طراحی مدل ساختاری احساس گناه مصرف‌کننده جهت پیش‌بینی رفتارهای خرید در آینده

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

: این مطالعه تلاش می‌کند دانش حاضر در زمینة احساس گناه مصرف‌کننده را از طریق پیشنهاد یک مدل ساختاری بررسی کند و در قالب این مدلْ رفتارهای خرید آیندة فرد را پیش‌بینی نماید. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل عاملی در میان جامعة مصرف‌کنندگان مراجعه‌کننده به مراکز خرید شهر کرمانشاه به اجرا درآمد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامة استاندارد احساس گناه مصرف‌کنندة آیلا اوزان و همکاران (۲۰۱۲) با روایی محتوایی 62/0 و پایایی 78/0 بود، و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و آموس تجزیه و تحلیل انجام گرفت و، در نهایت، مشخص شد که بین احساس گناه و خریدکردن، خریدنکردن، تخطی از هنجار‌ها، خود‌سرزنشی، و لذت‌گرایی در سطح اطمینان 95 درصد رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین احساس گناه و واکنش‌های مقابله‌ای و نیز بین واکنش‌های مقابله‌ای و پیش‌بینی رفتارهای خرید در آینده رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، در مدل نهایی، خریدنکردن دارای بیشترین تأثیر در بروز احساس گناه در مصرف‌کننده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design of a Structural Model for Consumer Sense of Guilt to Predict Future Buying Behavior

نویسندگان [English]

  • Hossein Heidari 1
  • Mohammad Faryabi 2
  • Alireza Fazel Zadeh 2
1 Ph.D. Candidate in Business Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof. in Business Management, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

Consumer guilt is a feeling that may be resulted from
someone recognition of having failed to achieve the internalized personal
or social moral standards in the context of consumption. The present
study aims to contribute to current knowledge of consumer guilt by
offering a comprehensive structural model of the consumer guilt in order
to predict future buying behavior. The method of this study (SEM) among
the consumers referred to those in the commercial and shopping
complexes in the city of Kermanshah by random. Data have been
collected by questionnaire of guilt consumer by Ayla ÖZHAN
DEDEOĞLU and CVI with 62.0 and 78% reliability. The questionnaires
have been distributed among the costumers. The data have been analyzed
by the SPSS and Amos applications. The findings reveal that regret Make
a purchase, Withheld purchase, transgression of norms, self-control
failures and indulgence in hedonic desires are the antecedents that
significantly explain consumer guilt. Among the responses studied in
literature, only those related to reparative action, psychological repair
work and justification are significantly loaded to coping responses factor.
The final model has the greatest impact on the incidence of feeling guilty
and withheld purchase by the consumer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer Guilt
  • forecasting
  • model design
  • Purchasing behavior
آخوندی، م.ب. و ایازی، ع.ن. ( 1391 ). مفاهیم اجتماعی در قرآن مجید بر اساس تفسیر راهنما، قم: مرکز
چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
بدار، ال. دی.؛ لامارش، ژ. ال. ( 1381 ). روا نشناسی اجتماعی، ترجمة حمزه گنج ی، چاپ دوم ، تهران :
انتشارات ساوالان.
تاج زاده نمین، ا.؛ تاج زاده نمین، ا.؛ مرتعی قره بلاغ، ر. ( 1389 ). رابطه تعامل فروشنده و مشتری با عملکرد
.21-40 :(6) فروشنده، نشریة مدیریت بازرگانی، 2
حیدری نراقی، ع.م. ( 1387 ). بررسی گناهان کبیره، چاپ پنجم، قم: انتشارات احکام دین.
خرمشاهی، ب. ( 1377 ). دانشنامة قرآن و قرآ نپژوهی، ج 1، تهران: انتشارات دوستان.
رنجبریان، ب.؛ کیا، م. ( 1390 ). تأثیر خصیصه های شخصیتی مصرف کننده بر انداز ة مجموعه نام ه ای
:(7) تجاری مورد توجه، نشریة مدیریت بازرگانی، 3
ساترلند، م. ( 1380 ). روا نشناسی تبلیغات تجاری، ترجمة سینا قربانلو، تهران: انتشارات مبلغان.
سبحانی ، ج. ( 1354 ). شفاعت در قلمرو عقل و قرآن وحدیث. تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازی، ا. ( 1386 ). رو شهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.
سعیدی روشن، م.ب. ( 1392 ). زبان قرآن و مسائل آن، تهران: نشر حوزه و دانشگاه.
.92-94 :(4) شریفی، و. ( 1382 ). ارزیابی کیفی پژوهش، مجلة تاز ههای علوم روا نشناسی، 5
قرشی، ع. ا. ( 1371 ). قاموس قرآن، ج 4. تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه
کریمی، ی. ( 1373 ). روا نشناسی اجتماعی (نظری هها، مفاهیم، کاربردها)، تهران: انتشارات بعثت.
کوزر، ال. ( 1387 ). نظری ههای بنیادی جامع هشناختی، ترجمه: فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.
محدثی، ج. ( 1390 ). اخلاق؛ متن آموزش اخلاق فردی و اجتماعی، چاپ اول، قم: نور السجاد.
موسی خانی، م.؛ حقیقی، م. و ترک زاده، س. ( 1391 ). ارائة مدلی جهت کسب وفاداری مشتری با استفاده
-164 :(12) از مدیریت دانش مشتری در صنعت بانکداری کشور، نشریه مدیریت بازرگان ی، 4
.147
نوذری نژاد، ی. ( 1390 ). انسان در اسلام (انسا نشناسی در قرآن و حکمت اسلامی)، تهران: نشر بعثت.
همیلتون، ام. ( 1381 ). جامع هشناسی دین، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: مؤسسه فرهنگی تبیان.
هومن، ح. ع. ( 1384 ). مد لیابی معادلات ساختار ی، تهران: انتشارات سمت.

