بررسی تأثیر ظرفیت انعطاف‌پذیری و یادگیری سازمانی بر عملکرد بازاریابی: بررسی آثار میانجی نوآوری محصول و تعدیلگر آشفتگی محیطی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، ارومیه، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهایی برای افزایش عملکرد بازاریابی از طریق ایجاد نوآوری در محصول اجرا شده است. بدین منظور به بررسی تأثیر ظرفیت انعطاف‌پذیری و یادگیری سازمانی و نوآوری محصول بر عملکرد بازاریابی می‌پردازد.
روش: جامعه آماری این پژوهش شامل 236 شرکت تولیدی و صادراتی دارو و نمونه آماری شامل 146 شرکت است. برای آزمون فرضیه‌های آماری، از روش حداقل مربعات جزئی و از نرم‌افزار SMART-PLS استفاده شده ‌است.
یافته‌ها: نتایج حاصل، حاکی از اثرهای مثبت و معنادار ظرفیت انعطاف‌پذیری سازمانی و یادگیری سازمانی با متغیر میانجی نوآوری محصول بر عملکرد بازاریابی این شرکت‌هاست. طبق بررسی‌های انجام ‌شده، تأثیر تعدیلی آشفتگی محیطی بر اثر ظرفیت انعطاف‌پذیری سازمانی و یادگیری سازمانی بر نوآوری محصول تأیید نشد.
نتیجه‌گیری: ایجاد انعطاف در فرایندها و تصمیم‌گیری‌های سازمانی در راستای پاسخ سریع به تغییرهای گسسته محیطی امری ضروری است. سازمان‌ها به‌منظور افزایش توانمندی برای رویارویی با محیط متلاطم و پیچیده، به استفاده از پارادایم‌های نوین و ایجاد ظرفیت یادگیری نیاز دارند. بر این اساس، شرکت‌ها قادر خواهند بود برای پاسخ به خواسته‌های دائم در حال تغییر مشتریان، به ایجاد نوآوری پیوسته در محصول بپردازند و از این طریق، افزایش عملکرد و جایگاه رقابتی سازمان را رقم بزنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effects of Organizational Resilience Capacity and Organizational Learning on Marketing Performance: with the Mediating Effect of Product Innovativeness and Moderating Role of Environmental Turbulence

نویسندگان [English]

  • Parisa Ghahremanpour 1
  • Seyyed Jafar Zonoozi 2
  • Seyyed Abolfazl Abolfazli 2
1 MSc., Department of Business Management, Faculty of Economic & Management, Urmia University, Urmia, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Economic & Management, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Objective
Companies need to apply innovations in their products in order to achieve organizational goals, achieve competitive advantage, and improve organizational performance. Organizational learning, developing a flexible organization, supportive managers and specialized teams is essential to achieve product innovation and organizational survival. The main question of this research is: what are the strategies to increase the performance of the Iranian pharmaceutical industry market? This research seeks to provide solutions to improve the innovation power and marketing performance of pharmaceutical companies. To this end, this study examines the effect of flexibility capacity, organizational learning and product innovation on marketing performance. In this case, companies can strengthen their position in the domestic and international markets and gain a stable competitive advantage over other competitors.
 
Methodology
The present study is applied in terms of purpose and is survey in terms of method. The statistical population of this study includes 236 pharmaceutical companies on Darooyab website, where the data have been collected from senior managers of these companies. Applying simple random sampling and according to Cochran’s formula, 146 companies were selected as the sample. The data were collected through a questionnaire. The research data were analyzed in form of structural equation modeling based on partial least squares method using Smart PLS2 software.
 
Findings
The results indicated significantly positive effects of organizational resilience capacity and organizational learning considering the mediating role of product innovation on the marketing performance of these companies. According to the investigations, the moderating effect of environmental disturbance has not been confirmed due to organizational flexibility capacity and organizational learning on product innovation.
 
