طراحی و تحلیل الگوی تعیین سبک زندگی سازمان‌ها (نمونه‌پژوهی‌: شرکت‌های تولیدی لوله و اتصالات پلیمری استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: شناسایی سبک زندگی سازمان می‌تواند در پیش‌بینی و تبیین علل رفتارها و انتخاب‌های سازمان مؤثر واقع شود. از این رو، هدف این پژوهش طراحی مدل و چارچوبی برای شناسایی گونه‌های مختلف سبک زندگی سازمان است.
روش: پژوهش حاضر از دیدگاه هدف توسعه‏ای و از نظر روش توصیفی ـ پیمایشی است که در سه مرحله انجام گرفته است. جامعه پژوهش در مرحله‏ نخست برای شناسایی متغیرهای سبک زندگی سازمان، خبرگان مدیریت در استان اصفهان بودند که یک نمونه 15نفره به روش مبتنی بر هدف از آنها انتخاب شدند، در مرحله دوم برای کشف ابعاد پنهان سبک زندگی سازمان یک نمونه‏ 300نفره از جامعه مدیران صنعتی و بازرگانی استان اصفهان به روش تصادفی و در مرحله سوم نیز برای تعیین سبک زندگی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلیمری استان اصفهان کل جامعه 47 واحدی این شرکت‌ها انتخاب شدند. از شاخص نسبت روایی محتوا، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل خوشه‌بندی کی ـ مینز، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌ترتیب در سه مرحله استفاده شد. از پرسش‌نامه به‌عنوان ابزار گردآوری اطلاعات در هر سه مرحله استفاده شد که روایی آن با استفاده از روش شاخص نسبت روایی محتوا و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ تأیید شد.
یافتهها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که شش عاملِ تعامل سازمان با انسان، محیط، تکنولوژی، روندهای آینده، پول و سرمایه، صنعت و بازار مؤلفه‌‌های تعیین سبک زندگی سازمان هستند.
نتیجهگیری: تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلیمری استان اصفهان دارای شش سبک زندگی بلاتکلیف،کارآفرینانه، خودنما، واسطه‌گری، پیش‌گامانه و رقابت‌جو هستند که هر یک ویژگی‌های متفاوتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing and Analyzing the Pattern of Determining Organizations Lifestyles (Case Study: Polymer Pipes and Fittings Production Companies in Isfahan Province)

نویسندگان [English]

  • Majid Sadidi 1
  • Bahram Ranjbarian 2
  • Ali Kazemi 3
  • Ali Nasr Isfahani 3
1 Ph.D., Department of Marketing Management, Faculty of Economic, Isfahan University, Isfahan, Iran.
2 Prof., Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran.
3 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Economic, Isfahan University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Objective
Identifying organizational lifestyle is very important for all organizational stakeholders because it enables them to plan their interactions with the organization accordingly. Organizational strategists, on the other hand, are looking for models beyond marketing and competition, especially in markets where companies’ products and services do not have a significant advantage over each other and the components of integrated marketing are very similar. This is to understand the difference between the competitive advantage of brands and their competitive position in the market. Therefore, the present study seeks to design a comprehensive model and framework in the form of lifestyle for the organizations to use to strengthen their ability to determine the decisions and organizational behaviors for the stakeholders. The first question of the research is: "What are the indicators of determining the lifestyle of the organization?". After determining the indicators, in the second stage, the research seeks to evaluate the identified indicators in the pipe and polymer fittings industry in Isfahan province so that the lifestyle of the active companies in this industry can be identified. Therefore, the second question of the study is "What is the diversity of the lifestyle of companies active in the polymer pipe and fittings industry?"
Methodology
The present study is developmental in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method that has been done within three stages. In the first stage, the research population includes a sample of 15 management experts in Isfahan province who were selected based on their target method so as to identify the lifestyle variables of the organization; in the second stage, to discover the hidden dimensions of the organizational lifestyle, a sample of 300 industrial and commercial managers in Isfahan was randomly selected; and in the third stage, all the 47 units of companies were selected to determine the lifestyle of polymer pipe and polymer fittings producers in Isfahan province. The content validity index, exploratory factor analysis, and Key-Mines clustering analysis were used in the three stages, respectively, to analyze the data. The questionnaire was used to collect data in all three stages, the validity of which was confirmed using the content validity ratio index and its reliability was confirmed through Cronbach’s alpha coefficient.