Bagozzi, R. P., Baumgartner, H., Pieters, R., Zeelenberg M. (2000). The Role Of
Emotions in Goal-Directed Behavior. S. Ratneshwar, D. G Mick, C. Huffman
(eds) .The Why of Consumption: Contemporary Perspectives on Consumers
Motives, Goals and Desires, London, Routledge.
Bakar, A. Lee, R., Noor Hazarina, H., (2013). Parsing Religiosity, Guilt and
Materialism on Consumer Ethics, Journal of Islamic Marketing, 4 (3): 232 -
244.
Baumeister, R.F. (2002). Yielding to Temptation: Self-Control Failure, Impulsive
Purchasing and Consumer Behavior. Journal of Consumer Research,
28(4):670-676.
Bei, L. T., Lin, Y. T, Yu, C. M. (2007). The Relationship between Consumer Guilt
and Shopping Behavior. in G. Fitzsimons, V. Morwitz (Eds). Advances in
Consumer Research, 34, Duluth, MN: Association for Consumer Research,
405-408.
Belk, R. W., Ger, G., Askegaard, S. (2003). The Fire of Desire: A Multisided
Inquiry into Consumer Passion. Journal of Consumer Research, 30(3):326-
351.
Bonsu, S, Main, K. (2006). Consumer Guilt: Preliminary Construct Assessment And
Scale Development. M. C. Lees, T. Davis, G. Gregory (eds.) Asia-Pacific
Advances in Consumer Research, Sydney, Australia, Association for
Consumer Research.
Boujbel, L. (2008). Never-Ending Desires: Assessing Consumers’ Propensity to
Desire Consumption Objects. S. Borghini, M.A. McGrath, C. Otnes (eds.)
European Advances in Consumer Research, Duluth, MN, Association for
Consumer Research.
Bozinoff, L. and Ghingold, M. (1983). Evaluating Guilt Arousing Marketing
Communications, Journal of Business Research, 11: 243-55
Burnett, M. S, Lunsford, D. A. (1994). Conceptualizing Guilt in the Consumer
Decision-Making Process. Journal of Consumer Marketing, 11(3):33-43.
Burnett, M.S., Lunsford, D.A. (1994). Conceptualizing Guilt in the Consumer
Decision-making Process. Journal of Economic Psychology, 15 (4): 307–315.
Chun, H., Patrick, V. M, MacInnis, D. J. (2007). Making Prudent Vs. Impulsive
Choices: The Role of Anticipated Shame and Guilt on Consumer Self-
Control. G. Fitzsimons, V. Morwitz (eds.) Advances in Consumer Research,
Duluth, MN, Association for Consumer Research.
Connolly, T, Zeelenberg, M. (2002). Regret in Decision Making. Current Directions
in Psychological Science, 11(6): 212-216.
Cooke, A. D. J., Meyvis, T., Schwartz, A. (2001). Avoiding Future Regret in
Purchase-Timing Decisions“ Contexts. Marketing Letters, 14(3): 159–171.
Cotte, J, Ritchie, R. (2005). Advertisers’ Theories of Consumers: Why Use Negative
Emotions to Sell? G. Menon, A.R. Rao (eds.) Advances in Consumer
Research, Duluth, MN, Association for Consumer Research.
Dahi, W.D., Honea, H., Manchanda, R.V. (2005). Three Rs of Interpersonal
Consumer Guilt: Relationship, Reciprocity, Reparation. Journal of Economic
Psychology, 15 (4): 307–315.
Dahl, D. W., Honea, H, Manchanda, R.V. (2005). Three Rs of Interpersonal
Consumer Guilt: Relationship, Reciprocity, Reparation. Journal of Consumer
Psychology, 15(4): 307-315.
Darlington, R.B. and Macker, C.E. (1966). Displacement of Guilt-produced
Altruistic Behavior, Journal of Personality and Social Psychology, 4 (4):
442-443.
Dedeoglu, A., Kazancoglu, I. (2012). Consumer Guilt: A Model of Its ntecedents
and Consequences, Ege Akademik Bakiş / Ege Academic Eview, V12, S1.
http://www.onlinedergi.com.
Dedeoglu, A.O., Kazançoglu I. (2010). The Feelings of Consumer Guilt: A
Phenomenological Exploration. Journal of Business, Economics and
Management, 11(3): 462–482.
Elison, J. (2005). Shame and Guilt: A Hundred Years of Apples and Oranges. New
Ideas in Psychology, 23(1):5-32.
Etxebarria, I. (2000). Guilt: An Emotion under Suspicion. Psicothema, 12:101-108.
Ghingold, M. (1980). Guilt Arousing Marketing Communications: An Unexplored
Variable. in Monroe, K.B. (Ed.), Advances in Consumer Research,
Association for Consumer Research, Ann Arbor, MI, pp. 442-448.
Hassay, D. N., Smith, M. C. (1996). Compulsive Buying: An Examination of the
Consumption Motive. Psychology and Marketing, 13(8):741-752.
Keinan, A, Kivetz, R. (2008). Remedying Hyperopia: The Effects of Self-Control
Regret on Consumer Behavior. Journal of Marketing Research, 45(6):676–
689.
Khan, U., Dhar, R., Fishbach, A. (2009). Guilt As Motivation: The Role of Guilt in
Choice Justification. A.L. McGill, S. Shavitt (eds.) Advances in Consumer
Rese‌arch, Duluth, MN, Association for Consumer Research.
Kivetz, R., Keinan, A. (2006). Repenting Hyperopia: An Analysis of Self-Control
Regrets. Journal of Consumer Research, 33(2): 273–282.
MacInnis, D. J, Patrick, V. M. (2006). Spotlight on Affect: Affect and Affective
Forecasting in Impulse Control. Journal of Consumer Psychology,
16(3):224–231.

