شکل‌گیری بازارهای خاکستری ناشی از نوسان‌های اقتصادی و خلأ‏های گمرک‌ها (مورد مطالعه: لوازم خانگی سامسونگ)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/jibm.2022.339379.4322

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی شکل‌گیری بازارهای خاکستری، در نتیجه نوسان‌های اقتصادی و خلأهای گمرکی، در خصوص برند لوازم خانگی سامسونگ است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی ـ توسعه‌ای و از نظر ماهیت، آمیخته اکتشافی کیفی ـ کمّی است. نمونه آماری در بخش کیفی، 20 نفر از خبرگان حوزه بازارهای خاکستری در صنعت لوازم خانگی است که با استفاده از رویکرد قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شده‌اند. نمونه آماری در بخش کمّی، 30 نفر از خبرگان حوزه بازارهای خاکستری در صنعت لوازم خانگی است که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، از مصاحبه و در بخش کمّی، از پرسش‌نامه مقایسه‌های زوجی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی، از رویکرد تئوری داده‌بنیاد و در بخش کمّی، از رویکرد دیمتل فازی استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج دیمتل فازی، بازارچه‌های متعدد مرزی، بیشترین اولویت را دارد. قاچاق کالا،  نوسان‌های شاخص‌های اقتصادی و رکود بازارهای لوازم خانگی، به‌ترتیب در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، نوسان‌های اقتصادی و خلأهای نظارتی در مبادی ورودی، از علل مهم شکل‌گیری بازارهای خاکستری برای محصولات لوازم خانگی سامسونگ در ایران هستند. هر چه نظارت در مبادی ورودی هدفمندتر نباشد و توزیع‌کننده‌های غیرمجاز، توان واردات ساده محصولات این برند یا قاچاق آن‌ها را به کشور داشته باشند، احتمال شکل‌گیری بازارهای خاکستری افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Grey Markets Formation Emanating from Economic Fluctuations and Customs Gaps (Case: Samsung Home Appliances)

نویسندگان [English]

  • Faranak Salehi 1
  • Nader Gharibnavaz 2
  • Aidin Salamzadeh 3
1 PhD Candidate, Department of Business Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Business Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
Grey markets are unofficial markets where economic players indulge in trading securities and other commodities. They are shaped whenever a suspended stock or commodity, neither purchased nor sold by players, is brought to the market. Such commodities would be traded even before the official trading initiates. The issue is prevalent in developing and emerging markets. Accordingly, this study seeks to explore the formation of grey markets resulting from economic fluctuations and customs gaps, with a specific focus on the Samsung home appliances market in Iran.
 
Methodology
The present study, applied-developmental, is an applied-developmental one and is qualitative-quantitative in terms of its exploratory nature. Its statistical sample, in the qualitative phase, includes 20 experts in the field of grey markets in the home appliances industry, selected using a judgmental/purposive approach and snowball sampling. The statistical sample, in the quantitative phase, includes 13 experts in the field of grey markets in the home appliances industry, selected purposefully. To collect the required data both in the qualitative phase of the interview and the quantitative phase, a pairwise comparison questionnaire was distributed among the respondents. The data theory approach was adopted to analyze the collected data in the qualitative part, and the fuzzy Dematel approach was used in the quantitative phase.
 
Findings
The obtained results of fuzzy Dematel analysis, proved cross-border markets with 23.2332 interactions to have the highest priority; i.e. they need to be more scrutinized and investigated by researchers and policymakers. Besides, the smuggling of goods with the interaction of 22.2800 had the second priority. Based on the achieved findings, more attention must be paid to the customs to prevent such issues which could directly shape grey markets. Next, the fluctuations of economic indicators with the interaction of 22.772 got the third priority. The fluctuations were mainly caused by the socio-political stability or instability of the country in a certain period. Finally, the stagnation of the home appliances markets with 22.292 interactions took the fourth priority.
 
