سنجش عوامل مؤثر بر تمایل مصرف‌کننده ایرانی به خرید و مصرف کالاهای ایرانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 کارشناس، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عوامل مؤثر در ایجاد نگرش مثبت و درگیری ذهنی در مصرف‌کنندگان ایرانی به خرید و مصرف کالاهای ایرانی است.
روش: این پژوهش از لحاظ هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، جزء پژوهش‌های توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان دانشگاه یزد تشکیل می‌دهند و از این جامعه 370 نفر به‌طور تصادفی برای نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‎نامه استاندارد است و به‌منظور تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای PLS2 و SPSS21 بهره برده شده است.
یافته‎ها: یافته‎های پژوهش نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنادار سه متغیر ارزش ادراک‌شده، میهن‌دوستی و اطمینان مصرف‌کننده و تأثیر منفی و معنادار دو متغیر باز بودن جهانی و ریسک ادراک‌شده بر درگیری ذهنی مصرف‌کننده با مصرف کالاهای ایرانی است. تأثیر مثبت و معنادار دو متغیر ارزش ادراک‌شده، میهن‌دوستی و تأثیر منفی و معنادار دو متغیر باز بودن جهانی و ریسک ادراک‌شده بر نگرش مصرف‌کننده به مصرف کالای ایرانی تأیید شد. همچنین، نگرش مصرف‌کننده و درگیری ذهنی مصرف‌کننده، هر دو تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل مصرف‌کننده به خرید و مصرف کالای ایرانی می‎گذارند.
نتیجه‎گیری: مجموعه‎ای از متغیرهای تأثیرگذار بر تمایل مصرف‎کننده به خرید کالاهای ایرانی و نیز شدت اثر آنها شناسایی شد. در انتها راهکارهای سودمندی به مدیران بازرگانی برای به‎کارگیری بهتر نتایج این پژوهش ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measurement of the Factors Affecting the Tendency of Iranian Consumers to Buy and Consume Iranian Goods

نویسندگان [English]

  • Saeid Saeida Ardakani 1
  • Zahra Saneian 2
  • Nahid Menati 3
1 Prof., Department of Business Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Ira
2 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
3 BSc., Department of Business Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Objective
In the event of continued failure to pay attention to domestic products, there will be irreparable damage to the economic structure of the country. Accordingly, the country undoubtedly needs an increase in the tendency among the people to use Iranian goods, which will lead to the growth of domestic industries, the decline of unemployment and, ultimately, the increase of national production. In this regard, the present research tries to focus on two mediating variables of attitudes and mental conflicts, beyond the socio-economic variables studied in other researches and to identify a distinct set of effective variables on consumers’ inclination to buy Iranian goods.
 
Methodology
This is a descriptive-survey research and is applied in nature. The statistical population of the present study consists of Yazd University students from which 370 people were randomly selected as the sample. The data collection tool is a standard questionnaire. In this research, the researchers seek to examine the product / markets in the domestic market with similar international counterparts. Therefore, we did not consider only a single product / market. PLS2 and SPSS (version 21) software have been used for data analysis.
 
Findings
The findings of the research indicate that the three variables of perceived value, patriotism and consumer trust have a significantly positive effect on consumers’ mental conflict with the consumption of Iranian goods, but the two variables of global openness and perceived risk have a significantly negative effect on that. We can also confirm the significantly positive effects of the two variables of perceived value and patriotism as well as the significantly negative effect of two variables of global openness and perceived risk on consumers’ attitudes toward consumption of Iranian products. Moreover, consumers’ attitudes and consumers’ mental conflicts are shown to have a significantly positive effect on consumers’ willingness to buy and use Iranian goods.
