بررسی تأثیر راهبرد تنوع‌بخشی سبد کسب‎وکار شرکت‎های مادر بر عملکرد مالی با مدل غیرخطی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه MBA،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: راهبرد رشدِ تنوع‌بخشی یکی از راهبرد‌های سطح شرکت است. در مدیریت راهبردی، تصمیم‌گیری درباره جهت، نوع و نحوه رشد بنگاه، به تجزیه و تحلیل تأثیرات ایجاد شده بر تغییرات عملکرد مالی نیاز دارد. تأثیر تنوع بر عملکرد مالی بنگاه‎های اقتصادی همچنان موضوع مناقشه‎برانگیزی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تنوع‎بخشی سبد کسب‎وکار بر عملکرد مالی است.
روش: در پژوهش حاضر به بررسی 37 شرکت مادر پذیرفته شده در بورس طی 5 سال پرداخته‌ایم و با استفاده از رگرسیون داده تابلویی، رابطه غیرخطی بین شاخص هرفیندال به‎عنوان شاخص تنوع و بازده دارایی‎ها به‎عنوان شاخص عملکرد را تحلیل کرده‎ایم. از متغیرهای اندازه، رشد شرکت و بدهی، به‎عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است.
یافته‎ها: آماره F مدل و ضریب تعیین مدل به‎ترتیب مقادیر مناسب 000000/0 و 889855/0 را به‎دست آورده‎اند و بر اساس آماره t بین تنوع و بازده دارایی‎ها رابطه شایان توجهی وجود دارد.
نتیجه‎گیری: شواهد به‎دست‎آمده حاکی از آن است که رابطه بین تنوع‌بخشی و عملکرد غیرخطی است و تنوع باعث می‎شود ارزش و کاهش عملکرد تخریب ‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Business Portfolio Diversification Strategy on Financial Performance using Nonlinear Model in Parent Companies

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamed Vares 1
  • Sajjad Khazaei 2
  • Mohammad Javad Bannazadeh 3
1 Assistant Prof., Department of MBA, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MSc., Department of MBA, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MSc, Department of MBA, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective
Developing diversification is a corporate level strategy. Due to growth strategies at the corporate level strategy, managers should take into account financial performance relative to selected strategies in order to determine the type and the procedure to develop a firm. According to the literature, diversification as a growth strategy has various influences on performance at different stages of diversification. Therefore, in this study we aim to investigate the effectiveness of Business Portfolio Diversification Strategy on Financial Performance.
 
Methodology
In the present study, the sample population consists of 37 Iranian parent companies listed in Tehran stock exchange within 5-year period from 2012 to 2016. We analyzed the diversification degree and performance using Herfindahl–Hirschman Index and ROA. Size,growth and debt of companies are also used as control variables.
 
Findings
Based on the results of the t-test, there is a significant relationship between diversification and ROA (F= 0.00000 and R= 0.889855).
 
 
Conclusion
As the findings showed, there is a nonlinear relationship between diversification and financial performance. In addition, diversification causes destruction of values and reduction in profibilty.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diversification strategy
  • Business portfolio
  • Holding company
پناهی، منیژه؛ حسینی، سید محمود؛ حمیدی­زاده، محمدرضا (1392). بررسی تأثیر مالکیت بر اتخاذ راهبرد تنوع بخشی بنگاه. چشمانداز مدیریت بازرگانی، 12(3) ، 13-34.
تهرانی، رضا؛ واحد احمدیان، هادی (1385). بررسی رابطه بین تنوع محصولات با ریسک و بازدهی سهام شرکت‎های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه بازرگانی، 38 (10) ، 187-212.
حیدرپور، فرزانه؛ علوی، کیمیا (1394). بررسی تأثیر راهبرد تنوع بر عملکرد شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به‎کمک معیار آنتروپی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 22(3) ، 385-400.
دعائی، میثم؛ شاوزی پور، بابوشکا؛ زمانی سبزی، مهدی (1395). کارایی و اثربخشی شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: بر اساس راهبرد تنوع. دانش سرمایهگذاری، 18(5)، 229-251.
 
