تأثیر تعهد مدیران ارشد، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر سرمایه مشتری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، پردیس بین‎المللی کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف: از آنجا کهمزیت دانشی انسان‌ها به منبع مزیت رقابتی بی‌بدیل در بازار تبدیل شده و زیرساخت سرمایه انسانی بر مدیریت استعدادها، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی استوار است، نهادینه‌سازی این زیرساخت‌ها در سازمان به حمایت کافی و پشتیبانی مدیران ارشد سازمان نیاز دارد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر تعهد مدیران ارشد (با ابعاد تأکید استراتژیک، تعامل درون و برون‌سازمانی و تخصیص منابع) و مدیریت دانش (با ابعاد کسب دانش، خلق دانش، کاربرد دانش، انتقال دانش و ثبت دانش) و یادگیری سازمانی بر سرمایه مشتری (با ابعاد هوش بازار، مشعوف شدن مشتری و وفاداری مشتری) است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و روش آن توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 700 نفر از کارکنان شرکت سازه‌گستر سایپا به‎عنوان تأمین‌کننده قطعات خودرو در تهران است که از میان آنها 220 نفر برای نمونه به‎صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‎آوری داده‎ها پرسش‎نامه استاندارد است. تحلیل داده‎ها به‎کمک آزمون‎های آماری تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل مسیر شده و آزمون تی با استفاده از نرم‎افزارهای لیزرل و اس.پی.اس.اس به اجرا درآمده است.
یافتهها: متغیر تعهد مدیران ارشد (با شاخصه‌های تاکید براستراتژیک بودن، تعاملات درون سازمانی و برون‌سازمانی) تنها زمانی  بر سرمایه مشتری (هوش بازار، مشعوف شدن مشتری و وفاداری مشتری) تأثیرگذار است که ­متغیرهای مدیریت ­دانش و یادگیری­ سازمانی در نظر گرفته شود. بر­طبق شاخص‌های برازش کلی مدل، شاخص‌های موجود در مدل‌های اندازه‌گیری برای سنجش خصیصه مربوطه در سازه معتبر است.
نتیجهگیری: یافته‎ها نشان می‎دهد که همه ابعاد برای پیش‌بینی سرمایه مشتری در این شرکت مهم هستند. بنابراین، حمایت از یادگیری سازمانی مبتنی بر بازار بر اساس زیرساخت مدیریت دانش، باعث می‌شود سرمایه مشتری نوعی مزیت رقابتی پایدار برای شرکت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Top Managers’ Commitment, Knowledge Management and Organizational Learning on Customer Capital

نویسندگان [English]

  • Manijeh Haghighinasab 1
  • Leila Ghodratabadi 2
  • Shokoufe Shafi 3
1 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Kish International Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MSc., Department of Business Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective
This research aims to investigate whether the commitment of the executive managers team to the knowledge management infrastructures and organizational learning, the attention and allocation of resources to them can help Iranian companies, including the companies that supply auto parts, to gain capital?
And the peripheral questions of this research are as follows: whether the commitment of executive managers of Saipa Construction Company is effective on the knowledge management and organizational learning processes in the company? Is Saipa knowledge management process effective on the organizational learning? Are knowledge management and organizational learning processes of Saipa company effective on corporate capital of the company?
 
Methodology
The present field survey research is applied in terms of purpose. The research is descriptive. The statistical population of the study consists of 700 employees of Saipa Construction Company as a supplier of spare parts in Tehran, and then a sample size of 248 employees were selected based on random sampling.
 
Findings
The results of the fitting of the measured model in the test of the hypothesis of the research indicated that the executive managers’ commitment (with indicators emphasizing on strategicity, inter-organizational and outsourcing interactions) can only affect client’s capital (market intelligence, customer satisfaction, and customer loyalty) provided that the variables of its knowledge management and organizational learning are taken into account. Otherwise, the executive managers’ commitment will not lead to the formation of customer capital. According to the general fitting indices of the model, the fitting of the model is approved; therefore, the existing indicators in the measurement models are valid for measuring the relevant attribute in the structure.
 
