توسعۀ محصولات جدید کنجدی، تحلیلی بر مشخصات کیفی محصول و فرایند با کاربرد روش‌های QFD و DOE

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار مدیریت صنعتی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

توسعۀ صنایع غذایی یکی از محرک‎های اصلی رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. صنایعی موفق‌ هستند که بتوانند فعالیت‌های خود را با خواسته‌های مشتریان هماهنگ کنند. توسعۀ محصول جدید، رویکرد نوینی برای مواجهه با تغییرات محیطی و مقدمه‎ای برای ورود به فضای رقابتی است. هدف از این تحقیق، شناسایی نیازهای جدید مشتریان محصولات کنجدی؛ تبدیل نیازهای جدید به مشخصات کیفی محصول و فرایند و ارزیابی بهبود کیفیت محصول جدید است. برای این منظور، در پژوهش حاضر از دو تکنیک گسترش عملکرد کیفی، طراحی آزمایش‌ها و مدل توسعۀ محصول جدید کوپر استفاده شد. جامعۀ هدف، بانوان 15 تا 35 سال شهرستان اردکان بود. ابتدا از مشتریان دربارۀ محصول جدید نظرخواهی شد و در ماتریس خانۀ کیفیت قرار گرفت، سپس با بهره‎مندی از نظر خبرگان، ماتریس‌های بعدی شکل گرفت. با شناسایی عوامل مؤثر در کیفیت ارده و طرح‌های تاگوچی، ارده‌های ترکیبی (محصول جدید) بهبود یافت. به‌منظور بهبود کیفیت محصول، باید کنترل بیشتری بر‌ عامل‌های مؤثر، فرایند پخت کنجد (به مدت 20ساعت) و همچنین نوع بادام زمینی (ایرانی) صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sesame New Product Development, Analysis of Product and Process Qualitative Characteristics Using QFD and DOE Methods

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Rahmani Meybodi 1
  • Habib Zare Ahmadabadi 2
1 MSc. in Industrial Management, Faculty of Economic, Management and Accounting, Yazd University, Iran
2 Assistant Prof. in Industrial Management, Faculty of Economic, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Development of food industry is one of economic growth factors in many developing countries. Food companies are successful that they can coordinate their activities with demands of customers. New product development is a new approach to deal with environmental changes and it is a beginning to enter competition. The aim of this study: Identifying new sesame products customer needs, Converting new requirements into product and process qualitative characteristics and assessing new product quality. For this purpose, this study has been used the quality function development and design of experiments and new product process of cooper's model. Target group were considered Ardakan 25-35 year women. Customer's demands about the new product were taken and they has used in house of quality. After that, next matrices were completed by experts. With identifying key factors for quality and using taguchi method, new product was improved. The more important factors were cook time of sesame (20hour) and peanut variety (Iranian), so improving and control these factors help to have better new product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design of experiments
  • Innovation
  • New product development
  • Quality Function Development
  • Sesame Product
آزاد، ش.، شریفی، ک. (1390). بررسی وضعیت سیستم‌های اطلاعات بازاریابی شرکت‎های متوسط و بزرگ صنایع غذایی. نشریۀ مدیریت بازرگانی، 3(9)، 24-1.
امیرخانی، ا. ح.، امانی، م.، تاب، م.، ارجمندی، ع. (1390). بررسی وضعیت سیستم‌های اطلاعات بازاریابی شرکت‎های متوسط و بزرگ صنایع غذایی.نشریۀ مدیریت بازرگانی، 3(9)، 56-35.
اسماعیل‎پور، ر.، دوستار، م.، سلطانی، ش. (1393). نقش مسئولیت اجتماعی شرکت‎ها در تصمیم خرید مصرف‎کنندگان بازار در حال اشباع شرکت‎های موادغذایی. نشریۀ مدیریت بازرگانی، 6(4)، 708- 687.
خنانشو، ش.، اخوان‌نیاکی، س. ت. (1385). کاربرد طراحی آزمایش‌ها در تعیین عوامل مؤثر در مشخصه‌های کیفی رگلاتور آب. مهندسی صنایع و مدیریت، 22(36)، 85-81.
رشیدایی، ا.، رضوانی، ح. ر. (1392). بررسی مهم‎ترین عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی. تحقیقات بازاریابی نوین، 3(3)، 58-39.
