طراحی مدل تأثیر هیجان‌های مشتری بر قصد خرید آنلاین و خرید هیجانی محصولات آرایشی و بهداشتی لوکس با تأکید بر نقش کیفیت خدمات ادراک‌شده

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22059/jibm.2022.334677.4259

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف طراحی مدل تأثیر هیجان‌های مشتری بر قصد خرید آنلاین و خرید هیجانی محصولات آرایشی و بهداشتی لوکس با تأکید بر نقش کیفیت خدمات آنلاین ادراک‌شده انجام گرفته است.
روش: شناسایی ابعاد هیجان‌های مشتریان و کیفیت خدمات ادراک‌شده، در یک پژوهش اکتشافی با رویکرد کیفی انجام گرفت. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 23نفر از مشتریان فعال باسابقه و خرید زیاد از گروه‌های تلگرامی محصولات آرایشی و بهداشتی لوکس گردآوری شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. در بخش کمی نیز با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و به‌کمک نرم‌افزار پی‌ال‌اس، در سـطح 385 نفر از مشتریان گروه‌های آنلاین تلگرامی محصولات آرایشی و بهداشتی لوکس، فرضیه‌های پژوهش آزمون شدند.
یافته‌ها: داده‌های مرحله کیفی پژوهش، پس از تحلیل در قالب ابعاد مثبت و منفی برای هیجان‌های مشتری و برای کیفیت خدمات آنلاین ادراک‌شده در قالب کیفیت گروه، کیفیت خدمات مبادله و کیفیت تعامل، کدگذاری و طبقه‌بندی شد. همچنین آزمون فرضیه‌ها در مرحله کمّی پژوهش، نشان‌دهنده اعتبار مدل بود.
نتیجه‌گیری: نظر به یافته‌های پژوهش، هیجان‌های مثبت در مقابل هیجان‌های منفی، به نسبت بیشتری بر تمامی ابعاد کیفیت خدمات آنلاین ادراک‌شده تأثیر می‌گذارد و در بین ابعاد کیفیت خدمات آنلاین ادراک‌شده، کیفیت خدمات مبادله، بیشترین تأثیر را بر قصد خرید و خرید هیجانی می‌گذارد؛ از این رو مدیران بازاریابی گروه‌های فروش این دسته از محصولات، می‌بایست با تأکید بر عملکرد صحیح خود در طی مبادله، هیجان مثبت و لذت‌بخشی را برای مشتری فراهم کنند تا قصد خرید و خرید هیجانی مشتری را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Customer’s Emotions Impact on Online Purchase Intention and impulsive buying of Luxury Cosmetic Products with Emphasis on the Role of Perceived Service Quality

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Golalizadeh 1
  • Bahram Ranjbarian 2
  • Azarnoosh Ansari 3
1 Ph.D., Department of Business Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Prof., Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Objective
The tendency to use luxury cosmetic products is increasing in Iran, and Telegram has become a channel for offering and selling such products. Considering that the quality of online services is essential for the success of online businesses, this study sought to design a model of customer emotions' impact on their online purchase intention and impulsive buying behavior in terms of luxury cosmetic products. The model was intended to emphasize the role of customer-perceived online service quality.
 
Methodology
In this study, a mixed research method with qualitative and quantitative approaches was used. In the first phase, a qualitative study was conducted to identify customer emotions and perceived online service quality dimensions in Telegram groups made for selling luxury cosmetic products. The statistic population consisted of active customers with high experience in buying luxury cosmetic products from Telegram groups. A purposive non-probability sampling method was applied to select 23 interviewees, and semi-structured interviews were conducted to collect data. Thematic analysis was then used to analyze the gathered data. The statistical population in the quantitative phase consisted of the customers of Telegram groups selling luxury cosmetics. The sample size was estimated to be 385, which was provided based on available nonrandom sampling. A structural equation model under the PLS software was also used to analyze the collected data.
 
 
Findings
The data obtained from the qualitative method were coded and classified as “group quality”, “transaction-related service quality”, and “interaction quality”. Also, the test of hypotheses in the quantitative phase of the research confirmed the validity of the proposed model.
 
