شناسایی ابعاد مدل تاب‌آوری فردی بنیان‌گذاران استارتاپ‌های ایرانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه کارآفرینی کسب‌‌وکار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: با توجه به درصد بالای شکست استارتاپ‌ها و فضای زیست‌بوم استارتاپی ایران و بحران‌های اقتصادی ـ سیاسی در سال‌های اخیر، عمده کارآفرینانی که به‌تازگی وارد دنیای استارتاپی می‌شوند با پدیده شکست کارآفرینی مواجه می‌شوند. بنابراین، لزوم بررسی ابعاد تاب‌آوری کارآفرینان و شناخت ماهیت آن‌ها در جامعه کارآفرینی ایرانی ضروری است. بر این اساس، هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل و ابعاد مدل تاب‌آوری فردی بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها بوده است.
روش: این پژوهش با جهت‌گیری توصیفی ـ اکتشافی و رویکرد استقرایی با استراتژی پدیدارشناسی اجرا شده است. با انجام مصاحبه‌های عمیق روایی با 13 نفر از بنیان‌گذاران استارتاپ‌های ایرانی و استفاده از تکنیک تحلیل مقوله در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، 5 مقوله اصلی، 16 مقوله فرعی و 454 کد اولیه (مفهوم) شناسایی شد.
یافته‌ها: شکل‌گیری تاب‌آوری کارآفرینان ایرانی را می‌توان در پنج بعد دسته‌بندی کرد: ویژگی کارآفرین، حمایت و کمک بیرونی، ابعاد شکست، روند ایجاد تاب‌آوری پس از شکست و نتایج رشد فردی.
نتیجه‌گیری: مدلی از اجزای روند شکل‌گیری تاب‌آوری، از ابعاد یک شکست تا مسیر بروز رفتار تاب‌آورانه و در نهایت رشدهای ناشی از تاب‌آوری، ارائه شد. به‌علاوه، بخش‌هایی از یافته‌های جدید این پژوهش، همانند اثرهای دوگانه برخی عوامل، از جمله اعتمادبه‌نفس، علاقه به کسب‌وکار و نقش همسر تحلیل شد. در نهایت پیشنهادهای کاربردی برآمده از نتایج پژوهش، برای کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و سایر فعالان زیست‌بوم استارتاپی کشور، از جمله توسعه توانمندی‌های روان‌شناختی، مهارت‌های مورد نیاز و شبکه ارتباطی کاری/ غیرکاری کارآفرین، تغییر رویکردهای ذهنی، رفتاری و فرهنگی توسعه‌پذیر و حمایت‌ها و زیرساخت‌های لازم مطرح شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Dimensions of Personal Resilience Model of Iranian Startup Founders

نویسندگان [English]

  • Vahid Yousefian Arani 1
  • Marjan Fayyazi 2
  • Fereshteh Amin 2
  • Ali Davari 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Business Creation, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
Considering the high rate of failure among startups and the atmosphere of the Iranian startup ecosystem, as well as the economic-political crisis in recent years, lots of entrepreneurs starting their business face failure or serious crisis. Thus, investigating the dimensions of entrepreneurs' resilience and its nature among Iranian entrepreneurs is vital. Hence, the objective of this research is to identify the dimensions of the personal resilience of startup founders.
 
Methodology
This research has a descriptive-exploratory orientation, inductive approach, and phenomenological strategy. Conducting in-depth interviews with 13 Iranian startup founders and carrying out thematic analysis, five main themes, 16 subsidiary themes, and 454 codes were extracted.
