ارائه مدلی جهت شناخت، دسته‌بندی و تحلیل عدم اطمینان‌های موثر بر انتخاب شرکاء استراتژیک در بستر اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه شرکت ملی نفت ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه تهران، تهران، ایران. وکارشناس ارشد سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی

چکیده

هدف: دیدگاه‌های متفاوت، متضاد و اختلاف نظرها در خصوص توسعه کشور از جمله پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی، رابطه با غرب و تامین منافع غرب و  یا قطع روابط با غرب، برقراری روابط با کشورهای عربی و تقویت روابط با کشورهای همسایه و یا قطع روابط با آن‌ها، تحریم‌ها، عدم قطعیت قیمت جهانی نفت، نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم و ... مانع یک تصمیم منسجم و استراتژیک و منجر به ایجاد عدم اطمینان‌های متعدد در انتخاب شریک یا شرکاء استراتژیک بین‌المللی در صنعت نفت شده است. با توجه به ضرورت‌های مطروحه فوق، هدف از انجام پژوهش، فراهم نمودن چارچوبی جامع جهت شناخت و تحلیل عدم اطمینان‌های موثر بر انتخاب شرکاء استراتژیک در بستر اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی نفت ایران است.
روش: در این پژوهش، با استفاده از تکنیک تحلیل تم و مصاحبه با 15 متخصص مهم‌ترین عدم اطمینان‌های پروژه‌های نفتی با در نظر گرفتن اقتصاد مقاومتی شناسایی و دسته‌بندی گردید و در ادامه به منظور تائید دسته بندی فوق از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد.
یافته‌ها:: مهم‌ترین عدم اطمینان‌های پروژه‌های نفتی در بستر اقتصاد مقاومتی در سه دسته کلی عدم اطمینان در مورد محیط کار، عدم اطمینان در باره ارزش‌های راهنما و عدم ‌اطمینان در مورد گزینه‌های طرح‌های مرتبط دسته بندی شد.  
نتیجه­‌گیری: بعد از طراحی مدل با استفاده از تکنیک تحلیل تم، خروجی لیزرل نشان داد چون مقدار کای دو محاسبه شده برابر با  1058.77 است و همچنین به دلیل اینکه نسبت کای دو به درجه ازادی از 3 کمتر باشد (در این پژوهش این نسبت در حدود 63/2 است) و  میزان میانگین مربعات خطاهای تخمین کمتر از 08/0 است (در این پژوهش برابر با 012/0 است)، مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model to Recognize, Classify, and Analyz the Uncertainties Affecting the Selection of Strategic Partners in Resilient Economy (Case Study: National Iranian Oil Company)

نویسندگان [English]

  • ََََََAdel Azar 1
  • Hashem Moazz 2
  • Mahdi Hashemi 3
1 Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Business Management. Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Candidate, Department of Business Management. Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Different and conflicting perspectives on the development of the country including the implementation of the resilient economy, relations with the West, securing the interests of the West, or ending the ties with the West, establishing relations with Arab countries and strengthening or ending the relations with neighboring countries, sanctions, uncertainties in the global prices of oil products, currency rate fluctuations, inflation rates, and etc. have hindered a coherent and strategic decision. It has led to numerous uncertainties in the selection of international strategic partner(s) in the oil industry. Therefore, the present research aims to provide a comprehensive framework to help identify and analyze the uncertainties affecting the selection of strategic partners in the context of the resilient economy in the National Iranian Oil Company.
 
Methodology: In this study, the most important uncertainties of oil projects were identified using thematic analysis technique and interviews with 15 experts. They were then classified according to the context of resilient economy. Finally, factor analysis was used to confirm the proposed classification.
 
Findings: The most important uncertainties of oil projects in the context of resilient economy belonged to the three general categories of uncertainty about the work environment (inflation, environmental safety and health standards, differences in political views and opinions, geological complexities and the number of wells which are need to be drilled, as well as frequent changes in macro-laws and policies), uncertainty about the guiding values (currency rate, global oil price, international issues and sanctions, changing market conditions and customer needs, as well as the lack of access to foreign equipment and machinery), and uncertainty about the options of the related project (insufficient technology or equipment, lack of interaction between the partners, bargaining power of the partners due to the exclusiveness of the technical knowledge, lack of operational experience among the partners, lack of timely completion of the facilities according to the project schedule so that the delay in commissioning of the facility will strongly affect the project economy).
 