Conclusion
The findings also confirmed the effect of customers’ emotional dimensions on perceived online service quality dimensions. It was also found that the dimensions of perceived online service quality have a significant effect on online purchase intentions and impulsive buying behaviors of the customers. Finally, the effect of perceived online service quality dimensions on customers’ online purchase intentions and impulsive buying behaviors was confirmed by the mediating variable of perceived online service quality. Based on the findings of the current research on luxury cosmetic brands, in Iran, the positive dimensions of customer emotions have a greater impact on all three dimensions of perceived online service quality (i.e., group quality, transaction-related services, and interaction quality), compared to than the negative dimensions. Also, among the dimensions of perceived online service quality, transaction-related services have the greatest impact on customer purchase intention and impulsive buying behavior. To improve customer purchase intention and impulsive buying behavior and to increase business profit in consequence, online sales managers and the Telegram groups are advised to ensure customer satisfaction and positive emotions through their proper performance during transactions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cosmetic Luxury products
  • Customer’s emotions
  • Impulsive buying
  • Perceived service quality
  • Purchase intention
پوراشرف، یاسان‌اله (1394). تأثیر محیط‌های خدماتی بر هیجان مشتری و خروجی‌های خدمات. مدیریت بازرگانی، 7(2)، 363-380.
چاوشی، سیده فاطمه؛ محمودزاده، محمود و قویدل دوستکویی، صالح (1398). عوامل مؤثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 19(74)، 201-230.‎
خیری، بهرام و فتحعلی، متینه (1394). بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات لوکس، فصلنامه مدیریت بازاریابی، 10(26)، 1- 24.
دشتی، مهدی و صنایعی، علی (1397)، عوامل تأثیرگذار بر قصد خرید اجتماعی مصرف‎کنندگان در تجارت اجتماعی. مدیریت بازرگانی، 10(1)، 97-120.
رنجبریان، بهرام؛ رشیدکابلی، مجید؛ صنایعی، علی و حدادیان، علیرضا (1391)، تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران، مدیریت بازرگانی، 4(1)، 55- 70.
قوچانی، فرخ؛ حسین‌زاده، محمود و سیدعلوی، سید محمد (1392). وفاداری نگرشی و رفتاری مشتری نسبت به محصولات آرایشی ـ بهداشتی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 4(15)، 201-221.‎
کاظمی، زهره؛ معینی، حسین و ذاکری‏نیا، هانیه (1399). ارزیابی عوامل مؤثر بر مصرف لوازم آرایشی قاچاق، نشریه بررسی‏های بازرگانی، (105)، 43-56.
مرکز آمار ایران (1399). سالنامه آماری کشور 1397، تهران: انتشارات مرکز آمار ایران.
موسوی، سید محسن و امیری عقدایی، سید فتح اله (1399). شناسایی عناصر سازنده «ارزش پیشنهادی به مشتری» و تأثیر آن‌ها بر رضایت مشتری با استفاده از تحلیل احساسات بر مبنای متن‌کاوی، مدیریت بازرگانی، 12(4)، 1092-1116.
نصری، مصطفی و نظری، محسن (1400)، ارائه چارچوب نگرش به خرید از فروشگاه‌های همواره تخفیف. مدیریت بازرگانی، 13(1)، 132-152.
 