Meyvis, T, Cooke, A. D. J. (2007). Learning From Mixed Feedback: Anticipation of
the Future Reduces Appreciation of the Present. Journal of Consumer
Research, 34(2): 200-211.
Miao, L. (2011). Guilty Pleasure or Pleasurable Guilt? Affective Experience of
Impulse Buying in Hedonic-Driven Consumption. Journal of Hospitality and
Tourism Research, 35 (1):79-101.
Norum, P. S. (2008). The Role of Time Preference and Credit Card Usage in
Compulsive Buying Behaviour. International Journal of Consumer Studies,
32(3):269– 275.
O’Shaughnessy, J., O’Shaughnessy, N. J. (2002). Marketing, The Consumer Society
and Hedonism. European Journal of Marketing, 36(5/6): 524-547.
Okada, E. M. (2005). Justification Effects on Consumer Choice of Hedonic and
Utilitarian Goods. Journal of Marketing Research, 42(1):43-53.
Ramanathan, S., Williams, P. (2007). Immediate and Delayed Emotional
Consequences of Indulgence: The Moderating Influence of Personality Type
on Mixed Emotions. Journal of Consumer Research, 34(2): 212-223.
Roese, N. J., Summerville, A., Fessel, F. (2007). Regret and Behavior: Comment on
Zeelenberg and Pieters, Journal of Consumer Psychology, 17:25–28.
Roseman, I. (1984). Cognitive Determinants of Emotion: A Structural Theory. P.
Shaver (eds.) Review of Personality and Social Psychology: Emotions,
Relationships and Health, Beverly Hills, CA, Sage Publucations.
Sengupta, J., Zhou, R. R. (2007). Understanding Impulsive Eaters’ Choice
Behaviors: The Motivational Influences of Regulatory Focus. Journal of
Marketing Research, 44(2): 297-308.
Soscia, I. (2007). Gratitude, Delight, or Guilt: The Role of Consumers’ Emotions in
Predicting Postconsumption Behaviors. Psychology and Marketing,
24(10):871–894.
Yi, S., Baumgartner, H. (2011). Coping with guilt and shame in the impulse buying
context. Journal of Economic Psychology, 32 (3): 458–467