شناسایی ابعاد اثرگذاری هویت سازمانی بر استراتژی سازمان: رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

5 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

هدف: هویت سازمانی اگرچه مفهومی جدید نیست، اما اخیراً مورد توجه پژوهشگران حوزه مدیریت استراتژیک قرار گرفته است. با توجه به پراکندگی پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه ارتباط بین این دو مفهوم و با هدف ترسیم مسیری روشن برای پژوهشگران، هدف از انجام این پژوهش، شناسایی مفاهیم برجسته در برقراری پیوند بین هویت سازمانی و استراتژی سازمان براساس بررسی پژوهش‌های پیشین و ارائه یک چارچوب منسجم از اشکال اثرگذاری هویت سازمانی بر استراتژی سازمان است.
روش: نوع پژوهش حاضر براساس هدف، توسعه‌ای-کاربردی، براساس ماهیت داده‌ها، کیفی و براساس روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، اسنادی است. روش انجام پژوهش، تحلیلی-توصیفی بوده و داده‌های کیفی از روش پژوهش کیفی فراترکیب جمع‌آوری می‌شود.
یافته‌ها:: در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا، از مجموع 414 متن اولیه شناسایی‌شده، درنهایت 11 مفهوم برجسته استخراح شد که در قالب 4 گروه اصلی شامل مفاهیم رقابتی، مفاهیم ارجاعی، مفاهیم رابطه‌ای و مفاهیم زمانی دسته‌بندی ﺷﺪه‌اﻧﺪ.  
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش، هویت سازمانی از حیث خلق تصویر رقابتی، گشودگی نسبت به چالش‌های محیطی و تعریف محدوده رقابت، دارای پیوند رقابتی با استراتژی است و ازسویی با ایجاد یک پیوند عاطفی، دارای یک بعد ارجاعی در تفسیر و اتخاذ اقدامات استراتژیک است. همچنین بر اساس بعد رابطه‌ای هویت و استراتژی، سازمان‌ها براساس نوع جهت‌گیری هویت سازمانی، درجه گشودگی متفاوتی نسبت به اتخاذ استراتژی‌هایی چون برقراری روابط کاری با افراد خارج از سازمان خواهند داشت. درنهایت، هویت سازمانی، با تکیه بر ویژگی پایداری خود، می‌تواند همچون مانعی دربرابر اتخاذ تصمیمات استراتژیک عمل کند و اتخاذ آن را به تاخیر بیندازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Dimensions of the Impact of Organizational Identity on Organizational Strategy: a Meta-Synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Ranjbar 1
  • Bahman Hajipour 2
  • mohammad hosein rahmati 3
  • Mohammadali Shahhoseini 4
  • Hamid Reza Yazdani 5
1 Ph.D. Candidate, Department of Business Management. Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Faculty of Management and Accounting, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Business Management. Faculty of Management, Farabi College, University of Tehran, Qom, Iran.
4 Associate Prof., Department of Business Management. Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
5 Assistant Prof., Faculty of Management, Farabi College, University of Tehran, Qom, Iran.
چکیده [English]

Objective: Although organizational identity is not a new concept, it has recently been considered by the researchers in the field of strategic management, which is because identity is effective in shaping the outputs of the strategy creation process and identity can be regarded as the generator of strategies. It can also be regarded as a screener or enabler as well as a factor influencing the strategy. Given the scattered researches in the field of relationship between these two concepts and with the aim of drawing a clear path for the researchers, the purpose of this study is to identify prominent concepts in establishing a link between organizational identity and organizational strategy based on previous research and to provide a coherent framework regarding the influence of organizational identity on organizational strategy.
 
Methodology: The present research is developmental-applied based on purpose, qualitative based on the nature of data, and documentation based on data collection methods. The research method is analytical-descriptive and the qualitative data have been collected using the meta-synthesis qualitative research method according to Barroso and Sandelowski’s seven-step method.
 
Findings: Among all the 414 identified original texts, 11 outstanding concepts were extracted in 4 main categories including competitive concepts, reference concepts, relational concepts, and temporal concepts.
 
