بررسی تأثیر اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری از مسیر قابلیت یادگیری سازمانی در صنعت بانکرینگ

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: بسیاری از محققان عقیده‌ دارند که «مدیریت کیفیت فراگیر» تأثیر مثبتی بر عملکرد نوآورانه دارد. از طرف دیگر توانایی یادگیری می‎تواند قابلیت نوآوری‌های سازمانی را ارتقا دهد و مزیت رقابتی را در محیط‌های تجاری متغیر، نگهداری کند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر «اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر» و «قابلیت یادگیری سازمانی» بر «عملکرد نوآوری» در صنعت بانکرینگ (سوخت‌رسانی دریایی) می‎پردازد.
روش: مدل مفهومی پژوهش از ادغام چندین مدل حاصل شده و جامعه آماری آن نیز مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌های فعال در صنعت نفت و گاز و حوزه سوخت‌رسانی ایران است. فرضیه‌های مدل مفهومی در این پژوهش با ابزار پرسشنامه و تجزیه و تحلیل‌های آماری و روش مدل‌سازی معادلات ساختاری آزمایش شدند.
یافتهها: یافته‌های ناشی از این پژوهش نشان داد ارتقای «اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر» با توجه به تأثیری که بر «قابلیت یادگیری سازمانی» دارد، به‌طور غیرمستقیم بر «عملکرد نوآوری» شرکت‌های فعال در حوزه بانکرینگ تأثیرگذار است.
نتیجهگیری: بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد در شرکت‌های صنعت بانکرینگ متغیر «اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر» در حدود 85 درصد از تغییرات «قابلیت یادگیری سازمانی» را پیش‌بینی می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of "Total Quality Management Practice" on "Innovation Performance" through "Organizational Learning Capability" in Bunkering Industry

نویسندگان [English]

  • Ali Mohaghar 1
  • Shayan Atashin 2
1 Associate Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MSc, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective
This study aims to investigate the effectiveness of “total quality management practice” on “innovation performance” through “organizational learning capability” in bunkering (marine refueling) industry; therefore, the researcher tends to explore the key dimensions in defining “total quality management practice”, “organizational learning capability” and “innovation performance” and the nature of the relationship among their related particles and to analyze the following hypotheses. To do so,  Vanich, Chinchai & Igel (2011) and Eagle’s model was used to analyze total quality management practices. Through this model, total quality management practice are categorized into four classes of “commitment and strategy”, “customer-centeredness”, “human resources management”, and “data analysis”. In addition, Gomes et.al model was used to analyze organizational learning capability where total quality management practices were classified into four groups of “management commitment”, “systemic perspective”, “openness and trial and error”, and “knowledge transfer and integration”. Finally, Hong et.al model was used to investigate innovation performance. Within their model, innovation performance was categorized into three classes of “product/service performance”, “process performance”, and “organizational performance”.
 
Methodology
This non-experimental – descriptive study is applied in nature and is considered correlational. The present study uses “structural equation modeling” to respond to the research questions; therefore, it is categorized as “correlation matrix or covariance analysis” study. Based on simple random sampling, the experts in the target industry were given questionnaires and, at the end, 151 valid questionnaires were collected. Finally, the proposed conceptual model was investigated using factor analysis and structural equation modeling. The main data collection methods used in the present study were library survey and field study. The required data, regarding theoretical and empirical concepts in the literature, were collected using library resources, articles, books, journals and the internet.
 
Findings
The results showed that “total quality management practices” have significant effects on “organizational learning capability” (15.59) and also “organizational learning capability” has significant effects on “innovation performance” (2.27). We can also claim that there is no significant relationship between “total quality management practices” and “innovation performance” (0.7); therefore, no direct relationship between these two variables is accepted at 95%. However, there would be an indirect relationship between “total quality management practices” and “innovation performance” through the mediating role of “organizational learning capability”. As a result, H1 is rejected, but H2 is accepted. Finally, we can state that the main hypothesis of the present study – the effectiveness of “total quality management practices” on “innovation performance” through the mediating role of “organizational learning capability” in bunkering industry- was accepted at 95%.
 
