شناسایی مدل‌های ذهنی مدیران شرکت‌های صنایع غذایی از موانع توسعه صادرات (نمونه‌کاوی: مدیران شرکت‌های لبنی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

4 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

هدف: علی‌رغم تأثیر شایان توجه مدل‌های ذهنی روی تصمیم‌گیری‌ مدیران، فقط تعداد انگشت‌شماری از پژوهش‌های بازاریابی مدل ذهنی مدیران این حوزه را بررسی کرده و تعداد به‌مراتب کمتری به تأیید اهمیت این پدیده پرداخته‌اند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مدل‌های ذهنی مدیران شرکت‌های لبنی در رابطه با موانع شروع یا گسترش صادرات است.
روش: این پژوهش بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و بر اساس گردآوری اطلاعات توصیفی است. مدیران ارشد در حوزه بازرگانی، فروش و صادرات شرکت‌های فعال در صنعت لبنی، جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده‌اند و برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی و فنون فرافکنی استفاده شده است.با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری، مصاحبه با مدیران ارشد دوازده شرکت لبنی تا حد اشباع ادامه پیدا کرد. برای اطمینان از روایی و پایایی داده‌ها از روش بازنگری توسط شرکت‌کنندگان و روش چندجانبه‌نگری از طریق مصاحبه با گروه‌های متفاوت مشارکت‌کنندگان استفاده شد و برای تحلیل داده‌ها از تحلیل تم و نرم‌افزار10Maxqdaاستفاده شده است.
یافته‌ها: شش مدل ذهنی شناسایی‌شده در این پژوهش عبارت‌اند از: مدل‌ ذهنی بازارگرا، حاکمیت‌گرا، منبع‌گرا، سودگرا، زیرساخت‌گرا و نهادگرا. بر اساس نتایج، مدل‌های ذهنی بازارگرا، حاکمیت‌گرا و منبع‌گرا برجسته‌ترین مدل‌های ذهنی در این پژوهش هستند.
نتیجه‌گیری: نداشتن مزیت رقابتی و جایگاه ضعیف بازاریابی در شرکت‌های ایرانی، از موانع مهم توسعه صادرات محصول‌های لبنی در بازارهای فرامنطقه‌ای است. از دیدگاه مشارکت‌کنندگان پژوهش، دولت از طریق وضع قوانین روشن و ثابت، تأمین منابع مالی مستقیم و غیرمستقیم، وضع معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و اعطای جایزه صادراتی، می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه صادرات شرکت‌های ایرانی فراهم آورد و بسیاری از موانع مطرح‌شده در مدل‌های ذهنی شش‌گانه را رفع کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Mental Models of Managers of Food Industry Companies Regarding Barriers to Export Development (Case Study: Managers of Dairy Product Companies)

نویسندگان [English]

  • Maryam Hemmati 1
  • Davood Feiz 2
  • Adel Azar 3
  • Azim Zarei 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Prof., Department of Business Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
3 Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Objective
This study aims to integrate the two areas of study, namely mental models and perceived barriers to export. Based on the theory of mental models, the present study seeks to increase the richness of the perception of the experiences and perceived meanings of managers of Iranian dairy product companies on the barriers to export development. On the other hand, identifying managers’ mental model and determining the most important barriers to export in each mental model can be considered a guideline for export policymakers to plan according to the existing mental models and provide solutions for export development.
 
Methodology
This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection. The statistical population of this research includes chief executives in business, sales and export departments of dairy product companies. Semi-structured interviews based on phenomenological approaches and projective techniques have been used to collect data. Using the theoretical sampling method, chief managers of twelve dairy product companies were the interviewed in order to reach saturation. To ensure data validity and reliability, revie participants’ reviews and multidisciplinary approaches were used through interviews with different groups of participants. Theme analysis and Maxqda 10 software were used to analyze the data.