Conclusion: Based on the findings of the present study, organizational identity in terms of creating a competitive image, openness to environmental challenges, and defining the scope of competition has a competitive link with strategy; on the other hand, it has a reference dimension in interpretation and adaptation strategic actions by creating an emotional link. Moreover, based on the relationship between identity and strategy, organizations will have different degrees of openness toward adopting different strategies such as establishing working relationships with people outside the organization, depending on the type of orientation of organizational identity. Finally, organizational identity, relying on its sustainability characteristics, can act as a barrier to strategic decision making and delay its adoption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Identity
  • Strategy
  • Organizational Identity Orientation
  • Meta-Synthesis
Albert, S., & Whetten, D. A. (1985). Organizational identity. Research in Organizational Behavior, 7, 263–295.
Albert, S., Ashforth, B. E., & Dutton, J. E. (2000). Organizational Identity and Identification: Charting New Waters and Building New Bridges. The Academy of Management Review, 25(1), 13-17. https://doi.org/10.5465/AMR.2000.2791600
Anand, V., Joshi, M., & O’Leary-Kelly, A. M. (2013). An Organizational Identity Approach to Strategic Groups. Organization Science, 24(2), 571–590. doi:10.1287/orsc.1120.0752
Ashforth, B. E. , & Mael, F. A. (1996). Organizational Identity and Strategy as a Context for the Individual. Advances in Strategic Management, 13, 19-64.
Bhattacharya, C. B., Rao, H., & Glynn, M. A. (1995). Understanding the Bond of Identification: An Investigation of its Correlates among Art Museum Members. Journal of Marketing, 59(4), 46–57. doi:10.1177/002224299505900404
Boehm, S. A., Dwertmann, D. J. G., Bruch, H., & Shamir, B. (2015). The missing link? Investigating organizational identity strength and transformational leadership climate as mechanisms that connect CEO charisma with firm performance. The Leadership Quarterly, 26(2), 156–171. doi:10.1016/j.leaqua.2014.07.012
Boros, S. (2009). Identity and image: The soul and face of organizations. In S. Boros (Ed.), Exploring organizational dynamics, 644-654. Sage.
Brickson, S. L. (2007). Organizational Identity Orientation: The Genesis of the Role of the Firm and Distinct Forms of Social ا. The Academy of Management Review, 32(3), 864-888. https://doi.org/10.2307/20159339
Brown, T. J., Dacin, P. A., Pratt, M. G., & Whetten, D. A. (2006). Identity, Intended Image, Construed Image, and Reputation: An Interdisciplinary Framework and Suggested Terminology. Journal of the Academy of Marketing Science, 34(2), 99–106. doi:10.1177/0092070305284969
Dutton, J. E., & Dukerich, J. M. (1991). Keeping An Eye on the Mirror: Image and Identity In Organizational Adaptation. Academy of Management Journal, 34(3), 517–554. doi:10.5465/256405
Dutton, J. E., & Penner, W. J. (1993). The importance of organizational identity for strategic agenda building. In J. Hendry and G. Johnson (eds.), Strategic Thinking: Leadership and the Management of Change, 89-113. New York: Strategic Management Society, Wiley.
Dutton, J. E., Dukerich, J. M. and Harquail, C. V. (1994). Organizational Images and Member Identification. Administrative Science Quarterly, 39, 239-263. http://dx.doi.org/10.2307/2393235
Fumasoli, T., Pinheiro, R., & Stensaker, B. (2015). Handling Uncertainty of Strategic Ambitions—The Use of Organizational Identity as a Risk-Reducing Device. International Journal of Public Administration, 38(13-14), 1030–1040. doi:10.1080/01900692.2014.988868
Georgallis, P. (Panikos), & Lee, B. (2019). Toward a theory of entry in moral markets: The role of social movements and organizational identity. Strategic Organization, 147612701982747. doi:10.1177/1476127019827474
Gioia, D. A. ,Patvardhan, S. D. Hamilton, A. L., & Corley, K. G. (2013). Organizational Identity Formation and Change. The Academy of Management Annals, 7(1), 123-193. https://doi.org/10.1080/19416520.2013.762225
Grant, R. M. (2010). Contemporary strategy analysis and cases: Text & cases. Hoboken, NJ: Wiley
Guerras-Martín L. A., Madhok, A., & Montoro-Sánchez, Á. (2014). The evolution of strategic management research: recent trends and current directions, BRQ Business Research Quarterly, 17(2), 69-76. https://doi.org/10.1016/j.brq.2014.03.001
