ارائه مقیاسی برای سنجش تجربه راحتی خرید در مراکز خرید و مال‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، توسعه مقیاس و شناسایی مؤلفه‌های سنجش «تجربه راحتی خرید» در مراکز خرید و مال‌های تهران با بررسی کیفی و کمی است.
روش: این پژوهش از نوع اکتشافی ـ کاربردی ‎است که در آن از روش توسعه مقیاس استفاده شده است. برای بررسی اعتبار روایی و پایایی از ضرایب آلفای کرونباخ و ضریب دلون ـ گلدیستین و همچنین ارزش ‎ویژه استفاده شده است.
یافته‌ها: در این پژوهش بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی تعداد پنج مؤلفه شناسایی شد که بالاترین ضریب به جذابیت محیط داخلی اختصاص داده شده است.
نتیجه‌گیری: با در نظر گرفتن تمرکز بر جذابیت‎های محیط داخلی، تمرکز بر امکان‌های رفاهی و تفریحی مطابق با گروه‌های سنی مختلف، توجه به نیازهای لذت‌جویانه اقشار مختلف مشتریان، تأمین نیازها و خواسته‌های روز مشتریان از نظر امکان‌های محیطی، محصول‌ها و خدمات و تمرکز بر تطابق محیط و محصول‌ها و خدمات با نیازهای خانواده، به مدیران بازاریابی مراکز خرید در تهران در رابطه با پیاده‌سازی مؤلفه‌ها پیشنهادهایی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Scale to Measure “Comfortable Shopping Experience” in Shopping Malls

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Hanifi 1
  • Kambiz Heidarzadeh 2
1 MSc., Department of Business Management, Faculty of Management & Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Management & Economics, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
This research aims to devel a scale to measure comfort and convenience of consumers’ shopping experience in shopping centers and malls so that the consumer can experience the same feeling of comfort in the malls as they have at home. The main purpose of this research is to answer the question of how can factors including weather conditions such as temperature, noise, air quality, music, amenities, product variety, structure, color, social cues, and familiarity of customers affect the feeling comfort while shopping. Therefore, the main question of this research is: What is the scale to measure "comfortable shopping experience" in shopping centers and malls?
 
Methodology
This study is applied in nature and implements descriptive-survey and correlational methods. Therefore, the research design is correlational and the evidence has been collected through survey. The research model has been investigated based on the collected data using descriptive and inferential analysis. The statistical population of the study includes all the buyers of the three shopping centers: Kourosh, Arg and Paladium located in Tehran, Iran during the fall of 2017.
 
Findings
The results of exploratory factor analysis have been reduced to five components and twenty-two indicators. These components were named according to the concepts of the items as: adaptation to family needs in shopping centers, fashion needs, amenities and facilities in shopping centers, pleasure-based needs in shopping centers and attractions of the interior environment of shopping centers. The first factor includes the following items: 1) compliance of the product with family needs, 2) variety of products, 3) products suitable for customer needs, 4) access to products all over the city and 5) appropriateness of the price of products. The second factor includes the following items: 1) new ideas and styles, 2) awareness of new products, and 3) new clothing styles. The third factor includes the following items: 1) large and ample parking lots, 2) very comfortable chairs and benches, 3) working hours of the shopping center, 4) ease of access, 5) playground for children, and 6) sufficient ATM devices. The fourth factor includes the following items: 1) the proper use of leisure time, 2) concert halls and sports halls, 3) variety of restaurants and fast food, 4) the cleanliness of the shopping center, and 5) the interior architecture of the shopping center. The fifth factor includes the following items: 1) mild music, 2) store size, and 3) pleasant and special perfume.
 