 
Findings
The ultimate model of the study included the following six mental models of barriers to export: 1) market-oriented model: this mental model is made up of the sub-themes of "not being brand-centered", "poor marketing status" and "lack of competitive advantage". This mental model has been the most prevalent mental model among the managers; 2) government-oriented model: this mental model is made up of the sub-themes of "poor governmental support", "poor governmental policymaking " and "poor governmental interaction "; 3) resource-oriented model: this mental model consists of four sub-themes of "poor company updating", "production capability", "financing problem" and "lack of government lobbies"; 4) profit-oriented model: this mental model consists of three sub-themes of "profit-oriented attitude", "lack of global export prospects", and "undesirable image of the country"; 5) infrastructure oriented model: this mental model is made up of the sub-themes of "economic instability", "poor transport infrastructure" and "country backwardness"; and 6) institutional-oriented model: this mental model focuses on companies’ conflict with Iranian organizations in the process of export and includes two sub-themes of "administrative complexities of the export process", and "tax burden and customs tariffs".
 
Conclusion
Given the importance of the role of mental models and managerial perceptions in decision making, including decisions about the company’s export activities, one must first identify the managers’ mental model of export in order to have a proper understanding and analysis of export behaviors. In terms of frequency, market-oriented, government-oriented, and resource-oriented mental models were identified as the three leading mental models in dairy product companies, respectively. According to the managers participating in this study, Iranian dairy products do not have a competitive advantage in inter-regional markets in terms of quality, price, product variety, and packaging. Although changing the attitudes of managers and investors is necessary to expand the company’s export activities, it is not enough to help grow and develop the export of dairy products in international markets. The government-oriented mental model, identified as the second dominant mindset in dairy product companies, highlights the important role of government policy making and support in creating or removing export barriers. In this mental model, the government must provide an appropriate platform for export development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Mental model
  • Export barriers
  • Export development
  • Thematic analysis
  • International marketing
اسفیدانی، محمدرحیم؛ حسنقلی پور یاسوری، طهموث؛ ترکستانی، محمدصالح؛ روحانی، امیررضا (1397). نوع شناسی رفتار صادراتی بنگاه‌های صادرکننده در صنعت برق ایران، مدیریت بازرگانی،10(1)، 1-30.
بخشی‎زاده برج، کبری؛ حاجی جعفر، علی؛ نصیری، حامد (1397). ترسیم نقشه ذهنی مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا با استفاده از تکنیک استخراج استعاره‌ای زالتمن (زیمت). مدیریت بازرگانی،10(1)، 49-72.
حقیقی، محمد؛ فیروزیان، محمود؛ نجفی مجد، صمد (1387). شناسایی عوامل تعیین‌کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی. مدیریت بازرگانی، 1 (1)، 3-20.
خلیلیان، مهرزاد (1387). تحلیلی بر اهمیت صادرات در ایران. فصلنامه احیا، 23(6)، 3-4.
دانایی فرد، حسن؛ امامی، سیدمجتبی (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی، تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد. اندیشه مدیریت راهبردی، 1(2)، 69-97.
سلطانی، مرتضی؛ محمدیان، بهزاد (1395). گفتمان کاوی الگوهای ذهنی مشتریان مردد:کاربست روش کیو. مدیریت بازرگانی، 8(2)، 339-354.
شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران (1396). 12 شهریور. این متن را می‎توانید در آدرس زیر بخوانید: http://www.shatanews.ir.
شرفی، وحید؛ ملکی مین باش رزگاه، مرتضی؛ زارعی، عظیم؛ فیض، داود (1396). شناسایی و دسته‌بندی ذهنیت کارآفرینان نسبت به قلمرو اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی با استفاده از روش کیو. مدیریت بازرگانی، 9(3)، 551-572.
شهمیرزادی، شبنم (1387).  گزارش وضعیت تعاونی‌های تولیدی صنایع غذایی. وزارت تعاون، معاونت نظارت و بهره‌برداری، دفتر تعاونی‌های تولیدی.
کرمپور،عبدالحسین؛شریفی،کیومرث؛شفابخش،شهلا(1391).ارائةمدلیبرایارزیابیتأثیراجزای رویکردمبتنیبرمنابعبرعملکردصادراتیبراساساستراتژیرهبریهزینهدرصنعتکانیغیرفلزی.مدیریتبازرگانی، 4(12)،113-128.
