شناسایی عوامل مؤثر بازاریابی محتوای دیجیتال بر درگیرسازی مصرف‌کننده با برند: رویکرد بیبلیومتریک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

هدف: با توجه به پراکندگی پژوهش‌های قبلی و نبود نگاه جامع، هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی محتوای دیجیتال و دسته‌بندی آن‌ها اعم از سازه‌های پیشین، تصمیم‌ها، نتیجه‌ها، روش‌ها، بافتارها، نظریه‌ها و شکاف‌های پژوهشی این حوزه است.
روش: روش اجرای پژوهش کیفی و از نوع مرور نظام‌مند بیبلیومتریک است و به‌کمک نرم‌افزار وی‌اُاِس ویور و زبان برنامه‌نویسی آر انجام شده است.
یافته‌ها: در بخش تحلیل عملکرد، کشورها و نویسندگان پُراستناد شناسایی شد. در بخش ترسیم علم، پنج خوشه به‌دست آمد که عبارت‌اند از: محتوای تولیدشده توسط کاربر، تحلیل محتوای تولیدشده توسط کاربر، درگیرسازی مصرف‌کننده با برند، سرایت محتوا در اجتماعات جمعی و انواع منبع محتوا در تحلیل زوج‌های هم‌استنادی. در این میان، سه واژه پُرتکرار «محتوای تولید شده توسط کاربر»، «رسانه اجتماعی» و «ارتباطات توصیه‌ای کلامی» در تحلیل هم‌رخدادی واژگان معرفی شد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، پنج سازه «ویژگی‌های رسانه اجتماعی»، «ویژگی‌های منبع»، «ویژگی‌های محتوا»، «ویژگی‌های اجتماعات جمعی آنلاین» و «ویژگی‌های مصرف‌کننده»، از سازه‌های بسیار مهم پیشین بازاریابی محتوای دیجیتال است. از نظر بافتار، «محصول»، «شخصیت فرد»، «تطبیق محتوا و رسانه»، «فرهنگ» و «هوش مصنوعی»، از بسترهای مهم این فرایند معرفی شده است. «مشارکت مصرف‌کننده» مهم‌ترین تصمیم رفتاری و «درگیرسازی مصرف‌کننده با برند» مهم‌ترین خروجی فرایند بازاریابی محتوای دیجیتال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Digital Content Marketing Framework to Engage Consumers with Brands on Social Media: A Bibliometric Review

نویسندگان [English]

  • Rahime Zaman Fashami 1
  • Manijeh Haghighinasab 2
  • Nader Seyyedamiri 3
  • Pari Ahadi 4
1 Ph.D Candidate, Department of Business Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Associate Prof., Department of Corporate Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
Given the importance of digital content marketing, and the scattered knowledge in the body of literature, this study seeks to take a comprehensive look at the factors influencing the digital content marketing process in order to engage the consumer with the brand on social media. With the help of the Bibliometrix package of R and VOSviewer software, the science performance and the scientific network were recognized and mapped. Classifying five main clusters in the co-citation analysis, theories, contexts, and main constructs of the field were identified. The recent trends were identified using co-occurrence analysis.  Finally, the achieved results were presented within a conceptual framework. The most common antecedents and consequences of digital content marketing were presented together with the contexts.
 
Methodology
Bibliometric systematic review has been used to identify and analyze thematic trends in digital content marketing and brand engagement scopes. In fact, bibliometric analysis is a specific scientific field that examines the evolution of knowledge, scientific quality, and the impact of resources in this field from an objective and quantitative perspective. The bibliometric method generally has two main parts: (1) performance analysis and (2) intellectual mapping of science. In the section on performance analysis, the actions of authors, countries, and scientific institutes as well as their contribution to scientific development in a specific field are examined, while knowledge maps are used to identify the intellectual structure of the field and examine time trends and current issues in each period.
Findings
In the performance analysis, the most-cited countries, authors, and articles were identified. The United States, China, and the United Kingdom were the most outstanding countries in this field. In the co-citation analysis, five main clusters were identified and the main constructs of each cluster were extracted along with important theories, contexts, and methods. With the help of these constructs, the antecedents and consequences of the digital content marketing process were presented. Co-occurrence analysis recognized new trends in this field to complete the framework.
 
