تأثیر کاراکتر بر توانمندی‌های احساسی و اجتماعی: پژوهش پیمایشی روی دانشجویان حوزه مدیریت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

هدف: این مطالعه به بررسی ارتباط ابعاد کاراکتر و توانمندی‌های احساسی ـ اجتماعی می‌پردازد. توانمندی‌های احساسی ـ اجتماعی تأثیر چشمگیری بر عملکرد افراد دارند. کاراکتر در توسعه توانمندی‌ها، نقش بنیادین دارد. با وجود این، تاکنون در راستای بررسی ارتباط ابعاد کاراکتر و توانمندی‌ها مطالعه‌ دقیقی انجام نشده ‌است. در این مطالعه به ارتباط بین این دو عامل می‌پردازیم.
روش: این پژوهش کمی و با روش پرسش‌نامه‌ای است. جامعه نمونه 165 نفر از دانشجویان ارشد مدیریت در ایران است. نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی و با ارسال ایمیل انجام شد. روایی تحقیق با مرور ادبیات، مصاحبه متخصصان، گزینش و بازگرداندن پرسش‌نامه‌ها به فارسی طی چندین مرحله صورت گرفت. پایایی متغیرهای تحقیق با روش آلفای کرونباخ پس از تکمیل پرسش‌نامه سنجیده شد. در انتها، متغیرهای تحقیق به شکل میانگین محاسبه و با روش رگرسیون خطی تحلیل شدند.
یافتهها: ابعاد مختلف کاراکتر بر توانمندی‌های احساسی ـ اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری داشتند. به‌طور کلی در دسته توانمندی‌های احساسی ـ خودآگاهی، ابعاد کاراکتر اعتدال، مسئولیت‌پذیری و تمامیت اخلاقی؛ در دسته توانمندی‌های احساسی ـ خودمدیریتی ابعاد کاراکتر اعتدال، انگیزه، وراروی، مشارکت و شهامت؛ در دسته توانمندی‌های اجتماعی ـ آگاهی اجتماعی، ابعاد فروتنی، انسانیت و شهامت و در دسته توانمندی‌های اجتماعی ـ مدیریت ارتباطات بین فردی، ابعاد داوری، واوری، مشارکت، شهامت و تمامیت اخلاقی تأثیر مثبت و معناداری داشتند.
نتیجهگیری: نتایج این تحقیق اهمیت کاراکتر را در شکل‌گیری توانمندی‌های احساسی ـ اجتماعی پررنگ‌تر می‌کند. با توجه به نتایج، ابعادی نظیر اعتدال، انسانیت، فروتنی و وراوی به‌عنوان ابعاد اثرگذار بر توسعه توانمندی‌ها شناخته شدند که در مطالعات قبلی به آنها کمتر توجه شده بود. رهبری فروتنانه، مکانیزم‌های انگیزشی مناسب و برنتابیدن رفتارهای غرورآمیز و غیرانسانی، راهکارهایی هستند که در راستای توسعه ابعاد کاراکتر به آنها اشاره شده ‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Character on Emotional-Social Competencies: A Survey on Management Students

نویسندگان [English]

  • Rosa Hendijani 1
  • Seyyed Babak Alavi 2
  • Alinaghi Mashayekhi 3
1 Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Management,University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran,
3 Prof., Department of Management, Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
This study examines the relationship between character and emotional-social competencies among management students. Emotional and social competencies are two types of competencies that have a significant impact on individual's performance. Character is an underlying element that can influence the development of emotional and social competencies. In addition, both character and competencies are the building blocks of successful performance among individuals in personal and organizational settings. Considering the importance of character in competence building and development and the shortage of relied studies in the literature, in this study we examined the relationship between these two constructs.
 
Methodology
The present quantitative research was carried out through questionnaires. Based on random sampling using email, 165 M.A students of management were selected. We also used self-reported surveys to measure character and emotional and social competencies among those students. The validity of the instruments was sought based on the literature review, interviews with experts, and the translation of the questionnaire into Farsi within several steps. Chronbach Alpha was also used to determine the reliability of the instrument. And finally, the data were analyzed using linear regression.
 
