تاثیر رنگ بسته‌بندی بر به خاطرسپاری نام تجاری در کودکان (7 تا 12 سال)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه دانش البرز، قزوین، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: در سال­های اخیر تغییرات اجتماعی و فرهنگی باعث شده است که کودکان در کانون توجه قرار گیرند. این موضوع سبب شده است که کودکان در تصمیم­های خرید مشارکت داشته و به مصرف­کننده تبدیل شوند. در این میان به دلیل توانایی پایین کودکان در پردازش اطلاعات، شرکت­ها در شناسایی محصولات خود به این گروه مصرف‌کننده با چالش روبه‌رو هستند. هدف از  این مطالعه بررسی تأثیر رنگ بسته­بندی محصول بر روی به خاطرسپاری نام تجاری (به یادآوردن و تشخیص) در کودکان با سن و مقاطع تحصیلی متفاوت، می­باشد.
روش: این پژوهش کاربردی، به شیوه پیمایشی اجرا شده و ابزار گردآوری داده­ها طرح آزمایشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش، کودکان شش تا دوازده سال مدارس ابتدایی استان قزوین بوده و نمونه­ای 372 نفری از این کودکان به روش نمونه­گیری تصادفی ساده برای مطالعه استفاده گردید.  تحلیل داده­ها به وسیله­ی نرم­افزار IBM SPSS و با استفاده از آزمون خی دو، جدول متقاطع و رگرسیون لجستیک انجام‌شده است.
یافته‌ها:: نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که رنگ کروماتیک مطلوب کودکان بوده و باعث می­شود که در به ­خاطرسپاری نام تجاری موفق­تر عمل کنند. به علاوه کودکانی که در سن و مقطع تحصیلی پایین­تر هستند، بیشتر تحت تاثیر رنگ کروماتیک در به یادآوری نام تجاری می­باشند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش، رنگ کروماتیک بسته‌بندی نقش مهمی در به‌ خاطر سپاری نام تجاری در کودکان داشته و این موضوع در کودکان سنین مختلف، متفاوت است. لذا شرکت‌هایی که بازار هدف آن‌ها کودکان می‌باشد، می‌توانند از این موضوع در استراتژی‌های تمایز خود بهره برند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Packaging Color on Brand Memorization among Children (7-12 years old)

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Shahtahmasbi 1
  • Zeynab Ahmadi 2
  • Sajad Mazarei 3
1 Associate Prof., Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran.
2 MSc., Faculty of Management and Accounting, Danesh Alborz University, Qazvin, Iran.
3 Ph.D. Candidate., Faculty of Management And Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: In recent years, children have been the focus of attention due to social and cultural changes. This has led children to become involved in purchasing decisions and to become consumers. Meanwhile, due to the children’s low ability to process information, companies face challenges in introducing their products to this group of consumers. The aim of this study was to understand the effect of packaging colors (chromatic color versus achromatic color) on brand memory in children. Therefore, we are looking for a response to the following questions: What is the effect of chromatic color packaging on children’s memorization of business brands? What is the difference between chromatic and achromatic packages? Finally, this study examines the effect of children's age and educational level on brand memorization and also their effect (age and educational level) on the relationship between packaging color and brand memorization.
Methodology: This applied research was conducted based on the survey method and the data were collected through an experimental design. The statistical population of this study included the children aged six to twelve years of primary schools in Qazvin province and a sample of 372 children was considered using simple random sampling. In order to evaluate the effect of packaging color on brand memorization, in the first test, two packages of orange juice, a red (chromatic) and a gray (achromatic) package were made by Photoshop software and presented to the children. In the second experiment and in order to measure brand recognition, four brands were designed on four cards (two cards with chromatic colors and two cards with achromatic colors). Only two brands were shown to the children at the beginning of the experiment. The children were then asked to select the letters they had already seen. The data analysis was performed using IBM SPSS software as well as chi-square test, cross-puzzle, and logistic regression.
Findings: The results of the study showed that chromatic color is more desirable for children and are more successful in brand memorization. In addition, the younger children are more likely to be influenced by chromatic colors in brand memorization.