Conclusion
It is necessary to create flexibility in organizational processes and decisions in order to respond quickly to discrete environmental changes. In addition, organizations need to use new paradigms and create learning capacity to empower to deal with turbulent and complex environments. Accordingly, companies will be able to create continuous innovation in their products in order to meet the ever-changing demands of customers. Thereby, it can lead to an increase in the performance and competitive position of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational resilience capacity
  • Organizational learning
  • Product innovativeness
  • Marketing performance
  • Environmental turbulence
ابریشم کار، محمد مهدی؛ ابوبکر عبدالهی، یزید (1395). ارتباط میان چابکی نیروی کار و نوآوری محصول جدید (مطالعه مدیریتی، شرکت‌های کوچک، متوسط و برزگ در صنعت فناوری بالا). مدیریت بازرگانی، 8(2)، 245- 258.
حاجی‌پور، بهمن؛ مرادی، محسن (1389). انعطاف‌پذیری سازمان و عملکرد (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی ناحیه صنعتی اراک). فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 17(62)، 143-162.
خانلری، امیر؛ سبزه علی، رضوان (1393). بررسی رابطه یادگیری سازمانی و عملکرد مالی از طریق فرایند نوآوری در شرکت‌های صنعتی گلپایگان. مدیریت بازرگانی، 6(4)، 773- 790.
صفری، علی؛ قره باشلونی، راضیه (1393). بررسی رابطه بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی از طریق نوآوری (مطالعه موردی: شرکت‌های فعال در سه صنعت اتوماسیون صنعتی، مخابرات و ارتباطات، رابانه و تجهیزات دیجیتال).مدیریت بازرگانی، 6(4)، 809- 826.
 
مختارزاده، نیما؛ رشیدی آستانه، متین (1395). بررسی اثر معنابخشی فناورانه و توانمندی سازمانی بر عملکرد نوآورانه  با تأکید بر نقش میانجی ظرفیت جذب. فصل‌نامهمدیریتتوسعهفناوری، 4(1)، 9-39.
 