Conclusion
Based on the findings, we can conclude that “total quality management practices” affect “organizational learning capability” within bunkering firms; in fact, “total quality management practices” can predict around 85% of the changes in “organizational learning capability”. According to the results of the ultimate model in this study, it can be inferred that “organizational learning capability” plays the role of an intervening variable and indirectly paves the way for “total quality management practices” to have effects on “innovation performance”. In other words, based on the standard prediction path analysis, “total quality management practices” can predict 46% of the changes in “innovation performance” considering the mediating role of “organizational learning capability”.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bunkering industry
  • Innovation performance
  • Organization learning capability
  • Total quality management practice
دانایی فرد، حسن (1387). نظریهپردازی: مبانی و روششناسیها. تهران: سمت.
فرجی، حمیدرضا (1382). رهبران نظریه‎های کیفیت. ماهنامه علمی ـ آموزشی تدبیر، 137.
فعال قیومی، علی؛ مؤمنی، منصور (1386). تحلیلهای آماری با استفاده از SPSS. تهران: مؤلف.
موحدی سبحانی، فرزاد (1383). تبیین ارتباط میان قابلیت یادگیری و تحول سازمانی: موردکاوی در سازمانهای ایرانی. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
References
Baker, W. E., & Sinkula, J. M. (1999). The synergistic effect of market orientation and learning orientation on organizational performance. Journal of the academy of marketing science, 27(4), 411-427.
Bohmer, R. M., & Edmondson, A. C. (2000, December). Organizational learning in health care. In Health Forum Journal (Vol. 44, No. 2, pp. 32-35).
Bontis, N., Crossan, M. M., & Hulland, J. (2002). Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows. Journal of management studies, 39(4), 437-469.
Chen, Y. S., James Lin, M. J., & Chang, C. H. (2006). The influence of intellectual capital on new product development performance–the manufacturing companies of Taiwan as an example. Total Quality Management and Business Excellence, 17(10), 1323-1339.
Danaeifard, H. (2008). Theorizing: Foundations and Methodologies. Tehran: SAMT. (in Persian)
Demirbag, M., Lenny Koh, S. C., Tatoglu, E., & Zaim, S. (2006). TQM and market orientation's impact on SMEs' performance. Industrial Management & Data Systems, 106(8), 1206-1228.
Dodgson, M. (1993). Organizational learning: a review of some literatures. Organization studies, 14(3), 375-394.
Faal Ghayoumi, A., Moemeni, M. (2007). Statistical analysis using SPSS. Tehran: Moalef. (in Persian)
Faraji, H. (2003). Leaders of quality theories. Tadbir, 137. (in Persian)
Hung, R. Y. Y., Lien, B. Y. H., Yang, B., Wu, C. M., & Kuo, Y. M. (2011). Impact of TQM and organizational learning on innovation performance in the high-tech industry. International business review, 20(2), 213-225.
Inkpen, A. C. (1998). Learning and knowledge acquisition through international strategic alliances. The Academy of Management Executive, 12(4), 69-80.
Jerez-Gomez, P., Céspedes-Lorente, J., & Valle-Cabrera, R. (2005). Organizational learning capability: a proposal of measurement. Journal of business research, 58(6), 715-725.
Kanji, G. K. (1996). Can total quality management help innovation? Total Quality Management, 7(1), 3-10.
Lopez‐Cabrales, A., Valle, R., & Herrero, I. (2006). The contribution of core employees to organizational capabilities and efficiency. Human Resource Management, 45(1), 81-109.
Lu, J. F., Liu, J. L., Huang, Q. Q., Xu, Z. H., & Yan, R. (2006). Construction of system of tobacco quality management with TQM [J]. Chinese Tobacco Science, 1.
Mansfield, E. (1983). Technological change and market structure: an empirical study. The American Economic Review, 73(2), 205-209.
Martinez-Costa, M., & Jiménez-Jiménez, D. (2008). Are companies that implement TQM better learning organisations? An empirical study. Total Quality Management, 19(11), 1101-1115.
McAdam, R., & Armstrong, G. (2001). A symbiosis of quality and innovation in SMEs: a multiple case study analysis. Managerial Auditing Journal, 16(7), 394-399.
Morgan, R. E., Katsikeas, C. S., & Appiah-Adu, K. (1998). Market orientation and organizational learning capabilities. Journal of marketing management,14(4), 353-381.
Moser, M. R., & Morrissey, B. (1984). Achievement recognition in a research and development unit. Engineering Management International, 3(1), 49-54.
Movahedi Sobhani, F. (2004). Explaining the Relationship between Learning Ability and Organizational Transformation: Case Study in Iranian Organizations. Ph.D. Thesis, Tarbiat Modares University, Tehran. (in Persian)
Olson, E. M., Walker Jr, O. C., & Ruekert, R. W. (1995). Organizing for effective new product development: The moderating role of product innovativeness. The Journal of Marketing, 48-62.
Prajogo, D. I., & Sohal, A. S. (2003). The relationship between TQM practices, quality performance, and innovation performance: An empirical examination. International journal of quality & reliability management, 20(8), 901-918.
Preskill, H., & Torres, R. (1999). The role of evaluative enquiry in creating learning organisations. Organisational Learning and the Learning Organisation. Sage, London.
Rogers, E. M. (1995). Diffusion of Innovations: modifications of a model for telecommunications. In Die diffusion von innovationen in der telekommunikation (pp. 25-38). Springer, Berlin, Heidelberg.
Rothaermel, F. T., & Deeds, D. L. (2004). Exploration and exploitation alliances in biotechnology: A system of new product development. Strategic management journal, 25(3), 201-221.
Sahney, S., Banwet, D. K., & Karunes, S. (2004). Conceptualizing total quality management in higher education. The TQM magazine, 16(2), 145-159.
Senge, P. M. (1990). The art and practice of the learning organization (pp. 3-11). New York: Doubleday
Singh, P. J., & Smith, A. J. (2004). Relationship between TQM and innovation: an empirical study. Journal of Manufacturing Technology Management, 15(5), 394-401.
Sinkula, J. M., Baker, W. E., & Noordewier, T. (1997). A framework for market-based organizational learning: Linking values, knowledge, and behavior. Journal of the academy of Marketing Science, 25(4), 305-318.
Tang, H. K. (1998). An integrative model of innovation in organizations. Technovation, 18(5), 297-309.
Thai Hoang, D., Igel, B., & Laosirihongthong, T. (2006). The impact of total quality management on innovation: Findings from a developing country. International journal of quality & reliability management, 23(9), 1092-1117.
Van Aken, J. E., & Weggeman, M. P. (2000). Managing learning in informal innovation networks: overcoming the Daphne‐dilemma. R&D Management, 30(2), 139-150.
Vanichchinchai, A., & Igel, B. (2011). The impact of total quality management on supply chain management and firm's supply performance. International Journal of Production Research, 49(11), 3405-3424.