 
Conclusion
One of the most powerful strategies to penetrate into a new market is the supply of superior quality products with lower prices. The price advantage will immediately attract the customers’ attention, and those who buy the product will be affected by its quality. Consumers’ beliefs about what's going to happen in the future are one of the key determinants of consumer trust, which reflects consumer optimism or pessimism towards their future. When the consumer is optimistic about his future, he is more closely connected himself to the consumption of Iranian goods and is more involved with these products and commodities. People with higher global openness have higher expectations from Iranian products and because these expectations have not been satisfactorily fulfilled; as a result, no positive attitude has been formed. The consumer will only be willing to buy our product if we can provide a unique competitive advantage over other competitors. Promotional strategies should be implemented intelligently and in line with the product life cycle, promotional strategies of other competitors, the relative advantage of our product, and the target market. Emphasis on patriotism will not be effective without regard to other factors affecting consumers’ attitudes. Obviously, when the consumer has a positive attitude towards Iranian goods and his mental conflict with these commodities is at a level that gives rise to gaining information about these products, such motivational states will trigger behaviors and the intention to purchase will be formed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian goods
  • Attitude
  • behavioral intentions
  • involvement
احمدی الوار، زهرا؛ پوراشرف، یاسان‌الله؛ طولابی، زینب (1396). بررسی ارتباط بین فرهنگ فروش با ارزش ادراک شده و عملکرد مشتری (مطالعه موردی: کارکنان و مشتریان بانک‎ها و مؤسسه‎های مالی شهرستان پل دختر). فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت بازرگانی، 9(4)، 689 -716.
بخشی‎زاده، کبری؛ عرب‎زاده، محمد‌حسن (۱۳۹۲). تأثیر عوامل تعدیل در تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کنندگان ایرانی بر دشمنی به خرید محصولات خارجی. اولین کنفرانس بین‌المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، 24 بهمن 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
بخشی‎زاده، کبری؛ خلیلی رودی، مرتضی؛ رضائیان اکبرزاده، سامان (1395). تأثیر درگیری ذهنی و ویژگی‎های شخصیتی افراد بر خرید آنی پوشاک. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت بازرگانی، 8 (1)، 29-46.
بهرامی، مجتبی؛ سیدهاشمی تولون، محمدرضا (1391). بررسی ابعاد ادراک از ریسک صاحبان خودرو از روش پرداخت الکترونیک بهای سوخت. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت بازرگانی، 4(4)، 21-40.
بیات، روح‌الله؛ فرقانی پیله رود، سانیا (1394). تبیین شخصیت برند و بودجه مصرف‎کننده با ترجیحات و تصمیم به خرید کالاها. دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی کاوش‎های مدیریت بازرگانی، ۷ (14)، 1-32.
‎جی. پائول پیتر و جری سی. اولسون (1395). رفتار مصرف‎کننده و استراتژی بازاریابی (ترجمه سید مهدی الحسینی المدرسی، زهرا السادات صانعیان و معبود عباس زاده). تهران: انتشارات نورا. 
حدیدی، احسان؛ حدیدی زواره، عفت؛ دشمن زیاری، اسفندیار (1395). میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی مصرف‎کنندگان ایرانی از دیدگاه اقتصاد مقاومتی. فصلنامه سیاست‎های راهبردی و کلان، ویژه‎نامه اقتصاد مقاومتی، 4(15)، 169-191. 
داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1392). مدل‎سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
طالبی دلیر، معصومه؛ اکبری، حسین (1392). بررسی گرایش به مصرف کالاهای خارجی و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر رسانه. فصلنامه پژوهش‎های ارتباطی، (1)، 105-127.
منصوری، مهدیه؛ کردناییج، اسد‌الله؛ خداداد حسینی، حمید (۱۳۹۵). تأثیر ارزش‌های مصرف بر قصد خرید. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، ۶ (۴)، 171- ۱۸۸.
موسوی، یاسر؛ کاظمی نیا، آزاده (۱۳۹۵). بررسی تأثیر ارزش‌های فرهنگی بر گرایش مصرف‌کنندگان به مصرف کالاهای خارجی در بازار لوازم‌خانگی شهر اصفهان. کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری، 31 تیرماه 1395، دانشگاه تهران.
References
Ahmadi Alvar, Z., Poursharf, Y. & Tolaby, Z. (2017). The relationships between sales culture and customers’ perceived value and performance (the case of employees and customers of banks and financial institutions in Poldokhtar city). Quarterly Journal of Business Management, 9(4), 689-716. (in Persian)
Aldás-Manzano, J., & Lassala Navarrè, C., & Ruiz-Mafè, C. & Sanz-Blas, R. M. (2009). The role of consumer innovativeness and perceived risk in online banking usage. International Journal of Bank Marketing, 27(1), 53-75.