Conclusion: If the children and teenagers are regarded as the target population for a company, choosing the color of the packaging is considered as a strategic decision for that company because it allows the children to recognize the brand. Color as a powerful tool and an important visual stimulus can influence children’s shopping behavior. According to the research results, chromatic packaging color can play an important role in brand memorization in children and this issue is different in children of different ages. Therefore, the companies whose target market includes children can use this issue in their differentiation strategies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Memorization
  • Packaging Color
  • Child
  • Brand Recognition
  • Experimental Design
حاجی حسنی, فرزانه, صادق پور, علی اصغر, علوی, سیدمسلم. (1397). تأثیر ابعاد رنگ پوشاک بر قصد خرید آن با تحلیلی بر تفاوت‎های جنسیتی مشتریان. مدیریت بازرگانی, 10(3), 659-672.
عبدالوند, محمدعلی, زمانی‎ مقدم, افسانه, دهقانی سامانی, نسترن. (1391). بررسی رفتار کودک در جایگاه یک مصرف کننده. مدیریت بازرگانی, 4(3), 103-120.
دهدشتی شاهرخ، ز.؛ بحرینی زاده، م. ( 1389 ). تحقیقات بازاریابی. تهران: انتشارات سمت.
فیروزیان, محمود, حسنقلی‌پور, طهمورث, استیری, مهرداد. (1388).بررسی تأثیرگذاری عوامل بسته‌بندی بر فرایندهای مختلف رفتار مصرف‌کنندگان محصولات غذایی. مدیریت بازرگانی, 1(3), -.
فیض, داود, سلحشور, اکبر. (1389). بررسی کاربرد نسبت طلایی در بسته‎بندی محصولات و تأثیر آن بر رفتار خرید مصرف کنندگان. مدیریت بازرگانی, 2(4).
قاسمی، سالار، (1397)، سازمان آموزش و پروش استان قزوین، https://www.yjc.ir/00Rv9r
References
Abdolvand, M., Zamani Moghadam, A., Dehghani Samani, N. (2012). Survey of Kid’s Behavior as a Consumer. Journal of Business Management, 4(3), 103-120. doi: 10.22059/jibm.2012.28570. (in Persian)
Aktaş Arnas, Y., Taş͓, I., & Gürgah Oğul, İ. (2016). The development of brand awareness in young children: how do young children recognize brands? International Journal of Consumer Studies, 40(5), 536–542.
Angka, S., Hémar-Nicolas, V., Hapsari, H. P., & Olsen, A. (2020). How packaging colours and claims influence children’s vegetable attitude and intake – An exploratory cross-cultural comparison between Indonesia and Denmark. Food Quality and Preference, 79(September 2019), 103795.
Bezaz, N. (2014). The impact of packaging colour on children’s brand name memorization (7-12 years old). International Journal of Retail and Distribution Management, 42(11), 1053–1068.
De Pauw, P., Hudders, L., & Cauberghe, V. (2018). Disclosing brand placement to young children. International Journal of Advertising, 37(4), 508–525.
DeCosta, P., Møller, P., Frøst, M. B., & Olsen, A. (2017). Changing children’s eating behaviour - A review of experimental research. Appetite, 113, 327–357.
Dehdashti Shahrokh, Z., & Bahrainizad, M. (2016). Marketing Research. 5th edition
Tehran: SAMT publication. (in Persian)
Chaney, Isabella, Sameer Hosany, Meng Shan Sharon Wu, Cheng Hao Steve Chen, and Bang Nguyen. 2018. “Size Does Matter: Effects of in-Game Advertising Stimuli on Brand Recall and Brand Recognition.” Computers in Human Behavior 86:311–18.
Elliott, C. D., Den Hoed, R. C., & Conlon, M. J. (2013). Food branding and young children’s taste preferences: A reassessment. Canadian Journal of Public Health, 104(5).
Ezan, P., Pantin-Sohier, G., & Lancelot-Miltgen, C. (2019). Colour of food as a vector for children’s well-being. International Journal of Retail and Distribution Management, 47(6), 659–679.
