استخراج عوامل مؤثر بر فرایند شکل‌گیری حاکمیت شرکتی در اتحادهای استراتژیک از نوع سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی با استفاده از روش مرور نظام‌مند

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت سیاست‌گذاری بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: راهبرد تشکیل سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی، یکی از انواع اتحادهای استراتژیک اصلی است که با وجود پیچیدگی‌های زیاد، به‌واسطه مزایای متعدد، بارها از آن استفاده شده است. حاکمیت ‎شرکتی نیز از جمله عواملی است که به موفقیت این استراتژی منجر می‌شود. با وجود این اهمیت، تاکنون در موضوع نحوه شکل‌گیری حاکمیت ‎شرکتی در سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین‎المللی، پژوهش جامعی صورت نگرفته و معمولاً فرض بر این بوده است که مؤلفه‌های حاکمیت ‏شرکتی در حالت عام را می‌توان به مفهوم سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین‌المللی تسری داد؛ اما نظر به پیچیدگی این مفهوم، تعمیم ابعاد مختلف حاکمیت ‏شرکتی در حالت عام به سرمایه‌گذاری‌های ‏مشترک‏ بین‎المللی کار درستی نیست. به همین دلیل، این مقاله سعی دارد تا به شناسایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری حاکمیت ‎شرکتی در تشکل‌های یاد شده بپردازد و مراحل متناظر آن را ارائه کند.
روش: برای دستیابی به این هدف، با استفاده از روش مرور نظام‌مند، در مجموع 400 پژوهش طی یک سال، استخراج و از میان آنها 60 مقاله و پژوهش به‌شکل عمیق بررسی شد.
یافته‌ها: شناسایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری حاکمیت ‎شرکتی در سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین‌المللی که متشکل از مشخصات والدین، ارتباطات میان شرکا، موضوع‌های کلان و انتظارها و برداشت‌های والدین است، همراه با 19 زیرمقوله و 75 کد (عامل) زیرمجموعه، از جمله یافته‌های اصلی این مقاله بودند.
نتیجه‌گیری: از آنجا که در پژوهش حاضر، تعداد زیادی از عوامل به شکل‌گیری الگوی حاکمیت شرکتی در سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین‌المللی منجر شد، نگاه به این موضوع ژرف‌نگری خاصی را می‌طلبد و نمی‌توان آن را همانند پدیده‌ای ساده نگریست. به بیان دیگر، این موضوع از چندبُعدی و پیچیده‌بودن مفهوم شکل‌گیری حاکمیت شرکتی در سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین‌المللی حکایت دارد و می‌توان از ابعاد مختلفی به این مفهوم پیچیده نگریست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extracting the Effective Factors on Corporate Governance Formation in Strategic Alliances with Focus on International Joint Ventures through Systematic Literature Review

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Sadegh 1
  • Mohammad Ali Shah Hosseini 2
  • Ali Heidari 3
1 PhD., Department of Business Policy Making, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
Despite its high complexity, the strategy of forming international joint venture (as one of the main types of strategic alliances) is one of the strategies to be frequently used because of its numerous benefits. Corporate governance is also considered as one of the factors that leads to the successful implementation of this strategy. In spite of the importance of this issue, there has been no comprehensive research on how corporate governance is formed in international joint ventures, and it has often been assumed that the components of corporate governance in general can be generalized to the concept of international joint ventures as well. However, given the complexity of this concept, it is generally unwise to generalize the various dimensions of corporate governance in general to international joint ventures. As a result, this study attempts to identify the factors affecting the formation of corporate governance in these kinds of organizations.
 
Methodology
The present research is conducted based on the systematic literature review method. For this purpose, the related literature was systematically reviewed over a period of one year (from September 2018 to September 2019). In the first step, while determining and specifying the subject of study, the research questions were developed in accordance with the research design. In the next step, the research protocol was designed and an appropriate mental model was designed accordingly. Subsequently, inclusion and exclusion criteria were determined. Accordingly, the comprehensive and systematic search began within the literature and 400 studies were considered. After classification, screening, and measurement of their quality (methodological assessment based on Caldwell's proposed method), 60 studies were finally examined in depth (through a detailed review of their abstracts, introduction, methodology, and results) and the required data were collected. Then, in the last step, the obtained data were classified, codified (using open coding method through Excel software) synthesized and finally summarized.