Conclusion
Based on the results of the research and the coefficients which were calculated for each component, the following are recommended to be taken into account by the marketing managers of the shoping malls in Tehran: focusing on the attractions of the interior environment of the shopping centers, focusing on amenities and recreational facilities in accordance with different age groups from children to the elderly, focusing on the pleasure-based needs of the wide range of the customers, providing the needs and immediate requests of the customers in terms of environmental facilities, products and services, finally focusing on adaptation of the environment, products and services to the needs of the families.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amenities and facilities
  • Adapting to family needs
  • Attraction of the interior environment
  • Modeling
  • hedonic needs
  • Comfort
رستگار، عباسعلی؛ شهریاری، مهری (1397). از تصویر مرکز خرید تا تمایل به خریـد بـا ارزش خریـد ادراک‌شـده، رضـایت مشتریان و ترجیح مشتریان (مطالعه موردی: مراکز خرید شهر سمنان). مدیریت بازرگانی، 10(3)، 643- 658.
شیعه، اسماعیل؛ دانشپور، سیدعبدالهادی؛ روستا، مریم (1396). تدوین مدل شاخص‎ها‎ی مکانی پایداری اجتماعی به کمک روش دلفی و تکنیک شانون. فصلنامه معماری و شهرسازی آرمان شهر، (19)، 119-129.
عابدی، بابک؛ عسگری، ناصر؛ صفری، حسین؛ اسدزاده، احمد؛ رهنما، افشین (1394). نقش عوامل فردی، محیطی و مدگرایی در تسهیل خرید آنی. مدیریت بازرگانی، 7(1)، 127- 144.
ممدوحی، امیر رضا؛ ماهپور، علیرضا؛ رشیدی، طه حسین؛ صفارزاده، محمود (1395). شناسایی عوامل فردی مؤثر در جذب مشتریان به مراکز خرید (مطالعه موردی: شهر تهران). مدیریت بازرگانی، 8(3)، 681- 698.
نیکبخت، محمدجواد؛ مشبکی، اصغر؛ خداداد حسینی، حمید (1394). بررسی تأثیر عوامل آنی‌گرایی خریدار و درون فروشگاهی بر خرید آنی در فروشگاه‎ها‎ی زنجیره‎ای. مدیریت بازرگانی، 7(4)، 985- 1004 .
 
