رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی با هزینه‌های نمایندگی متشکل از شرکت‌های ایرانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی و دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 مربی، گروه حسابداری دانشگاه پیام نور قائم‌شهر، قائم‌شهر، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

هدف این مقاله آزمون اثر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی بر هزینه‏های نمایندگی در نمونه‌ای متشکل از شرکت‏های ایرانی است. مقاله حاضر اثر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی بر دو پراکسی متفاوت از هزینه‏های نمایندگی، یعنی فروش کل به دارایی کل (گردش دارایی) و نسبت هزینه ‏های عملیاتی به فروش کل را بررسی می‏کند. از بین سازوکارهای کنترل هزینه‌های نمایندگی درصد اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره و درصد سرمایه‏ گذاران نهادی، به عنوان متغیر مستقل، بررسی شده ‏اند. تحلیل و بررسی همبستگی با استفاده از رگرسیون مقطعی صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‏دهد، در صورت استفاده از نسبت گردش دارایی به عنوان معیاری برای اندازه‏گیری هزینه‏های نمایندگی، بین درصد اعضای غیرموظف و هزینه‏ های نمایندگی رابطة معناداری وجود دارد، اما این رابطه برای سرمایه‏‌گذاران نهادی معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Corporate Governance Mechanisms with Costs of the Agencies of Iranian Companies

نویسندگان [English]

  • Gholamhosein Nikookar 1
  • Ali Jahanbeyklouei 2
  • Ali Farhadi 3
  • Yasser Alidadi 3
1 Associate Prof., Dep. of Management & Planning, Imam Hossien University, Tehran, Iran
2 Instructor, Faculty of Accounting, Payam-e-noor University, Ghaemshahr, Iran
3 Ph.D. Candidate in Human Resource Management, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

This study attempts to investigate the impacts of several
corporate governance mechanisms on two alternative proxies for agency
costs, namely the ratio of total sales to total assets (asset turnover) and the
ratio of selling, general and administrative expenses to total sales
(SG&A). Agency costs, non-executive directors on the board, and
institutional investors are dependent variables. The analysis is conducted
by a cross-sectional regression approach. Findings of the research are
different in regard to measuring scales of agency costs. There is
significant relationship between non-executive directors and agency
costs, in regard to asset turnover as a measuring scale, but this is not a
significant relationship for institutional investors. By using the ratio of
operational expenses to sales as measuring scale of agency costs, there is
not also significant relationship between non-executive directors and
agency costs, but this is significant relationship for institutional investors.
In regard to combination of reverse ratio of asset turnover and ratio of
operational expenses to sales as measuring scales of agency costs, there is
significant relationship between non-executive directors and institutional
investors with agency costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Non-Executive Directors on the Board
  • Ownership of Institutional Investors
حساس یگانه، ی. و پوریانسب، ا. ( 1384 ). نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرک تهای سهامی،
.25 -29 :(4) ماهنامة حسابدار، 19
نوروش، ا.؛ کرمی، غ .؛ وافی ثانی، ج. ( 1388 ). بررسی رابط ة سازوکارهای نظام راهبری شرکت و
هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . مجل ة تحقیقات
..4 -25 :(1) حسابداری، 1
Ang, J., Cole, R. & Lin, J. (2000). Agency costs and ownership structure, the
Journal of finance, 55 (1): 81–106.
Byrd, J. and Hickman, K. (1992). Do outside directors monitor managers? Evidence
from takeover bids. Journal of Financial Economics, 32 (2): 195-221.
Cadbury, A. (1992). Report of the committee on the Financial Aspects of Corporate
Governance. Gee (a division of Professional Publishing Ltd). pp 15-90.
Crutchley, C.E., Jensen, M.R.H., JarheadJar, J.S. and Raymond, J.E. (1999). Agency
problems and the simultaneity of financial decision making: The role of
institutional ownership. International Review of financial Analysis, 8 (2):
177-197.
Doukas, J., Kim, C., and Pantzalis, C. (2002), Security analysts, agency cost, and
company characteristics. Financial Analysts Journal, 56 (6): 54-63
Fama, E. & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. Journal of
Law and Economics, 26 (2): 327–349.
Firth, M., Fung, P. M. Y. and Rui, O. M. (2008). Ownership, Governance
Mechanisms, and Agency Costs in China’s Listed Firms. Journal of Asset
Management, 9 (2): 90-101.
Florackis, C. (2008). Agency costs and corporate Governance mechanisms:
Evidence for UK Firms. International Journal of Managerial Finance, 4 (1):
37-59.
Jensen, M. & Meek ling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior,
Agency costs and Ownership Structure. Journal of financial Economics, 3
(4): 305-360.
Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance and
takeovers. American Economics Review, 76(2): 323–339.
McKnight, F., Weir, C. (2009). Agency costs, corporate governance mechanisms
and ownership structure in large UK publicly quoted companies: A panel

data analysis. The Quarterly Review of Economics and finance, 49 (2): 139–
158.
Pound, J. (1988). Proxy contests and the efficiency of shareholder oversight, Journal
of Financial Economics, 20: 237-265.
Rosenstein, S. and Wyatt, J.C. (1990). Outside directors, board independence and
shareholder wealth. Journal of financial economics, 26 (2):175-91.
Singh, M. & Davidson, W.N. (2003). Agency costs, ownership structures and
corporate governance mechanisms, Journal of Banking and Finance, 27(5):
793-816.
Truong, T. (2006). Corporate Boards, Ownership and Agency Costs: Evidence from
Australia, The Business Review, Cambridge; Summer, 5 (2): 163-167.