طراحی الگوی بازاریابی آموزش عالی در ایران؛ مدلی برآمده از نظریۀ داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی/ بازاریابی، دانشکدۀ ادبیات علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائۀ الگوی بازاریابی آموزش ­عالی در ایران است تا سیستم آموزشی با به‌کارگیری آن در ارائۀ خدمات آموزشی آگاهانه، هدفمند و تخصصی­تر عمل کند. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ شیوۀ گردآوری داده­ها، آمیختۀ اکتشافی است که به‌طور خاص از روش داده‌بنیاد اشتراوس و کوربین استفاده شده است. جامعۀ آماری شامل سه گروه مدیران دانشگاهی (رؤسای دانشگاه­ها، معاونان دانشگاه، رؤسای دانشکده­ها، معاونان دانشکده و مدیران گروه­ها)، سیاست‌گذاران آموزش عالی و متخصصان دانشگاهی در حوزۀ بازاریابی است که به‌روش نمونه­گیری گلولۀ ‌برفی با 39 نفر از رؤسا و مدیران مؤسسه‎های آموزش عالی مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته انجام شد. برای تحلیل داده­ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. یافته­ها نشان داد الگوی احصاشده از 6 مؤلفۀ اصلی، 11 زیر مقوله و 97 گویه شامل شرایط علّی (عوامل درون و برون سیستمی)، عوامل زمینه­ای (سیاست­گذاری کلان آموزشی و خصوصی­سازی مؤسسه‎های آموزشی)، مقوله‎ محوری (بازاریابی آموزش ­عالی)، راهبردها (سطح خرد و کلان)، مداخلات محیطی (نقش دولت، عوامل اجتماعی ­ـ فرهنگی و عوامل اقتصادی) و پیامدها (فردی، سازمانی و اجتماعی) تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Higher Education Marketing in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Yasini 1
  • Abbasi Niku 2
  • Mohammad Taban 1
  • Yasanollah Purashraf 3
1 Assistant Prof. of Management, University of Ilam, Ilam, Iran
2 Master of Business Management / Marketing, University of Ilam, Ilam, Iran
3 Associate Prof. in Management, University of Ilam, Ilam, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to design a higher education marketing model in Iran which can be used by the educational system in order to provide informed, purposeful and more specialized educational services. The research method is applied in terms of purpose, and in terms of the data collection method, exploratory mixed method which is specifically used by the Strauss and Corbin grounded theory procedure. The statistical population includes three groups of university administrators (university heads, vice presidents, faculty deputies and department managers), higher education policymakers, and university experts in the field of marketing from them 39 subjects selected via snowball sampling method and semi-structured interviews were conducted by heads of higher education institutions. In order to analysis of data, open, axial and selective coding was used. Findings revealed that the model of study consists of six components: causal conditions (internal and external systemic factors), contextual factors (educational policy-making at macro level and privatization of educational institutes), axial category (higher education marketing), strategies (at micro and macro levels), environmental interventions (role of the government, sociocultural factors, and economic factors) and outcomes (individual, organizational and social) which make up 11 categories and 97 items.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational system
  • Grounded theory
  • Marketing higher education
  • Marketing
آراسته، ح.ر.، اسفندیاری، ت. (1389). خصوصی‎سازی در آموزش عالی. نشاء علم. 1 (1)، 20-11.
آراسته، ح.ر.، رضایی، س. (1393). بازاریابی در آموزش عالی: شناسایی معیارها و منابع اطلاعاتی در انتخاب دانشگاه. مطالعات برنامهریزی آموزشی، 5 (20)، 52-33.
روشن، ا.ر. (1392). بازار آموزش عالی، روزنامۀدنیایاقتصاد، شمارۀ 2960، شانزدهم تیر، ص. 28.
شیری، م.، نورالهی، ط. (1391). تغییرات ساختار جمعیت و تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران، مجلۀبررسیهایآماررسمیایران، 23 (1)، 102-83..
عباسی نیکو، م.، یاسینی، ع.، تابان، م.، پوراشرف، ی. (1394). شناسایی عوامل تأثیرگذار در بازاریابی آموزش عالی در ایران (مطالعۀ موردی: مؤسسات غیرانتفاعی شهر اصفهان). همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان‎شناسی آسیب‎های فرهنگی، قم، مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی سروش. قابل دسترس در آدرس: http://www.civilica. Com /Paper-PSCONF02-PSCONF02_103.html
علیزاده ثانی، م.، نجات، س. (1394). بررسی تأثیر جذابیت برند کارفرما بر تمایل استخدام نخبگان (مطالعۀ موردی: شرکت‌های زیر مجموعۀ وزارت نفت). نشریه مدیریت بازرگانی، 8 (1)، 228- 205.
قویدل، ص.، فرجادی، غ.، رازقی، ح.، بدیعی، ح. (1391). برآورد تقاضای آموزش عالی برای دوره­های کارشناسی و کارشناسی ارشد در افق 1404، فصلنامۀپژوهشو برنامهریزیدرآموزشعالی، (63)، 68-43.
منصوریان، ی. (1386). گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد. همایشاطلاعاتوجامعۀاطلاعاتی، اردیبهشت 1386، اصفهان.
