نوآوری مدل کسب‌وکار پایدار در عصر دیجیتال مبتنی بر رویکرد قابلیت‌های پویا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/jibm.2021.323237.4116

چکیده

هدف: امروزه علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، پاسخ‌دادن به چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی به نگرانی و موضوع استراتژیک اصلی کسب‌وکارها تبدیل شده است. از طرف دیگر، در عصر دیجیتال، سبک زندگی مشتریان نیز تغییر یافته است و از این رو، کسب‌وکارها با این چالش مواجهند که چگونه می‌توانند محصولات و خدمات خود را به شیوه‌های جدید دیجیتالی به نسل جدید مصرف‌کنندگان ارائه دهند. برای پاسخ‌گویی به این دو چالش، کسب‌وکارها به قابلیت‌های درونی خود اتکا می‌کنند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف این پژوهش، ارائه مدلی است برای نوآوری مدل کسب‌وکار در راستای پایداری و تحولات عصر دیجیتال و مبتنی بر قابلیت‌های پویا.
روش: روش این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی و کمّی) است؛ به‌نحوی که در مرحله نخست از روش کیفی فراترکیب و تحلیل مضمون و در مرحله دوم پژوهش، از روش کمّی مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری استفاده شده است.
یافته‌ها: مدل پیشنهادی این پژوهش مشتمل بر 3 رویکرد، 4 وجه، 16 بُعد و 37 مؤلفه است که بر اساس مدل‌سازی کمّی، 16 بُعد در چهار سطح اصلی قرار گرفته است و به‌ترتیب اولویت عبارت‌اند از: «رایانش پایدار»، «اجرای پایدار»، «دل‌بستگی پایدار» و «نتایج پایدار».
نتیجه‌گیری: طبق نتایج این پژوهش مشخص شد که برای نوآوری مدل کسب‌وکار، علاوه بر طراحی آن بر اساس مؤلفه‌های پایداری اجتماعی و زیست‌محیطی و فناوری‌های دیجیتال، به وجه جدیدی تحت عنوان دل‌بستگی پایدار نیز می‌بایست توجه شود که بیانگر ضرورت همدلی و تعهد کسب‌وکارها با جامعه و محیط ‌زیست است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sustainable Business Model Innovation in the Digital Age Based on the Dynamic Capabilities Approach

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamed Vares 1
  • Ayoub Mohammadian 2
  • Mohammad Kargar Shouraki 3
1 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of IT Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 PhD Candidate, Department of Business Management, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
Today, responding to social and environmental challenges as well as the economic aspects is a major strategic concern for businesses. In the digital age, the lifestyle of customers has changed; therefore, businesses are struggling to present their products and services in novel digital ways to the new generation of consumers. To meet such challenges, every business needs to rely on its internal capabilities, update its internal capabilities based on external changes, and get out of the static state. The purpose of this study is to provide a model for business innovation in line with the sustainability and developments of the digital age based on the dynamic capabilities of businesses. Previous research did not investigate the required dynamic capabilities for creating sustainable digital business models. In addition, earlier models were presented statically. None of them considered the sequence and relationship of related capabilities. The present study tries to resolve this scientific gap.
 
Methodology
This is a mixed methods study (both qualitative and quantitative). In the qualitative phase, meta-synthesis and content analysis were used and in the quantitative stage, the quantitative method of Interpretive Structural Modeling (ISM) was adopted.
 
Findings
The proposed model by this study consists of three approaches, four aspects, 16 dimensions, and 37 components, which are based on quantitative modeling of 16 dimensions in four main levels of "Sustainable Computing", "Sustainable Execution", "Sustainable Engagement" and "Sustainable Results", respectively. Because earlier models were presented in a standing and non-process manner, the sequence and relationship of the components related to all were not determined. This study eliminates this scientific gap.
 
Conclusion
Based on the results of this study, to innovate a business model, in addition to designing the business based on social and environmental sustainability components as well as digital technologies, it is necessary to pay attention to a new component called sustainable engagement. The concept indicates the need to pay attention to the empathy of businesses with society and the environment in addition to customers. Therefore, it is necessary for different businesses to pay attention to the mechanisms of creating sustainable engagement from the beginning of business design as a first step in their business design. For this purpose, it is necessary for business managers to acquire the skills and knowledge of design thinking in business. In addition, due to the increasing speed of environmental changes, it is necessary for businesses to consider agility and learning by doing in their business design. In addition, the digital technology factor is the most independent and influential. The economic, social, and environmental sustainability factors come with the least influence but the most dependence on other factors. The proposed model by this study can be used as a business model canvas to redesign and innovate the business model of large companies and start-ups that seek sustainability in the digital age based on dynamic capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Digital transformation
  • Dynamic capabilities
  • Business model innovation
اسداله نیا، سمانه؛ هنرمند عظیمی، مرتضی؛ بافنده زنده، علیرضا؛ رحمانی، کمال‌الدین (1399). ارائه مدل کسب‏وکار سبز صنعت لبنیات. مدیریت فردا، 19 (65)، 43- 56.
