تأثیر سبک زندگی الکترونیک بر اجتناب از تبلیغات اینترنتی با تبیین نقش تعدیلگری تجربه منفی و ازدحام تبلیغات

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازاریابی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

هدف: اقتضای کسب‎وکارهای امروزی، ضرورت آشنایی با الگوهای زندگی الکترونیکی را ایجاب می‎کند که بتواند بستر و محتوای مفیدی برای بازاریابی و طراحی خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم کند و ارائه تبلیغات هدفمند را که به کاهش اجتناب از تبلیغات اینترنتی و افزایش میزان کلیک کمک خواهد کرد، ممکن سازد. در پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سبک زندگی الکترونیک بر اجتناب از تبلیغات اینترنتی با اثر تعدیل‎کنندگی تجربه منفی قبلی کاربران و ازدحام درک شده از تبلیغات توسط کاربر در صفحات اینترنتی بررسی شده است.
روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از جنبه روش گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع پیمایشی به‎ شمار می‎رود. جامعه آماری آن، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در استان گیلان بود که از میان آنها، 385 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و با توزیع پرسش‎نامه میان آنها، داده‎های پژوهش جمع‎آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام گرفت.
یافته‎ها: سبک زندگی الکترونیک بر اجتناب از تبلیغات اینترنتی تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین تجربه منفی قبلی و ازدحام تبلیغات، بر اجتناب از تبلیغات تأثیرگذار بوده و آن را تقویت می‎کند.
نتیجه‎گیری: نتایج بررسی فرضیه‌های پژوهشی نشان داد به هر اندازه که فرد در زندگی خود از اینترنت تأثیر می‎پذیرد (درگیری کاربر با اینترنت بیشتر باشد)، میزان اجتناب وی از تبلیغات کاهش می‎یابد. بر‎ اساس این نتیجه، سبک زندگی الکترونیکی کاربران شاخص و معیار بسیار مهم برای چگونگی طراحی تبلیغات اینترنتی و نحوۀ ارائه آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of IT-Based Lifestyle on the Avoidance of Internet Advertising through Explaining the Moderating Role of Negative Experience and Advertisement Congestion

نویسندگان [English]

  • Shabnam Jalalat 1
  • Ali Gholipour Soleimani 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Marketing Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Assistant Prof., Department of Business Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Objective
In this paper, we try to examine a sample of Internet users to determine the impact of electronic-centeredness of the users’ lifestyle, the users’ previous experience of admitting or dealing with advertisement, and the number and the manner of advertising on one webpage on their avoidance of online advertisement. By being involved in the Internet environment, we refer to the use of all pages of websites, blogs, computer software and mobile phones. The study of the effectiveness of these factors on users’ avoidance of internet advertising provides some solutions to strengthen the effectiveness of internet advertising and reduce its avoidance.
 
Methodology
The present descriptive survey research is applied in nature. In order to analyze the data, the Structural Equation Modeling based on partial least squares method has been explioted using Smart PLS software. The statistical population of this research consists of all the students of Islamic Azad University of Rasht in Guilan province. A randomized simple sampling method was used to select the statistical sample. Using Cochran sampling formula (5% error), the number of sample members was calculated to be 385 people. In addition, data collection was done through field survey using a questionnaire.
 
Findings
The results of the hypotheses and the significant coefficients show that all the hypotheses were confirmed at 95% confidence level. The results of analysis of research hypotheses showed that IT-based lifestyle of individuals has a significant negative effect on the avoidance of internet advertising. That is, the more people are affected by the Internet and the so-called Internet user involvement, the less their avoidance of advertising. The congestion of ads on the WebPages affects the level of avoidance of those advertisements and the users avoid advertising messages on the Internet because of such bustle and clutter. Moreover, the users’ previous negative experience of online advertising was found to be effective in avoiding advertising within the Internet.
 