میرفخرالدینی، س. ح.، ابراهیم‎زاده پزشکی، ا.، جلیلیان، ن. (1392). ارائۀ مدلی جامع درجهت پیاده‎سازی مدیریت ارتباط با دانشجو با رویکرد تلفیقی مدل‎سازی ساختاری تفسیری و مدل سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)، دوفصلنامۀ مطالعات برنامهریزیآموزشی، 2(4)، 36-5.
نجفی سیاهرودی، م.، علوی، س.، ابراهیمی، ا. (1393). اثر هویت‌سازی برند بر اقدام‌های ضدبرند با میانجی‌گری عشق به برند و حسادت به برند. نشریه مدیریت بازرگانی، 7 (3)، 562- 543.
Abassi Niku, M., Yasini, A., Tabban, M. & Pourashraf, Y. (2015). Identify factors affecting Iran's higher education marketing (Case Study: Isfahan non-profit institutions). Social Psychology conference and cultural damage, Qom, Islamic Research and Studies Center Soroush, http://www.civilica. Com /Paper-PSCONF02-PSCONF02_103.html. (in Persian)
Alizadeh Sani, M. & Nehat, S. (2015). The effect of employer brand attraction on willingness to recruit elite (Case Study: subset of oil companies). Journal of Business Management, 8 (1), 205-228. (in Persian)
Arasteh H.R. & Rezaee, S. (2014). Marketing in Higher Education: Identifying Criteria and Information Resources in Selecting a University. Educational Planning Studies, 5 (20), 33-52. (in Persian)
Arasteh, H.R. & Esfandiari, T. (2010). Privatization in Higher Education. Neshaee Ellm, 1(1), 11-20. (in Persian)
Chapman, D. (1981). A model of student college choice. Journal of Higher Education, 52(5), 490-505.
Charmaz, K. (2011). Grounded theory methods in social justice research. The Sage handbook of qualitative research, 4, 359-380.
Chen, C. H. & Zimitat, C. (2006). Understanding Taiwanese students' decision-making factors regarding Australian international higher education. International Journal of Educational Management20(2), 91-100.
Constantinides, E. & Zinck Stagno, M. C. (2011). Potential of the social media as instruments of higher education marketing: a segmentation study. Journal of Marketing for Higher Education21(1), 7-24.
Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice39(3), 124-130.
Ghavidel, C., Farjadi, G.A, Raziqi H. & Badiei, H. (2012). Estimating the demand for higher education for undergraduate and postgraduate periods in 1404. Journal of Research and Planning in Higher Education, 63 (3), 43-68.
(in Persian)
Glaser, B. (2017). Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Routledge.
Hossler, D. (1985). Enrollment management: An integrated approach. New York, College Entrance Examination Board.
Houston, M. (1979). Cognitive structure and information search patterns of prospective graduate business students. Advances in Consumer Research, 7, 552-557.
Mansuriyan, Y. (2007). Grounded theory and what is applicable. conference and Information Society, Isfahan. (in Persian)
Mirfakhraei, S.H., Ebrahimzadeh Pezeshki, E. & Jalilian, N. (2012). Presenting a Comprehensive Model in Implementation of Student Relationship Management with Integrated Interpretative Structure Modeling and Structural Equation Modeling (case study: Yazd University). Journal of Educational Planning Studies, 2 (4), 5-36. (in Persian)
Murphy, P. E. (1981). Consumer buying roles in college choice: Parents and students’ perceptions. College and University, 56(2), 140-150.
Najafi Siahrood, M., Alavi, S. & Ebrahimi, A. (2014). The effect of brand identity on anti-brand activities through mediating role of love and jealousy towards brand. Journal of Business Management, 7 (3), 543 -562. (in Persian)
Pimpa, N. (2003). The influence of family on Thai students’ choices of international education. International Journal of Educational Management17(5), 211-219.
Price, I., Matzdorf, F., Smith, I. & Agahi, H. (2003). The impact of facilities on student choice of university, Facilities, 21(10), 212-230.
Roushan, A.R. (2012). Higher Education Marketing. Economic World Newspaper. 2960 (April 2012), 27-28. (in Persian)
Shiri, M. & Noorolahi, T. (2011). Changes in population structure and the social demand for higher education in Iran. Journal of statistical official analysis of Iran, 23 (1), 83-102. (in Persian)
Simoes, C. & Soares, A.M. (2010). Applying to higher education: information sources and choice Factors. Studies in Higher Education, 35(4), 371–389.
Soutar, G. & Turner, J. (2003). Students’ preferences for University: a conjoint analysis. The International Journal of Education Management 16 (1), 40-45.
Tierney, M. L. (1983). Student college choice sets: Toward an empirical characterization. Research in Higher Education, 18(3), 271–284.
Turner N. E. (1998). The effect of common variance and structure pattern on random data eigenvalues: implications for the accuracy of parallel analysis. Educational and Psychological Measurement, 58(4), 541–568.
Webb, M. (1993). Variables influencing graduate business students’ college selections. College and University, 68(1), 38-46.
Wiese, M., van Heerden, N., Jordaan, Y. & North, E. (2009). A marketing perspective on choice factors considered by South African first-year students in selecting a higher education institution, Southern African Business Review, 13(1), 39-60.