بردبار، عارفه؛ عبدالوند، ندا؛ غنبر طهرانی، نسیم؛ رجائی هرندی، سعیده (1398). ارائه مدل کسب‌وکار تجارت اجتماعی برای صنعت گردشگری در ایران. مدیریت بازرگانی، 11(4)، 895- 918.
جلال‌نیا، واحد؛ عیدی، فاطمه (1398). مدل‏سازی بازی‌پردازی در فروشگاه‌های اینترنتی با رویکرد ساختاری تفسیری. مدیریت بازرگانی، 11(3)، 699-716.
دهبسته، کبری؛ پورابراهیمی، علیرضا؛ افشار کاظمی، محمدعلی؛ والمحمدی، چنگیز (۱۳۹۹). طراحی مدل کسب‏وکار مبتنی بر فناوری بلاکچین در کشورهای در حال توسعه با استفاده از متد کیفی تحلیل محتوا (مطالعه موردی در اپراتور تلفن همراه ایران). بهبود مدیریت، ۱۴ (۴۸)، 151- ۱۷۳.
رشیدی، محبوبه؛ قیطرانی، فاطمه (1399). مدل‌های کسب‏وکار و قابلیت‏های پویا. نشریه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4(34)، ۳۹-۵۹.
رضایی، ذبیح الله؛ میریزدی، سید محمود (1400). پایداری کسب‏وکار در ایران (چاپ اول)، تهران: انتشارات بورس.
رنجبر، محمدهادی؛ حاجی‌پور، بهمن؛ رحمتی، محمد حسین؛ شاه حسینی، محمد علی و یزدانی، حمیدرضا (1400). شناسایی ابعاد اثرگذاری هویت سازمانی بر استراتژی سازمان: رویکرد فراترکیب. مدیریت بازرگانی، 13(1)، 21- 41.
سلطانی، مرتضی؛ طهماسبی آقبلاغی، داریوش (1399). تبیین نقش شراکت راهبردی بانک تجارت با فین تک‌ها در کارایی با میانجیگری تحولات فناورانه و بانکداری دیجیتال. مدیریت بازرگانی، 12(3)، 800- 832.
شهابی، وحید؛ آذر، عادل؛ فائزی، فرشاد؛ فلاح شمس، میر فیض (1400). مدل‏سازی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر پذیرش و توسعه بانکداری دیجیتال. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 8(2)، 92- 113.
شیرمحمدی، علیرضا؛ وفایی، فرهاد؛ نمامیان، فرشید؛ تابان، محمد (1399). طراحی الگوی پایدار کسب‏وکار در زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد فراترکیب. مدیریت بازرگانی، 12(3)، 627-651.
عبدی، مصطفی؛ کردستانی، غلامرضا؛ رضازاده، جواد (1398). طراحی الگوی گزارشگری پایداری شرکت‏ها. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 11 (4)، 23-44.
مهرانی، ساسان؛ مردای، محمد؛ قنبرزداه، مجتبی (1399). ارائه مدل گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب‏وکار (BM). مدیریت بازرگانی، 12(4)، 976- 1005.
 
References
Aagaard, A., Aagaard, A., & Harrison. (2019). Digital Business Models. Cham: Springer International Publishing.
Abdi, M., Kordestani, G., & Rezazade, J. (2019). Designing of Corporates’ Coherent Sustainability Reporting Model. Journal of Financial Accounting Research, 11(4), 23-44. (in Persian)
Aluchna, M., & Rok, B. (2018). Sustainable business models: The case of the collaborative economy. In Sustainable business models (pp. 41-62). Springer, Cham.
Amit, R., & Zott, C. (2012). Creating value through business model innovation. MIT Sloan management review.
Asadullah Nia, S., Honarmand-Azimi, M., Rahmani, K., Bafande Zinde, A. (2020). Presenting a green business model in the dairy industry. Journal of Management tomorrow, 65(4), 43-56. (in Persian)
Baldassarre, B., Calabretta, G., Bocken, N. M. P., & Jaskiewicz, T. (2017). Bridging sustainable business model innovation and user-driven innovation: A process for sustainable value proposition design. Journal of cleaner production, 147, 175-186.