Ang, S. H., Cheng, P. S., Lim, E. A. C., Tambyah, S. K. (2001). Spot the difference: consumer responses towards counterfeits. Journal of Consumer Marketing, 18(3), 35-219.
Assefa, T. T., Meuwissen, M. P.M., Gardebroek, C. & Oude Lansink, A.G.J.M. (2016). Price and Volatility Transmission and Market Power in the German Fresh Pork Supply Chain. Journal of Agricultural Economics, 68(3), 861-880.
Bahrami, M. and Seyed Hashemi Toloon, M. R. (2012). Vehicle owners’ risk perception of Gas electronic payment method. Quarterly Journal of Business Management, 4(4), 21-40. 
(in Persian)
Bakhshizadeh, K. & Arabzadeh, M. H. (2014). The effect of moderating factors on the decision to buy Iranian consumers on the hostility of buying foreign products. The first international epic political conference (with an approach to Middle Eastern developments) and economic epic (with an approach to management and accounting). 13 February 2014, Islamic Azad University of Roodehen. (in Persian)
Bakhshizadeh, K., Khalili Roody, M. & Rezaian Akbarzadeh, S. (2016). Impact of personality traits and product involvement on clothing impulsive buying. Quarterly Journal of Business Management, 8(1), 29-46. (in Persian)
Bayat, R. & Forghani, Q. (2015). Explaining brand personality and consumer budget with preferences and decision to buy goods. Journal Management System, 14, 1-32. (in Persian)
Carter, L. L. (2009). Consumer receptivity of foreign products: The roles of country-of-origin, consumer ethnocentrism and animosity. Thesis (Ph.D.), Old Dominion University, Norfolk, Virginia, United. 
Chen, P. T. & Hu, H. H. (2010). The effect of relational benefits on perceived value in relation to customer loyalty: An empirical study in the Australian coffee outlets industry. International Journal of Hospitality Management, 29(3), 405-412.
Chen, T. Y, Pao, L. C., & Hong, S. C. (2005). Price, brand cues and banking customer value, International Journal of Marketing, 23(3), 273-291.
Davari, A. and Rezazadeh, A. (2013). Modeling Structural Equations with PLS Software, Tehran: Jahad University Press. (in Persian)
Dmitrovic, T. & Vida, I. (2007). An Examination of Cross-border Shopping Behaviour in South-East Europe. European Journal of Marketing, 41(3/4), 382-395.
Druckman, D. (1994). Nationalism, Patriotism, and Group Loyalty: A Social Psychological Perspective. Mershon International Studies Review, 38 (1), 43–68.
Goldsmith, R. E., Stith, M., White, D.J. (1989). An empirical study of the relationship between personal values and innovative purchasing behavior. In the Proceedings of the Annual Conference (pp. 84-88). Academy of Marketing Science.
Hadidi, A., Hadidi Zavar, A., & Doshman Ziari, A. (2016). The tendency of Iranian consumers to consume Iranians goods from the standpoint of resistance economics. Quarterly Journal of Strategic and Macro Policies, Special Note on Resistance Economics, 4(15), 169-191. (in Persian)
Keillor, B., D'Amico, M. and Horton, W. (2001). Global consumer tendencies. Psychology & Marketing, 18)1(, 1-19.
Kim, Sh. (2005). Consumer profiles of apparel product involvement and values. Journal of Fashion Marketing and Management, 9(2), 207-220.
Krishnamurthy, P., & Anuradha, S. (2002). Counterfactual Thinking and Advertising Responses. Journal of Consumer Research, 28(4), 650-658.
Kumar, A., & Grisaffe, D.B. (2004). Effects on extrinsic attributes on perceived quality, customer value and behavioral intentions in b2b settings: a comparison across goods and service industries. Journal Bus—Bus Mark, 11 (4), 7–43.
Kumar, A., Lee H.J. & Kim, Y.K. (2009). Indian consumers' purchase intention toward a United States versus local brand. Journal of Business Research, 62, 521–527.
Li, G., & Kambele, Z. (2012). Luxury fashion brand consumers in china: perceived value, fashion lifestyle, and willingness to pay. Journal of Business Research, 65(10), 1516-1522.
Lichtenstein, D. R., Ridgway, N. M., & Netemeyer, R. G. (1993). Price perceptions and consumer shopping behavior: a field study. Journal of Marketing Research, 30(May), 45-234.
