریابی رابطه ای برای ارتباط با مشتری
.23-40 :(8) در صنعت هتلداری (مطالعة موردی: هتل پرشین پالاس). مدیریت بازرگانی، 2
امیرشاهی م.ا.؛ حیدر زاده، ک. و دبستانی، ف. ( 1390 ). تأثیر نوگرایی مصرف کنندگان بر سبک های
.1-26 :(3) تصمیم گیری خرید. دو فصلنامة علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 1
جزنی، ن.؛ عزیزی، ش. و عسگر حلوایی، ع. ( 1389 ). سبک های تصمی مگیری مشتریان بر اساس مدل
.9-24 :(36) اسپرولز و کندال. چش مانداز مدیریت بازرگانی، 3
جوشن لو، م.؛ دائمی، ف.؛ بخشی، ع.؛ ناظمی، س. و غفاری، ز. ( 1389 ). ساختار عاملی نسخة تجدید نظر
شده فارسی پرسشنامة شخصیتی نئو در ایران. مجلة روانپزشکی و روانشناسی بالینی در ایرا ن،
.220-230 :(3)16
رضویه، ا.؛ معین، ل. و بهلولی اصل، ف. ( 1389 ). نقش ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی بر
رضایت شغلی کارکنان متأهل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر شیراز، فصلنامة علمی پژوهشی
.1-18 :(4) زن و جامعه، 1
رنجبریان، ب. و کیا، م. ( 1390 ). تأثیر خصیصه های شخصیتی مصرف کننده بر اندازة مجموعه نام های
.75-90:(7) تجاری مورد توجه. مدیریت بازرگان ی، 3
سروقد، س.؛ رضایی، آ. و فدایی دولت، ا. ( 1390 ). رابطة ویژگی های شخصیتی با راهبردهای
.23- مقابله ای و بهزیستی ذهنی معلمان. یافت ههای نو در روانشناسی. 39
صمدی، م.؛ حسین زاده ع. ح. و نورانی کوتنایی، م. ( 1389 ). بررسی رابطه بین تاکتی ک های بازاریابی
:(4) ارتباطی فروشگااه های زنجیره ای و رفتار خرید مشتریان . نشریه مدیریت بازرگان ی، 2
.93-110
فیروزیان، م.؛ حسنقلی پور، ط. و استیری، م. ( 1388 ). بررسی تأثیرگذاری عوامل بسته بندی بر فرایندهای
.125-146 :(3) مختلف رفتار مصرف کنندگان محصولات غذایی. نشریه مدیریت بازرگانی، 1
مرتضوی، س.؛ آسمان دره، ی.؛ نجفی سیاهرودی، م. و علوی، م. ( 1390 ). بخش بندی بازار گوشی تلفن
.115-132 :(8) همراه بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان. نشریه مدیریت بازرگانی، 3
ملاحسینی، ع. و علی میرزایی، غ. ( 1389 ). بخش بندی و شناسایی ویژگ یهای مشتریان گروه های ایران
.135-146 :(3) خودرو و سایپا در شهر کرمان. نشریه مدیریت بازرگانی، 2
357
Bartels,
Citrin, A
Chery, L
Gelade,
Horton,
Hirschm
Hoffman
Lysonsk
Marcati,
Midgley
Park, J.
Rogers,
Mokhlis
McCrae,
J. & Reinders
propositional
64(6): 601-60
A. V., Sprott, D
internet sho
Management
L. Rebekah,
Consumer D
32-62.
G. (2002). Cr
and General
R. L. (1979
decision mak
man, E. C. (
consumption
nn, S. & Soy
consumer inn
i, S., Durvasu
multi-country
10-21.
A., Gianluig
innovativene
Policy, 37(9)
y, D.F., & D
measurement
E. Yu, J. &
styles. Journ
E.M. (1983).
NY .