میرقربانی گنجی، موسی (1392). بررسی موانع توسعه صادرات غیرنفتی و شناسایی عوامل تقویت‌کننده صادرات. صنعت هوشمند، 16(10)، 23- 29.
ناطق، محمد؛ نیاکان لاهیجی، نازیلا (1388). بسترسازیتوسعهصادراتباتأکیدبر محدودیت‌‌ها،محر‌ک‌هاوعملکرد صادراتی. بررسی‌های بازرگانی، (37)، 43-55.
 
References
Arteaga-Ortiz, J., & Fernandez-Ortiz, R. (2010). Why don’t use the same export barrier measurement scale? An empirical analysis in small and medium-sized enterprises. Journal of Small Business Management, 48(3), 395–420.
Aucamp, S. (2002). Identification of mental models of managers with reference to success criteria for brokers. Master thesis.University of Johannesburg.
Bakhshizadeh Borj, K., Haji Jafar, A., Nasiri, H. (2018). Eliciting Mental Map of the Customers of Digikala E-Stores Using Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET). Journal of Business Management, 10(1), 49-72. (in persian)
Baldauf, A., Cravens, D.W., & Wagner, U. (2000). Examining determinants of export performance in small open economies. Journal of World Business, 35(1), 61–79.
Cahen, F.R., Lahiri, S., & Borini, F.M. (2015). Managerial perceptions of barriers to internationalization: An examination of Brazil's new technology-based firms. Journal of Business Research, 69(6), 1973-1979.
Calantone, R.J., Di Benedetto, C.A., & Song, M. (2010). The impact of industry environment on early market entry decisions by B2B managers in the US and Japan. Industrial Marketing Management, 39(5), 832-843.
Da Rocha, A., Freitas, Y. A., & Dilva, J. F. D. (2008). Do perceived export barriers change over time? A longitudinal study of Brazilian exporters of manufactured goods. Latin American Business Review, 9(1), 102–128.
Danaeifard, H., & Emami, S.M. (2007). Strategies of Qualitative Research: A Reflection on Grounded Theory. Strategic Management Thought, 1(2), 69-97. (in Persian)
 Day, G.S. (1994). The capabilities of market-driven organizations. Journal of Marketing, 58(4), 37-52.
Denzan, A.T. & North, D.C. (1994). Shared mental models: ideologies and institutions. Kyklos, 47(1), 3-31.
Di Benedetto, C.A., & Song, M. (2008). Managerial perceptions of global pioneering advantage: Theoretical framework and empirical evidence in the U.S. and Korea. Industrial Marketing Management, 37, 863–872.
Esfidani, M., Hasangholipour Yasouri, T., Rohani, A. (2018). Typology of Export Behavior of Exporting Firms in Iran Electrical Industry. Journal of Business Management, 10(1), 1-30. (in persian)
Fernandez, Z. Nieto, M.J. (2005).  Internationalization Strategy of Small and Medium- Sized Family Businesses: Some Influential Factors. Family Business Review, 18(1), 77-89.
Gray, M.S., & Wood, R.E. (2011). Mental Models, Decision Rules, and Performance Heterogeneity. Strategic Management Journal, 32 (6), 569-594.
Gripsrud, G. (1990). The determinants of export decisions and attitudes to a distant market: Norwegian fishery exports in Japan. Journal of International Business Studies, 21(3), 469-485.
Haddoud, M.Y., Jones, P., & Newbery, R. (2018). Export Intention in Developing Countries: A Configuration Approach to Managerial Success Factors. Journal of Small Business Management, 1-21. https://doi.org/10.1111/jsbm.12470.
Haghighi, M., Firouzian, M., & Najafi Majd, S. (2009). Identification of the Determining Factors of the Export Performance in the Food Industries. Journal of Business Management, 1(1), 3-20. (in Persian)
Hutchinson, K., Quinn, B., & Alexander, N. (2006). The role of management characteristics in the internationalisation of SMEs: Evidence from the UK retail sector. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13 (4), 513 – 534.
Kahiya, E.T., & Dean, D.L. (2014). Export performance: multiple predictors and multiple measures approach. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 26 (3), 378 – 407.
Kanibir, H., Saydan, R., & Nart, S. (2014). Determining the Antecedents of Marketing Competencies of SMEs for International Market Performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150(15), 12–23.
