فهم جوهره پدیده «پشیمانی استراتژیک»: مطالعه پدیدارشناسانه در حوزه استراتژی رفتاری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: استفاده از تجربیات ناشی از تصمیم‌های اشتباه سازمانی و به‌دنبال آن شکست، می‎تواند در کنار توجه به عوامل کلیدی موفقیت، زمینه را برای اتخاذ تصمیم‌های اثربخش برای آینده کسب‌وکار فراهم کند. یکی از پیامدهای اتخاذ تصمیم‌های غیربهینه در سطح عالی سازمان، پشیمانی استراتژیک است. پژوهش حاضر با هدف فهم ذات و جوهره پدیده پشیمانی استراتژیک انجام شده است.
روش: به‌دلیل لزوم گردآوری اطلاعات از افرادی که این پدیده را تجربه کرده‎اند، برای انجام پژوهش از رویکرد پدیدارشناسی توصیفی هوسرل مبتنی بر الگوی بهینه‌شده کولایزی استفاده شد. فرایند نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند انجام گرفته و گردآوری داده‌ها مبتنی بر مصاحبه عمیق نیمه‎ساختاریافته با 12 نفر از مدیران عالی سازمان‎ها انجام شد. اعتبار یافته‌های پژوهش با استفاده از فرایند اپوخه‌گذاری و تأیید یافته‌ها توسط مشارکت‎کنندگان حاصل شد.
یافتهها: یافته‌های پژوهش در قالب هشت تم اصلی و 21 تم فرعی دربرگیرنده علائم احساسی و دو تم اصلی و شش تم فرعی مربوط به علائم شناختی پشیمانی استراتژیک، ارائه شد. در نهایت با استفاده از رویکرد تغییرات تخیلی هوسرل، از بین تم‌‎های شناسایی‌شده، ده ویژگی ذاتی که تبیین‌کننده جوهره پدیده پشیمانی استراتژیک است، استخراج شد.
نتیجهگیری: نتایج این پژوهش، ضمن وارد کردن مفهوم پشیمانی به ادبیات مدیریت استراتژیک، زمینه را برای تبیین مفهوم آن، تفکیک این پدیده از موارد مشابه و تنظیم استراتژی‌های رفتاری در سطح عالی سازمان فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding the Essence of the Phenomenon of "Strategic Regret":A Phenomenological Study in the Field of Behavioral Strategy

نویسندگان [English]

  • Shahriyar Azizi 1
  • Bahman Hajipour 1
  • Hasan Danaeefard 2
  • Reza Ghanbarzadeh Miyandehi 3
1 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective
Learning from the experiences of organizational misconceptions and the subsequent failure along with focusing on the key factors of success, can pave the way to make the decision-making process effective for the future of the business. One of the consequences of making non-optimal decisions at the top levels of the organization is a strategic regret. The present study aims to understand the essence of the strategic regret and attempts to answer the two following questions; what constitutes the phenomenon of "strategic regret"? (What is its scope based on the experiences of managers who have experienced this phenomenon?) and what are the intrinsic and transversal factors of strategic regret based on the experiences of executive managers?
 
Methodology
The present phenomenological research is a fundamental research in terms of objectives. In addition, in terms of data collection, this research is a description of the post-event method. The statistical population of this research consists of all managers of organizations and companies active in Tehran province that have made (or have not made) decisions in the moment or the past where their organization has faced toubles (or has been prevented from gaining profit) and are now regretful about their decision at that time. Based on purposeful sampling and in order to reach the theoretical saturation 12 people were selected. Semi-structured deep interviews were used to collect data. In this research, the strategy of "transcendental phenomenology of Mustecas” (based on Husserl descriptive phenomenology) was used to analyze the data.
 
Findings
Various themes were extracted regarding the nature of the strategic regret and they were classified into two main themes. (A) emotional experiences (consisting of 8 main themes and 21 sub-themes) and (b) cognitive experiences (which consists of 2 main themes and 6 sub-themes). The emotional experiences of the participants regarding strategic regret were in the forms of sense of regret and remorse, sorrow, fear, disappointment and despair, shame, dissatisfaction, loss, and satisfaction. Besides, their cognitive experiences were classified into two categories of feedback and prediction of the likelihood of regret.
 