Littler, D., & Melanthiou, D. (2006). Consumer perceptions of risk and uncertainty and the implications for behaviour towards innovative retail services: The case of Internet Banking. Journal of Retailing and Consumer Services, 13(6), 431-443.
Lymperopoulos, C., Chaniotakis, I. E. & Rigopoulou, I. D. (2010). Acceptance of detergent-retail braManands: The role of consumer confidence and trust. International Journal of Retail and Distribution gement, 38 (9), 719-736.
Maiyaki, A. A. & Mokhtar, S. S. M. (2012). Determinants of customer behavioural responses in the Nigerian banks: structural equation modeling approach. African Journal of Business Management, 6(4), 1652-1659.
Mansouri, M., Kurdnaij, A. and Khudadad Hosseini, H. (2016). The Effect of Consumer Values on Intent to Purchase. Human Resource Management Research, 6(4), 171-188. 
(in Persian)
Moore, D. E. (1989). Creating a Global Constituency for Free Trade. Vital Speeches, 56)4(, 108-110.
Mousavi, Y. & Kazeminia, A. (2016). Investigating the Impact of Cultural Values on Consumer Orientation in Consumption of Foreign Goods in the Consumer Market in Isfahan. International Management and Accounting Conference. 21 July 2016, Tehran University. (in Persian)
Moven, J. C., & Minor, M. S. (2001). Consumer Behavior: A Framei work. Prentice Hall, New Jersey.
Nguyen, T. D., Nguyen, T.T. M., & Barrett, N. J. (2008). Consumer ethnocentrism, cultural sensitivity, and intention to purchase local products – evidence from Vietnam. Journal of consumer behavior, 7 (1), 88–100.
Pappas, N. (2016). Marketing strategies, perceived risks, and consumer trust in online buying behavior. Journal of retailing and consumer services, 29, 92-103.
Park, E. J., Kim, E. Y., & Forney, J.C. (2006). A structural model of fashion-oriented impulse buying behavior, Journal of Fashion Marketing and Management, 10 (4), 45-433.
Pelton, L., Lee, M. Y., Kim, Y. K., Dee, K., & Judith F. (2008). Factors affecting Mexican college students’ purchase intention toward a US apparel brand. Journal of Fashion Marketing and Management, 12(3), 294-307.
Peter, J. P. & Olson, J. C. (2016). Consumer Behavior and Marketing Strategy (translated by Seyyed Mehdi Al-Hosseini Al-Modaresi, Zahra Al-Sadat Saneian and Maboud Abbaszadeh). Tehran: Noora Publications. (in Persian)
Pires, G., Stanton, J., & Eckford, A. (2004). Influences on the perceived risk of purchasing online. Journal of Consumer Behaviour, 4 (2), 118–131.
Roberson, R., & Lechner, F. (1985). Modernization, globalization and the problem of culture in world-systems theory. Theory, Culture & Society, 2(3), 18-103.
Sanchez, J., Callarisa, L., Rodrıguez, R. M., & Moliner, M. A. (2006). Perceivedvalueofthe purchase ofatourismproduct. Tourism Management, 27(3), 394–409.
Shimp, T., & Sharma, S. (1987). Consumer ethnocentrism: Construction and validation of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, 24(3), 280– 289.
Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. & Hogg, M. K. (2006). Consumer Behaviour: A European Perspective. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Suh, T & Kwon, I-W. G. (2002). Globalization and reluctant buyers, International Marketing Review, 19(6), 663-680.
Sweeney, J. C. & Soutar, G. N. (2001). Consumer Perceived Value: The Development of a Multiple Item Scale. Journal of Retailing, 77)2(, 203-220.
Talebi Delir, M., & Akbari, H. (2013). Investigating the tendency to use foreign goods and the factors affecting it with emphasis on media. Quarterly Journal of Communication Research, 20(1), 105-127. (in Persian)
Traylor, M. B., & Joseph, W. B. (1984). Measuring Consumer Involvement with Products: Developing a General Scale. Psychology & Marketing, 1, 65-77.
Wang, C. L., & Chen, Z. X. O. (2004). Consumer ethno-centrism and willingness to buy domestic products in a developing country setting: testing moderating effects. Journal of Consumer Marketing, 21(6), 391- 400.