Barth, H., Ulvenblad, P. O., & Ulvenblad, P. (2017). Towards a conceptual framework of sustainable business model innovation in the agri-food sector: A systematic literature review. Sustainability, 9(9), 1620.
Bergmann, T., & Utikal, H. (2021). How to Support Start-Ups in Developing a Sustainable Business Model: The Case of a European Social Impact Accelerator. Sustainability, 13(6), 3337.
Best, B., Miller, K., McAdam, R., & Moffett, S. (2021). Mission or margin? Using dynamic capabilities to manage tensions in social purpose organisations’ business model innovation. Journal of Business Research, 125, 643-657.
Bican, P. M., & Brem, A. (2020). Digital Business Model, Digital Transformation, And Digital Entrepreneurship: Is There A Sustainable “Digital”? Sustainability, 12(13), 5239.
Bocken, N. M., & Geradts, T. H. (2020). Barriers and drivers to sustainable business model innovation: Organization design and dynamic capabilities. Long Range Planning, 53(4), 101950.
Bocken, N., Boons, F., & Baldassarre, B. (2019). Sustainable business model experimentation by understanding ecologies of business models. Journal of Cleaner Production, 208, 1498-1512.
Bordbar, A., Abdolvand, N., Ghanbartehrani, N., & Rajaee Harandi, S. (2019). Developing a Business Model for Social Commerce in Tourism Industry in Iran. Journal of Business Management, 11(4), 895-918. (in Persian)
Brenner, B. (2018). Transformative sustainable business models in the light of the digital imperative—A global business economics perspective. Sustainability, 10(12), 4428.
Cantele, S., Moggi, S., & Campedelli, B. (2020). Spreading sustainability innovation through the co-evolution of sustainable business models and partnerships. Sustainability, 12(3), 1190.
Čirjevskis, A. (2019). The role of dynamic capabilities as drivers of business model innovation in mergers and acquisitions of technology-advanced firms. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 5(1), 12.
Clinton, L., & Whisnant, R. (2019). Business model innovations for sustainability. In Managing Sustainable Business (pp. 463-503). Springer, Dordrecht.
Czachorowski, K. V. (2021). Cleaning Up Our Act: Systems Engineering to Promote Business Model Innovation for the Offshore Exploration and Production Supply Chain Operations. Sustainability, 13(4), 2113.
Dehbasteh, K., Poorebrahimi, A., Afshar, M., & Valmohammadi Emamchaei, C. (2020). Designing a business model based on blockchain technology in developing countries using a qualitative method of content analysis (a case study on Iran's mobile operator). Journal of Management Improvement, 14(2), 147-169.
Eikelenboom, M., & de Jong, G. (2019). The impact of dynamic capabilities on the sustainability performance of SMEs. Journal of Cleaner Production, 235, 1360-1370.
Fellenstein, J., & Umaganthan, A. (2019). Digital Transformation: How enterprises build dynamic capabilities for business model innovation: A multiple-case study within the logistics and transportation industry. Master Thesis, Jönköping International Business School.
França, C. L., Broman, G., Robert, K. H., Basile, G., & Trygg, L. (2017). An approach to business model innovation and design for strategic sustainable development. Journal of Cleaner Production, 140, 155-166.
Geissdoerfer, M., Vladimirova, D., & Evans, S. (2018). Sustainable business model innovation: A review. Journal of cleaner production, 198, 401-416.
Geldres-Weiss, V. V., Gambetta N., Massa, N.P., & Geldres-Weiss, S.L. (2021). Materiality Matrix Use in Aligning and Determining a Firm’s Sustaina le Business Model Archetype and Triple Bottom Line Impact on Stakeholders. Sustainability, 13(3), 1065. https://doi.org/10.3390/su13031065.
Ghezzi, A., & Cavallo, A. (2020). Agile business model innovation in digital entrepreneurship: Lean startup approaches. Journal of business research, 110, 519-537.
Gil-Gomez, H., Guerola-Navarro, V., Oltra-Badenes, R., & Lozano-Quilis, J. A. (2020). Customer relationship management: digital transformation and sustainable business model innovation. Economic research-Ekonomska istraživanja, 33(1), 2733-2750.
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). Fourth generation evaluation. Sage.
Gupta, S. (2018). Driving digital strategy: A guide to reimagining your business. Harvard Business Press.