Findings
Regarding the organizational lifestyle indicators, six factors or indicators determining the organizational lifestyle were identified which include the organizations’ interaction with humans, the organization’s interaction with technology, the organization’s interaction with money and capital, the organization’s interaction with the market and industry, the organization’s interaction with the environment, and the organization’s interaction with the future trends. Regarding the diversity of lifestyles in Isfahan polymer pipes and fittings companies, six different lifestyles were identified using the diamond pattern of the organizations’ lifestyle indicators including: undecided, entrepreneurial, self-evident, mediating, pioneering and competitive.
Conclusion
The undecided group includes companies that do not pay any attention to any of the six indicators of the organizational diamond lifestyle model. These companies do not have any specific program in the six areas of the diamond pattern and there is a kind of uncertainty in all of their interactive areas. The Entrepreneurial group includes companies that show a relatively high level of attention to four factors of the organizational interaction with human, market and industry, future and money and capital among the six indicators of the lifestyle diamond patterns; and pay little attention to other indicators. Entrepreneurial companies are very systematic and humanistic in terms of social structure, innovative and transformational in terms of competitiveness, and risk-taking and forward-looking in terms of finance. Based on the calculated average behavior, the self-reported group has the highest behavioral attention among the indicators of lifestyle diamond pattern to the three factors of market and industry, environment and future trends. From the personality perspective, the behavior of these organizations is very similar to self-reported characters or dramatic characters due to their great attention to the external interactions of the organization and their interest in creating an appropriate image of the organization in a professional and public environment. The largest number of intermediaries belongs to companies that pay special attention to the two indicators of interaction with money and capital and interaction with the market and industry among the six indicators of the diamond model. The pioneering group pays special attention to all the indicators of the organization’s diamond lifestyle. Behavioral characteristics of these companies include comprehensive attention to all internal and external stakeholders of the organization. Competitive group includes companies that pay attention to the three indicators of interaction with humans, interaction with technology and interaction with the market and show only relative attention to other three indicators. Focusing on pioneering behavior, those who challenge market seek to imitate their competitive behaviors by reinforcing human expertise and intra-organizational processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Organization lifestyle
  • Polymer industry
اسفیدانی، محمدرحیم؛ حسنقلی‌پور یاسوری، طهمورث؛ ترکستانی، محمدصالح (1397). نوع‌شناسی رفتار صادراتی بنگاه‌های صادرکننده در صنعت برق ایران. مدیریت بازرگانی،10(1)، 1-30.
باینگانی، بهمن؛ ایراندوست، سید فهیم؛ احمدی، سینا (1392). سبک زندگی از منظر جامعه‌شناسی؛ مقدمه‌ای بر شناخت و واکاوی مفهوم سبک زندگی. فصلنامه مهندسی فرهنگی، 8 (77)، 56-74.
حسنی، محمد حسین؛ ذکایی، محمد سعید؛ طالبی، ابوتراب؛ انتظاری، علی ( 1396 ). مفهوم‌سازی سبک زندگی فرهنگی. جامعه‌پژوهی فرهنگی، 8(1)، 23-45.
جباران، محمدرضا (1393). تحلیل مفهومی سبک زندگی. فصلنامه قبسات، 20، 174-175.
کاویانی، محمد (1392). سبک زندگی اسلامی و ابزارهای سنجش آن. انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم.
مصلح شیرازی، علی‌نقی؛ علمدار یولی، فرشاد (1397)، شناسایی، معرفی و بررسی مدل‌های گوناگون کسب‌و‌کار و استخراج مهم‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده این مدل‌ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کمی ـ مطالعه مروری (بازه زمانی مطالعه: 1990 تا 2017). پژوهش‌های مدیریت در ایران، 22(4)، 177- 202.
 
References
Adizes, I. (1976). Mismanagement Styles. California Management Review, 19(2), 5-20.
Afzal, F., Shao, Y., Sajid, M., Afzal, F.ahim, (2019) Market Sustainability: A Globalization and Consumer Culture Perspective in the Chinese Retail Market. Sustainability Journal, 11(3), 575-592.
Ahmedova, S. (2015). Factors for increasing the competitiveness of small and medium sized enterprises (SMEs) in bulgaria. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 1104 – 1112.