 
Findings
Based on the achieved results, the formation of personal resilience among entrepreneurs consists of five main themes: (1) Entrepreneur's characteristics: including personal characteristics and psychological capabilities, values and beliefs, entrepreneurial motivation, and skills and readiness for facing business adversities, (2) External support: including psychologically empowering factors and providing needed facilities by different sources of support for instance from a spouse, family, friends, co-founders, employees, investors, mentors, therapist, customers, and society, (3) Characteristics of failure: including costs of failure and causes of failure, (4) The process of forming resilience: including initial actions for improving mood, initial reactions, mental approaches and actions, person-related proceedings and work-related proceedings, and (5) After-failure growth: including psychological growth, attitudinal growth, work-related behavioral growth, and non-work-related behavioral growth.
 
Conclusion
This study presented a model of resilience formation from failure to shaping resilience, to after-failure growth. This model clarifies the dimensions of entrepreneurs' personal resilience in more detail by putting dimensions in three relatively distinct time intervals. It also discussed several factors in entrepreneurs' personal resilience in more detail, adding to the existing literature. The dual role of self-confidence is notable in this regard. Self-confidence and efficacy can strengthen one's resilience; however, if not realistic, such self-confidence can amplify the negative consequences of failure, as entrepreneurs cannot act as expected by themselves in the face of adversity. Another dual factor in personal resiliency is the bond between an entrepreneur and a business, which is usually referred to as parental love. Although this passion and love for the business advance them to persist in the business, it may blind the entrepreneur's unbiased analysis of the problems and challenges both in the internal and external environment, which may lead them to more business crises. The current study also emphasizes the high similarity between entrepreneurs' characteristics that strengthen one's resiliency, and the reported growth as a result of resilient coping with failure, in different aspects such as psychological capabilities, values and beliefs, attitudes, and behavioral improvements. It suggests that facing adversity and showing resilience toward failure, is, by itself, an important source of even more resilience. Finally, based on the findings, applicable suggestions on increasing the personal resiliency of entrepreneurs are presented, including the development of psychological capabilities, skills, and work/family/friends network and their means; learning mental and behavioral approaches toward business failure such as acceptance, mourning over the loss of failure, and avoiding denial; cultural attempts toward a better atmosphere in Iranian startup ecosystem by investors and other players in Iran's startup ecosystem such as looking at using psychotherapy counseling as a personal development attempt; and supports and infrastructures needed to improve resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial failure
  • Personal resiliency
  • startup
  • Thematic analysis
آراستی، زهرا و غلامی، منیره (1389). علل شکست کارآفرینان در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 3(2)، 163-184.
پارسانژاد، محمدرضا؛ رضوی، سید مصطفی و فروتن، زین (1398). مدل‌سازی یکپارچه عوامل مؤثر بر شکست کارآفرینان و پیامدهای مالی، اجتماعی و روانی آن. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 12(1)، 41-59.‎
جوکار تنگ کرمی، کریمی، بیژن؛ کریمی، فریبا و نادی، محمدعلی. (1400). ارائه الگوی عوامل مؤثر بر ارتقای تاب‌آوری کارکنان اقماری در شرکت پایانه‌‌های نفتی ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی، 12(46)، 203-218.‎
خلیقی، عطا و ایمانی، فیروزه (1398). تحلیل فضای استارتاپی ایران (الکام استارز 1398). سازمان نظام صنفی رایانه‏ای کشور.
دانایی فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل (1392). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. نشر صفار.
رحمان سرشت، حسین؛ دهدشتی شاهرخ، زهره؛ خاشعی، وحید و دوست محمدیان، شهیده (1398). طراحی مدل تاب‏آوری استارتاپ‏های مبتنی بر فاوا با رویکرد آمیخته. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 12(4)، 621-640.
فریدونی، موسی‌خانی؛ سخدری، کمال و عطایی، محمد (1400). شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازیابی کارآفرینان دارای تجربه شکست. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، (ویژه نامه)، 1-13.‎
کریمی، آصف و محمدی، معصومه (1396). شناسایی مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 6(14)، 263-280.‎
محمدی الیاسی، قنبر و نوتاش، هادی. (1390). شناسایی ریشه‌های شکست کارآفرینان کارکشته ایرانی: نگاهی روایتی گفتمانی. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 4(3)، 31-50.‎
ملکیها، مرضیه (1398). بررسی شاخص‏های روانسنجی مقیاس سرمایه شخصی کارآفرینی درونی (نسخه ایرانی). پژوهش‏های علوم شناختی و رفتاری،10(1)، 93- 108.