References
Abedi, B., Asgari, N., Safari, H., Assadzadeh, A., & Rahnama, A. (2015). The facilitating effect of individual, environmental and fashion involvement factors on impulse buying. Journal of Business Management, 7(1), 127-144. (in Persian)
Ainswortha, F. (2017). Comfort in brick and mortar shopping experiences: Examining antecedents and consequences of comfortable retail experiences. Journal of Retailing and Consumer Services, (35), 27-35.
Baker, J., Grewal, D., & Parasuraman, A. (1994). The influence of store environment on quality inferences and store image. Journal of the academy of marketing science, 22(4), 328-339.
Berry, L.L., Seiders, K., Grewal, D. (2002). Understanding service convenience. Journal of marketing, 66 (3), 1–17.
Bielen, F., & Demoulin, N. (2007). Waiting time influence on the satisfaction‐loyalty relationship in services. Managing Service Quality: An International Journal, 17(2), 174-193.
Borusiak, B., Pierański, B., Florek, M., & Mikołajczyk, J. (2018). Critical Factors of Shopping Centre Attractiveness in the Opinions of Students–the Case of Poznan. Handel Wewnętrzny, 1 (372), 186-202.
Chebat, J. C., Michon, R., Haj-salem, N. & Oliveria, S. (2014). The effects of mall renovation on shopping values, satisfaction and spending behavior. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(4), 610-618.
Chebat, J.-C., Sirgy, M. J., & Grzeskowiak, S. (2010). How can shopping mall management best capture mall image? Journal of business Research, 63(7), 735-740.
Cheng, F. F., Wu, C. S., & Yen, D. C. (2009). The effect of online store atmosphere on consumer's emotional responses–an experimental study of music and colour. Behaviour & Information Technology, 28(4), 323-334.
Clulow, V., & Reimers, V. (2009). How do consumers define retail centre convenience? Australasian Marketing Journal, 17(3), 125-132.
El-Adly, El-Adly, M. I. (2007). Shopping malls attractiveness: a segmentation approach. International Journal of Retail & Distribution Management, 35(11), 936-950.
El-Adly, M. I., & Eid, R. (2015). Measuring the perceived value of malls in a non-Western context: the case of the UAE. International Journal of Retail & Distribution Management, 43(9), 849-869.
Eroglu, S. A., Machleit, K. A., & Chebat, J. C. (2005). The interaction of retail density and music tempo: Effects on shopper responses. Psychology & Marketing, 22(7), 577-589.
García-Fernández, J., Gálvez-Ruíz, P., Fernández-Gavira, J., Vélez-Colón, L., Pitts, B., & Bernal-García, A. (2018). The effects of service convenience and perceived quality on perceived value, satisfaction and loyalty in low-cost fitness centers. Sport Management Review, 21(3), 250-262.
Garg, R., Rahman, Z., Qureshi, M., & Kumar, V. (2012). A Journey of ‘Experience’from Consumption to Marketing. Paper presented at the National Conference on Emerging Challenges for Sustainable Business.
Jackson, V., Stoel, L., & Brantley, A. (2011). Mall attributes and shopping value: differences by gender and generational cohort. Journal of Retailing and Consumer Services, 18(1), 1-9.
Janiszewski, C., Kuo, A., & Tavassoli, N. T. (2012). The influence of selective attention and inattention to products on subsequent choice. Journal of Consumer Research, 39(6), 1258-1274.
Jiang, L., Yang, Z., & Jun, M. (2013). Measuring consumer perceptions of online shopping convenience. Journal of Service management, 24(2), 191-214.
Johnson, E. J., & Russo, J. E. (1984). Product familiarity and learning new information. Journal of consumer research, 11(1), 542-550.
Khare, A. (2011). Mall shopping behaviour of Indian small town consumers. Journal of retailing and consumer services, 18(1), 110-118.
Kim, Y., Jikeyong, K., Minsung, K. (2005). The relationship among family and social interaction, loneliness, mallshopping motivation & mallspending of older consumers. Psychology & Marketing, 22(12), 47–53.
Makgopa, S. (2018). Determining shopping malls customers’ satisfaction and loyalty. Journal of Business and Retail Management Research, 13(1), 121-130.
Mamdohi, A.R., Mahpour, A., Rashidi, T.H., & Sfarzadeh, M. (2016). Identification of effective personal factors in attracting customers to shopping centers– case of Tehran. Journal of Business Management, 8(3), 681-698. (in Persian)
Nguyen, D.T., DeWitt, T., & Russell-Bennett, R. (2012). Service convenience and social servicescape: retail vs hedonic setting. Journal of Services Marketing, 26 (4), 265–277.
Nguyen, T. M. (2014). Shopping motivations, retail attributes, and retail format choice in a transitional market: evidence from Vietnam. Thesis (D.B.A.). University of Western Sydney.
Nikbakht, M.J., Moshabaki, A., & Khodadad Hosseini, H. (2015). Exploring the Effects of Buyer Impulsivity Factors and In-Store Environment Factors on Impulse Buying In Chain Stores. Journal of Business Management, 7(4), 985-1004. (in Persian)
Ortegón-Cortázar, L., & Royo-Vela, M. (2017). Attraction factors of shopping centers: Effects of design and eco-natural environment on intention to visit. European Journal of Management and Business Economics, 26(2), 199-219.
Pham, Q. T., Tran, X. P., Misra, S., Maskeliūnas, R., & Damaševičius, R. (2018). Relationship between Convenience, Perceived Value, and Repurchase Intention in Online Shopping in Vietnam. Sustainability, 10(1), 156.
Rastgar, A., & Shahriari, M. (2018). From Shopping Centers’ Image to Purchase Intention with Perceived Value, Customer Satisfaction and Customer Preference (Case Study: Shopping Centers in Semnan). Journal of Business Management, 10(3), 643-658. (in Persian)
Roy, S. K., Shekhar, V., Lassar, W. M., & Chen, T. (2018). Customer engagement behaviors: The role of service convenience, fairness and quality. Journal of Retailing and Consumer Services, 44, 293-304.
Shieh, E., Daneshpour, S.A., & Roosta, M. (2017). Designing a Model of Social Sustainability Place Indicators Using Delphi Method and Shannon Technique. Journal of arman shahr, (19), 119-129.(in Persian)
Singh, H., & Prashar, S. (2014). Anatomy of shopping experience for malls in Mumbai: A confirmatory factor analysis approach. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(2), 220-228.
Spake, D. F., Beatty, S. E., Brockman, B. K., & Crutchfield, T. N. (2003). Consumer comfort in service relationships: measurement and importance. Journal of Service Research, 5(4), 316-332.
Vrechopoulos, A. P., O’keefe, R. M., Doukidis, G. I., & Siomkos, G. J. (2004). Virtual store layout: an experimental comparison in the context of grocery retail. Journal of Retailing, 80(1), 13-22.
Wang, X., Zhang, J., Gu, C., & Zhen, F. (2009). Examining antecedents and consequences of tourist satisfaction: A structural modeling approach. Tsinghua Science and Technology, 14(3), 397-406.
White, C., Yu, Y. -T. (2005). Satisfaction emotions and consumer behavioral intentions. Journal of Services Marketing, 19 (6), 411–420.