Conclusion: After developing the model based on thematic analysis technique, LISREL output showed that the proposed model can provide an acceptable fit because the calculated chi-square value is equal to 1058.77, the ratio of chi-square to degree of freedom is lower than 3 (2.63 in this study), and the average squares of estimation errors is lower than 0.08 (0.012 in this study).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uncertainty
  • Resilient Economy
  • Strategic Partners
  • Thematic Analysis
  • Factor Analysis
میرمعزی، سیدحسین (1391). اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی. (1) 12 .
جانان، روزنهد؛ جان، مینجرز(1396). تحقیق در عملیات نرم، روشهای ساخت دهی مساله در شرایط پیچیدگی، عدم اطمینان و تعارض، ترجمه عادل آذر، علی انوری، تهران، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول
عباس آباد، عربی احسان؛ بابائیان پور، مرضیه( 1391 ). مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر الگوی چابکی سازمآن‌ها،فصلنامه راهبرد ،(23) 11 – 19-10
حقیقی، محمد؛جلالی، سید حسین،(1396). شکل گیری شراکت‌های راهبردی از دیگاه تئوری نهادی" فصلنامه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، (9)4، 717-738
فرزین، مینو ؛ تهمینه، شاوردی ؛ چاوشی، سید کاظم (1395). ارائة مدل تحلیلی ارزیابی راهبرد‌ها با رویکرد آینده پژوهانه در شرکت ملی نفت ایران، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، (8) 3، 903-923

References
Abbasabad, Arabic Ehsan; Babaianpour, Marzieh (1391). Conceptual Model of Resistance Economy with Emphasis on the Model of Agility of Organizations, Strategy Quarterly, (23) 11 - 19-10
Cummings, J. L., & Holmberg, S. R. (2012). Best-fit alliance partners: the use of critical success factors in a comprehensive partner selection process. Long Range Planning, 45(2-3), 136-159.
Das, T. K., & Teng, B. S. (2001). Relational risk and its personal correlates in strategic alliances. Journal of Business and Psychology, 15(3), 449-465.
Dong, L. and Glaister, K.W. (2006), “Motives and partner selection criteria in international strategic alliances: perspectives of Chinese firms”, International Business Review, No. 15, pp. 577–600.
Draulans, J., deMan, A.-P. and Volberda, H. W. (2003) ”Building alliance capability: management techniques for superior alliance performance”,Long Range Planning, Vol 36 No 2, pp. 151−166. 
Faems, D., De Visser, M., Andries, P., & Van Looy, B. (2010). Technology alliance portfolios and financial performance: value- enhancing and cost-increasing effects of open innovation. Journal of Product Innovation Management, 27(6), 785-796.
Farzin, Minoo; Tahmina, Shavardi; Chavoshi, Seyed Kazem (1395). Presenting an Analytical Model for Evaluating Strategies with a Futuristic Approach in the National Iranian Oil Company, Quarterly Journal of Business Management, University of Tehran, (8) 3, 923-903
Gomes, E., Barnes, B. R., & Mahmood, T. (2016). A 22 year review of strategic alliance research in the leading management journals. International business review, 25(1), 15-27.
Hacklin, F., Marxt, C., & Fahrni, F. (2006). Strategic venture partner selection for collaborative innovation in production systems: A decision support system-based approach. International Journal of Production Economics, 104(1), 100-112.
Haghighi, Mohammad; Jalali, Seyed Hossein, (1396). Formation of Strategic Partnerships from the Perspective of Institutional Theory "Quarterly Journal of Business Management, University of Tehran, (9) 4, 717-738
Hitt, M. A., Dacin, M. T., Levitas, E., Arregle, J. L., & Borza, A. (2000). Partner selection in emerging and developed market contexts: Resource-based and organizational learning perspectives. Academy of Management journal, 43(3), 449-467.
Hoang, H. A., & Rothaermel, F. T. (2010). Leveraging internal and external experience: exploration, exploitation, and R&D project performance. Strategic Management Journal, 31(7), 734-758.
Hsu, T. H., & Tang, J. W. (2019). Applying fuzzy LinPreRa cognitive map to evaluate strategic alliance partnerships for outlying island duty-free shop. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics.
Janan, Roznehd; John, Mangers (1396). Research in Soft Operations, Problem Construction Methods in Complexity, Uncertainty and Conflict, Translated by Adel Azar, Ali Anvari, Tehran, Negah Danesh Publications, First Edition
Jiang, X., Bao, Y., Xie, Y., & Gao, S. (2016). Partner trustworthiness, knowledge flow in strategic alliances, and firm competitiveness: A contingency perspective. Journal of business research, 69(2), 804-814.
Mahnke, V., & Overby, M. L. (2007). Coping with Failure Sources in R&D Consortia. International Journal of Technology Management, 14(1), 13-35
Mir Moazi, Seyed Hossein (1391). Resistance economy and its necessities with emphasis on the view of the Supreme Leader. Journal of Islamic Economics. (1) 12.
Murray, G. F., D'aunno, T., & Lewis, V. A. (2018). Trust, Money, and Power: Life Cycle Dynamics in Alliances Between Management Partners and Accountable Care Organizations. The Milbank Quarterly, 96(4), 755-781.
Panshiri, J. (2007), ‘The effects of characteristics of partners on strategic alliance performance in the SME dominated travel sectors’, Tourism Management, No. 23, 246-261.
Shah, R., & Swaminathan, V. (2008). Factors influencing partner selection in strategic alliances: The moderating role of alliance context.Strategic Management Journal,29(5), 471–494.
Tiwana, A. (2009). Governance-knowledge fit in systems development projects. Information Systems Research, 20(2), 180-197.
Wu, W.Y., Shih, H.A., Chan, H.C., (2009). The analytic network process for partner selection criteria in strategic alliances. Expert Systems with Applications,36 (3), pp. 4646–4653