Conclusion
The results of this research, while introducing the notion of regret into the strategic management literature, have paved the way for the context to be defined, distinguished from similar cases and to set up behavioral strategies at the highest level of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral strategy
  • Strategic regret
  • phenomenology
  • Life experience
  • Essence (Nature)
شفیعی، میثم؛ زارعیان، محمد؛ زارعی متین، حسن؛ فیروزی، منیژه (1398). شناسایی و مدل‌سازی عوامل تأثیرگذار بر آشفتگی رفتاری در مدیران بازاریابی صنعتی؛ بهره‌گیری از نظریه داده بنیاد. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 11(1)، 179- 200.
شیرزاد، منصور؛ ابویی اردکان، منصور؛ نظری، محمدعلی؛ قلی‌پور آرین (1398). بررسی عصب‌شناختی مغز رهبران سازمانی در فعالیت مرتبط با تفکر استراتژیک: چگونه برای مطالعه و آزمایش با ابزار الکتروآنسفالوگرافی کمی، تکالیف شناختی طراحی کنیم؟ فصلنامه مدیریت بازرگانی، 11(1)، 63- 86.
ندافی، طاهره؛ ابویی اردکان، محمد؛ قلی‌پور، آرین (1397). بررسی مدل‎های ذهنی مدیران در فرایند تفکر استراتژیک. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 10(2)، 461- 486.
وارث، حامد؛ حیدری، علی؛ اکبری، مهران (1397). بررسی رابطه قابلیت معنابخشی استراتژیک و نوآوری مدل کسب و کار. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 10(2)، 487- 507.
 