ورمزیاری، حجت؛ ایمانی، بابک (1396). تحلیل تاب‌‏آوری کسب‏وکارهای روستایی در شهرستان ملکان. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 10(1)، 181- 200.
References
Albott, C. S., Wozniak, J. R., McGlinch, B. P., Wall, M. H., Gold, B. S., & Vinogradov, S. (2020). Battle buddies: rapid deployment of a psychological resilience intervention for health care workers during the coronavirus disease 2019 pandemic. Anesthesia and analgesia, 131(1), 43-54.
Arasti, Z. & Gholami, M. (2010). Entrepreneur’s failure reason in Iran. Journal of entrepreneurial development, 3(2), 163-184. (in Persian)
Ayala, J. C., & Manzano, G. (2014). The resilience of the entrepreneur. Influence on the success of the business. A longitudinal analysis. Journal of economic psychology, 42, 126-135.
Branicki, L. J., Sullivan-Taylor, B., & Livschitz, S. R. (2017). How entrepreneurial resilience generates resilient SMEs. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 24(7), 1244-1263.
Braun, V. & Clarke, V. (2006), Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101.
Cantu, J., Tolk, J., Fritts, S., & Gharehyakheh, A. (2021). Interventions and measurements of highly reliable/resilient organization implementations: A literature review. Applied Ergonomics, 90, 103241.
Cooper, C. L., Flint-Taylor, J., & Pearn, M. (2013). Building resilience for success: A resource for managers and organizations (Vol. 8). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Cope, J. (2011). Entrepreneurial learning from failure: An interpretative phenomenological analysis. Journal of Business Venturing, 26(6), 604–623.
Corner, P. D., Singh, S., & Pavlovich, K. (2017). Entrepreneurial resilience and venture failure. International Small Business Journal, 35(6), 687-708.
Danayifard, H., Alvani, M. & Azar, A. (2013). Qualitative research mehod: A holistic approach. Saffar press. (in Persian)
De Vries, H. E., & Shields, M. I. (2006). Towards a theory of entrepreneurial resilience: A case study analysis of New Zealand SME owner operators. New Zealand Journal of Applied Business Research, 5(1), 33-43.
Dias, A., & Teixeira, A. A. (2017). The anatomy of business failure: A qualitative account of its implications for future business success. European Journal of Management and Business Economics, 26(1), 2-20.
Duchek, S. (2018). Entrepreneurial resilience: a biographical analysis of successful entrepreneurs. International Entrepreneurship and Management Journal, 14(2), 429-455.
Fereydooni, A., Moosakhani, M., Sakhdari, K. & Atayi, M. (2022). Identifying factors in enterpreneurs' recovery with failure experience. Journal of Development & Evolution Management, (Special Issue), 1-13. (in Persian)
Fisher, R., Maritz, A., & Lobo, A. (2016). Does individual resilience influence entrepreneurial success? Academy of Entrepreneurship Journal, 22(2), 39.
Foerster, C., & Duchek, S. (2017). What makes leaders resilient? An exploratory interview study. German Journal of Human Resource Management, 31(4), 281-306.
Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56(3), 218-226.
Gonzalez, G. (2017). What factors are causal to survival of a startup. Muma Business Review, 1(9), 97-114.
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research, 2(163-194), 105.
Gucciardi, D. F., Crane, M., Ntoumanis, N., Parker, S. K., Thøgersen‐Ntoumani, C., Ducker, K. J., & Temby, P. (2018). The emergence of team resilience: A multilevel conceptual model of facilitating factors. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 91(4), 729-768.