Bayangani, B., Irandoost, S.F., Ahmadi, S. (2013). Lifestyle from the perspective of Sociology; an introduction to the lecture of the lifestyle concept. Journal of Cultural Engineering, 8(77), 56-74. (in Persian)
Borkowski, N., Gordon, J. (2005). Entrepreneurial organization: The driving force improving quality in the healthcare industry. Journal of Health and Human Services Administration, 28 (4), 49-53.
Bui Hong, T.M., Baruch, Y. (2011). Learning organizations in higher education: An empirical evaluation within an international context. Management Learning, 43(5) 515–544.
Coyle, M. L. (1986). Competition in Developing Market: The Impact of Order of Entry. Doctoral Dissertation, University of Toronto.
Daft, R. L. (2007). Organization Theory and Design. Tenth Edition, South-Western, Cengage Learning, USA.
Dekoulou, P., & Trivellas, P. (2017). Organizational structure, innovation performance and customer relationship value in the Greek advertising and media industry. Journal of Business and Industrial Marketing, 32(3), 385–397.
Esfidani, M.R., Hasangholipour Yasouri, T., & Rohani, A. (2018). Typology of Export Behavior of Exporting Firms in Iran Electrical Industry. Journal of Business Management, 10(1), 1-30. (in Persian)
Fayol, H. (1949).General and industrial management. London: Pitman.
Gaspary, E., Gilnei Luiz de, M., & Wegner, D. (2018). How does the organizational structure influence a work environment for innovation?  International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 22(3), 175-190.
Goetzke, B. I., & Spiller, A. (2014). Health-improving lifestyles of organic and functional food consumers. British Food Journal, 116(3), 510-526.
Golder, N.P., Tellis, J.G. (1993). Pioneer advantage: marketing logic or marketing legend. Journal of Marketing Research, 30(2), 158-170.
Hasani, M.H., Zokaei, M. S., Talebi, A., Entezari, A. (2017). Conceptualization of cultural lifestyle, cultural community studies. Research Institute of Humanities and Cultural Studies, 8(1), 23-45. (in Persian)
Hoe, S.L. (2008). Issues and procedures in adopting structural equation modeling technique. journal of applied quantitative methods, 3(1), 76-83.
Hoelter, D.R. )1983). The analysis of covariance structures: Goodness-of-fit indices. Sociological Methods and Research, 11, 325–344.
Hua Ye, J., Kankanhalli, A., Yang, Z. (2012). Knowledge brokering for open innovation: a case study of innovation intermediaries. Thirty Third International Conference on Information Systems, Orlando.
Jabbaran, M.R. (2014). Conceptual Analysis of Lifestyle. Qabasat Journal, 8, 174-175.
(in Persian)
Kalicanin, D. (2008). A Question of strategy: To be a pioneer or a follower? Economic Annals Journal, 53(177), 89-102.
Katz, D., Kahn, R.L. (1966). The Social psychology of organizations. New York John Wiley & Sons.
Kaviani, M. (2013). Islamic Lifestyle and its Tools for Measuring. publishing research Institute and University, Qom. (in Persian)
Miles, R.E, Snow, C.C. (1978). Organizational Strategy, Structure & Process. New York, McGraw-Hill.
Morrison, M. (2006). The international business environment: Global and Local marketplace in a changing World. 2nd Edition, Palgrave Macmillan.
Mosleh Shirazi, A.N., Alamdar Youli, F. (2019). Identification, Introduction and Investigation of Various Business Models and Extracting the Most Important Constituent Factors of These Models Using Quantitative Content Analysis Approach: A Review Article 1990 To 2017. Management Research in Iran, 22 (4), 177-202. (in Persian)
Novais, F., Araújo, A., & Godinho, P. (2015). Historical roots of histrionic personality disorder. Journal Frontiers in Psychology, 6, 237-242.
Onday, O. (2016). Classical to Modern Organization Theory. International Journal of Business and Management Review, 4(2), 15-59.
Porter, M.E. (1998). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Publishing Company, United States.
Premo, W., Andrews, H.R. (2010). Organizational lifestyle analysis tools. Journal of Individual Psychology, 66)4(, 482-497.
Sarjana, S., & Khayati, N. (2017). The Role of Reputation for Achieving Competitive Advantage. Journal of Advances in Economics, Business and Management Research, 36, 322-335.
Whalen, S., & Laamanen, M. (2015). Consumption, lifestyle and social movements. International Journal of Consumer Studies, 39(5), 397-403.