References
Bauer, I. & Wrosch, C. (2011). Making up for lost opportunities: The protective role of downward social comparison for coping with regrets across adulthood. Personality and Social Psychology Bulletin, 37(2), 215-228.
Bell, D.E. (1982). Regret In Decision Making under Uncertainty. Operations Research, 30(5), 961-968.
Connolly, T., & Reb, J. (2005). Regret and the control of temporary preferences. Behavioral and Brain Sciences, 28(5), 653-674.
Connolly, T., & Zeelenberg, M. (2002). Regret in decision making. Current directions in psychological science, 11(6), 212-226.
Das, T.K. (2017). Behavioral strategy: Emerging perspectives. Research in behavioral strategy. Charlotte NC: Information Age Publishing Inc.
Fishburn, P.C. (1982). No transitive Measurable Utility. Journal of Mathematical Phycology, 26, 31-67.
Giorgetta, C., Grecucci, A., Bonini, N., Coricelli, G., Demarchi, G., Braun, C. & Sanfey, A.G. (2013). Waves of Regret: a Meg Study of Emotion ande Decision-Making. Neuropsychologia, 51, 38–51.
Giorgi, A. (2009). The descriptive phenomenological method in psychology: A modified Husserlian approach. Pittsburgh, PA: Duquesne University Press.
Hodgkinson, G.P. & Healey, M.P. (2011). Psychological foundations of dynamic capabilities: reflexion and reflection in strategic management. Strategic Management Journal, 32(13), 1500-1516.
Inman, J.J., & Zeelenberg, M. (2002). Regret in Repeat Purchase Versus Switching Decisions: The Attenuating Role of Decision Justifiability. Journal of Consumer Research, 29, 116–128.
Jokisaari, M. (2003). Regret appraisals, age, and subjective well-being. Journal of Research in Personality, 37, 487-503.
Lee, S.H. & Cotte, J. (2009). Post Purchase Consumer Regret: Conceptualization and Development of the PPCR Scale. Advances in Consumer Research, 36, 456–462.
Levinthal, D.A. (2011). A behavioral approach to strategy-what’s the alternative? Strategic Management Journal, 32(13), 1517-1523.
Loomes, G., & Sugden, R. (1982). Regret theory: an alternative theory of rational choice under uncertainty. The economic journal, 92(368), 805-824.
Mandel, D.R. (2003). Simulating History: The Problem of Contingency, Analyses of Social Issues & Public Policy, 3(1), 167-180.
Markman, K.D., Gavanski, I., Sherman, S.J. & McMullen, M.N. (2006). The mental simulation of better and worse possible worlds. Journal of experimental social psychology, 29, 87-109.
Mintzberg, H. (1998). Strategy Safari: A Guided Tour through the Wilds of Strategic Management. Prentice Hall, Upper Saddle River.
Morrow, R., Rodriguez, A. & King, N. (2015). Colaizzi’s descriptive phenomenological method. The Psychologist, 28(8), 643-644.
Naddafi, T., Abooyee Ardakan, M., & Gholipoor, A. (2018). Investigation of Managers’ Mental Modeling regarding Strategic Thinking. Journal of Business Management, 10(2), 461 – 486. (in Persian)
Newall, N.E., Chipperfield, J.G., Clifton, R.A., Perry, R.P., Swift, A.U. & Ruthig, J.C. (2009). Causal beliefs, social participation, and loneliness among older adults: A longitudinal study. Journal of Social and Personal Relationships, 26(2–3), 273–290.
Papadakis, V.M., Lioukas, S. & Chambersm D. (1998). Strategic decision-making processes: the role of management and context, Strategic Management Journal, 19, 115-147.
Patrick, V.M., Lancellotti, M.P. & Demello, G. (2009). Coping with non-purchase: Managing the stress of inaction regret, 19, 463-472.
Pettigrew, A.M. (1990). Longitudinal Field Research On Change: Theory and Practice, Organization Science, 1(3), 267-292.
Powell, T.C., Lovallo, D. & Fox, C.R. (2011). Behavioral Strategy. Strategic Management Journal, 32, 1369-1386.
Rajagopalan, N., Rasheed, A.M.A. & Datta, D.K. (1993). Strategic Decision Processes: Critical Review and Future Directions, Journal of Management, 19(2), 349-384.
Savage, L.J. (1951). The theory of statistical decision. Journal of the American Statistical Association, 46, 55-67.
Schneider, S.C. & DeMeyer, A. (1991). Interpreting and Responding to Strategic Issues: The Impact of National Culture, Strategic Management Journal, 12(4), 307-320.
Schrager, J.E., & Madansky, A. (2013). Behavioral strategy: A foundational view. Journal of Strategy and Management, 6(1), 81-95.
Shafiee, M., Zareian, M., Zarei Matin, H., & Firoozi, M. (2019). Understanding and Modeling Industrial Marketing Managers’ “Behavioral Distress” using Grounded Theory Approach. Journal of Business Management, 11(1), 179-200. (in Persian)
Shirzad, M., Abooyee Ardakan, M., Nazari, M.A., Gholipour, A. (2019). Cognitive Neurological Investigation of Organizational Leaders’ Brain in the Strategic Thinking Activity: How to Design Cognitive Tasks for a Quantitative Electroencephalography (QEEG) Based Approach? Journal of Business Management, 11(1), 63-86. (in Persian)
Sibony, O., & Lovallo, D. & Powell,T.C. (2017). Behavioral Strategy and Strategic Decision Architecture of the Firm, California Management Review, 59(3), 5-21.
Sirois, F.M. (2004). Procrastination and counterfactual thinking: avoiding what might have been. British journal of social psychology, 43, 269- 286.
Svenson, O. (1999). Differentiation and consolidation theory: decision making processes before and after a choice. New Jersey: LEA Publishers.
Tufford, L., & Newman, P. (2012). Bracketing in Qualitative Research. QualitativeSocial Work, 11(1), 80-86.
Vares, H., Heidari, A., & Akbari, M. (2018). Investigating the Relationship between Strategic Sensemaking and Business Model Innovation Journal of Business Management, 10(2), 487 – 507. (in Persian)
Zeelenberg, M. & Van Dijk, E. (2005). On the comparative nature of regret. In The psychology of counterfactual thinking. London, UK: Routledge.
Zeelenberg, M. (1999). Anticipated regret, expected feedback and behavioral decision-making, Journal of Behavioral Decision Making, 12, 93-106.
Zeelenberg, M., & Pieters, P. (2007). A Theory of Regret Regulation 1.0. Journal of Consumer Psychology, 17(1), 3–18.