شناسایی ویژگی‎های نظام بازاریابی محتوای زنانه در صنایع خلاق

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مطالعات اجتماعی اطلاعات، پژوهشکده جامعه و اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: اشتغال‎زایی برای بانوان با استفاده از قابلیت‎های موجود در شبکه‎های اجتماعی، راه‎حلی برای جوامعی است که سرانه اشتغال کمی برای بانوان دارند. با توجه به شیوه‎های بازاریابی در شبکه‎های اجتماعی، فارغ از برخی محدودیت‎های دنیای واقعی جامعه ایران، شرایطی برای مشارکت بانوان در حوزه‎هایی از صنایع خلاق (تولید محتوا به‎منظور بازاریابی در شبکه‎های اجتماعی)، فراهم شده است. با توسعه شبکه‎های اجتماعی (به‎ویژه اینستاگرام) در ایران، صفحه‎های متنوعی با هدف بازاریابی و درآمدزایی در حوزه نیازهای بانوان (آرایش و لوازم آن، فرزندداری، ورزش و تناسب اندام و...) به‎وجود آمده است. هدف از این پژوهش شناسایی نظام بازاریابی با استفاده از محتوای زنانه در شبکه‎های اجتماعی، به‎ویژه اینستاگرام بوده است.
روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون اجرا شده است. در این تحقیق 30 نمونه از فایل‎های صوتی و تصویری از سه صفحه موفق در اینستاگرام انتخاب و پیاده‎سازی شده و با استفاده از روش‎ تحلیل مضمون طی چند مرحله کدگذاری، تحلیل شدند.
یافتهها: با تمرکز بر مفاهیمی چون صنایع خلاق، بازاریابی خلاق و بازاریابی محتوا، عناصر ویژه این حوزه در زمینه بازاریابی محتوای زنانه در شبکه‎ اجتماعی اینستاگرام ایران شناسایی شد.
نتیجهگیری: نتایج نشان می‎دهد تم‎هایی همچون ارتباط دوسویه، صمیمیت، ایجاد هم‎ذات‎پنداری، استفاده از اعضای خانواده در تولید محتوا، شفافیت در توصیف نظام ‎پخش محصولات، هویت‎دهی به سایر اعضای گروه و.... از جمله ویژگی‎های نظام بازاریابی محتوای زنانه در شبکه اجتماعی اینستاگرام است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Features of the Female-related Content Marketing System in the Creative Industries

نویسندگان [English]

  • Seyed Mehdi Sharifi 1
  • Somayeh Labafi 2
  • Mohamad Hasan Yadegari 3
1 Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Department of Social Studies Information, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran
3 Ph.D. Candidate, Department of Communication, Faculty of Communication, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective
Creating a job for women with regard to the capabilities of social networking is a solution for societies with a low employment rate for women. With the development of social networks (in particular, Instagram) in Iran, various pages aimed at marketing and revenue in the field of women's needs (make up and accessories, childcare, sports and fitness, etc.). Considering the creative marketing methods in social networks, the creative industries sector has made it possible for women to participate in content marketing without limitations of the Iranian society. The purpose of this research is to identify the features of female-related content marketing system on social media, particularly Instagram.
 
Methodology
This research uses a qualitative approach and theme analysis. Based on non-incidental sampling, in this research, 30 samples of audio and video files have been selected from three successful pages in marketing on Instagram. Using theme analysis and through coding, the data were analyzed.
 
Findings
Based on the findings of the present research, the online marketing within the under-study Instagram pages cannot replace real world marketing; in other words, they cannot replace gyms, stores, beauty salons, exhibitions and etc. Meanwhile, because social media users can enjoy more freedom compared to real world, they can sell their products with lower prices which lead to a great number of customers. Hence, focusing on social networks can be considered as a solution to employment crises in Iran. In this research, focusing on concepts such as creative industries, creative marketing and content marketing in the form of cultural industries, the specific elements of this field of female content marketing in the social network of Instagram in Iran have been identified.
 
