نوع‌شناسی مصرف‎کنندگان پوشاک برند بر اساس سبک تصمیم‎گیری خرید

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بخش­بندی مصرف‎کنندگان فروشگاه­های برند خارجی پوشاک، بر اساس سبک تصمیم‎گیری خرید آنها و تعیین تفاوت بخش­ها در نگرش نسبت به آمیختۀ بازاریابی آنها انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش، مشتریان فروشگاه­های برند خارجی پوشاک در شهر مشهد هستند که پس از توزیع پرسشنامه، 270 پرسشنامۀ قابل استفاده از اعضای نمونه برگشت داده ­شد. داده‌های جمع­آوری‌شده با استفاده از تحلیل خوشه­ای چندمیانگینی و آنالیز واریانس یک‌طرفه در نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. پس از بررسی‎های انجام‎شده، مصرف‎کنندگان در چهار خوشه با عنوان کیفیت­گرا و بی­برنامه، مدگرا و قیمت‎محور، کمال­طلب و کیفیت­گرا و سردرگم طبقه‎بندی شدند. در بخش دوم تجزیه و تحلیل‎ها مشخص شد که از لحاظ نگرش نسبت به محصول، گروه 3 و 4 و از لحاظ نگرش نسبت به قیمت گروه 3 با سایر گروه­ها متفاوت است. به‌لحاظ نگرش نسبت به ترویج محصولات، گروه­های 2 و 4 با هم تفاوتی ندارند، گروه 1 و 3 نیز با یکدیگر تفاوت نداشته و از نظر نگرش نیز نسبت به توزیع، گروه 3 از سایر گروه­ها متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Typology of clothing brand consumers based on purchase decision making style

نویسندگان [English]

  • Leili Tabakhiyan 1
  • Alireza Hadadian 2
  • Alireza Pooya 3
1 MSc. in Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Prof. in Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Prof. in Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract: This study aims to segmenting customers of foreign brand clothing based on their purchase decision making style and And examining differences in different segments based on their purchase decision making style in terms of attitude toward marketing mix. The population of this study is customers of foreign brand clothing stores in Mashhad, And 270 usable questionnaires were returned. The collected data were analyzed using K-means clustering analysis and ANOVA using SPSS. And Results showed that consumers classified in four clusters and labeled as Impulsive and quality oriented, stylish and price oriented, perfectionist and confused and quality oriented. In the second part of analyses it was revealed that in terms of attitude toward product, group NO.3 & 4, and in terms of attitude toward price, NO. 3 are different with other groups; in terms of attitude toward promotion, group NO. 1 & 3 have No differences and also in terms of attitude toward place, group NO. 3 is different with others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude toward marketing mix
  • Market segmentation
  • purchase decision making style
بابایی، ز. (1390). بازاریابی و مدیریت بازار. (چاپ اول). تهران: مؤسسۀ فرهنگی و هنری دانش‎پذیر.
بخشی‌زاده، ک.، خلیلی‎رودی، م.، رضاییان اکبر‌زاده، س. (1395). تأثیر درگیری ذهنی و ویژگی‌های شخصیتی افراد بر خرید آنی پوشاک، نشریۀ مدیریت بازرگانی، 8 (1)، 46-29.

حسین‎زاده شهری، م.، کرمی، م. مهربانی، م. (1395). بخش‎بندی مشتریان در رستوران‎های زنجیره‎ای بر اساس سبک تغذیه (مطالعۀ موردی: رستوران‎های زنجیره‎ای فست فود بوف در شهر تهران). مدیریت بازرگانی، 7(1)، 99-83.