Conclusion
The results of this study showed that the users’ perceived congestion of advertising is effective on avoiding Internet advertising. The high number of ads on a single webpage makes the visitor frustrated by such clutter and bustle. If the user has adopted an Internet-based lifestyle that makes him/her spend more hours using the Internet, then this situation will annoy him/her more than the others. An IT-based lifestyle user will probably do a lot of the work related to his job with the Internet for example he uses the Internet in banking, as well as for many entertainment, shopping or accessing the information. Therefore, the existence of an element that circumvents or disturbs them from these goals affects the relationship between IT-based lifestyle and the avoidance of advertising, and exacerbates that relationship which leads to an increase in avoiding advertising. Based on the results of the research, the previous negative experience can also affect the relationship between the user and the internet-based lifestyle and avoidance of internet advertising. Having a negative experience makes it possible for a user with an Internet-based lifestyle to feel that he does not consider advertisement improve his performance on the Internet, or even lower the attractiveness of advertising for him. Accordingly, advertisers and marketers must be aware of all these prevailing conditions in digital environment and they should be moving toward purposeful advertising by building trust and understanding of their customers’ IT-based lifestyles.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet lifestyle
  • Avoidance of internet advertisements
  • Prior negative experience
  • Clutter of advertisement
ابراهیمی نژاد رفسنجانی، مهدی؛ نامدار، محمدرضا؛ توسلی فرد، مرجان (1396). ارائه نوعی مدل تصمیم جدید در برنامه‎ریزی تبلیغات اینترنتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 9(1)، 1-20.
روستا، احمد؛ ابوالفضلی، سید ابوالفضل؛ قربانی، حسن (1388). بررسی نقش تعدیل‎کننده عدم اعتماد به اجتناب از تبلیغات اینترنتی. مدیریت فناوری اطلاعات، 1(2)، 51- 66.
روشندل اربطانی، طاهر؛ محمودزاده، احد (1396). طراحی مدل تبلیغات از طریق رسانه‎های اجتماعی به‎منظور تأثیر بر تمایل مشتریان. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 9(4)، 763- 786.
عابدینی کشکسرای، امیر؛ حیدرزاده هنزائی، کامبیز (1393). بررسی تأثیر سبک زندگی اینترنتی بر اجتناب از تبلیغات اینترنتی. کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، تهران، مرکز همایش‎های بین‎المللی شهید بهشتی.
طباطبایی نسب، سید محمد؛ پزشکی نجف آبادی، فرشته (1395). بخش‎بندی مصرف‎کنندگان بر مبنای مدل سبک زندگی مرتبط با تغذیه. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 8(2)، 375 - 394.
مانیان، امیر؛ رونقی، محمدحسین (1394). ارائه چارچوب جامع پیاده‎سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از روش فراترکیب. فصلنامه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، 7(4)، 901- 920.
 
References
Abedini Kashksaray, A. & Heydarzadeh Hanzaei, K. (2014). Reviewing the impact of e-lifestyle on avoiding internet advertising. 1ST National Conference on Marketing Research, Tehran. (in Persian)
Abedini Koshksaray, A., Franklin, D., Heidarzadeh Hanzaee, K. (2015). The relationship between e-lifestyle and Internet advertising avoidance. Australasian Marketing Journal (AMJ), 23(1), 38-48.
Cho, C., Cheon, H. (2004). Why do people avoid advertising on the internet? Journal of Advertising, 33(4), 89-97.
Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-40.
Ebrahimi Nejad Rafsanjani, M., Namdar, M. & Tavassoli Fard, M. (2017). Providing a New Decision Model in Internet Advertising Planning Using Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II. Journal of Business Management, 9(1), 11-20. (in Persian)
Fazio, R.H., Mark, P. Z. (1981). Direct Experience and Attitude Behavior Consistency. in Proceedings of Advances in Experimental Social Psychology, Leonard Berkowitz, ed., New York: Academic Press, 161–202.
Fennis, B.M., Bakker, A.B. (2001). Stay Tuned: We Will Be Back Right after These Messages: Need to Evaluate Moderates the Transfer of Irritation in Advertising. Journal of Advertising, 30(3), 15–25.
Hassan, S. H., Thurasamy, T. R., Loi, W. Y. (2017). E-lifestyle, Customer Satisfaction and Loyalty among Mobile Subscribers in Thailand. International Review of Management and Marketing, 7(1), 354-362.
Hassan, S. H., Thurasamy, T. R., Mohamed, O., Maghsoudi, A. (2015). E-lifestyle, Customer Satisfaction, and Loyalty among the GenerationY Mobile Users. Asian Social Science, 11 (4), 157-168.
Henseles, J., Ringle, C., Sinkovics, R. (2009). the use of partial least squares path modeling in international marketing. New Challenges to International Marketing, 20, 277-320.
Hoch, S.J. & Deighton, J. (1989). Managing What Consumers Learn from Experience. Journal of Marketing, 53 (April), 1–20.
Homer, P.M. (2006). Relationships Among Ad-Induced Affect, Belief, and Attitudes. Journal of Advertising, 35 (1), 35–51.
Hong, J., & Sternthal, B. (2010). The Effects of Consumer Prior Knowledge and Processing Strategies on Judgments. Journal of Marketing Research, 47 (2), 301–311.
Jagani, K., Goldsmith, R. (2017). Impact of relevance and clutter of advertisement on irritation. Available at: marketing-trends-congress.com.
Kamakura, W., Wedel, M. (1995). Life-Style Segmentation with Tailored Interviewing. Journal of Marketing Research, 32(3), 308-317.
Kaynak, E., & Kara, A. (2001). An examination of the relationship among consumer lifestyles, ethnocentrism, knowledge structures, attitudes and behavioural tendencies: A comparative study in two CIS states. International Journal of Advertising, 20(4), 457-482.
Kelly, L., Kerr, L., Drennan, J. (2010). Avoidance of advertising in social networking sites: The teenage perspective. Journal of Interactive Advertising, 10 (2), 16-27.
 