Conclusion
According to the achieved results, economic fluctuations and lack of supervision at border checkpoints end in the formation, emergence, and extension of grey markets. Besides, the lack of effective border controls sets the ground proper for unauthorized or illegal distributors to transport or smuggle Samsung products into Iran, helping the formation of grey and parallel markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer behavior
  • Grey markets
  • Authorized intermediaries
  • Fuzzy Dematel
دلبری، محمد (1394). تبیین نقش بازارهای خاکستری در تضعیف نام تجاری شرکت‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
دلبری، محمد و نیکجو، فاطمه (1394). اثر بازارهای خاکستری بر تضعیف نام تجاری. کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، 1-18.
دهدشتی شاهرخ، زهره؛ جبارزاده کرباسی، بهرام و جنگی‏پور افشار، پریا (1396). بررسی اثر ابعاد ترفیعات فروش و اثرات بین فردی بر تمایل به خرید کالاهای بازار خاکستری. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 9(8)، 107-135.
صالحی، فرانک و غریب نواز، نادر (1400). شناسایی پیشایندها و پیامدهای شکل‌گیری بازار خاکستری برای محصولات لوازم خانگی برند سامسونگ. مدیریت بازرگانی، 13(2)، 435-456.
قاسمی، حمید و راسخ، نازنین (۱۳۹۸). بازاریابی حسی و اعتماد به برند مشتریان فروشگاه‏های ورزشی. دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، 11(53)، 121- 138.
کاظمیان، مینا؛ شفیعی نیک آبادی، محسن و فیض، داود (1399). آینده‌پژوهی صنعت بسته‌بندی مواد غذایی در ایران با رویکرد سناریونگاری در افق 1404. مدیریت بازرگانی، 12(4)، 838-864.
کریمیان، محمد؛ صنایعی، علی و محمدشفیعی، مجید (1398). بررسی معیارهای خرید تلویزیون و شناسایی سبک‌های تصمیم‌گیری مشتریان در اصفهان. مدیریت بازرگانی، 11(3)، 631-650.
محمدی، سمیرا؛ سجادی، علی؛ منصوری، محمد رضا و طرهانی، سجاد (۱۳۹۸). اولویت‌بندی و ارتباط‌سنجی مؤلفه‏های بازاریابی مؤثر بر شکل‌گیری تصویر ذهنی اولیه تا تصویر ذهنی نهایی. فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، 1(4)، 236- 248.
ملکی، مرتضی و باقری، هوشمند (1398)، تأملی بر پیشایندها و پسایندهای ناهمسانی شناختی پس از خرید در بین مصرف‌کنندگان کالاهای تُند مصرف. فصلنامه چشم‏انداز مدیریت، 18(39)، 121-141.
هاشمی، سید رامین؛ مشبکی اصفهانی، اصغر؛ کردنائیج، اسدالله و خدادادحسینی، سید حمید (1400). مدل‌سازی استراتژی تنوع‌بخشی در شرکت‌های چند کسب‌وکاره خصوصی ایرانی. مدیریت بازرگانی، 13(1)، 42-65.
 