طباطبایی نسب، م. و ارجمند، خ. (1393). خوشه‎بندی مشتریان براساس سبک خرید و بررسی ارتباط آن با ابعاد نوجویی ذاتی و ابعاد شخصیتی نئو. مدیریت بازرگانی، 6(2)، 358- 337.
محسنین، ش.، اسفیدانی، م. ر.، کرمی، م. و خواجه دهاقانی، ا. (1392). سبک های تصمیم گیری مشتریان در خرید محصولات لوازم خانگی. مدیریت بازرگانی، 5(2)، 168-145.
ملاحسینی، ع. و علی میرزایی، غ. (1389). بخش بندی و شناسایی ویژگی های مشتریان گرو ههای ایران خودرو و سایپا در شهر کرمان. مدیریت بازرگانی، 2(3)، 146- 135.
Akturan, U., Tezcan, N. & Vignolles, A. (2011). Segmenting young adults through their consumption styles: a cross-cultural study. Young Consumers, 12(4), 348-360.
Anić, I. D., Piri Rajh, S. & Rajh, E. (2014). Antecedents of food-related consumer decision-making styles. British Food Journal, 116(3), 431-450.
Anic, I. D., Rajh, E. & Bevanda, A. (2012). Decision-making styles of young consumers in Bosnia and Herzegovina. Young Consumers, 13(1), 86-98.
Babai, Z. (2012). Marketing and market management (1st edition). Tehran, Danesh-pazir.
Bakhshizadeh, K., Khalili Roodi, M. & Rezaeiyan Akbarzadeh, S. (2016). Impact of mental engagement and personality characteristic on clothing impulsive purchase.Business management, 8(1), 29-36. (in Persian)
Bates, L. (1998). UK consumer decision-making styles. Journal of Marketing Management, 14(1-3), 199-225.
Chin, W. W., Marcolin, B. L. & Newsted, P. R. (2003). A partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: Results rom a Monte Carlo simulation study and an electronic-mail emotion/adoption study. Information systems research14(2), 189-217.
Crutsinger, C., Knight, D. & Kim, H. (2010). Teens' consumer interaction styles: the impact of assertive and aggressive behaviour on attitudes towards marketing practices. International Journal of Consumer Studies, 34(2), 196-203.
Gaski, J. F. & Etzel, M. J. (1986). The index of consumer sentiment toward marketing. The journal of marketing, 50(3), 71-81.
Hajikarimi, A. & Shahabi, A. (2012). Iranian customer decision-making styles: in the approach of ethnicity. Business management perspective, 2012(7), 9-24.
Hanzaee, K. H. & Aghasibeig, S. (2008). Generation Y female and male decision-making styles in Iran: are they different? The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 18(5), 521-537.
Hossein-zadeh Shahri, M., Karami, M. & Mehrbani, M. (2015). Costumer segmentation in circuit restaurants base on nourishing style (the case of Boof circuit restaurants in Tehran). Business management, 7(1), 83-99.
(in Persian)
Jensen, B. B. & Grunert, K. G. (2014). Price knowledge during grocery shopping: what we learn and what we forget. Journal of Retailing, 90(3), 332-346.
Kamaruddin, A. R. & Mokhlis, S. (2003). Consumer socialization, social structural factors and decision‐making styles: a case study of adolescents in Malaysia. International Journal of Consumer Studies, 27(2), 145-156.
Kotler, F. & Armestrang, G. (2008). Principles of Marketing (8th edition). translation: Foruzande, B., Isfahan: Amookhte.
Kwan, C. Y., Yeung, K. W. & Au, K. F. (2008). Relationships between consumer decision-making styles and lifestyle characteristics: Young fashion consumers in China. Journal of the Textile Institute, 99(3), 193-209.
Leo, C., Bennett, R. & Härtel, C. (2005), Cross-Cultural Differences in Consumer Decision Making Styles, Cross Cultural Management Journal, 12, (3) 32-51.
Lysonski, S. & Durvasula, S. (2013). Consumer decision making styles in retailing: evolution of mindsets and psychological impacts. Journal of Consumer Marketing, 30(1), 75-87.
Mohsenin, SH., Esfidani, M. R., Karami, M. & Khajeh Dehghani, A. (2013). Investigating costumer's decision making style in purchasing Home Appliances (the case of Tehran costumers). Business management, 5(2), 149-168. (in Persian)
Molahoseini. A & Alimirzai, GH. (2011). Customers Segmentation and identifing the characteristics of groups of Iran Khodro and Saipa in Kerman. Business management, 2(3), 135-146.
Moosavi Kavkani, S. A., Seyedjavadain, S., & Saadeghvaziri, F. (2011). Decision-making styles of young Iranian consumers. Business Strategy Series, 12(5), 235-241.
Rezaei, S. (2015). Segmenting consumer decision-making styles (cdms) toward marketing practice: A partial least squares (pls) path modeling approach. Journal of Retailing and Consumer Services, 22, 1-15.
Roozmand, O., Ghasem-Aghaee, N., Hofstede, G. J., Nematbakhsh, M. A., Baraani, A., & Verwaart, T. (2011). Agent-based modeling of consumer decision making process based on power distance and personality. Knowledge-Based Systems, 24(7), 1075-1095.
Solka, A., Jackson, V. P. & Lee, M. Y. (2011). The influence of gender and culture on Generation Y consumer decision making styles. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 21(4), 391-409.
Sproles, E. K. & Sproles, G. B. (1990). Consumer decision‐making styles as a function of individual learning styles. Journal of Consumer Affairs24(1), 134-147.
Sproles, G. B. & Kendall, E. L. (1986). A methodology for profiling consumers' decision‐making styles. Journal of Consumer Affairs, 20(2), 267-279.
Tabatabai Nasab, M. & Pezeshki Najafabadi, F. (2016). Consumer segmentation base on life style related to nourishing. Business management, 8(2), 375-394. (in Persian)
Tabatabainasab, M. & Arjmand, KH. (2015). customers segmentation based on purchase style and explore its relationship with dimensions of neo personality and inherent novelty seeking. Business management, 6(2), 337-358.
Thanasuta, K. (2015). Thai consumers’ purchase decisions and private label brands. International Journal of Emerging Markets, 10(1), 102-121.
Wang, C. L., Siu, N. Y. & Hui, A. S. (2004). Consumer decision-making styles on domestic and imported brand clothing. European Journal of Marketing, 38(1/2), 239-252.
Wesley, S., LeHew, M., & Woodside, A. G. (2006). Consumer decision-making styles and mall shopping behavior: Building theory using exploratory data analysis and the comparative method. Journal of Business Research, 59(5), 535-548.
Zhang, B. & Kim, J. H. (2013). Luxury fashion consumption in China: Factors affecting attitude and purchase intent. Journal of Retailing and Consumer Services, 20(1), 68-79.
Zhang, B., & Kim, J. H. (2010). Luxury fashion consumption in China: Factors affecting attitude and purchase intent. Journal of Retailing and Consumer Services, 20(1), 68-79.
Zhou, J. X., Arnold, M. J., Pereira, A. & Yu, J. (2010). Chinese consumer decision-making styles: A comparison between the coastal and inland regions. Journal of Business Research, 63(1), 45-51.