Findings
Results of our study matches the predictions of character-competence entanglement theory. Character dimensions had significantly positive influence on the formation of emotional and social competencies. In total, for emotional awareness competencies: temperance, accountability, and integrity; for emotional self-management competencies: temperance, motivation, transcendence, collaboration, and courage; for social awareness competencies: humility, humanity, and courage; and for social relationship management competencies: judgment, transcendence, collaboration, courage, and integrity had significantly positive effects on different dimensions.
 
Conclusion
This study highlights the important role of character in emotional-social competency building and development. Based on the results, character dimensions including temperance, humanity, humility, and transcendence have an important effect on building competencies. Organizational strategies including humble leadership, motivational mechanisms that foster respect, humility, temperance, and refusal of overconfident behavior are discussed for promoting such character dimensions in organizations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional competencies
  • Social competencies
  • Character
  • Character-competence entanglement
محمدبیگی، ابوالفضل؛ محمدصالحی، نرگس؛ علی‌گل محمد (1393). روایی پایایی ابزارها و روش‌های مختلف اندازه‌گیری آنها در پژوهش‌های کاربردی در سلامت. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 13، 1353-1170.
 
References
Alzola, M. (2012). The possibility of virtue. Business Ethics Quarterly, 22(2), 377-404.
Ammeter, A. P., Douglas, C., Ferris, G. R., & Goka, H. (2004). A social relationship conceptualization of trust and accountability in organizations. Human Resource Management Review, 14(1), 47-65.
Andrews, J., & Higson, H. (2008). Graduate employability, ‘soft skills’ versus ‘hard’ business knowledge: A European study. Higher education in Europe, 33(4), 411-422.
Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the academy of marketing science, 16(1), 74-94.
Batista-Foguet, J. M., Boyatzis, R., Guillen, L., & Serlavos, R. (2008). Assessing emotional intelligence competencies in two global contexts. Emotional intelligence: Theoretical and cultural perspectives, 89-114.
Bono, J. E., & Judge, T. A. (2004). Personality and transformational and transactional leadership: a meta-analysis. Journal of applied psychology, 89(5), 901.
Boyatzis, R. E. (2008). Competencies in the 21st century. Journal of management development, 27(1), 5-12.
Boyatzis, R. E. (2011). Managerial and leadership competencies: A behavioral approach to emotional, social and cognitive intelligence. Vision, 15(2), 91-100.
Boyatzis, R. E., & Saatcioglu, A. (2008). A 20-year view of trying to develop emotional, social and cognitive intelligence competencies in graduate management education. Journal of management development, 27(1), 92-108.
Boyatzis, R.E. (2008). Competencies in the 21st century. Journal of Management Development, 25(7), 5–12.
Brdar, I., & Kashdan, T. B. (2010). Character strengths and well-being in Croatia: An empirical investigation of structure and correlates. Journal of research in personality, 44(1), 151-154.
Campbell, J. J., Dunnette, M. D., Lawler, E. E., & Weick, K. E. (1970). Managerial behavior, performance, and effectiveness. New York, NY: McGraw-Hill.
Cheung, C. K., & Lee, T. Y. (2010). Improving social competence through character education. Evaluation and program planning, 33(3), 255-263.
Cohen, J., Cohen P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2014). Applied multiple regression/ correlation analysis for the behavioral sciences. New York, NY: Psychology Press.
Crossan, M. M., Byrne, A., Seijts, G. H., Reno, M., Monzani, L., & Gandz, J. (2017). Toward a framework of leader character in organizations. Journal of Management Studies, 54(7), 986-1018.
Crossan, M., Mazutis, D., & Seijts, G. (2013). In search of virtue: The role of virtues, values and character strengths in ethical decision making. Journal of Business Ethics, 113(4), 567-581.
Crossan, M., Mazutis, D., Seijts, G., & Gandz, J. (2013). Developing leadership character in business programs. Academy of Management Learning & Education, 12(2), 285-305.