Firouzian, M., Hasangholipour, T., Estiri, M. (2009). A Survey on Effects of Packaging Elements on Different Process of Food Products Consumer Behavior. Journal of Business Management, 1(3), -.(in Persian)
Feiz, D., Salahshour, A. (2011). A Survey on Applying the Golden ratio in Product Packaging and its Effect on Consumers’ buying behavior. Journal of Business Management, 2(4), -.(in Persian)
Ghsemi, Salar, (2018), Education General Office of Qazvin Province, Available at: https://www.yjc.ir/00Rv9r (in Persian)
Haji Hasani, F., Sadeghpour, A., Alavi, S. (2018). Investigating the Effect of Apparel Color Dimensions on Customer Purchase Intention: An Analysis on Customer Gender Differences. Journal of Business Management, 10(3), 659-672. doi: 10.22059/jibm.2018.234046.2651(in Persian)
Hémar-Nicolas, V., & Rodhain, A. (2017). Brands as cultural resources in children’s peer culture. Consumption Markets and Culture, 20(3), 193–214.
Hota, Monali and Karine Charry. 2014. “The Impact of Visual and Child-Oriented Packaging Elements versus Information on Children’s Purchase Influence across Various Age Groups.” International Journal of Retail and Distribution Management 42(11):1069–82.
Labrecque, L. I., & Milne, G. R. (2013). To be or not to be different: Exploration of norms and benefits of color differentiation in the marketplace. Marketing Letters, 24(2), 165–176.
Leonard, B., Campbell, M. C., & Manning, K. C. (2019). Kids, Caregivers, and Cartoons: The Impact of Licensed Characters on Food Choices and Consumption. Journal of Public Policy and Marketing, 38(2), 214–231.
Mzoughi, M., Brée, J., & Cherif, E. (2017). Toward the characterization of ‘toy-packaging’: an exploratory research. Journal of Strategic Marketing, 25(3), 190–210.
Nelson, M. R., Duff, B. R. L., & Ahn, R. (2015). Visual perceptions of snack packages among preschool children. Young Consumers, 16(4), 385–406.
Nicol, N. (2014). The shopscapes: A tool and a methodology to better grasp kid’s experiences of retailing. International Journal of Retail and Distribution Management, 42, 974–989.
Ogba, I. E., & Johnson, R. (2010). How packaging affects the product preferences of children and the buyer behaviour of their parents in the food industry. Young Consumers.
Piaget, J. (1952), The Origin of Intelligence in Children, International Universities Press,New York, NY.
Piaget, J. (1970), “Piaget’s theory”, in Mussen, P.H. (Ed.), Carmichael’s Manual of Child Psychology,3d ed., John Wiley & Sons, New York, NY, pp. 703-732.
Preston, C. (2016). Pre-school children and marketing communications. International Journal of Consumer Studies, 40(5), 618–623.
Romero, M., & Craig, A. W. (2017). Costly curves: How human-like shapes can increase spending. Journal of Consumer Research.
Rundh, B. (2009). Packaging design: creating competitive advantage with product packaging. British Food Journal.
Tijssen, I., Zandstra, E. H., de Graaf, C., & Jager, G. (2017). Why a ‘light’ product package should not be light blue: Effects of package colour on perceived healthiness and attractiveness of sugar- and fat-reduced products. Food Quality and Preference, 59, 46–58.
Vashist, Devika. 2018. “Effect of Product Involvement and Brand Prominence on Advergamers’ Brand Recall and Brand Attitude in an Emerging Market Context.” Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics 30(1):43–61.
Watkins, L., Aitken, R., Thyne, M., Robertson, K., & Borzekowski, D. (2017). Environmental influences on pre-schooler’s understanding of brand symbolism. Marketing Intelligence and Planning, 35(7), 907–922.
Wang, E. S. (2013). The influence of visual packaging design on perceived food product quality, value, and brand preference. International Journal of Retail & Distribution Management.
Zhang, D. (2018). When age meets culture: an investigation of children’s package design preferences. Journal of Consumer Marketing, 35(2), 117–129.
Zhang, D. (2019). Color Versus Form: Which Matters More in Children’s Preferences of Package Design? Journal of International Consumer Marketing, 31(1), 39–52.