سعیدا اردکانی، س.، طالعی‎فر، ر.، حاتمی نسب، س. ح.، محمدی، ف. (1390). بررسی و رتبه‎بندی عوامل و مؤلفه‎های مؤثر بر فرلیند توسعۀ محصول جدید. مجلۀ علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 1(1)، 126-101.
سلطانی، س.، رمضان‎پور، ا.، نوع‎پسند، س. م. (1392). بررسی توسعۀ محصول جدید و رابطۀ آن با مزیت رقابتی (مطالعۀ موردی: صنایع غذایی منتخب استان آذربایجان شرقی). بررسیهای بازرگانی، (63)، 99-86.
سید حسینی، س. م.، ایرانبان، س. ج. (1383). استراتژی توسعۀ محصول جدید رویکردها و یافته‎ها. مجلۀ دانش مدیریت، 17(1)، 105-81.
شکری‎زاده، ر.، خاضکی، ح. ر.، مهدیار، م. (1386). اولویت‎بندی خواسته‎های مشتریان در روش QFD با استفاده از کنترل فازی. مجلۀ ریاضیات کاربردی واحد لاهیجان، 4(13)، 50-35.
شکوری‎فر، ح.، محلوجی، ه. (1385). بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد موتور اتومبیل با استفاده از طراحی آزمایش‌ها. مهندسی صنایع و مدیریت، 22(34)، 75-69.
طالبی، ک.، سلیمانی ترکمانی، م.، زارع، ه. (1388). شناسایی و اولویت‎بندی عوامل اساسی موفقیت در توسعۀ محصول جدید در کسب‎وکارهای کوچک و متوسط مستقر در پارک‎های علم و فناوری تهران. فصلنامۀ اقتصاد و تجارت نوین، 5 (19و20)، 100-83.
عزیزی، ش.، قره‎چه، م.، ستار، و. (1390). ارائۀ مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر عملکرد برند در صنعت مواد غذایی. نشریۀ مدیریت بازرگانی، 3(10)، 126-115.
متقی، ه.، ربانی، م. (1386). چگونگی بهبود کیفیت محصول با استفاده از تکنیک طراحی آزمایش‎ها (DOE)، (مطالعۀ موردی بر روی آجر MgO-C در شرکت فراورده‎های نسوز پارس). مدرس علوم انسانی، 11(55)، 179-161.
مهدوی، ه. (1389). دانش توسعۀ محصول جدید (NPD). فصلنامۀ دیدگاه مهندسین صنایع، (12)، 49-41.
یزدانی، ا. ع.، فلاح ماکرانی، ی.، حلاجیان، ا. (1389). بررسی تأثیر استقرار اتوماسیون اداری در کاهش هزینه‎ها با روش تحلیل نقطۀ سربه‎سر (مطالعۀ موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران). مجلۀ مدیریت توسعه و تحول، (5)، 56- 49.
Amirkhani, A., Amani, M., Tab, M. & Arjmandi, A. (2011). Study of marketing information systems condition for medium and large companies in the food industry. Journal of Business Management, 3(9), 35-56. (in Persian)
Azad, Sh. & Sharifi, K. (2011). Study of Marketing information systems condition for medium and large companies in the food industry. Journal of Business Management, 3(9), 1-24. (in Persian)
Azizi, Sh. Ghare- che, M. & Satar, V. (2011). A model of effective factors on brand performance in food industry. Journal of Business Management, 3(10), 115-126. (in Persian)
Benner, M., Linnemann, A. R., Jongen, W. M. F. & Folstar, P. (2003). Quality Function Deployment (QFD)-can it be used to develop food products? Food Quality and Preference14(4), 327-339.
Choo, A. S., Linderman, K. W., & Schroeder, R. G. (2007). Method and context perspectives on learning and knowledge creation in quality management. Journal of Operations Management25(4), 918-931.
Collins, O. (2016). Market-oriented new product development of health promoting foods for the ageing population. PhD Thesis, University College Cork.
Cooper, R. G. (1999). Product leadership: creating and launching superior new products. Da Capo Press.
Costa, A.I. A., Dekker, M. & Jongen, W. M. F. (2000). Quality function deployment in the food industry: a review. Trends in Food Science & Technology, 11(9), 306-314.
Costa, A. I. & Jongen, W. M. F. (2006). New insights into consumer-led food product development. Trends in Food Science & Technology, 17(8), 457-465.
de Fátima Cardoso, J., Casarotto Filho, N. & Miguel, P. A. C. (2015). Application of Quality Function Deployment for the development of an organic product. Food Quality and Preference, 40, 180-190.