, S. (2010). R
Analytic Com
, R. R., & Cos
Intelligence
questionnaire
721.
آن....
s, M. J. (2011
l inventory fo
09.
D. E., Silverm
opping: The
t & Data Syste
B. Harte, C
Decision-Maki
reative style, p
Psychology M
9). Some rel
king. Journal o
1984). Expe
n. Journal of B
yez, K. (2010)
novativeness.
ula, S., Zotos
y investigatio
gi, G. M., Pel
ess and person
: 1579-1590.
Dowling, G.R
t. Journal of C
Zhou, J. X.
al of Consum
Diffusion of
Religious Co
mparison. Jou
sta, P. T., Jr. (1
and persona
es. Journal of
و
بررسی ارتباط
1). Consumer
or future resea
man, S. N., &
role of con
ems, 100(7): 2
CH. E.J. (200
ing Styles. Cr
personality, an
Monographs,
lationships b
of Marketing
rience seekin
Business Resea
). A cognitive
Journal of Bu
, Y. (1996). C
on. European
luso, A. (200
nality in the
R. (1978). inn
Consumer Res
(2010), Consu
er Marketing,
f Innovations,
ntrasts in Co
urnal of Busine
1985). Updati
ality dimensi
f Personality
س سبک خرید innovativenes
arch. Journal
Stem, D. E., J
nsumer innov
294−300.
05). Cross-Cu
ross Cultural
nd artistic end
128 (3): 213-2
etween perso
Research, 16:
ng -A subjec
arch, 12(1): 1
e model to pr
usiness Resear
Consumer dec
n Journal of
8). The role
adoption of
novativeness:
search, 4(4): 2
umer innovati
, 27(5): 437-4
,3rd ed. The F
onsumer Shop
ess Studies Qu
ing Norman’s
ions in natu
and Social Ps
ss and its corr
of Business R
Jr. (2000). Ad
vativeness. I
ultural Differ
l Managemen
deavor. Genet
234.
onality and c
: 233-246.
ctivist perspe
15−136.
redict domain
rch, 63(7): 77
cision-making
f Marketing,
of SME ente
innovations,
the concept
229-243.
iveness and s
446.
Free Press, N
pping Styles:
uarterly, 2(1):
“adequate tax
ural language
sychology, 49
خوشه بندی
relates: A
Research,
doption of
Industrial
rences in
nt, 12(3):
tic. Social
consumer
ective of
n-specific
78.-785.
g styles: a
30(12) :
epreneurs’
Research
t and its
shopping
New York,
A Factor
: 52-64.
xonomy”:
e and in
9(3): 710-
ی، دورة 6، شمارة 2، تابستان 1393 􀨩 بازرگا 􀢌􀦶􀭌د􀥠 358
Steenkamp, J. B. E. M., Hofstede, F., & Wedel, M. (1999). A cross-national
investigation into the individual and national cultural antecedents of
consumer innovativeness. Journal of Marketing, 63(2): 55−69.
Srinivasan, S., Pauwels, K., Silva-Risso, J., Hanssens, D.M. (2009). Product
innovations, advertising, and stock returns, Journal of Marketing 73(1): 24-
43.
Sproles, G. B., & Kendall, E. L. (1986). A methodology for profiling consumers
decision making styles. Journal of Consumer Affairs, 20(2): 267-279.
Venkatraman, M. P., & Price, L. L. (1990). Differentiating between cognitive and
sensory innovativeness: Concepts, measurement, and implications. Journal
of Business Research, 20(4): 293−315.
Wood, S.L., Swait, J. (2002). Psychological Indicators of Innovation Adoption:
Cross Classification Based on Need for Cognition and Need for Change.
Journal of Consumer Psychology, 12(1):1-13.
Zolfagharian, M. A., & Paswan, A. (2009). Perceived service innovativeness,
consumer trait innovativeness and patronage intention. Journal of Retailing
and Consumer Services, 16(2): 155-162.