Conclusion
Based on the ADO-TCM framework, five important antecedents of the digital content marketing process were introduced: social media characteristics, source characteristics, content characteristics, consumer characteristics, and online community characteristics. Consumer participation or non-participation is a behavioral decision that originates from the digital content marketing process, which ultimately leads to brand engagement as the output of the process. Finally, culture and artificial intelligence were introduced as important contexts to facilitate this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ADO-TCM framework
  • Bibliometric
  • Brand engagement
  • Digital content marketing
حاجی حسینی، عفت؛ ثانوی فرد، رسول و حمیدی‌زاده، علی (1400). شناسایی پیشایندها و پسایندهای بازاریابی محتوی دیجیتال با استفاده از مدل نظریه‌ای داده‌بنیاد. پردازش و مدیریت اطلاعات، 37(2)، 557-586.
حمزه لو، آرین؛ نوروزی، حسین و صادق وزیری، فراز (1399). تقویت دلبستگی به برند، عجین‌شدن با برند، ارزش رابطه و اعتماد به برند از طریق بازاریابی محتوایی دیجیتال: نقش اقدامات مفید برند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.
ذوالفقاری، ثریا؛ توکلی‌زاده راوری، محمد؛ میرزایی، احمد؛ سهیلی، فرامرز و سجادیان، محمد (1395). کاربرد نقشه‌های به‌دست‌آمده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان پروانه‌های ثبت اختراع در آشکارسازی دانش فنی. مطالعات ملی و کتابداری سازمان اطلاعات، 27(3)، 147- 159.
زمانی، حسین؛ نعامی، عبدالله و حمدی، کریم (1401). طراحی الگوی بازاریابی محتوایی جهت افزایش قصد خرید در بازاریابی دیجیتال. مدیریت بازرگانی، 14(2)، 354- 376.
سیدامیری، نادر؛ جلالی، محمد؛ غمخوار، ساره و داوری، علی (1400). بررسی تأثیر هویت اجتماعی، جاذبه‌های ارتباطی و دسته‌بندی محصول بر وفاداری به برند. مدیریت بازرگانی، 13(3)، 633 - 654.
شریفی، سید مهدی؛ لبافی، سمیه و یادگاری، محمد حسن (1398). شناسایی ویژگی‎های نظام بازاریابی محتوای زنانه در صنایع خلاق. مدیریت بازرگانی، 11(2)، 319- 340. https://doi.org/10.22059/jibm.2018.267655.3275
 