 
Findings
In general, all the factors that affect the corporate governance formation in international joint ventures can be classified into four main categories of parents’ characteristics, partnership interactions, macro issues, and parents’ expectations and perceptions. Each category also includes a number of subcategories and codes. A total of 4 categories, 19 sub-categories and 75 codes make up the factors that play a role in the formation of corporate governance in international joint ventures.
 
Conclusion
According to the diversity of detected factors, it can be concluded that formation of corporate governance in international joint ventures is a complex process and multi-dimensional concept which cannot be undermined and treated like other types of organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Strategic alliances
  • International joint ventures
  • Formation pattern
حسنقلی‌پور، طهمورث؛ حیدری، علی؛ جلالی، سید حسین (1397). بررسی نقش عملکرد خاستگاه ملیتی شرکا در عملکرد اتحادهای استراتژیک. پژوهشهای مدیریت در ایران، 2(22)، 32-50.
شاه‌حسینی، محمد علی؛ حیدری، علی؛ اعرابی، سید محمد؛ قادری کنگاوری، صادق (1398). ارائه مدلی برای مدیریت اتحادهای راهبردی تحقیق و توسعه در صنعت خودروی کشور ایران. مدیریت بازرگانی، 11(1)، 25-44.
طالبی، کامبیز؛ سخدری، کمال؛ بیات ترک، فرزانه (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری سرمایه‏گذاری مشترک بین‌المللی موفق (مورد مرور: صنایع پتروشیمی). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بین رشته‌ای دانش راهبردی، 7(25)، 33-50.
 
References
Ahmed, Z. U., Mohamad, O., Tan, B., & Johnson, J. P. (2002). International risk perceptions and mode of entry: a case study of Malaysian multinational firms. Journal of Business Research, 55(10), 805-813.
Ariño, A., Ragozzino, R., & Reuer, J. J. (2008). Alliance dynamics for entrepreneurial firms. Journal of Management Studies, 45(1), 147-168.
Audretsch, D. B., & Link, A. N. (2019). Embracing an entrepreneurial ecosystem: an analysis of the governance of research joint ventures. Small Business Economics, 52(2), 429-436.
Audretsch, D. B., Leyden, D. P., & Link, A. N. (2017). Universities as reseach partners in publicly supported entrepreneurial firms. In Universities and the Entrepreneurial Ecosystem: Edward Elgar Publishing.
Bakker, R. M. (2016). Stepping in and stepping out: Strategic alliance partner reconfiguration and the unplanned termination of complex projects. Strategic Management Journal, 37(9), 1919-1941.
Barkema, H. G., & Vermeulen, F. (1997). What differences in the cultural backgrounds of partners are detrimental for international joint ventures? Journal of international business studies, 28(4), 845-864.
Beamish, P. W., & Lupton, N. C. (2009). Managing joint ventures. Academy of management perspectives, 23(2), 75-94.
Beamish, P. W., Karavis, L., Goerzen, A., & Lane, C. (1999). The relationship between organizational structure and export performance. MIR: Management International Review, 39(1), 37-54.
Bettany-Saltikov, J. (2012). How to do a systematic literature review in nursing: a step-by-step guide. McGraw-Hill Education.
Bodnaruk, A., Massa, M., & Simonov, A. (2013). Alliances and corporate governance. Journal of Financial Economics, 107(3), 671-693.
Brouthers, K. D., & Bamossy, G. J. (2006). Post‐formation processes in Eastern and Western European joint ventures. Journal of Management Studies, 43(2), 203-229.
Callahan, J., & MacKenzie, S. (1999). Metrics for strategic alliance control. R&D Management, 29(4), 365-378.