References
Abrishamkar, M., Aboobak Abdollahi, Y. (2016). The Relationship between Workforce Agility and New Product Innovation (Management Study, Small, Medium and Large Companies in the High Technology Industry). Journal of Business Management, 8(2), 245-258.
(in Persian)
Akgün, A. E., & Keskin, H. (2014). Organisational resilience capacity and firm product innovativeness and performance. International Journal of Production Research52 (23), 6918-6937.
Ansof, I. & McDonnell, E. (1990). Implementing strategic management, prentice hall Inc. Upper Saddle River. NJ.
Ates, A., & Bititci, U. (2011). Change process: a key enabler for building resilient SMEs. International Journal of Production Research49 (18), 5601-5618.
Berchicci, L., Tucci, C. & Zazzara, C. (2014). The Influence of Industry Downturns on the Propensity of Product vs. Process Innovation (Forthcoming). Industrial andCorporate Change, 23(2), 429–465.
Bhamra, R., Dani, S., & Burnard, K. (2011). Resilience: the concept, a literature review and future directions. International Journal of Production Research49 (18), 5375-5393.
BolíVar-Ramos, M.T., GarcíA-Morales, V. J., & GarcíA-SáNchez, E. (2012). Technological distinctive competencies and organizational learning: Effects on organizational innovation to improve firm performance. Journal of Engineering and Technology Management, 29 (3), 331-357.
Camisón, C., & López, A.V. (2011). An Examination of the Relationship between Manufacturing Flexibility and Firm Performance: The Mediating Role of İnnovation. International Journal of Operations & Production Management, 30 (8), 853–878.
Chang, D.R., Organizational memory influences new product success. (2008). Journal of Business Research, 61, (1), 13-23.
Cillo, P., De Luca, L. M., Troilo, G. (2010). Market information approaches, product innovativeness, and firm performance: An empirical study in the fashion industry. Research Policy, 39 (9), 1242–1252.
Ellinger, A. D., Ellinger, A. E., Yang, B., & Howton, S. W. (2002). The Relationship between the Learning Organization Concept and Firm’s Financial Performance: An Empirical Assessment. Human Resource Development Quarterly, 13 (1), 5–21.
Fugate, B. S., Stank, T. P., & Mentzer, J. T. (2009). Linking improved knowledge management to operational and organizational performance. Journal of Operations Management, 27(3), 247–264.
Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance.  International Journal of Production Economics, 133(2), 662-676.
Hajipour, B., & Moradi, M. (2010). Organization resilience and performance (Case study: Arak industrial zone manufacturing companies). Journal of Improvement and Transformation Management Studies, 17(62), 143-162.(in Persian)
Huber, P. (1991). Organizational learning: Thecontributing processes and the literatures. Organization Science, 2(1), 88–115.
Ibeku, S. (2018). Organisational Learning, Innovation and performance of technology start-ups in lagos, Nigeria. International Journal of Innovation Management, 22(3), 1-15.
Ibrahim, M. H., & Mirakhor, A. (2015). Ethical behavior and trustworthiness in the stock market-growth nexus. Research in International Business and Finance, 33, 44-58.
Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (1993). Market Orientation: Antecedents and Consequences. Journal of Marketing, 57 (3), 53–70.
Jimenez- Jimenez, D. & Sanz Valle, R. (2011). Innovation, Organizational Learning, and Performance. Journal of Business Research, 64 (4), 408-417.
Kafetzopoulos, D., & Psomas, E. (2015). The impact of innovation capability on the performance of manufacturing companies: The Greek case. Journal of Manufacturing Technology Management, 26 (1), 104-130.
Khanlari, A., & Rezvan, S. (2014). Investigating the Relationship between Organizational Learning and Financial Performance through the Innovation Process in Golpayegan Industrial Companies. Journal of Business Management. 6 (4), 773-790. (in Persian)
Kiziloglu, M. (2015). The Effect of Organizational Learning on Firm Innovation Capability: An Investigation in the Banking Sector. Global Business and Management Research: An International Journal,7(3), 17-33.
Lengnick-Hall, C. A., & Beck, T. E. (2005). Adaptive Fit versus  Robust Transformation: How Organizations Respond to Environmental Change. Journal of Management, 31 (5), 738–757.
Lengnick-Hall, C. A., Beck, T. E., & Lengnick-Hall, M. L. (2011). Developing a Capacity for Organizational Resilience through Strategic Human Resource Management. Human Resource Management Review,21 (3), 243–255.
Mokhtarzadeh, N., & Rashidi Astaneh, M (2014). Investigating the effect of technological significance and organizational capability on innovative performance with emphasis on the mediating role of absorption capacity. Journal of Technology Development Management, 4(1), 9-39. (in Persian)
Montalvo, C. (2006), What Triggers Change and Innovation? Technovation, 26(3), 312-323.
Nogueira, M. G. S., & Hallal, D. R (2013). Resilieˆncia Organizacional como capacidade estrate´gica para um melhor desempenho: Um estudo em empresas de tecnologia da informac¸~ao da cidade de Cac¸ador/SC. VI Encontro de Estudos em Estrate´gias. S~ao Gonc¸alves/RS. Retrieved May 2014, from http://www.anpad.org.br/diversos/ trabalhos/ 3Es/3es_2013/2013_3Es362.pdf.
Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization Science, 5(1), 14-37.
Safari, A., & Gara Bashloni, R. (2014). Investigating the Relationship between Entrepreneurial Marketing and Marketing Performance through innovation (Case Study: Active Companies in Three Industries: Automation Industry, Telecommunications and Communications, computer and Digital Equipment). Journal of Business Management, 6(4), 773-790. (in Persian)
Smith, K.G., Collins, C.J., Clark, K.D. (2005). Existing knowledge, knowledge creation capability, and the rate of new product introduction in high-technology firms. Academy of Management Journal, 48 (2), 346–357.
Stacey, R. (2007). Strategic Management and Organisational Dynamics. Prentice Hall. Financial Times.
Tippins, M. J., & Sohi, R. S. (2003). IT competency and firm performance: Is organizational learning a missing link? Strategic Management Journal, 24(8), 745–761.
Walker, R. M. (2004). Innovation and Organisational Performance: Evidence and a Research Agenda. Retreived 01.07.15, from http://www.aimresearch.org.
Wang, C. L., & Ahmed, P. K. (2004). The Development and Validation of the Organisational Innovativeness Construct Using Confirmatory Factor Analysis. European Journal of Innovation Management, 7 (4), 303–313.
York, K. M., & Mire, C. E. (2004). Causation or Covariation: An Empirical Re-examination of the Link between TQM and Financial Performance. Journal of Operations Management,22 (3), 291–311.
Yu, Y., Dong, X. Y. Shen, K. N., Khalifa, M., & Hao, J. X. (2013). Strategies,technologies, and organizational learning for developing organizational innovativeness in emerging economies. Journal of Business Research, 66 (12).