References
Amihud, Y., & Lev, B. (1981). Risk reduction as a managerial motive for conglomerate mergers. The bell journal of economics, 605-617.
Arnould, R. J. (1969). Conglomerate growth and public policy. Economics of Conglomerate Growth, Oregon State University Department of Agricultural Economics, Corvallis, OR, 72-80.
Bae, S. C., Kwon, T. H., & Lee, J. W. (2008). Corporate diversification, relatedness, and firm value: Evidence from Korean firms. Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 37(6), 1025-1064.
Baldwin, J., Beckstead, D., Gellatly, G., & Peters, A. (2000). Patterns of corporate diversification in Canada: An empirical analysis. Available at SSRN: https://ssrn.com/ abstract=244523.
Berger, P. G., & Ofek, E. (1995). Diversification's effect on firm value. Journal of financial economics, 37(1), 39-65.
Bettis, R. A. (1981). Performance differences in related and unrelated diversified firms. Strategic Management Journal, 2(4), 379-393.
Bettis, R. A., & Hall, W. K. (1982). Diversification strategy, accounting determined risk, and accounting determined return. Academy of Management journal, 25(2), 254-264.
Caves, R. E. (1981). Diversification and seller concentration: Evidence from changes, 1963-72. The Review of Economics and Statistics, 289-293.
Chatterjee, S., & Wernerfelt, B. (1988, August). Related or Unrelated Diversification: A Resource Based Approach. In Academy of Management Proceedings (Vol. 1988, No. 1, pp. 7-11). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
Christensen, H. K., & Montgomery, C. A. (1981). Corporate economic performance: Diversification strategy versus market structure. Strategic Management Journal, 2(4), 327-343.
Denis, D. J., Denis, D. K., & Sarin, A. (1997). Agency problems, equity ownership, and corporate diversification. Journal of Finance, 52(1), 135–160.
Doaei, M., Shavazipour, B. & Zamani Sabzi, M. (2016). Efficiency and productivity in Tehran Stock Exchange based on diversification strategy. Knowledge of Investment, 18(5), 229-251. (in Persian)
Galván, A., Pindado, J., & De La Torre, C. (2014). Diversification: A value-creating or value-destroying strategy? Evidence from the Eurozone countries. Journal of Financial Management, Markets and Institutions, 2(1), 43-64.
Gomes, J., & Livdan, D. (2004). Optimal diversification: Reconciling theory and evidence. Journal of Finance, 59(2), 507–535.
Gort, M. (1962). Diversification and integration in American industry. NBER Books.
Heydarpour, F. & Alavi, K. (2015). Exploring the impacts of diversification strategy on public corporations' performance by anthropy index. The Iranian Accounting and Auditing Review. 22 (3), 385-400. (in Persian)
Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American Economic Review, 76(2).
Jones, G. R., & Hill, C. W. (1988). Transaction cost analysis of strategy-structure choice. Strategic Management Journal, 9(2), 159–172.
Kahloul, I., & Hallara, S. (2010). The impact of diversification on firm performance and risk: An empirical evidence. International research journal of finance and economics, 35, 150-162.
Lee, K. T., Hooy, C. W., & Hooy, G. K. (2012). The value impact of international and industrial diversifications on public-listed firms in Malaysia. Emerging Markets Review, 13(3), 366-380.
Lu, J. W., & Beamish, P. W. (2004). International diversification and firm performance: The S-curve hypothesis. Academy of Management Journal, 47(4), 598–609.
Maksimovic, V., & Phillips, G. (2002). Do conglomerate firms allocate resources inefficiently across industries? Theory and evidence. Journal of Finance, 57(2), 721–767.
Markham, J. W. (1973). Conglomerate enterprise and economic performance. Conglomerate enterprise and economic performance.
Markides, C. C. (1995). Diversification, restructuring, and economic performance. Strategic Management Review, 16(2), 101–118.
Markides, C. C., & Williamson, P. J. (1994). Related diversification, core competences and corporate performance. Strategic management journal, 15(S2), 149-165.
Martin, J. D., & Sayrak, A. (2003). Corporate diversification and shareholder value: a survey of recent literature. Journal of corporate finance, 9(1), 37-57.
Montgomery, C. A. (1981). Diversification, market structure, and firm performance: an extention of rumlet's model.
Morck, R., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1990). Do managerial objectives drive bad acquisitions?. The Journal of Finance, 45(1), 31-48.
Morris, B. C., Fier, S. G., & Liebenberg, A. P. (2017). The Effect of Diversification Relatedness on Firm Performance. Journal of Insurance Issues, 40(2), 125-158.
Nippa, M., Pidun, U., & Rubner, H. (2011). Corporate portfolio management: Appraising four decades of academic research. The Academy of Management Perspectives, 25(4), 50-66.
Palepu, K. (1985). Diversification strategy, profit performance and the entropy measure. Strategic management journal, 6(3), 239-255.
Palich, L. E., Cardinal, L. B., & Miller, C. C. (2000). Curvilinearity in the diversification–performance linkage: an examination of over three decades of research. Strategic management journal, 21(2), 155-174.
Panahi, M., Hosseini, S., Hamidizadeh, M. (2014). A study of impcts of ownership on selecting diversification strategy. Journal of Business Management, 12 (3), 13-34. (in Persian)
Park, K., & Jang, S. S. (2012). Effect of diversification on firm performance: Application of the entropy measure. International Journal of Hospitality Management, 31(1), 218-228.
Raei, R., Tehrani, R., & Farhangzadeh, B. (2015). A Study on Relationship between Diversification Strategy, Firm Performance and Risk: Evidence from Tehran Stock Exchange. International Journal of Business and Social Science, 6(1).
Rajan, R., Servaes, H., & Zingales, L. (2000). The cost of diversification: The diversification discount and inefficient investment. Journal of Finance, 55(1), 35–80.
Rumelt, R. P. (1974). Strategy, structure, and economic performance.
Rumelt, R. P. (1982). Diversification strategy and profitability. Strategic management journal, 3(4), 359-369.
Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1989). Management entrenchment: The case of manager-specific investments. Journal of financial economics, 25(1), 123-139.
Suzuki, Y. (1980). The strategy and structure of top 100 Japanese industrial enterprises 1950–1970. Strategic Management Journal, 1(3), 265-291.
Tehrani, R. & Vahed Ahmadian, H. (2006). A study of relationship between product diversification and yield and risk in public manufacturing corporations in Tehran Stock Market. Iranian Journal of Trade Studies, 38 (10), 187-212. (in Persian)
Trautwein, F. (1990). Merger motives and merger prescriptions. Strategic management journal, 11(4), 283-295.