References
Antia, K. D., Bergen, M. E., Dutta, S., & Fisher, R. J. (2006). How does enforcement deter gray market incidence? Journal of Marketing70(1), 92-106.
Dehdashti, S., Jabbarzadeh, B., & Afshar, P. (2017). Exploring the impact of sales promotion and interpersonal impact on willingness to buy grey market products, Journal of Business Administration Reseraches, 9(8), 107-135. (in Persian)
Delbari, M, & Nikjou, F. (2015). The Impact of Grey Markets on Augmenting Brand. Proceedings of the National Marketing Conference, Tehran, Iran. (in Persian)
Delbari, M. (2015). Explaining the Role of Grey Markets in Augmenting Corporate Brands. Master's Thesis, University of Tehran (Farabi Campus). (in Persian)
Dempsey, P. (2021). The teardown: The so-called ‘Chinese apple’is innovating in its own right. Engineering & Technology, 16(4), 1-4.
Ding, L., Yuan, H., & Hu, B. (2020). Adopt or not: Manufacturers' RFID decisions for gray marketing in a competitive environment. Computers & Industrial Engineering, 106957.
Ghasemi, H., & Rasekh, N. (2019). Sensory Marketing and Brand Trust: A Case of Sports Shops Customers, Sport Management Studies, 11(53), 121-138. (in Persian)
Giza-Poleszczuk A. (2009). How to measure the phenomenon of undeclared work? "Social policy, 427(10): 20–23.
Hashemi, S. R., Moshabbaki Esfahani, A., Kordnaeij, A., & Khodadadhoseini, S. H. (2021). Modeling a Diversification Strategy for Iranian Private Multi-Business Companies. Journal of Business Management, 13(1), 42-65. (in Persian)
Irshad, N.W. (2012). Service Based Brand Equity, Measure of Purchase Intention, Mediating Role Of Brand Performance. Academy of Contemporary Research Journal, 1 (1), 1-10.
Karimian, M., Sanayei, A., & Mohammad Shafiee, M. (2019). Surveying of Criteria for Purchasing Television Set and Recognizing Customers' Decision Making Styles in Isfahen. Journal of Business Management, 11(3), 631-650. (in Persian)
Kazemian, M., Shafiei Nikabadi, M., & Feiz, D. (2021). The Future Estimation of Food Packaging Industry in Iran based on a Scenario-Oriented Approach with Respect to 2025 Perspective. Journal of Business Management, 12(4), 838-864. (in Persian)
Kozek W. (2014). Minimum wage and hourly minimum wage - impact on preventing and reducing poverty of employees in Poland, including other instruments. Warsaw: Expertise prepared as part of the EAPN Polska project, 5(1), 306-317
Lee, B.C.Y. (2006). Consumer perceived importance of channel authorization: a post hoc segmentation approach to dealing with grey markets. Australian marketing journal, 14(9), 1-10.
Leiber, S, Rossow, V. (2018). Self-regulation in a Europeanized ‘grey market’? The role of brokering agencies in the (informal) care market between Germany and Poland. Paper presented at the Third ISA Forum of Sociology, 59: 1-10.
Leonardo, S., Kiparissis, S., Rambla-Alegre, M., Almarza, S., Roque, A., Andree, K. B., ... & Campàs, M. (2019). Detection of tetrodotoxins in juvenile pufferfish Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789) from the North Aegean Sea (Greece) by an electrochemical magnetic bead-based immunosensing tool. Food chemistry, 290, 255-262.
Liao, C. H., & Hsieh, I. Y. (2013). Determinants of consumer’s willingness to purchase gray-market smartphones. Journal of business ethics, 114(3), 409-424.
Liu, X., & Pazgal, A. (2021). The Impact of Gray Markets on Product Quality and Profitability. Customer Needs and Solutions, 7(3), 62-73.
Maleki, M., & Bagheri, H. (2019). Consequences Post-Purchase Cognitive Dissonance among Consumer's of Fast Moving Consumer Goods, Journal of Business Management Perspective, 18(39), 121-141. (in Persian)
Mohamadi, S., Sajjadi, A., Mansouri, M. R, & Tarhani, S. (2019). Prioritizing the marketing factors affecting first to last image creation, Geography and Human Relations, 1(4), 236-248. (in Persian)
Monfared, A., & Jahromi, G. (2018). Legal protection of the breach of industrial property in grey markets, Journal of Law and Politics, 14(1), 11-32.
Myers, M.B., Griffith, D.A. (1999). Strategies for combating gray market activity. Business horizons, November-December, 2-8.
Österle, A., Hasl, A. & Bauer, G. (2013). Recruitment agencies in 24-hour care. WISO, Economic and Social Policy Journal of the Institute for Social and Economic Sciences Linz, 36(1), 159–72.
Perdu, P. (2018, July). Failure analysis on space electronics: Best practices, challenges and trends. In 2018 IEEE International Symposium on the Physical and Failure Analysis of Integrated Circuits (pp. 1-6). IEEE.
Rutkowski J. (2008). Priorities of labor market reform synthesis. Warsaw.
Salehi, F., & Gharibnavaz, N. (2021). Identifying Antecedences and Consequences of Developing a Gray Market for Samsung Brand Home Appliance Products in Iran. Journal of Business Management, 13(2), 435-456. (in Persian)
Schiffman, L.G. & Leslie, L.K. (1994). Consumer behavior (5th ed). New Jersey, prentice Hall.
Schneider F., Enste D. (2013). The shadow economy: an international survey. New York: Cambridge University Press.
Schneider, F., & Raczkowski, K. (2013). Size and development of the shadow economy and of tax evasion within Poland and of its neighbouring countries from 2003 to 2013: some new facts. The Economic Security of Business Transactions. Management in Business. Chartridge Books Oxford. Oxford, 3-31.
Su, X., & Mukhopadhyay, S. K. (2019). Countering grey market threat using service effort. International Journal of Services and Standards, 13(1-2), 22-45.
Swaminathan, V. (2003). Sequential brand extensions and brand choice behavior, Journal of Business Research, 59(1), 431-442.
Tasdemir, R., Tutuncu, H. E., Gul-Karaguler, N., Ates-Genceli, E., & Koyuncu, I. (2019). Biomimetic Membranes as an Emerging Water Filtration Technology. In Biomimetic Lipid Membranes: Fundamentals, Applications, and Commercialization (pp. 249-283). Springer, Cham.
Wang, Y., Lin, J., & Choi, T. M. (2020). Gray market and counterfeiting in supply chains: A review of the operations literature and implications to luxury industries. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 133, 101823.
Widjaja, M., & Purwanegara, M. S. (2018). Consumer Attitude towards Gray Market in Indonesia. Sustainable Collaboration in Business, Technology, Information and Innovation, Indonesia.