Conclusion
The effect of executive managers’ commitment on organizational learning is positive suggesting that Saipa Company, with its knowledge management and organizational learning infrastructure, still cares about such concepts. The company also tries to improve these processes by focusing strategically and allocating the necessary resources and the interactions that make it happen. The effect of executive managers’ commitment on knowledge management is positive. In other words, knowledge management is not independent from the support of executive management and is seriously affected by it. The impact of knowledge management on organizational learning is positive. Organizational learning is not independent from knowledge management and is seriously affected by it. Findings from the path analysis model showed that the effect of organizational learning on customer capital is positive. Moreover knowledge management has a significantly positive effect on customer capital. Automobile particle supply chain managers should be able to plan and design to improve external communication with customers, suppliers and investors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer capital
  • Knowledge Management
  • organizational learning
  • Top managers commitment
اسماعیل‎پور، رضا؛ دوستار، محمد؛ طاهرپور، نسترن (1395). مدیریت دانش مشتری و نقش آن در نوآوری مستمر و عملکرد برتر. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت بازرگانی، 8(1)، 1-28.
اعتضادپور، پارینه (1394). نقش رهبری تحولآفرین و توسعه فناوری اطلاعات بر یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: بانک مسکن). پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
حبیبی، معصومه؛ جعفری فارسانی، جواد و رشیدی، محمد مهدی (1389). رابطه بین سرمایه‎های فکری و قابلیت یادگیری سازمانی در مؤسسه مطالعات بین‎المللی انرژی. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 4 (11)، 59-76.
حیدری، مهدیه؛ مقیمی، سید محمد؛ خنیفر، حسین (1392). بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ ‌سازمانی، 11 (1)، 149-184.
خانلری، امیر؛ رضوان، سبزه علی (1393). بررسی رابطه یادگیری سازمانی و عملکرد مالی از طریق فرایند نوآوری در شرکت‎های صنعتی گلپایگان. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 6 (4)، 773-790.
سید نقوی، میرعلی؛ سپندارند، صادق؛ رامین مهر، حمید (1391). بررسی اثرات سرمایه‎های فکری بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی قابلیت یادگیری در شعب بانک صادرات استان تهران. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 4 (12)، 53-70.
صفری، علی؛ قره باشلونی، راضیه (1393). بررسی رابطه بازاریابی‎کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی از طریق نوآوری. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 6 (4)، 809-826.
علوی، سمیه؛ ارباب شیرانی، بهروز؛ اسفندیاری، احسان (1391). بررسی ارتباط یادگیری سازمانی و نوآوری از دیدگاه سیستم دینامیکی در مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان. فصلنامه مدیریت تولید و عملیات، 5 (1)، 71-92.
محسنی فرد، غلامعلی؛ رضایی، غلامرضا؛ حسینی راد، سید علی (1392). رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان). فصلنامه رهیافتی در مدیریت آموزشی، 4 (15)، 139-154.
 