References
Akbari, M., Foroudi, P., Khodayari, M., Zaman Fashami, R., Shahabaldini parizi, Z., & Shahriari, E. (2022). Sharing Your Assets: A Holistic Review of Sharing Economy. Journal of Business Research, 140, 604–625. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.11.027
Akhter, S., Pauyo, T., & Khan, M. (2019). What is the difference between a systematic review and a meta-analysis? Basic Methods Handbook for Clinical Orthopaedic Research, 331–342.
Bae, S. Y., & Han, J. H. (2020). A systematic literature review and a proposed model on antecedents of trust to use social media for e-government services. Sustainability, 12(7), 2942.
Balio, S., & Casais, B. (2021). A content marketing framework to analyze customer engagement on social media. In Research Anthology on Strategies for Using Social Media as a Service and Tool in Business (pp. 320–336). IGI Global.
Behnam, M., Hollebeek, L. D., Clark, M. K., & Farabi, R. (2021). Exploring customer engagement in the product vs. service context. Journal of Retailing and Consumer Services, 60(December 2020), 102456. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102456
Brodie, R. J., Hollebeek, L. D., Juric, B., & Ilic, A. (2011). Customer Engagement : Conceptual. July. https://doi.org/10.1177/1094670511411703
Cheung, M. L., Rosenberger, P. J., & Paulo, S. (2020). Driving consumer – brand engagement and co-creation by brand interactivity. 38(4), 523–541. https://doi.org/10.1108/MIP-12-2018-0587
Delbaere, M., Michael, B., & Phillips, B. J. (2021). Social media influencers: A route to brand engagement for their followers. Psychology and Marketing, 38(1), 101–112. https://doi.org/10.1002/mar.21419
Donthu, N., Kumar, S., Pandey, N., Pandey, N., & Mishra, A. (2021). Mapping the electronic word-of-mouth (eWOM) research: A systematic review and bibliometric analysis. Journal of Business Research, 135, 758–773. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021. 07.015
Foroudi, P., Akarsu, T. N., Marvi, R., & Balakrishnan, J. (2020). Intellectual evolution of social innovation: A bibliometric analysis and avenues for future research trends. Industrial Marketing Management. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.03.026
Geng, R., Wang, S., Chen, X., Song, D., & Yu, J. (2020). Content marketing in e-commerce platforms in the internet celebrity economy. Industrial Management and Data Systems. https://doi.org/10.1108/IMDS-05-2019-0270
Giakoumaki, C., & Krepapa, A. (2020). Brand engagement in self‐concept and consumer engagement in social media: The role of the source. Psychology & Marketing, 37(3), 457–465.
Haji Hosseini, E., Sanavi Fard, R., & Hamidizadeh, A. (2021). Identifying the antecedents and consequences of digital content marketing using the groubded theory model. Information Processing and Management, 37(2), 557-586. (in Persian)
Hamzehlou, A., Nowrozi, H., & Sadegh Vaziri, F. (2019). Enhancing brand attachment, brand attachment, relationship value, and brand trust through digital content marketing: The role of beneficial brand practices. Master's thesis, Tehran, Faculty of Management, Khwarazmi University. (in Persian)
Han, Y., Lappas, T., & Sabnis, G. (2020). The importance of interactions between content characteristics and creator characteristics for studying virality in social media. Information Systems Research, 31(2), 576–588.
Ho, J., Pang, C., & Choy, C. (2020). Content marketing capability building: a conceptual framework. Journal of Research in Interactive Marketing, 14(1), 133–151. https://doi.org/10.1108/JRIM-06-2018-0082
Hollebeek, L. D., Clark, M. K., Andreassen, T. W., Sigurdsson, V., & Smith, D. (2020). Virtual reality through the customer journey: Framework and propositions. Journal of Retailing and Consumer Services, 55, 102056.
Hollebeek, L. D., Glynn, M. S., & Brodie, R. J. (2014). Consumer brand engagement in social media: Conceptualization, scale development and validation. Journal of Interactive Marketing, 28(2), 149–165. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2013.12.002
Hollebeek, L. D., & Macky, K. (2019a). Digital Content Marketing’s Role in Fostering Consumer Engagement, Trust, and Value: Framework, Fundamental Propositions, and Implications. In Journal of Interactive Marketing (Vol. 45, pp. 27–41). https://doi.org/10.1016/j.intmar.2018.07.003
Hollebeek, L. D., & Macky, K. (2019b). Digital Content Marketing’s Role in Fostering Consumer Engagement, Trust, and Value: Framework, Fundamental Propositions, and Implications. Journal of Interactive Marketing, 45, 27–41. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2018.07.003
Holliman, G., & Rowley, J. (2014). Business to business digital content marketing: Marketers’ perceptions of best practice. Journal of Research in Interactive Marketing, 8(4), 269–293. https://doi.org/10.1108/JRIM-02-2014-0013
Kumar, B., Sharma, A., Vatavwala, S., & Kumar, P. (2020). Digital mediation in business-to-business marketing: A bibliometric analysis. Industrial Marketing Management, 85(October), 126–140. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.10.002
Leclercq, T., Poncin, I., Hammedi, W., Kullak, A., & Hollebeek, L. D. (2020). When gamification backfires: the impact of perceived justice on online community contributions. Journal of Marketing Management, 36(5–6), 550–577. https://doi.org/10.1080/0267257X.2020.1736604
Lee, J. K., Hansen, S. S., & Lee, S. Y. (2020). The effect of brand personality self-congruity on brand engagement and purchase intention: The moderating role of self-esteem in Facebook. Current Psychology, 39(6), 2116–2128. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9898-3
Li, D., & Han, X. (2021). Assessing the influence of goal pursuit and emotional attachment on customer engagement behaviors. Journal of Retailing and Consumer Services, 59, 102355.
Lim, W. M., Yap, S. F., & Makkar, M. (2021). Home sharing in marketing and tourism at a tipping point: What do we know, how do we know, and where should we be heading? Journal of Business Research, 122(March 2020), 534–566. https://doi.org/10.1016/j. jbusres.2020.08.051
Lopes, A. R., Porto, I., & Casais, B. (2022). Digital Content marketing: conceptual review and recommendations for practitioners. Academy of Strategic Management Journal, 21(2).
Lou, C., & Xie, Q. (2021). Something social, something entertaining? How digital content marketing augments consumer experience and brand loyalty. International Journal of Advertising, 40(3), 376–402.
Lou, C., Xie, Q., Feng, Y., & Kim, W. (2019). Does non-hard-sell content really work? Leveraging the value of branded content marketing in brand building. Journal of Product and Brand Management, 28(7), 773–786. https://doi.org/10.1108/JPBM-07-2018-1948
Machado, C., & Davim, J. P. (2016). MBA: Theory and Application of Business and Management Principles. Springer.
Mathew, V., & Soliman, M. (2020). Does digital content marketing affect tourism consumer behavior? An extension of technology acceptance model. Journal of Consumer Behaviour, June, 1–15. https://doi.org/10.1002/cb.1854
Mazerant, K., Willemsen, L. M., Neijens, P. C., & van Noort, G. (2021). Spot-On Creativity: Creativity Biases and Their Differential Effects on Consumer Responses in (Non-) Real-Time Marketing. Journal of Interactive Marketing, 53, 15–31.
 