Conclusion
It can be concluded that applying strategies like building mutual relationships, experience-orientation, adventure and etc. can lead to successful marketing within social media. Besides, as women are more sensitive to identifying and distinguishing the quality of the products, they can provide great potentials for economic and financial transaction which need a more accurate planning. The results show that categories such as intimacy, assertiveness, the use of family members in the production of content, transparency in describing the distribution system of products and identity to other members of the group, are the features of content marketing system in this part of the creative industries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • creative industries
  • Creative marketing
  • women employment
  • Instagram
  • social networks
رایف، دسی؛ لیسی، اندرو؛ فیکو، فیلیپ (1391). تحلیل پیامهای رسانهای: کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق. (مترجم حمید علوی). تهران: انتشارات صدا و سیما.
سپهرنیا، ربابه؛ دلاور، علی؛ صالحی امیری، سعید (1391). بررسی جایگاه و رابطه صنایع فرهنگی خلاق در ارتقا سرمایه فرهنگی در ایران. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8 (1)، 145-164.
دال زوتو، سینزیا؛ لوگمایر، آرتور (1397). همگرایی رسانهای. (مترجم سمیه لبافی، امیر مختاری و محدثه عقبایی). تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
شریفی، سید مهدی؛ حاج محمدی، علی؛ انصاری، نفیسه (1397). مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق. تهران: انشارات سازمان مدیریت صنعتی.
لبافی، سمیه؛ روشندل اربطانی، طاهر؛ محمدی، داوود (1396). بررسی نقش شبکه‎های اجتماعی در بازاریابی با استفاده از چارچوب تیلور و اوکازاکی. فصلنامه مطالعات رسانهای، 12(3)، 103-114.
منتظر قائم، محمد؛ شعبان کاسه‎گر، حمید (1394). فضای سایبر و توانمندسازی زنان در ایران. فصلنامه مطالعات رسانه نوین، 6(1)، 43-76.
 
References
Bianchi, C. & Andrews, L. (2015). Investigating marketing managers' perspectives on social media in Chile. The Journal of Business Research, 68(12), 2552–2559.
Braun, V. & Clark, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
DCMS. (2001). Creative Industries Mapping Document. London: UK: Department of Culture, Media and Sport.
Dyer, G. (1986). Advertising As Communication. London and NewYork: Routledge.
Eastin, M., Daugherty, T. & Burns, N. (2011). Hand Book of Digital Media and Advertising (user generated content consumption). New York: InformatIon scIence reference.
Filis, L. & Rentschler, R. (2006). Creative Marketing: An Extended Metaphor for Marketng in a New Age. Palgrave MacMilan.
Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure and Everyday Life. Basic Books.
George, E. (2014). The Theory of Cultural Industries: A "Milieu" for Building Dynamic Knowledge. Moteral: Canadian Journal of Communication Corporation, 39(1), 29-54.
Halliburton, K. (2016). The Importance of Brand Voice On Social Media. Retrieved from katiewagnersocialmedia: https://katiewagnersocialmedia.com/the-importance-of-brand-voice-on-social-media.
Holloway, I., & Todres, L. (2003). The Status of Method: Flexibility, Consistency and Coherence. Qualitative Research, 6(8), 345-357.
Kotler, P. & Keller, K. (2012). Marketing Managment. NewYork: Prentice Hall.
Kotler, P. (2001). Marketing, Managment and Millenium Edition. University of Phoenix: pearson custom publishing.
Labafi, S., Rosandal Arbatani, T., Mohammadi, D. (2017). Investigating the Role of Social Networking in Marketing Using the Taylor and Okazaki Framework. Journal of Media Studies, 12(3), 103-114. (in Persian)
Moher, A. (2012). The Importance of "Voice" in Social Media. Retrieved from upanup: https://www.upanup.com/blog/importance-voice-social-media
Montazar Ghaem, M., Shaaban Kaseger, H. (2015). Cyber space and empowerment of women in Iran. New Media Studies Quarterly, 6 (1), 43-76. (in Persian)
Namey, E., Guest, G., Thairu, L. & Johnson, L. (2007). Data Reduction Techniques. In G. Guest, & K. Macqueen. Handbook For Team-Based Qualitative Research (pp. 137-162). United Kingdom: AltaMira Press.
Peters, K. & Chen, Y., Kaplan, A., Ognibeni, B. & Pauwels, K. (2013). Social Media Metrics — A Framework and Guidelines for Managing Social Media. Journal of Interactive Marketing, 27(4), 281–298.
Reiff, D., Licey, A., Fico, P. (2011). Analysis of media messages: Application of quantitative content analysis in research. (Trans by Hamid Alavi). Sound and Television Publishing. (in Persian)  
Rowley, J. (2008). Understanding digital content marketing. Journal of Marketing Management, 32. 517-540.
Rozentale, I., & Lavanga, M. (2014). The Universal Characteristics of Creative Industries Revisited: The Case of Riga. City, Culture and Society, 2 (5), 55-64.
Schwandt, T. (1997). Qualitative inquiry: A Dictionary of Term. CA: Sage.
Sepehr Nia, R., Delaware, A., Salehi Amiri, S. (2012). Investigating the Status and Relationship of Creative Cultural Industries in Promoting Cultural Capital in Iran. Innovation and creativity in the humanities, 8 (1), 145-164. (in Persian
Wainwright, C. (2015, july 21). HobSpot. Retrieved from https://blog.hubspot.com/marketing/ content-marketing-strategy guide#sm.00001qiao7yauleo3rsvux0yixaue.