 
اسماعیل‎پور، رضا؛ دوستار، محمد؛ طاهرپور، نسترن (1395). مدیریت دانش مشتری و نقش آن در نوآوری مستمر و عملکرد برتر. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت بازرگانی، 8(1)، 1-28.
اعتضادپور، پارینه (1394). نقش رهبری تحولآفرین و توسعه فناوری اطلاعات بر یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: بانک مسکن). پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
حبیبی، معصومه؛ جعفری فارسانی، جواد و رشیدی، محمد مهدی (1389). رابطه بین سرمایه‎های فکری و قابلیت یادگیری سازمانی در مؤسسه مطالعات بین‎المللی انرژی. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 4 (11)، 59-76.
حیدری، مهدیه؛ مقیمی، سید محمد؛ خنیفر، حسین (1392). بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ ‌سازمانی، 11 (1)، 149-184.
خانلری، امیر؛ رضوان، سبزه علی (1393). بررسی رابطه یادگیری سازمانی و عملکرد مالی از طریق فرایند نوآوری در شرکت‎های صنعتی گلپایگان. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 6 (4)، 773-790.
سید نقوی، میرعلی؛ سپندارند، صادق؛ رامین مهر، حمید (1391). بررسی اثرات سرمایه‎های فکری بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی قابلیت یادگیری در شعب بانک صادرات استان تهران. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 4 (12)، 53-70.
صفری، علی؛ قره باشلونی، راضیه (1393). بررسی رابطه بازاریابی‎کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی از طریق نوآوری. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 6 (4)، 809-826.
علوی، سمیه؛ ارباب شیرانی، بهروز؛ اسفندیاری، احسان (1391). بررسی ارتباط یادگیری سازمانی و نوآوری از دیدگاه سیستم دینامیکی در مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان. فصلنامه مدیریت تولید و عملیات، 5 (1)، 71-92.
محسنی فرد، غلامعلی؛ رضایی، غلامرضا؛ حسینی راد، سید علی (1392). رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان). فصلنامه رهیافتی در مدیریت آموزشی، 4 (15)، 139-154.
 