Hernández-Chea, R., Vimalnath, P., Bocken, N., Tietze, F., & Eppinger, E. (2020). Integrating intellectual property and sustainable business models: The SBM-IP canvas. Sustainability, 12(21), 8871.
Hu, H., Huang, T., Cheng, Y., & Lu, H. (2019). The evolution of sustainable business model innovation: Evidence from a sharing economy platform in China. Sustainability, 11(15), 4207.
Idowu, S. O., Moratis, L., & Melissen, F. (2017). Sustainable business models: Principles, promise, and practice.
Inigo, E. A., Albareda, L., & Ritala, P. (2017). Business model innovation for sustainability: Exploring evolutionary and radical approaches through dynamic capabilities. Industry and Innovation, 24(5), 515-542.
Jalalniya, R., & Eidi, F. (2019). Modeling Gamification in Online Stores with an Interpretive Structural Approach. Journal of Business Management, 11(3), 699-716. (in Persian)
Johnson, M. W. (2018). Reinvent your business model: How to seize the white space for transformative growth. Harvard Business Press.
Jørgensen, S., & Pedersen, L. J. T. (2018). Restart sustainable business model innovation (p. 253). Springer Nature.
Karlsson, N. P., Hoveskog, M., Halila, F., & Mattsson, M. (2018). Early phases of the business model innovation process for sustainability: Addressing the status quo of a Swedish biogas-producing farm cooperative. Journal of Cleaner Production, 172, 2759-2772.
Kotarba, M. (2018). Digital transformation of business models. Foundations of Management, 10(1), 123-142.
Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Goldsby, M. G. (2011). Innovation acceleration: Transforming organizational thinking. Pearson Higher Ed.
Lakshmi.R, Vasantha; Kennedy, Hanuman S. (2018). Sustainable Business Model: A Theoretical Framework for Manufacturing Firms. International Journal of Business and Management Invention (IJBMI) PP—01-04.
Leleux, B., & Van der Kaaij, J. (2018). Winning sustainability strategies: Finding purpose, driving innovation and executing change. Springer.
Li, X., Cao, J., Liu, Z., & Luo, X. (2020). Sustainable business model based on digital twin platform network: The inspiration from haier’s case study in China. Sustainability, 12(3), 936.
Lin, P., Zhang, X., Yan, S., & Jiang, Q. (2020). Dynamic Capabilities and Business Model Innovation of Platform Enterprise: A Case Study of DiDi Taxi. Scientific Programming. Special Issue, https://doi.org/10.1155/2020/8841368.
Lüdeke Freund, F. (2020). Sustainable entrepreneurship, innovation, and business models: Integrative framework and propositions for future research. Business Strategy and the Environment, 29(2), 665-681.
Lüdeke-Freund, F., Carroux, S., Joyce, A., Massa, L., & Breuer, H. (2018). The sustainable business model pattern taxonomy—45 patterns to support sustainability-oriented business model innovation. Sustainable Production and Consumption, 15, 145-162.
Madsen, H. L. (2020). Business model innovation and the global ecosystem for sustainable development. Journal of Cleaner Production, 247, 119102.
Mazur, B., & Walczyna, A. (2020). Bridging sustainable human resource management and corporate sustainability. Sustainability, 12(21), 8987.
Mehrani, Sasan; Moradi, Mohammad & Ghanbarzadeh, Mojtaba (2020). Developing a Financial Reporting Model Based on the Concept of Business Model. Journal of Business Management, 12(4), 976 - 1005. (in Persian)
Moratis, L., Melissen, F., & Idowu, S. O. (2018). Sustainable Business Models. Principles, Promise, and Practice. Cham, Switzerland: Springer.
Muhic, M., & Bengtsson, L. (2019). Dynamic capabilities triggered by cloud sourcing: a stage-based model of business model innovation. Review of Managerial Science, 15, 33-54.
Nosratabadi, S., Mosavi, A., Shamshirband, S., Kazimieras Zavadskas, E., Rakotonirainy, A., & Chau, K. W. (2019). Sustainable business models: A review. Sustainability, 11(6), 1663.
Obaya, M., Robert, V., Lerena, O., & Yoguel, G. (2020). Dynamic capabilities in the software and information services industry. A case-study analysis in Argentina from a business model perspective. Innovation and Development, 10(1), 89-116.
Oskam, I., Bossink, B., & de Man, A. P. (2018). The interaction between network ties and business modeling: Case studies of sustainability-oriented innovations. Journal of Cleaner Production, 177, 555-566.
