تدوین مدل برنامه‌‌ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر مبنای فرایند توانمندسازی کارکنان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 استاد مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

چکیده

چالش سازمان‌‌ها در قرن بیست‌ویکم رقابت بر مبنای منابع گران‌قیمتی است که تعیین‌کنندة بقا و رشد آن‌‌هاست؛ این منابع عبارت‌اند از: مدیریت، نیروی انسانی، زمین، سرمایه، و منابع سرمایه‌ای (تجهیزات). از میان این منابعْ مدیریت و نیروی انسانی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. در حال حاضر، مزیت رقابتی بسیاری از کشور‌‌‌ها در نیروی انسانی توانمندی است که رسالت استفادة بهینة سایر منابع را بر عهده دارند. امروزه، موفقیت سازمان‌‌ها به تعداد نیروی انسانی وابسته نیست، بلکه به سطح توانمندی منابع انسانی مرتبط است. تلاش سازمان‌‌ها برای توسعة منابع انسانیْ «توانمندسازی» نام دارد و به عنوان یکی از ابزارهای استراتژیک کسب مزیت رقابتی مطرح است. در این تحقیق، مدل استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی به صورت یک الگوی مدون در هفت مرحله ارائه و نحوة اجرا و تکنیک‌های مورد استفاده در یک شرکت حفاری و اکتشاف بررسی شده است. وجه تمایز الگوی طراحی‌شده در ارتباط با برنامه‌ریزی استراتژیک نیروی انسانی، تحلیل محیط خارجی با استفاده از مدل انسوف، تحلیل محیط داخلی با استفاده از مدل مینزبرگ، طبقه‌بندی منابع انسانی با کمک الگوی گروه مشاوران بوستون، و ارائة استراتژی‌های مناسب در قالب مدل توانمندسازی هرسی و بلانچارد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design of Strategic Planning Model for Human Resources Based on Staff Empowerment Process, Case Study (PEDEX Corporate)

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Amin 1
  • Sayed Reza Sayed Javadin 2
  • Ali Ramezani 3
1 Assistant Prof., Human Resource Management, University of Tehran, Iran
2 Prof., Human Resource Management, University of Tehran, Iran
3 Assistant Prof., Industrial Management, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Organizational challenge in the twenty-first century is
competition due to the expensive resources that determine survival and
growth of enterprises. The resources can be categorized as management,
labor, land, capital resources and equipment. Among these materials, human
resources and management have a special place. At present, Competitive
advantage in many countries is based on Human resource capabilities as the
factors responsible for the optimal use of other sources. Today,
organizational success isn't dependent on the number of human resources, but
it is related to the level of human capability. Organizations efforts to improve
the quality of human resources development is known as empowerment. This
is proposed as one of the strategic tools for competitive advantage. In this
research, strategic model of human resource empowerment is presented as a
systematic pattern in seven distinct stages. This has been studied in PEDEX
Company as a case study. What distinguishes the designed pattern in
conjunction with the strategic planning of human resources is analysis of the
external environment using the Ansof model, analysis of the internal
environment using the Minzberg model, human resource classification using
Boston Consulting Group model. This also provides appropriate strategies in
the framework of Hersey and Blanchard Empowerment Model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ansof Model
  • Boston Consulting Group Model
  • Empowerment of Human Resources
  • Hersey and Blanchard Empowerment Model
  • Minzberg Model
  • Strategic Planning of Human Resources
پیرس، جی. و رابینسون، آر. ( 1386 )، برنام هریزی و مدیریت استراتژیک. ترجمة سهراب خلیلی شورینی،
چاپ چهارم. تهران: انتشارات یادواره کتاب.
سعادت، ا. ( 1387 )، مدیریت منابع انسانی، چاپ چهارم. تهران: انتشارات سمت.
کاتلر، اف. ( 1387 ). اصول بازاریابی. ترجمة بهمن فروزنده. چاپ پنجم. تهران: انتشارات آترپات کتاب.

Ahearne, M., Mathieu, J. and Rapp, A. (2005). To Empower or Not to Empower
Your Sales Force? An Empirical Examination of the Influence of Leadership
Empowerment Behavior on Customer Satisfaction and Performance. Journal
of Applied Psychology, 90 (5): 735-744.
Anandam, M. (2002). The evolution of information systems: their impact on
organizations and structures, Management Decision, 40 (5): 45-55.
Antoniou, P., Ansoff, H., Igor, H. (1996). InInternational Encyclopedia of Business
& Management. Vol. 1. Edited by Malcolm Warner. London: Routledge.
Bruce, N. (2002). Facilitating Empowerment in Organizations, Leadership &
Organization Development Journal Research paper, 15 (4): 32-40.
Hersey, P., Blanchard, K.H., Johnson, D. E. (2004). Management of Organization
Behavior, 11th Edition, Prentice-Hall, USA.
Honold, L. (1997). A review of the literature on employee empowerment,
Empowerment in Organizations, 5(4): 202-212.
Mintzberg, H. (1990). Strategy formation Schools of thought. In Perspectives on
Steategic Management, Edited by James W. Fredrickson, Harper Business,
London.
Mintzberg, H., Quinn, J.B. and Ghoshal, S. (2000). The Strategy Process, Revised
European Edition. Prentice Hall, London.
Moreno-Luzón, M.D., Peris, F.J. (1998). Strategic approaches, organizational design
and quality management: Integration in a fit and contingency model,
International Journal of Quality Science, 3 (4): 328 – 347.
Nelson, E. (2004). The Product Life Cycle of Engineered Metals: A Comparative
Analysis of the Application of Product Life Cycle Theory, Journal of
Business & Industrial Marketing, 11: 18-25
Pemberton, J.D., Stonehouse, G.H. (2000). Organisational learning and knowledge
assets – an essential partnership, The Learning Organization, l7 (4): 20-27.
Ritchie, B. and Riley, M. (2004). The role of the multi-unit manager within the
strategy and structure relationship; evidence from the unexpected,
International Journal of Hospitality Management, 23(2):12-22.
Scarnati, J.T., Scarnati, B.J. (2002). Empowerment: the key to quality, The TQM
Magazine, 14 (2): 110-119.
Wing, L.S. (1996). Personal empowerment: self as tool, Empowerment in
Organizations, 4 (3): 34-36.
Wyer, P., Mason, J. (1999). Empowerment in small businesses. Participation and
Empowerment Case study: An International Journal, 7 (7): 180-193