Karakaya, F. & Yannopoulos, P. (2010). Defensive strategy framework in global markets. European Journal of Marketing, 44(7/8), 1077 – 1100.
Karampour, A., Sharifi, K., Safabakhsh, S. (2012). Designing a Model for Assessing the Effects of Resource-Based Approach on Export Performance Based on Cost Leadership Strategy in Non Metal Mineral Industry. Journal of Business Management, 4(2), 113-128.
(in Persian)
Katsikea, E., Theodosiou, M. and Morgan, Robert, E. (2007). Managerial, organizational, and external drivers of sales effectiveness in export market ventures. Journal of the Academy of Marketing Science, 35 (2), 270-293.
Khaliliyan, M. (2009). An analysis of the importance of exports in Iran. Ehyaa, 6(23), 3-4.
(in Persian)
Kyvik, O., Saris, W., Bonet, E., & Felício, J. A. (2013). The internationalization of small firms: The relationship between the global mindset and firms’ internationalization behavior. Journal of International Entrepreneurship, 11(2), 172–195.
Leonidou, L.C. (2000). Barriers to export management: an organizational and internationalization analysis. Journal of International Management, 6 (2), 1–28.
Leonidou, L.C. (2004). An analysis of the barriers hindering small business export development. Journal of Small Business Management, 42(3), 279–302.
Leonidou, L.C., Katsikeas, C.S., Palihawadana, D., & Spyropoulou, S. (2007). An analytical review of the factors stimulating smaller firms to export: Implications for policy‐makers, International Marketing Review, 24 (6), 735 – 770.
Levy, O., Beechler, S., Taylor, S., & Boyacigiller, N. A. (2007). What we talk about when we talk about “global mindset”: Managerial cognition in multinational corporations. Journal of International Business Studies, 38(2), 231–258.
Manolova, T.S., Brush, C.G., Edelman, L.F., & Greene, P.G. (2002). Internationalization of small firms: personal factors revisited. International Small Business Journal, 20(1), 9-31.
Mirghorbani Ganji, M. (2013). Examining barriers to developing non-oil exports and identifying export boosters. Intelligent industry, 16(10), 23-29. (in Persian)
Morgan, R. E., & Katsikeas, C. S. (1997). Export stimuli: Export intention compared with export activity. International Business Review, 6(5), 477–499.
Nategh, M., & Niyakan Lahiji, N. (2009). Establishing export development with emphasis on constraints, stimuli and export performance. Commercial Surveys, 7(37), 43-55. (in Persian)
Navarro, A., Losada, F., Ruzo, E., & Diez, J.A. (2010). Implications of perceived competitive advantages, adaptation of marketing tactics and export commitment on export performance. Journal of World Business, 45, 49-58.
Nummela, N., Saarenketo, S., & Puumalainen, K. (2004). A global mindset – A prerequisite for successful internationalization? Canadian Journal of Administrative Sciences, 21(1), 51–64.
Nyilasy, G., R. Canniford, & Kreshel, P. (2013) Ad Agency Professionals' Mental Models of Advertising Creativity. European Journal of Marketing, 47(10), 1691-1710.
Ojala, A., & Tyrväinen, P. (2007). Entry barriers of small and medium-sized software firms in the Japanese market. Thunderbird International Business Review, 49(6), 689–705.
Pinho, J. C., & Martins, L. (2010). Exporting barriers: Insights from Portuguese small and medium-sized exporters and non-exporters. Journal of International Entrepreneurship, 8(3), 254–272.
Ramaswami, S.N., & Yang, Y. (1990). Perceived barriers to exporting and export assistance requirements in Cavusgil, S.T. and Czinkota, M.R. (Eds.), International Perspectives on Trade Promotion and Assistance, Quorum Books, Westport, CT.
Rust, R.T., Moorman, C., & van Beuningen, J. (2016).Quality Mental Model Convergence and Business Performance. International Journal of Research in Marketing, 33 (1), 155-171.
Rydén, P., Ringberg, T., & Wilke, R. (2015). How managers’ shared mental models of business-customer interactions create different sensemaking of social media. Journal of Interactive Marketing, 31(3), 1-16.