Osei-Frimpong, K., McLean, G., Islam, N., & Otoo, B. A. (2022). What drives me there? The interplay of socio-psychological gratification and consumer values in social media brand engagement. Journal of Business Research, 146, 288–307.
Ozuem, W., Willis, M., Howell, K., Lancaster, G., & Ng, R. (2021). Determinants of online brand communities’ and millennials’ characteristics: A social influence perspective. Psychology and Marketing, 38(5), 794–818. https://doi.org/10.1002/mar.21470
Paul, J., & Benito, G. R. G. (2018). A review of research on outward foreign direct investment from emerging countries, including China: what do we know, how do we know and where should we be heading? Asia Pacific Business Review, 24(1), 90–115.
Paul, J., Parthasarathy, S., & Gupta, P. (2017). Exporting challenges of SMEs: A review and future research agenda. Journal of World Business, 52(3), 327–342.
Prentice, C., Han, X. Y., Hua, L.-L., & Hu, L. (2019). The influence of identity-driven customer engagement on purchase intention. Journal of Retailing and Consumer Services, 47, 339–347.
Santos, O. N., Santos, M. S., Dragas, C. D., & Posadas, M. A. (2022). Effective Digital     Marketing Strategies Used by MSMEs in NCR Under New Normal. Journal of Business and Management Studies, 4(1), 124–130.
Seyyedamiri, N., Jalali, M., Ghamkhar, S., & Davari, A. (2021). Investigating the effect of social identity, communication attractiveness and product category on brand loyalty. Journal of Business Management, 13(3), 633-654. (in Persian)
Shahbaznezhad, H., Dolan, R., & Rashidirad, M. (2021). The role of social media content format and platform in Users’ engagement behavior. Journal of Interactive Marketing, 53, 47–65.
Sharifi, S.M., Labafi, S., & Yadgari, M. (2018). Identifying the characteristics of female content marketing system in creative industries. Journal of Business Management, 11(2), 319-340. https://doi.org/10.22059/jibm.2018.267655.3275. (in Persian)
Srivastava, M., Sivaramakrishnan, S., & Saini, G. K. (2021). The Relationship Between Electronic Word-of-Mouth and Consumer Engagement: An Exploratory Study. IIM Kozhikode Society & Management Review, 10(1), 66–81. https://doi.org/10.1177/2277975220965075
Thomas, L. D. W., & Tee, R. (2021). Generativity: A systematic review and conceptual framework. International Journal of Management Reviews.
Ukpabi, D. C., & Karjaluoto, H. (2018). What drives travelers’ adoption of user-generated content? A literature review. Tourism Management Perspectives, 28, 251–273.
Wai Lai, I. K., & Liu, Y. (2020). The effects of content likeability, content credibility, and social media engagement on users’ acceptance of product placement in mobile social networks. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 15(3), 1–19.
Wang, R., & Chan-Olmsted, S. (2020). Content marketing strategy of branded YouTube channels. Journal of Media Business Studies, 1–23. https://doi.org/10.1080/16522354.2020.1783130
Wang, W. L., Malthouse, E. C., Calder, B., & Uzunoglu, E. (2019). B2B content marketing for professional services: In-person versus digital contacts. Industrial Marketing Management, 81, 160–168. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.11.006.
Zamani, H., Noami, A,. & Hamdi, K. (2022). Designing a content marketing pattern to increase purchase intention in digital marketing. Journal of Business Management, 14(2), 354-376. https://doi.org/10.22059/jibm.2021.332652.4222. (in Persian)
Zolfaghari, S., Tavakolizadeh Rawari, M., Mirzaei, A., Sohaili, F., & Sajjadian, M. (2015). Application of the maps obtained from the co-occurrence analysis of patent license words in revealing technical knowledge. Journal of National Studies and Information Organization Librarianship, 27(3), 147-159. (in Persian)