Kim, K.H., Park, J.Y., Ki, D.Y., Moon, H.I. (2001). Internet user lifestyle: its impact on effectiveness and attitude toward Internet advertising in Korea. In C. Ray (ed.), Proceedings of the 2001 Annual Conference of the American Academy of Advertising. Salt Lake City:American Academy of Advertising, pp. 19–23.
Kolb, D.A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Li, W., Huang, Z. (2016). The Research of Influence Factors of Online Behavioral Advertising Avoidance. American Journal of Industrial and Business Management, 6(9), 947-957.
Li. H., Edwards, S.M., Lee, J. (2002). Measuring the Inclusiveness of Advertisements: Scale Development and Validnrion. Journal of advertising, 31(2), 38-47.
Manian, A. & Ronaghi, M. H. (2016). A Comprehensive Framework for E-marketing Implementation by Meta-Synthesis Method. Journal of Business Management, 7(4), 901-920. (in Persian)
Mehta, A. (2000). Advertising attitudes and advertising effectiveness. Journal of Advertising Research, 40(3), 67–72.
Mehta, R., Sivadas, E. (1995). Direct marketing on the internet: An empirical assessment of consumer attitudes. Journal of Direct Marketing, 9(3), 21–32.
Obermiller, C., Spangenberg, E., MacLachlan, D.L. (2005). Ad Skepticism: The Consequences of Disbelief. Journal of Advertising, 34 (3), 7–17.
Roosta, A., Abolfazli, S.A., Ghorbani, H. (2010). Assessing the role of moderating the lack of trust in Avoid Online Advertising. Journal of Information Technology Management, 1(2), 51-66. (in Persian)
Rosengren, S., Dahlèn, M. (2015). Exploring Advertising Equity: How a Brand's Past advertising May Affect Consumer Willingness to Approach Its Future Ads. Journal of advertising, 44(1), 1-13.
Roshandel Arbatani, T. & Mahmoud Zadeh, A. (2017). Advertising through Social Media to Influence the Customers' Willing. Journal of Business Management, 9(4), 763-786.
(in Persian)
Schiffman, L.G., Sherman, E., Long, M.M. (2003). Toward a better understanding of the interplay of personal values and the Internet. Psychology & Marketing, 20 (2), 169–186.
Schlosser, A.E., Shavitt, S., Kanfer, A. (1999). Survey of Internet users’ attitudes toward Internet advertising. Journal of Interactive Marketing, 13(3), 34–54.
Seyedghorban, Z., Matanda, M.J., Tahernejad, H. (2016). Reinquiry into Advertising Avoidance on the Internet: A Conceptual Replication and Extension. Journal of Advertising, 45(1), 120–129.
Speck, P.S., Elliot, M.T. (1997). Predictors of advertising avoidance in print and broadcast media. Journal of Advertising, 26(3), 61–76.
 
Tabatabaee Nasab, S. M. & Najafabadi, F. (2016). Consumer Segmentation on the Basis of Food-related Lifestyles. Journal of Business Management, 8(2), 375-394. (in Persian)
Yang, K.C.C. (2004). A comparison of attitudes towards Internet advertising among lifestyle segments in Taiwan. Journal of Marketing Communications, 10(3), 195–212.
Yu, C. S. (2011). Construction and validation of an e-lifestyle instrument. Internet Research, 21(3), 214-235.