Crossan, M., Seijts, G., & Gandz, J. (2015). Developing leadership character. New York, NY: Routledge.
Dragoni, L., Tesluk, P. E., Russell, J. E., & Oh, I. S. (2009). Understanding managerial development: Integrating developmental assignments, learning orientation, and access to developmental opportunities in predicting managerial competencies. Academy of Management Journal, 52(4), 731-743.
Drost, E. A. (2011). Validity and reliability in social science research. Education Research and perspectives, 38(1), 105-123.
Dulewicz, V., & Higgs, M. (2004). Can emotional intelligence be developed?. The International Journal of Human Resource Management, 15(1), 95-111.
Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child development, 82(1), 405-432.
Economist [Electronic version]. September 24. 24, 2009. The pedagogy of the privileged, Retrieved: September 27, 2009, from: http://www.economist.com/businessfinance/ displaystory.cfm?story_ id!14493183.
Field, A.P. (2009). Discovering statistics using SPSS: and sex and drugs and rock ‘n’ roll (3rd ed.). London, UK: Sage Publication.
Fitzsimmons, J. A., Fitzsimmons, M. J., & Bordoloi, S. (2014). Service management: Operations, strategy, information technology (p. 4). New York, NY: McGraw-Hill.
Fredrickson, B. L. (2003). The value of positive emotions: The emerging science of positive psychology is coming to understand why it's good to feel good. American scientist, 91(4), 330-335.
Frink, D. D., & Klimoski, R. J. (1998). Toward a theory of accountability in organizations and human resource management, Research in personnel and human resources management, 16, 1-51.
Garramone, G. M., Steele, M. E., & Pinkleton, B. (1991). The role of cognitive schemata in determining candidate characteristic effects. Television and political advertising, 1, 311-328.
Gentry, W. A., Cullen, K. L., Sosik, J. J., Chun, J. U., Leupold, C. R., & Tonidandel, S. (2013). Integrity's place among the character strengths of middle-level managers and top-level executives. The Leadership Quarterly, 24(3), 395-404.
Ghamari, F., Mohammadbeigi, A., Mohammadsalehi, N., & Hashiani, A. A. (2011). Internet addiction and modeling its risk factors in medical students, Iran. Indian journal of psychological medicine, 33(2), 158-162.
Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. Bantam, NY.
Goleman, D. (2006). Social Intelligence. Bantam Books, NY.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis (7th ed.). New Jersey, NJ: Pearson Prentice Hall.
Hannah, S. T., & Avolio, B. J. (2011). Leader character, ethos, and virtue: Individual and collective considerations. The Leadership Quarterly, 22(5), 989-994.
Higgs, M., & Dulewicz, V. (2002). Making sense of emotional intelligence. PreVisor UK Ltd.
Jackson, D. (2009). Profiling industry-relevant management graduate competencies: The need for a fresh approach. International Journal of Management Education, 8(1), 85-98.
Kline, T. J., Sulsky, L. M., & Rever-Moriyama, S. D. (2000). Common method variance and specification errors: A practical approach to detection. The Journal of psychology, 134(4), 401-421.
Littman-Ovadia, H., & Lavy, S. (2011). Character strengths in Israel. European Journal of Psychological Assessment, 28, 41-50.
Macdonald, C., Bore, M., & Munro, D. (2008). Values in action scale and the Big 5: An empirical indication of structure. Journal of Research in Personality, 42(4), 787-799.
MacIntyre, A. (2007) After Virtue, (3rd ed.). Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
McClelland, D. C., & Burnham, D. H. (2008). Power is the great motivator. Boston, MA: Harvard Business Review Press.
McClelland, D. C., Baldwin, A. L., Bronfenbrenner, U., & Strodtbeck, F. L. (1958). Talent and society: New perspectives in the identification of talent. New York, NY: Van Nostrand.
McGrath, R. E. (2014). Scale-and item-level factor analyses of the VIA inventory of strengths. Assessment, 21(1), 4-14.
McKinnon, C. (1999). Character, virtue theories, and the vices. Broadview Press.
Miele, D. B., & Wigfield, A. (2014). Quantitative and qualitative relations between motivation and critical-analytic thinking. Educational psychology review, 26(4), 519-541.
Mohammadbeigi, A., Mohammadsalehi, N., & Aligol, M. (2015). Validity and reliability of the instruments and types of measurement in health applied researches. Journal of Rafsanjan University Medical Science13(10), 1153-1170. (in Persian