Chanaron, J.-J. (2006b). Globalization: How strategic alliances bring production and market advantages - The case of Renault/Nissan. Tii Annual Conference Gatehead-Newcastle Hilton, 6, 23.
Chen, D., Paik, Y., & Park, S. H. (2010). Host-country policies and MNE management control in IJVs: Evidence from China. Journal of international business studies, 41(3), 526-537.
Chen, D., Park, S. H., & Newburry, W. (2009). Parent contribution and organizational control in international joint ventures. Strategic Management Journal, 30(11), 1133-1156.
Child, J. (2002). A configurational analysis of international joint ventures. Organization studies, 23(5), 781-815.
Child, J., & Rodrigues, S. (2004). Corporate Governance in International Joint Ventures: Toward a Theory of Partner Preferences. Working Papers.
Child, J., & Rodrigues, S. B. (2003). Corporate governance and new organizational forms: Issues of double and multiple agency. Journal of Management and Governance, 7(4), 337-360.
Choi, C.B., & Beamish, P. W. (2004). Split management control and international joint venture performance. Journal of international business studies, 35(3), 201-215.
Chung, C. C., & Beamish, P. W. (2012). Multi-party international joint ventures: Multiple post-formation change processes. Journal of World Business, 47(4), 648-663.
Chung, C.C., & Beamish, P. W. (2010). The trap of continual ownership change in international equity joint ventures. organization Science, 21(5), 995-1015.
Cuypers, I. R. P., Ertug, G., Reuer, J. J., & Bensaou, B. (2017). Board representation in international joint ventures. Strategic Management Journal, 38(4), 920-938.
Das, T. K., & Teng, B.-S. (1998). Between trust and control: Developing confidence in partner cooperation in alliances. Academy of management review, 23(3), 491-512.
Das, T. K., & Teng, B.-S. (2001). Trust, control, and risk in strategic alliances: An integrated framework. Organization studies, 22(2), 251-283.
Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. Academy of management review, 22(1), 20-47.
Dess, G., Lumpkin, G.T., Eisner, A., McNamara, G. (2013). Strategic Management. Text and Cases 7th Edition. McGraw-Hill.
Deutsch, Y., Keil, T., & Laamanen, T. (2011). A dual agency view of board compensation: The joint effects of outside director and CEO stock options on firm risk. Strategic Management Journal, 32(2), 212-227.
Deutsch, Y., Keil, T., Laamanen, T. (2011). A dual agency view of board compensation: the joint effects of outside director and CEO stock options on firm risk. Strategic Management Journal, 32 (2), 212-227.
Dimitratos, P., Lioukas, S., Ibeh, K. I., & Wheeler, C. (2010). Governance mechanisms of small and medium enterprise international partner management. British Journal of Management, 21(3), 754-771.
Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. Academy of management review, 14(1), 57-74.
Estélyiová, K. (2012). Governance Structure of Strategic Alliances-Evidences From the South Moravian Region. Journal of Competitiveness, 4(2).
Etemad, H. (2004). Internationalization of small and medium‐sized enterprises: a grounded theoretical framework and an overview. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 21(1), 1-21.
Faems, D., Janssens, M., Madhok, A., & Looy, B. V. (2008). Toward an integrative perspective on alliance governance: Connecting contract design, trust dynamics, and contract application. Academy of management Journal, 51(6), 1053-1078.
Folta, T. B. (1998). Governance and uncertainty: the trade‐off between administrative control and commitment. Strategic Management Journal, 19(11), 1007-1028.
Forbes, D. P., & Milliken, F. J. (1999). Cognition and corporate governance: Understanding boards of directors as strategic decision-making groups. Academy of management review, 24(3), 489-505.
Freeman, S., Edwards, R., & Schroder, B. (2006). How smaller born-global firms use networks and alliances to overcome constraints to rapid internationalization. Journal of international Marketing, 14(3), 33-63.
Geringer, J. M., & Hebert, L. (1989). Control and performance of international joint ventures. Journal of international business studies, 20(2), 235-254.
Gillan, S. L. (2006). Recent developments in corporate governance. An overview. In: Elsevier.