Hamedi, H. & Mehdiabadi, A. (2020). Entrepreneurship resilience and Iranian organizations: application of the fuzzy DANP technique. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship14(3), 231-247.
Harms, P. D., Vanhove, A., & Luthans, F. (2017). Positive projections and health: An initial validation of the implicit psychological capital health measure. Applied Psychology, 66(1), 78-102.
Hartmann, S., Weiss, M., Newman, A., & Hoegl, M. (2020). Resilience in the workplace: A multilevel review and synthesis. Applied Psychology, 69(3), 913-959.
Jenkins, A., & McKelvie, A. (2016). What is entrepreneurial failure? Implications for future research. International Small Business Journal, 34(2), 176-188.
Jokar Tang Karami, B., Karimi, F. & Nadi, M.A. (2021). A Model of Factors Affecting on Promoting the Resilience of Rotating Staff in Iranian Oil Terminals Company. Strategic studies in the oil and energy industry, 12 (46), 203-218. (in Persian)
Karimi, A. & Mohammadi, M. (2017). Identifying spiritual factors on resilience in entrepreneurs. Journal of management in Islamic university, 6(114), 263-28. (in Persian)
Khaliqi, A. & Imani, F. (2019) Analysis of Iranian startup ecosystem (Elecom Stars 2019) Iran Organization of computer trade union. (in Persian)
King, G. A., & Rothstein, M. G. (2010). Resilience and leadership: the self-management of failure. Self-management and leadership development, 361.
Korber, S., & McNaughton, R. B. (2017). Resilience and entrepreneurship: a systematic literature review. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 24(7), 1129-1154.
Lee, J., & Wang, J. (2017). Developing entrepreneurial resilience: Implications for human resource development. European Journal of Training and Development, 41(6), 519-539.
Li, J., Huang, J., & Li, J. (2021). Overview of Entrepreneurial Failure: From an Attributional Perspective. Journal of Investment and Management, 10(1), 1-7.
Luthans, F. (2002). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological strengths. Academy of Management Perspectives, 16(1), 57-72.
Luthans, F., & Church, A. H. (2002). Positive organisational behavior: Developing and managing psychological strengths [and executive commentary]. Acad. Manag. Execut. (1993-2005), 16, 13-29.
Luthans, F., & Frey, R. (2017). Positive psychology in the workplace: The important role of psychological capital (PsyCap). In Positive Psychology (pp. 169-196). Routledge.
Luthans, F., & Youssef-Morgan, C. M. (2017). Psychological capital: An evidence-based positive approach. Annual review of organizational psychology and organizational behavior, 4, 339-366.
Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J., Norman, S. M., & Combs, G. M. (2006). Psychological capital development: toward a micro‐intervention. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 27(3), 387-393.
Luthans, F., Vogelgesang, G. R., & Lester, P. B. (2006). Developing the psychological capital of resiliency. Human resource development review, 5(1), 25-44.
Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge (Vol. 198). Oxford: Oxford University Press.
Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child development, 71(3), 543-562.
Ma, H., Lang, C., Sun, Q., & Singh, D. (2021). Capability development in startup and mature enterprises. Management Decision, 59(6), 1442-1461.
Malekiha, M. (2020) Evaluation of psychological scale of personal entrepreneurial capital (Iranian version). Journal of behavioral and cognitive sciences. 10(1), 93-108.
(in Persian)
Mandl, C., Berger, E. S., & Kuckertz, A. (2016). Do you plead guilty? Exploring entrepreneurs’ sensemaking-behavior link after business failure. Journal of Business Venturing Insights, 5, 9-13.
Mantere, S., Aula, P., Schildt, H., & Vaara, E. (2013). Narrative attributions of entrepreneurial failure. Journal of Business Venturing, 28(4), 459-473.