Esmailpour, R., Dostar, M. & Soltani, Sh. (2014). The role of corporate social responsibility in the purchasing decision of consumers in the market is saturated food companies. Journal of Business Management, 6 (4), 687-708. (in Persian)
Jacobsen, L. F., Grunert, K. G., Søndergaard, H. A., Steenbekkers, B., Dekker, M., & Lähteenmäki, L. (2014). Improving internal communication between marketing and technology functions for successful new food product development. Trends in Food Science & Technology37(2), 106-114.
Khenasho, SH., Akhavanneyaki, S.T. (2006). Used in experiments designed to determine the factors affecting the characteristics of water quality regulator. Journal of industrial Enginnering and Management, 22(36), 81-85.
(in Persian)
Kowalska, M., Pazdzior, M. & Krzton-Maziopa, A. (2015). Implementation of QFD method in quality analysis of confectionery products. Journal of Intelligent Manufacturing, 1-9.
Ma, T. B. (2013). Study on Integrated Design Quality Mode Based on QFD and DOE. In International Asia Conference on Industrial Engineering and Management Innovation (IEMI2012) Proceedings (pp. 785-791). Springer Berlin Heidelberg.
Mahdavi, H. (2010). Knowledge of NPD. Journal of industrial engineers view, (12), 41-49. (in Persian)
Montgomery Douglas C. (2004). Design and Analysis of Experiments, 6th Edition, ISBN: 978-0-471-48735-7.
Motaghi, H., Rabani, M. (2007). How product quality improve using DOE (Case study: MgO-C brick in Pars Refractories Co.). Journal of Human sciences Lecturer, 11(55), 161-179. (in Persian)
Naspetti, S., Alberti, F. & Solfanelli, F. (2015). Quality function deployment in the organic animal food sector: application to poultry meat. Italian Journal of Animal Science, 14(3), 544-550.
Rashidaei, A.S. & Rezvani, H.R. (2014). An investigation of most important internal and external organizational factors effect on new product performance in food industries. NMRJ, 3 (3), 39-58. (in Persian)
Ross, P. J. (1988). The role of Taguchi methods and design of experiments in QFD. Quality Progress, 21(6), 41-47.
Saeeda Ardakani, S., Taleiefar, R. Hataminasab, S.H. & Mohamadi, F. (2011). Studying and ranking of factors and components of effective NPD process. Journal of New market research, 1(1), 101-126. (in Persian)
Seydhoseyni, S.M., Iranban, S.J. (2004). New product development strategy approaches and findings. Journal of knowledge management. 17(1)81-105. (in Persian)
Sheng, J., He, Z. & Shi, X. (2002). Integration of Design of Experiments into Quality Function Deployment. Asian Journal on Quality3(1), 71-84.
Shokohifar, H. & Mahloji, H. (2006). Factors affecting the performance of motor vehicles using the experimental design. Journal of industrial Engineering and Management, 22(34), 69-75. (in Persian)
Shokrizade, R. Khazaki, H.R. & Mahdiyar, M. (2007). Prioritizing the demands of customers in QFD method Using Fuzzy Control. Journal of applications of operation research (applied mathematics), 4(13), 35-50. (in Persian)
Soltani, S., Ramazanpour, I. & Nopasand, S.M. (2014). Study of new product development and its relationship to the competitive advantage. Journal of Business reviews, (63), 86-99. (in Persian)
Sriraman, V., Tosirisuk, P. & Chu, H. W. (1990). Object-oriented databases for quality function deployment and Taguchi methods. Computers & Industrial Engineering, 19(1), 285-289.
Talebi, K., Soleymani Torkamani, M. & Zare, H. (2010). Identifying and prioritizing critical success factors in NPD In SMUs in Science and technology parks Tehran. Journal of new Economy and business, 5(19-20), 83-100.
(in Persian)
Yazdani, A.A., Falah Makerani, Y. & Halajiyan, E. (2010). Investigate the impact of office automation to reduce costs using break-even analysis (case study: in wood and paper Mazandaran industry). Journal of Management development, (5), 49-56. (in Persian)
Yoon, B. & Park, Y. (2007). Development of new technology forecasting algorithm: hybrid approach for morphology analysis and conjoint analysis of patent information. Engineering Management, IEEE Transactions on54(3), 588-599.
Zaidi, M. F. A. & Othman, S. N. (2015). Organisational capabilities, environmental turbulence, and NPD performance: a study on Malaysian manufacturing firms. Procedia-Social and Behavioral Sciences172, 286-293