Oskam, I., Bossink, B., & de Man, A. P. (2021). Valuing value in innovation ecosystems: How cross-sector actors overcome tensions in collaborative sustainable business model development. Business & society, 60(5), 1059-1091.
Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers (Vol. 1). John Wiley & Sons.
Paiola, M., & Gebauer, H. (2020). Internet of things technologies, digital servitization and business model innovation in BtoB manufacturing firms. Industrial Marketing Management, 89, 245-264.
Parida, V., Sjödin, D., & Reim, W. (2019). Reviewing literature on digitalization, business model innovation, and sustainable industry: Past achievements and future promises. Sustainability, 11(2), 391; https://doi.org/10.3390/su11020391
Pieroni, M. P., McAloone, T. C., & Pigosso, D. C. (2019). Business model innovation for circular economy and sustainability: A review of approaches. Journal of cleaner production, 215, 198-216.
Rachinger, M., Rauter, R., Müller, C., Vorraber, W., & Schirgi, E. (2018). Digitalization and its influence on business model innovation. Journal of Manufacturing Technology Management, 30(8), 1143-1160.
Ranjbar, M. H., Hajipour, B., Rahmati, M. H., Shahhoseini, M. A., & Yazdani, H. R. (2021). Identifying the Dimensions of the Impact of Organizational Identity on Organizational Strategy: A Meta-Synthesis Approach. Journal of Business Management, 13(1), 21-41. (in Persian)
Rashidi, M., Gheitarani, F. (2020). Business models and dynamic capabilities. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 34(4), 39-59. (in Persian)
Rezaee, Z., Miryazdi, S. M. (2021). Business Sustainability in Iran (1th ed). Tehran: Bourse pub. (in Persian)
Romero, M. C., Lara, P., & Villalobos, J. (2021). Evolution of the business model: Arriving at open business model dynamics. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(1), 86.
Shahabi, V., Azar, A., Faeezi, F., & Fallah Shams, M. F. (2021). Modeling the Impact of Corona Outbreak on Acceptance and Development of Digital Banking. Consumer Behavior Studies Journal, 8(2), 92-113. (in Persian)
Shakeel, J., Mardani, A., Chofreh, A. G., Goni, F. A., & Klemeš, J. J. (2020). Anatomy of sustainable business model innovation. Journal of Cleaner Production, 261, 121201.
Shirmohammadi, A., Vafae, F., Namamian, F., & Taban, M. (2020). Developing a Business Sustainability Model in the Supply Chain Using the Meta-Synthesis Approach. Journal of Business Management, 12(3), 627- 651. (in Persian)
Silva, C., Magano, J., Moskalenko, A., Nogueira, T., Dinis, M. A. P., & Pedrosa e Sousa, H. F. (2020). Sustainable management systems standards (SMSS): Structures, roles, and practices in corporate sustainability. Sustainability, 12(15), 5892.
Soltani, M., & Tahmasebi Aghbelaghi, D. (2020). Explaining the Role of Tejarat Bank's Strategic Alliance with FinTechs in Efficiency Mediated by Technological Developments and Digital Banking. Journal of Business Management, 12(3), 800-832. (in Persian)
Szromek, A. R. (2021). The Sustainable Business Model of Spa Tourism Enterprise—Results of Research Carried Out in Poland. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(1), 73.
Teece, D. J. (2018). Business models and dynamic capabilities. Long range planning, 51(1), 40-49.
Tesch, J. F., Tesch, & Rauscher. (2019). Business Model Innovation in the Era of the Internet of Things. Springer International Publishing.
Velter, M. G. E., Bitzer, V., Bocken, N. M. P., & Kemp, R. (2020). Sustainable business model innovation: The role of boundary work for multi-stakeholder alignment. Journal of Cleaner Production, 247, 119497.
Vicente, A. R. P., Ferasso, M., & May, M. R. (2018). Dynamic capabilities development and business model innovation: Evidences from IT industry in an emerging country. International Journal of Business Innovation and Research, 17(2), 226-248.
Vodovoz, E., & MaY, M. R. (2017). Innovation in the Business Model from the perspective of Dynamic Capabilities: Bematech’s case. RAM. Revista de Administração Mackenzie, 18, 71-95.
Wut, T. M., Lee, D., Ip, W. M., & Lee, S. W. (2021). Digital Sustainability in the Organization: Scale Development and Validation. Sustainability, 13(6), 3530.
Yang, M., Evans, S., Vladimirova, D., & Rana, P. (2017). Value uncaptured perspective for sustainable business model innovation. Journal of Cleaner Production, 140, 1794-1804.