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill. (2009). A Research methods for business students. Milan: Pearson Education.
Seidman, I. (2006). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and social sciences. (3rd ed.). New York: Teachers College.
Senge, P.M. (1992). Mental models. Planning Review, 20(2), 4 – 44.
Shahmirzadi, S.H. (2009). Report on the Status of Food Industry Cooperatives. Ministry of Cooperatives, Deputy of Supervision and Operation, Office of Manufacturing Cooperatives. (in Persian)
Sharafi, V., Maleki Minbashrazgah, M., Zarei, A., Feiz, D. (2017). Identification and Classification of Entrepreneurial Thinking to the Issue of International Marketing Ecosystem Using Q Method. Journal of Business Management, 9(3), 551-572. (in Persian)
Shatanews (2017). Available in:  http://www.shatanews.ir. (in Persian)
Simpson, C.L., & Kujawa, D. (1974). The export decision process: an empirical inquiry. Journal of international business studies, 5(1), 107-117.
Sinkovics, R.S., Kurt, Y., & Sinkovics, N. (2018). The effect of matching on perceived export barriers and performance in an era of globalization discontents: Empirical evidence from UK SMEs. International Business Review, 27(5), 1065-1079.
Soltani, M., Mohammadian, B. (2016). Discourse analysis of Hesitant Customers mental models. Journal of Business Management, 8(2), 339-354. (in Persian)
Song, M., Zhao, Y.L. & Di Benedetto, C.A. (2013). Do perceived pioneering advantages lead to first-mover decisions? Journal of Business Research, 66(8), 1143-1152.
Sousa, C.M.P., Martínez-López, F.J. & Coelho, F. (2008). The Determinants of Export Performance: A Review of the Research in the Literature between 1998 and 2005. International Journal of Management Reviews, 10 (4), 343-374.
Stolan, M.C. (2010). Internationalisation and international marketing: export behavior, international marketing strategy and export performance in Spanish small and medium-sized enterprises, doctoral thesis. University of Barcelona.
Storbacka, K., & Nenonen, S. (2011). Scripting markets: From value propositions to market propositions. Industrial Marketing Management, 40, 255–266.
Stubbart, C.I. (1989). Managerial cognition: a missing link in strategic management research. Journal of Management Studies, 26(4), 325-347.
Suárez‐Ortega, S.M., & Álamo‐Vera, F.R. (2005). SMES' internationalization: firms and managerial factors. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 11(4), pp:258 – 279.
Teichert, T., von Wartburg, I., & Braterman, R. (2006). Tacit meaning in disguise: Hidden metaphors in new product development and market making. Business Horizons, 49(6), 451-461.
Tesfom, G., & Lutz, C. (2006). A classification of export marketing problems of small and medium sized manufacturing firms in developing countries. International Journal of Emerging Markets, 1(3), 262-281.
Uner, M. M., Kocak, A., Cavusgil, E., & Cavusgil, S. T. (2013). Do barriers to export vary for born globals and across stages of internationalization? An empirical inquiry in the emerging market of Turkey. International Business Review, 22(5), 800–813.
Walsh, J.P. (1995). Managerial and organizational cognition: notes from a trip down memory lane. Organization Science, 6(3), 280-321.
Wiesner, R. & Poole, N. (2009). Managing change: mental models of SME managers. In: SEAANZ 2009: Start Small - Think Big, 31 Aug - 2 Sep 2009, Wellington, New Zealand.
Willig, C. (2013). Introducing qualitative research in pshycology. Open University Press.
Wood, A., Logar, C.M., & Riley Jr, W.B.(2015). Initiating exporting: The role of managerial motivation in small to medium enterprises. Journal of Business Research, 68, 2358–2365.
Wu, T., Wu, Y.J., Tsai, H., & Li, Y. (2017). Top Management Teams’ Characteristics and Strategic Decision-Making: A Mediation of Risk Perceptions and Mental Models.  Sustainability, 9(12), 1-15.
Yannopoulos, P., & Kefalaki, M. (2010). Export Barriers Facing Canadian SMEs: The Role of Mental Models. Journal of Business and Policy Research, 5, 54 – 56.