Gong, Y., Shenkar, O., Luo, Y., & Nyaw, M. K. (2007). Do multiple parents help or hinder international joint venture performance? The mediating roles of contract completeness and partner cooperation. Strategic Management Journal, 28(10), 1021-1034.
Grøgaard, B. (2012). Alignment of strategy and structure in international firms: An empirical examination. International Business Review, 21(3), 397-407.
Guidice, R. M., & Mero, N. P. (2007). Governing joint ventures: tension among principals’ dominant logic on human motivation and behavior. Journal of Management & Governance, 11(3), 261-283.
Gulati, R. (1995). Does familiarity breed trust? The implications of repeated ties for contractual choice in alliances. Academy of management Journal, 38(1), 85-112.
Gulati, R., Lavie, D., & Singh, H. (2009). The nature of partnering experience and the gains from alliances. Strategic Management Journal, 30(11), 1213-1233.
Gulati, R., Wohlgezogen, F., & Zhelyazkov, P. (2012). The two facets of collaboration: Cooperation and coordination in strategic alliances. The Academy of Management Annals, 6(1), 531-583.
Hambrick, D. C., Li, J., Xin, K., & Tsui, A. S. (2001). Compositional gaps and downward spirals in international joint venture management groups. Strategic Management Journal, 22(11), 1033-1053.
Hart, O. (1995). Corporate Governance: Some Theory and Implications. The Economic Journal, 105(430), 678 - 689.
Hasangholi Pour, T., Heidari, A., Jalali, S.H. (2018), Studing the Role of nationality of the partners in Performance of Strategic Alliances. Management Researchs in Iran, 2(22), 32-50. (in Persian)
Hsieh, L. H., & Rodrigues, S. B. (2014). Revisiting the trustworthiness–performance–governance nexus in international joint ventures. Management International Review, 54(5), 675-705.
Hsieh, L. H., Rodrigues, S. B., & Child, J. (2010). Risk perception and post-formation governance in international joint ventures in Taiwan: The perspective of the foreign partner. Journal of International Management, 16(3), 288-303.
Ibrahim, H., & Samad, F. A. (2011). Corporate governance mechanisms and performance of public-listed family-ownership in Malaysia. International Journal of Economics and Finance, 3(1), 105-115.
Inkpen, A. C., & Currall, S. C.(1998). The nature, antecedents, and consequences of joint venture trust. Journal of International Management, 4(1), 1-20.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
Johnson, J. L., Cullen, J. B., Sakano, T., & Bronson, J. W. (2001). Drivers and outcomes of parent company intervention in IJV management: A cross-cultural comparison. Journal of Business Research, 52(1), 35-49.
Johnson, J. P., Korsgaard, M. A., & Sapienza, H. J. (2002). Perceived fairness, decision control, and commitment in international joint venture management teams. Strategic Management Journal, 23(12), 1141-1160.
Kale, P., & Singh, H. (2007). Building firm capabilities through learning: the role of the alliance learning process in alliance capability and firm-level alliance success. Strategic Management Journal, 28(10), 981–1000.
Kaulio, M. A., & Uppvall, L. (2009). Critical incidents in R&D alliances: Uncovering leadership roles. European Management Review, 6(3), 195-205.
Keil, T., Maula, M., Schildt, H., & Zahra, S. A. (2008). The effect of governance modes and relatedness of external business development activities on innovative performance. Strategic Management Journal, 29(8), 895-907.
Kim, K. H. (2017). Cooperative or competitive in alliance formation: Alliance patterns with respect to rivals. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 34(3), 277-290.
Klijn, E., Reuer, J. J., Volberda, H. W., & Van Den Bosch, F. A. (2017). Ex-post governance in joint ventures: Determinants of monitoring by JV boards of directors. Long Range Planning.
Krishnan, R., Geyskens, I., & Steenkamp, J. B. E. (2016). The effectiveness of contractual and trust‐based governance in strategic alliances under behavioral and environmental uncertainty. Strategic Management Journal, 37(12), 2521-2542.