Molden, D. C., & Miele, D. B. (2008). The origins and influences of promotion-focused and prevention-focused achievement motivations. Advances in motivation and achievement: Social psychological perspectives, 15, 81-118.
Moradi, S., Nima, A. A., Rapp Ricciardi, M., Archer, T., & Garcia, D. (2014). Exercise, character strengths, well-being, and learning climate in the prediction of performance over a 6-month period at a call center. Frontiers in psychology, 5, 1-11.
Ou, A. Y., Tsui, A. S., Kinicki, A. J., Waldman, D. A., Xiao, Z., & Song, L. J. (2014). Humble chief executive officers’ connections to top management team integration and middle managers’ responses. Administrative Science Quarterly, 59(1), 34-72.
Owens, B. P., Johnson, M. D., & Mitchell, T. R. (2013). Expressed humility in organizations: Implications for performance, teams, and leadership. Organization Science, 24(5), 1517-1538.
Palanski, M. E., & Yammarino, F. J. (2011). Impact of behavioral integrity on follower job performance: A three-study examination. The Leadership Quarterly, 22(4), 765-786.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of marketing, 49(4), 41-50.
Park, N., & Peterson, C. (2009). Character strengths: Research and practice. Journal of College and Character, 10(4).
Park, N., Peterson, C., & Seligman, M. E. (2006). Character strengths in fifty-four nations and the fifty US states. The Journal of Positive Psychology, 1(3), 118-129.
Peterson, C., & Seligman, M. E. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification (Vol. 1). New York, NY: Oxford University Press.
Peterson, C., Park, N., Pole, N., D'Andrea, W., & Seligman, M. E. (2008). Strengths of character and posttraumatic growth. Journal of Traumatic Stress: Official Publication of the International Society for Traumatic Stress Studies, 21(2), 214-217.
Polit, D. F., & Beck, C. T. (2006). The content validity index: are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. Research in nursing & health, 29(5), 489-497.
Robins, S. P. & Judge T. A. (2015). Organizational behavior (16th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education.
Ros-Morente, A., Mora, C. A., Nadal, C. T., Belled, A. B., & Berenguer, N. J. (2018). An examination of the relationship between emotional intelligence, positive affect and character strengths and virtues. Anales de Psicología/Annals of Psychology, 34(1), 63-67.
Ruch, W., Proyer, R. T., Harzer, C., Park, N., Peterson, C., & Seligman, M. E. (2010). Values in action inventory of strengths (VIA-IS). Journal of individual differences, 31(3), 138-149.
Seijts, G., Gandz, J., Crossan, M., & Reno, M. (2015). Character matters: Character dimensions’ impact on leader performance and outcomes. Organizational Dynamics, 44(1), 65-74.
Seligman, M. E. P., & Peterson, C. (2003). Positive clinical psychology. In L. G. Aspinwall, & U. M. Staudinger (Eds.), A psychology of human strengths: Fundamental questions and future directions for a positive psychology (pp. 305–317). Washington, DC: American Psychological Association.
Seligman, M. E., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: empirical validation of interventions. American psychologist, 60(5), 410-421.
Shryack, J., Steger, M. F., Krueger, R. F., & Kallie, C. S. (2010). The structure of virtue: An empirical investigation of the dimensionality of the virtues in action inventory of strengths. Personality and Individual Differences, 48(6), 714-719.
Singh, K., & Choubisa, R. (2010). Empirical validation of values in action-inventory of strengths (VIA-IS) in Indian context. Psychological Studies, 55(2), 151-158.
Sturm, R. E., Vera, D., & Crossan, M. (2017). The entanglement of leader character and leader competence and its impact on performance. The Leadership Quarterly, 28(3), 349-366.
Tangney, J. P. (2000). Humility: Theoretical perspectives, empirical findings and directions for future research. Journal of Social and Clinical Psychology, 19(1), 70-82.
Vera, D., & Rodriguez-Lopez, A. (2004). Strategic Virtues: Humility as a Source of Competitive Advantage. Organizational Dynamics, 33(4), 393-408.
Williamson, T. (2008). The good society and the good soul: Plato's Republic on leadership. The Leadership Quarterly, 19(4), 397-408.