ارائه مدل حکمرانی خوب الکترونیک در فضای کسب و کار مجازی در صنعت بیمه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات مدیره شرکت بیمه تجارت

2 دانشکده مدیریت

3 هیات علمی

4 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف: طی سال‌های اخیر پیشرفت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به آغاز عصر جدید اصلاحات در بخش عمومی و شکل‌گیری کسب‌وکارهای الکترونیک گردید. از پیامدهای شکل‌گیری کسب‌و‌کارهای الکترونیک، توسعه حکمرانی خوب در جامعه می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل متخصصان و خبرگان حوزه حکمرانی، تجارت الکترونیک و بیمه می‌باشد. روش نمونه‌گیری پژوهش ترکیبی از نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله برفی می‌باشد. که تعداد 15 نفر با استقاده از این روش نمونه گیری انتخاب گردیدند. این پژوهش از ابزار مصاحبه برای جمع‌آوری دیدگاه‌های افراد استفاده نمود.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد شرایط علی (افزایش ضریب نفوذ اینترنت، توسعه کاربرد فناوری اطلاعات، انتظارات جدید ذی‌نفعان صنعت بیمه مبتنی بر فناوری اطلاعات، ضرورت استقرار نظام یکپارچه بیمه‌ای)؛ شرایط زمینه‌ای (سیاستگذاری‌های بیمه مرکزی، زیرساخت فناوری اطلاعات و تکنولوژی‌های نوین در بیمه، ملاحظات حقوقی و قانونی، محدودیت‌های توسعه تکنولوژی دیجیتال تحول‌آفرین)؛ شرایط مداخله‌گر (ویژگی‌های خاص خدمات بیمه‌ای، نگرش سیستماتیک و بلندمدت مدیران، سطح دانش و مهارت دیحیتال، فرهنگ دیجیتال)؛ پدیده محوری (حکمرانی خوب الکترونیک در فضای کسب‌و‌کار بیمه)؛ راهبردها (بهبود تعامل بین نهادهای بیمه، توسعه بیمه الکترونیک، سرمایه‌گذاری موثر در فناوری اطلاعات، تقویت فرهنگ دیجیتال)؛ مقوله‌های پیامدی (تعامل کارا و اثربخش نهادهای بیمه، تحول دیجیتال در بیمه، افزایش رضایت بیمه‌گذاران، گسترش عدالت و رفاه اجتماعی) بر حکمرانی خوب الکترونیک در فضای کسب‌و‌کار مجازی در صنعت بیمه تأثیرگذار می‌باشند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مقوله‌های ذکر شده بر حکمرانی خوب الکترونیک در فضای کسب‌و‌کار مجازی در صنعت بیمه می‌باشد، لذا برای موفقیت باید توجه ویژه‌ای به این مقوله‌ها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing model of good e-governance in the online business environment of the insurance industry

نویسندگان [English]

  • Pedram Abdarzadeh 1
  • taher Roshandel Arbatani 2
  • masud keimasi 3
  • seyed vahid aghili 4
1 tejarat farda insurance
2 Department of Media Management
3 faculty member
4 azad university
چکیده [English]

Objective
in recent year s advance s in information and communication technolog y have led to the beginning of a new era of public sector reform and formation of e - busines s . One of the consequence s of the formation of e - business is the development of good governance in society .

Methodology
The present stud y is considered applied in term s of purpose . The statistical population of include s expert s in the field of governance , e - commerce , information technolog y and insurance . The sampling method in stud y is a combination of judgmental sampling and snow ball . the beginning , expert s who were familiar with this field were selected and then they . were asked to introduce the next people . A15 person s were selected from the mentioned people . this research , interview tools have been used to gather , the view s .

Findings
result s showed that the causal condition s ( increasing Internet penetration , developing the use of information technolog y , new expectation s of insurance industry stakeholder s , the need to establish an integrated insurance system ) ; Underlying condition s. ( main insurance policies , information technolog y infrastructure and new technologi es in the insurance industry , Legal consideration s , limitation s of digital technology development ) ; Intervention condition s ( specific feature s of insurance service s , systematic attitude of manager s , level of digital knowledge and skill s , digital culture ) ; Core category ( good e - governance in the insurance industry business environment ) ; Strategies ( improving interaction between insurance industry institution s , developing e - insurance , effective investment in information technology , strengthening digital culture ) ; consequential categorie s ( efficient and effective interaction of insurance industry institution s , digital transformation in the insurance industry , Increase the satisfaction insurer s and promote justice , social welfare ) are affecting the good governance of e - business in the online business environment in the insurance industry .

Conclusion
The result s indicate the effect of each of the different categories on good e - governance in the online business environment in the insurance industry . Therefore , in order to succeed , special attention must be paid to these categories .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Good Electronic Governance
  • Insurance industry