Kumar, S., & Seth, A. (1998). The design of coordination and control mechanisms for managing joint venture–parent relationships. Strategic Management Journal, 19(6), 579-599.
Lai, J.-H., & Chen, L.-Y. (2014). The valuation effect of corporate governance on stakeholder wealth: Evidence from strategic alliances. International Review of Economics & Finance, 32, 117-131.
Le Nguyen, H., Larimo, J., & Ali, T. (2016). How do ownership control position and national culture influence conflict resolution strategies in international joint ventures? International Business Review, 25(2), 559-568.
Lee, P. M., & O'neill, H. M. (2003). Ownership structures and R&D investments of US and Japanese firms: Agency and stewardship perspectives. Academy of management Journal, 46(2), 212-225.
Li, J., Zhou, C., & Zajac, E. J.(2009). Control, collaboration, and productivity in international joint ventures: Theory and evidence. Strategic Management Journal, 30(8), 865-884.
Li, S. (2007). The legal environment and risks for foreign investment in China. Springer Science & Business Media.
Lojacono, G., Misani, N., & Tallman, S. (2017). Offshoring, local market entry, and the strategic context of cross-border alliances: The impact on the governance mode. International Business Review, 26(3), 435-447.
Lopez-Perez, M. V., & Rodriguez-Ariza, L. (2013). Ownership and trust in the governance structures of Spanish-Moroccan SMEs constituted as international joint ventures. Central European Journal of Operations Research, 21(3), 609-624.
Lorange, P., & Roos, J. (1993). Strategic Alliances. John Wiley & Sons.
Luo, Y. (2002). Contract, cooperation, and performance in international joint ventures. Strategic Management Journal, 23(10), 903-919.
Luo, Y. (2008). Procedural fairness and interfirm cooperation in strategic alliances. Strategic Management Journal, 29(1), 27-46.
Malhotra, D., & Lumineau, F. (2011). Trust and collaboration in the aftermath of conflict: The effects of contract structure. Academy of management Journal, 54(5), 981-998.
Mellewigt, T., Madhok, A., & Weibel, A. (2007). Trust and formal contracts in interorganizational relationships—substitutes and complements. Managerial and decision economics, 28(8), 833-847.
Meschi, P.-X. (2009). Government corruption and foreign stakes in international joint ventures in emerging economies. Asia Pacific Journal of Management, 26(2), 241-261.
Miller, R., Glen, J., Jaspersen, F., & Karmakolias, Y. (1997). International Joint Ventures in Developing Countries. Finance & Development, 26-29.
Mjoen, H., & Tallman, S. (1997). Control and performance in international joint ventures. Organization Science, 8(3), 257-274.
Mohr, A., Wang, C., & Goerzen, A. (2016). The impact of partner diversity within multiparty international joint ventures. International Business Review, 25(4), 883-894.
Musteen, M., Datta, D. K., & Herrmann, P. (2009). Ownership structure and CEO compensation: implications for the choice of foreign market entry modes. Journal of international business studies, 40(2), 321-338.
Ouchi, W. G. (1977). The relationship between organizational structure & organizational control. Administrative science quarterly, 22(1), 95-113.
Ouchi, W. G. (1979). A conceptual framework for the design of organizational control mechanisms. Management science, 25(9), 833-848.
Oxley, J. E., & Sampson, R. C. (2004). The scope and governance of international R&D alliances. Strategic Management Journal, 25(8‐9), 723-749.
Pajot, C., & Gravière, R. J. D. L. (2010). A study of Joint Ventures: The challenging world of alliances. Deloitte Report. From www.Deloitte.com.
Park, S. H., & Ungson, G. R. (2001). Interfirm rivalry and managerial complexity: A conceptual framework of alliance failure. Organization Science, 12(1), 37-53.
Patzelt, H., & Shepherd, D. A. (2008). The decision to persist with underperforming alliances: The role of trust and control. Journal of Management Studies, 45(7), 1217-1243.
Piaskowska, D., Nadolska, A., & Barkema, H. G. (2017). Embracing complexity: Learning from minority, 50-50, and majority joint venture experience. Long Range Planning.