Hart, S. L. (1992). An Integrative Framework for Strategy-Making Processes. Academy of Management Review, 17(2), 327–351. doi:10.5465/amr.1992.4279547
Haslam, S. A., Postmes, T., & Ellemers N. (2003). More Than a Metaphor: Organizational Identity Makes Organizational Life Possible. British Journal of Management, 14(4), 357–369. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2003.00384.x
Hatch, M. J., & Schultz, M. (2002). The Dynamics of Organizational Identity. Human Relations, 55(8), 989–1018. doi:10.1177/0018726702055008181
Hatum, A., Silvestri, L., Vassolo, R. S. and Pettigrew, A. (2012). Organizational identity as an anchor for adaptation: an emerging market perspective. International Journal of Emerging Markets, 7 (3), 305-334. https://doi.org/10.1108/17468801211237063
Hax, A. C., & Majluf, N. S. (1988). The Concept of Strategy and the Strategy Formation Process. Interfaces, 18(3), 99–109. doi:10.1287/inte.18.3.99
Hoon, C., & Jacobs, C. D. (2014). Beyond belief: Strategic taboos and organizational identity in strategic agenda setting. Strategic Organization, 12(4), 244–273. doi:10.1177/1476127014544092
Kjergaard, A. L. (2014). Organizational Identity and Strategy: An Empirical Study of Organizational Identity's Influence on the Strategy-Making Process. International Studies of Management & Organization, 39(1), 50-69. https://doi.org/10.2753/IMO0020-8825390103
Kohtamäki, M., Thorgren, S., & Wincent, J. (2016). Organizational identity and behaviors in strategic networks. Journal of Business & Industrial Marketing, 31(1), 36–46. doi:10.1108/jbim-07-2014-0141
Lampel, J., Mintzberg, H., Ghoshal, S., & Quinn, J. B. (2013). The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases. (5th ed.). Pearson Education.
Livengood, R. S., & Reger, R. K. (2010). That's Our Turf! Identity Domains and Competitive Dynamics. Academy of Management Review,35(1), 48-66. https://doi.org/10.5465/AMR.2010.45577794
Miller, D., & Friesen, P. H. (1984). A Longitudinal Study of the Corporate Life Cycle. Management Science, 30(10), 1161-1183. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.30.10.1161
Oliver, D., Statler, M., & Roos, J. (2010). A Meta-Ethical Perspective on Organizational Identity. Journal of Business Ethics, 94(3), 427-440. https://doi.org/10.1007/s10551-009-0274-y
Porter, M. E. (1996). What Is Strategy?. Harvard Business Review, 74(6), 61–78.
Randel, A. E., Jaussi, K. S., & Standifird, S. S. (2008). Organizational Responses to Negative Evaluation by External Stakeholders. Business & Society, 48(4), 438–466. doi:10.1177/0007650308321667
Ravasi, D., Tripsas, M., & Langley, A. (2020). Exploring the strategy-identity nexus. Strategic Organization, 18(1), 5–19. doi:10.1177/1476127019900022
Rughase, O. G. (2006). Identity and Strategy: How Individual Visions Enable the Design of a Market Strategy that Works. Edward Elgar Publishing.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. New York, NY: Springer Publishing Company.
Schultz, M., & Hernes, T. (2019). Temporal interplay between strategy and identity: Punctuated, subsumed, and sustained modes. Strategic Organization, 147612701984383. doi:10.1177/1476127019843834
Selznick, P. (1957). Leadership in administration. New York: Harper and Row.
Sillince, J. A. A., & Simpson, B. (2010). The strategy and identity relationship: Towards a processual understanding. The Globalization of Strategy Research, 111–143. doi:10.1108/s0742-3322(2010)0000027008
Stanske, S. (2017). Organizational Identity and Its Applications: A Direction for Further Research. In Organizational Identity and Firm Growth, 13-62. London: Springer Nature.
Stanske, S., Rauch, M., & Canato, A. (2019). Anti-identity strategizing: The dynamic interplay of “who we are” and “who we are not.” Strategic Organization, 147612701985575. doi:10.1177/1476127019855753
Wenzel, M., Cornelissen, J. P., Koch, J., Hartmann, M., & Rauch, M. (2019). (Un)Mind the gap: How organizational actors cope with an identity–strategy misalignment. Strategic Organization, 147612701985652. doi:10.1177/1476127019856524
Whetten, D. A. (2006). Albert and Whetten Revisited: Strengthening the Concept of Organizational Identity. Journal of Management Inquiry, 15(3), 219–234.
Whetten, D. A., & Godfrey, P. C. (1998). Identity in organizations: Building theory through conversations. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
Wit, B. D., & Meyer, R. (2010). Strategy: Process, content, context ; an international perspective. Andover, Hampshire: Cengage Learning