References
Abdullah, D. F., & Sofian, S. (2012). The Relationship between Intellectual Capital and Corporate Performance. International Conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management, 40(1), 537-541.
Alavi, S., Arbab Shirani, B., & Esfandiari, E. (2014). Investigation about the Relationship between Organizational Learning and Innovation from System Dynamic View in Isfahan Engineering Research Center. Journal of Production and Operations Management, 5(1), 71-92. (in Persian)
Costa, R. (2012). Assessing Intellectual Capital Efficiency and Productivity. Expert Systems with Applications, 39(8), 7255-7261.
Delgado, M. (2011). The role of intellectual capital assets on the radicalness of innovation: direct and moderating effects. Working papers, Faculty of Economic. Madrid: University of Madrid.
Donate, M. J. & Canales, J. I. (2012). Anew approach to the concept of knowledge strategy. Journal of Knowledge Management, 16(1), 22-44.
Dong, Q. & Gao, C. (2012). Knowledge Engineering, Intellectual Capital of Creative Industry Park Based on Multi-objective Decision-Making and Entropy Methods. Systems Engineering Procedia, 3(1), 326-332.
Esmaeilpour, R., Doostar, M. & Taherparvar, N. (2016). Customer knowledge management and its role on continues innovation and superior performance (Case study of private banks in Guilan). Journal of Business Management, 8 (1), 1-28. (in Persian)
Etezadpoor, P. (2015). The role of transformative leadership and development of information technology on organizational learning (the case study of Makan bank). M.A. Thesis, Islamic Azad University Central Tehran Branch. (in Persian)
Ghasemi, M., Sajedi Raeisi, R. & Nabavi Chashemi, S. A. (2013). The Role of Knowledge Management on Marketing Intelligence of Employees of an Organization. Applied and Basic Sciences, 1112 1107.
Gunsel, A., Siachou, E. & Acar, A. (2011). Knowledge Management and Learning Capability To Enhance Organizational Innovativeness. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 880-888.
Habbib, M., Jafari Farsani, J., Rashidi, M.M. (2010). The relationship between intellectual capital and organizational learning capabilities in Institute for International Energy Studies. Journal of Human Resource Management in The Oil Industry, 4(11), 59-76.
(in Persian)
Hang, Y.C. (2010). An Empirical Study on the Relationship between Intellectual Capital and Knowledge Creation. Strategic Management Journal, (20), 637-653.
Heidari, M., Moghimi, S.A. & Khanifar, H. (2013). Critical factors of success in the implementation of Knowledge Management. Journal of Organizational Culture Management, 11(1), 149-184. (in Persian)
Jafarnejad Chaghooshi, A. & Atashin Panjeh, Sh. (2014). Investigation the Role of Customer Capital in Organizational Innovation Improvement using Media Variable "Knowledge Creation". Global Journal of Management Studies and Researches, 164-173.
Kalantarian, S., Baratimarnani, A. & Salavati, A. (2012). The relationship between organizational learning and competitive intelligence on small and medium industries. Institute of Interdisciplinary Business Research, 4(6), 348-359.
Khanlari, A., Sabze Ali, R. (2015). Examination of the relationship between organizational learning and financial performance mediated by innovation process in the industrial companies in Golpayegan. Journal of Business Management, 6(4), 773-790. (in Persian)
Khayat Moghadam, S., Zabihi, M. R., Kargaran, M., & Hakimzadeh, A. (2013). Intellectual Capital and organizational learning capability. Journal of Soft Computing and Applications, (1), 1-9.
Lee, S. H. (2010). Using fuzzy AHP to develop intellectual capital evaluation model for assessing their performance contribution in a university. Expert Systems with Applications, (37)7, 4941-4947.
Leung, C. H. (2010). Critical factors of implementing knowledge management in school environment: A qualitative study in Hong Kong. Research Journal of Information Technology, 2(2), 66-80.
Liaoa, S.H., Wu, C. (2010) System perspective of knowledge management, organization learning and organizational innovation. Contents lists available at ScienceDirect Expert Systems with Applications, 37, 1096-1103.
Ling-Ching Chan, A. & Wang, W.Y. (2012). The causal relationships between aspects of customer capital. Industrial Management & Data Systems, 112(6), 848-865.
Liu, S.S., & Lin, C.Y. (2007). Building customer capital through knowledge management processes in the health care context. Health Care Manage Rev, 32(2), 92-101.
London, K., & Siva, J. (2011). The Role of Reflexive Capability in Relation to Intellectual Capital onMulti International Partnerships. International Journal of Project Management, 29(7), 846-855.
Maditinos, D., Chatzoudes, D., Tsairidis, C., & Theriou, G. (2011). The Impact of Intellectual Capital on Firms’ Market Value and Financial Performance. Journal of Intellectual Capital, 12(1), 132-151.
Mohsenifard, Gh. A., Rezaee, Gh. R. & Hoseini Rad, S.A. (2013). The Relationship of Social Capital to Intellectual Capital and Knowledge Management (A Case study of Islamic Azad University, Arsanjan Branch). Journal of Management System, (15)4, 139-154.
(in Persian)
Nayir, D. Z. & Uzuncarsili, U. (2008). A cultural perspective on knowledge management: the success story of Sarkuysan Company. Journal of Knowledge Management, 12(2), 141-155.
Pawlowski, J. M. & Bick, M. (2015). The global knowledge management framework: Toward a theory for knowledge management in globally distributed settings. Leading Issues in Knowledge Management, 2, 134.
Rothberg, G.S. (2009). Intellectual capital in business-to-business markets. Industrial Marketing Management, 2(1), 19-34.
Safari, A. & Ghrebashlooni, R. (2015). The effect of entrepreneurial marketing on marketing performance through innovation (Case study: companies active in industrial automation, communications, computer and digital equipment). Journal of Business Management, 6(4), 809-826. (in Persian)
Seyyd Naghavi, M. A. Sepandar, S. & Raminmehr, H. (2012). Effects of Intellectual Capital on Organizational Performance – Emphasizing on Mediating Role of Learning Capability in Branches of Saderat Bank in Tehran. Journal of Business Management, 4(12), 53-70.
(in Persian)
Valle, R., Valencia, J., Jimènez, D. & Caballero, L. (2011). Linking organizational learning with technical innovation and organizational culture. Journal of Knowledge Management, 15 (6), 997-1015.
Wahyuningsih, A., Siti, A.E., Musadieq, M.A. (2013). The Effect of Organizational Learning on Knowledge Management, Capacity and Performance of Organization. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3 (5), 159-169.
Wensley, A. K. P., Cegarra-Navarro, J.G., Cepeda-Carriόn, G. & Leal Millàn, A.G. (2011). How entrepreneurial actions transform customer capital through time (Exploring and exploiting knowledge in an open-mindedness context), Emerald. International Journal of Manpower, 32(1), 132-150.