Masten, A.S. & Wright, M.O.D. (2010). Resilience over the lifespan: Developmental perspectives on resistance, recovery, and transformation.  In J. W. Reich, A. J. Zautra, & J. S. Hall (Eds.), Handbook of adult resilience (pp. 213–237). The Guilford Press.
McLarnon, M. J., & Rothstein, M. G. (2013). Development and initial validation of the workplace resilience inventory. Journal of Personnel Psychology, 12(2), 63.
Moenkemeyer, G., Hoegl, M., & Weiss, M. (2012). Innovator resilience potential: A process perspective of individual resilience as influenced by innovation project termination. Human Relations, 65(5), 627-655.
Mohammadi-Elyasi, G. & Notash, H. (2011) Identifying failure roots' of experienced Iranian entrepreneurs. Journal of entrepreneurial development, 4(3), 31-50. (in Persian)
Nolzen, N. (2018). The concept of psychological capital: a comprehensive review. Management Review Quarterly, 68(3), 237-277.
Omorede, A. (2020). Managing Crisis: A qualitative lens on the aftermath of entrepreneurial failure. International Entrepreneurship and Management Journal, 1-28.
Öndas, V. (2021). A Study on High-tech Startup Failure: Antecedents, Outcome and Context. DOI:10.13140/RG.2.2.25524.37765
Parsanejad, M., Seyyed Mostafa, R., & Foroutan, Z. (2019). Integrated modeling of entrepreneurial failure antecedents and its financial, social and psychological consequences. Journal of entrepreneurship development, 12(1), 41-59.
Rahman Seresht H., Dehdashti Z., Khashei V. & Doustmohammadian S. (2020). Towards a resilience model for ICT startups (Mix method). Journal of entrepreneurial development. 12(4), 621-640. (in Persian)
RahmanSeresht, H., Dehdashti Shahrikh, Z., Khashei, V., & Doustmohammadian, S. (2020). Towards a resilience model for ICT startups (Mix method). Journal of Entrepreneurship Development, 12(4), 621-640. (in Persian)
Ricardo, S. (2015). Resilience in the face of business failure: A Brazilian study on entrepreneurial behavior. Journal of Business and Management Review, 4 (7).
Richardson, G. E. (2002). The metatheory of resilience and resiliency. Journal of clinical psychology, 58(3).
Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychological Association (Vol. 55, No. 1, p. 5).
Singh, S., Corner, P., & Pavlovich, K. (2007). Coping with entrepreneurial failure. Journal of Management & Organization, 13(4), 331-344.
Sutcliffe, K. M., & Vogus, T. (2003). Organizing for resilience. In K. Cameron, K. J. E. Dutton & R. Quinn (Eds.), Positive organizational scholarship (pp. 94-121). San Francisco, CA: Berrett-Koehler.
Teixeira, A. A., & Vasque, R. (2020). Entrepreneurship and happiness: does national culture matter? Journal of Developmental Entrepreneurship, 25(01), 2050007.
Todt, G., Weiss, M., & Hoegl, M. (2019). Leading through innovation project setbacks: how authentic leaders keep their innovators resilient. Project Management Journal, 50(4), 409-417.
Tubbert, S. J. (2016). Resiliency in emergency nurses. Journal of emergency nursing, 42(1), 47-52.
Utami, C. T., & Helmi, A. F. (2017). Self-efficacy and resilience: a meta-analysis review. Buletin Psikologi, 25(1), 54-65.
Varmazyari, H. & Imani, B. (2017) Analyzing resilience of rural businesses in Malekan County. Journal of entrepreneurial development, 10(1), 181-200. (in Persian)
Yamakawa, Y., Peng, M. W., & Deeds, D. L. (2015). Rising from the ashes: Cognitive determinants of venture growth after entrepreneurial failure. Entrepreneurship Theory and Practice, 39(2), 209-236.
Zhao, D., Jiang, J., & Yin, Z. (2020). Can entrepreneurship bring happiness? Evidence from China. Economic Modelling, 91, 679-686.