Popay, J., Roberts, H., Sowden, A., Petticrew, M., Arai, L., Rodgers, M., ... & Duffy, S. (2006). Guidance on the conduct of narrative synthesis in systematic reviews. A product from the ESRC methods programme Version, 1, b92.
Prahalad, C. K., & Bettis, R. A. (1986). The dominant logic: A new linkage between diversity and performance. Strategic Management Journal, 7(6), 485-501.
Reuer, J. J., & Ariño, A. (2007). Strategic alliance contracts: Dimensions and determinants of contractual complexity. Strategic Management Journal, 28(3), 313-330.
Reuer, J. J., Klijn, E., & Lioukas, C. S. (2014). Board involvement in international joint ventures. Strategic Management Journal, 35(11), 1626-1644.
Reuer, J. J., Klijn, E., van den Bosch, F. A., & Volberda, H. W. (2011). Bringing corporate governance to international joint ventures. Global Strategy Journal, 1(1‐2), 54-66.
Reuer, J. J., Zollo, M., & Singh, H. (2002). Post‐formation dynamics in strategic alliances. Strategic Management Journal, 23(2), 135-151.
Reuer, J.J., & Miller, K. D. (1997). Agency costs and the performance implications of international joint venture internalization. Strategic Management Journal, 18(6), 425-438.
Schaan, J.L. F. (1983). Parent control and joint venture success: The case of Mexico. Digitized Theses. https://ir.lib.uwo.ca/digitizedtheses/1252.
Shah, K. U. (2011). Organizational legitimacy and the strategic bridging ability of green alliances. Business Strategy and the Environment, 20(8), 498-511.
Shah, R. H., & Swaminathan, V. (2008). Factors influencing partner selection in strategic alliances: The moderating role of alliance context. Strategic Management Journal, 29(5), 471-494.
Shahhosseini, M.A., Heidari, A., Arabi, S. M., Ghaderi Kangavari, S. (2019). Presenting a Model for Managing R &D Strategic Alliances in Car Industry. Business Management, 11 (1), 25-44. (in Persian)
Sitkin, S. B., Cardinal, L. B., & Bijlsma-Frankema, K. M. (2010). Organizational control. Cambridge University Press.
Strange, R., Filatotchev, I., Buck, T., & Wright, M. (2009). Corporate governance and international business. Management International Review, 49(4), 395-407.
Talebi, K., Sakhdari, K., Bayat Tork, F. (2016). Determining the Effective Factores on Successful IJVs (Case Study: Petrochemical Industry). Quarterly Journal of Interdiciplinary Studies, 7(25), 23-50. (in Persian)
Tiwana, A., & Keil, M. (2007). Does peripheral knowledge complement control? An empirical test in technology outsourcing alliances. Strategic Management Journal, 28(6), 623-634.
Tong, T. W., & Li, S. (2013). The assignment of call option rights between partners in international joint ventures. Strategic Management Journal, 34(10), 1232-1243.
Tosi, H. L., Brownlee, A. L., Silva, P., & Katz, J. P. (2003). An empirical exploration of decision‐making under agency controls and stewardship structure. Journal of Management Studies, 40(8), 2053-2071.
Tseng, C. H., & Chen, S. F. S. (2017). Do firms with more alliance experience outperform others with less? A three‐level sigmoid model and the moderating effects of diversification. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 34(3), 229-243.
Whipple, J. M., & Frankel, R. (2000). Strategic Alliance Success Factors. The Journal of Supply Chain Management. Available in: https://www.questia.com/library/journal/1G1-64337568/strategic-alliance-success-factors.
Williamson, O. E. (1985). The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational contracting. Free Press.
Zhang, S. (2007). Risk sharing in joint venture projects. Available in: http://psa2.kuciv.kyoto-u.ac.jp/lab/images/stories/users/zhang/thesis.pdf.
Zhang, Shuangtian. (2007). Risk sharing in joint venture projects. Kyoto University, Kyoto. Japan.