References
Azra, I. (2010). Role of emotions in decision making. Retrieved from http://www. indianmba.com/Faculty_Column/FC1151/fc1151.html
Chavooshi, S., Mahmoodzadeh, M., Ghavidel Doostkouyi, S. (2019). Factors Affecting Expansion of E-Commerce in Iran. Economics Research, 19(74), 201-230. (in Persian)
Chen, M. H., Tsai, K. M., Hsu, Y. C., & Lee, K. Y. (2013). E-service quality impact on online customer's perceived value and loyalty. China-USA Business Review, 12(5).
Dashti, M., Sanayei, A. (2018). Effective Factors on Social Shopping Intention in Social Commerce. Journal of Business Management, 10(1), 97-120. (in Persian)
Dehghani, M., & Tumer, M. (2015). A research on effectiveness of Facebook advertising on enhancing purchase intention of consumers. Computers in Human Behavior, 49, 597-600.
Farid, D. S., & Ali, M. (2018). Effects of personality on impulsive buying behavior: Evidence from a developing country, Marketing and Branding Research, 5(1), 31-43.
Foroughi, B., Shah, K. A. M., Ramayah, T., & Iranmanesh, M. (2019). The effects of peripheral service quality on spectators’ emotions and behavioural intentions. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 20(3), 495-515.
Ghouchani, F., Hosseinzadeh, M., Seyyed Alavi, S. (2013). Customer Attitudinal and Behavioral Loyalty for Cosmetic-Hygienic. Journal of Strategic Management Studies, 4(15), 201-221. (in Persian)
Ha, S. & Stoel, L. (2012). Online apparel retailing: roles of e-shopping quality and experiential e-shopping motives. Journal of Service Management, 23(2), 197-215.
Hafiz, N., & Alam, A. F. (2016). Applying SERVQUAL Model to Measure Online Customer Satisfaction in Package Delivery Services. Journal Studia Universitatis Babes-Bolyai Negotia, 16(4), 121-136.
Hung, S. Y., Chen, C. C., & Huang, N. H. (2014). An integrative approach to understanding customer satisfaction with e-service of online stores. Journal of Electronic Commerce Research15(1), 40.
Kazemi, Z., Moeini, H., Zakerinia, H. (2021). Analysis on Consumer Behaviour of Women Cosmetics. Commercial Surveys, 18(105), 43-56. (in Persian)
Kheiri, B., Fathali, M. (2016). Investigating Effective Factors on Purchase Intention of Luxury Products. Journal of Marketing Management, 10(26), 1-24. (in Persian)
Kim, J., Jin, B., & Swinney, J. L. (2009). The role of etail quality, e-satisfaction and e-trust in online loyalty development process. Journal of Retailing and Consumer Services, 16(4), 239-247.
Kim, J. H., & Kim, M. (2020). Conceptualization and assessment of E-service quality for luxury brands. The Service Industries Journal, 40(5-6), 436-470.
Kim, J., & Lennon, S. J. (2013). Effects of reputation and website quality on online consumers' emotion, perceived risk and purchase intention. Journal of Research in Interactive Marketing, 7(1), 33-56.
Kim, S., Park, G., Lee, Y., & Choi, S. (2016). Customer emotions and their triggers in luxury retail: Understanding the effects of customer emotions before and after entering a luxury shop. Journal of Business Research, 69(12), 5809-5818.
Küster, I., Vila, N., & Canales, P. (2016). How does the online service level influence consumers’ purchase intentions before a transaction? A formative approach. European journal of management and business economics, 25(3), 111-120.
Ladhari, R. (2007). The effect of consumption emotions on satisfaction and word‐of‐mouth communications. Psychology & Marketing, 24(12), 1085-1108.
Lee, G. G., & Lin, H. F. (2005). Customer perceptions of e‐service quality in online shopping. International Journal of Retail & Distribution Management, 33(2), 161-176.
Lin, Long-Yi. & Liao, Jui-chi. (2012). The influence of store image and product perceived value on consumer purchase intention, International Journal of Advanced Scientific Research and Technology, 3(2), 1-16.
Lo, A., Wu, C., & Tsai, H. (2015). The impact of service quality on positive consumption emotions in resort and hotel spa experiences. Journal of Hospitality Marketing & Management, 24(2), 155-179.
Makkonen, M., Riekkinen, J., Frank, L., & Jussila, J. (2019). The effects of positive and negative emotions during online shopping episodes on consumer satisfaction, repurchase intention, and recommendation intention, 32nd Bled eConference: Humanizing Technology for a Sustainable Society, 931-954.
Mehrabian, A., & Russell, J. A. (1974). A verbal measure of information rate for studies in environmental psychology. Environment and Behavior6(2), 233.
Mousavi, S., Amiri Aghdaie, S. (2021). Identifying the Constructive Elements of “Value Proposition” and their Impact on Customers’ Satisfaction using Sentiment Analysis based on Text Mining. Journal of Business Management, 12(4), 1092-111.6 (in Persian)
Mpinganjira, M. (2015). An investigation of perceived service quality in online shopping: A hierarchical approach. Journal of Applied Business Research (JABR), 31(1), 115-130.
Naseri, R. N. N. (2021). An Overview Of Online Purchase Intention Of Halal Cosmetic Product: A Perspective From Malaysia. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(10), 7674-7681.
Nasri, M., Nazari, M. (2021). Developing a Framework for the Intention to Buy from Discount Stores. Journal of Business Management, 13(1), 132-152. (in Persian)
Nguyen, T. M. H. (2018). The impact of emotions on customer experience through using mobile application for food ordering in Finland. Master’s Thesis, 1-103.
Pappas, I. O., Kourouthanassis, P. E., Giannakos, M. N., & Chrissikopoulos, V. (2016). Explaining online shopping behavior with fsQCA: The role of cognitive and affective perceptions. Journal of Business Research, 69(2), 794-803.
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. & Malhotra, A. (2005). E-S-QUAL  A multiple-item scale for assessing electronic service quality, Journal of Service Research, 7 )3(, 213-233.
Plutchik, R. (1980). A general psychoevolutionary theory of emotion. Theories of emotion (3-33). Academic press.
Pourashraf, Y. (2015). The influence of service environments on customer emotion and service outcomes. Journal of Business Management, 7(2), 363-38.0 (in Persian)
Prayag, G., Hosany, S., Muskat, B., & Del Chiappa, G. (2017). Understanding the relationships between tourists’ emotional experiences, perceived overall image, satisfaction, and intention to recommend. Journal of travel research, 56(1), 41-54.
Ranjbarian, B., Rashid Kaboli, M., Sanayei, A., Hadadian, A. (2012). An Analysis of Relationship between Perceived Value, Perceived Quality, Customer satisfaction and Re-purchase Intention in Tehran Department Stores. Journal of Business Management, 4(1), 55-7.0 (in Persian)
Ribeiro, M. A., & Prayag, G. (2019). Perceived quality and service experience: Mediating effects of positive and negative emotions. Journal of Hospitality Marketing & Management, 28(3), 285-305.
Rita, P., Oliveira, T., & Farisa, A. (2019). The impact of e-service quality and customer satisfaction on customer behavior in online shopping. Heliyon, 5(10), e02690.
Sharma, G. & Lijuan, W. (2015). The effects of online service quality of e-commerce Websites on user satisfaction. The Electronic Library, 33 (3), 468-485.
Statistics Center of Iran (2020), Statistical Yearbook of Iran 2018, Tehran: Statistics Center of Iran Publications. (in Persian)
Tronvoll, B. (2011), Negative emotions and their effect on customer complaint behaviour, Journal of Service Management, 22(1), 111-134.
Van Riel, A. C., Liljander, V., & Jurriens, P. (2001). Exploring consumer evaluations of e‐services: a portal site. International journal of service industry management, 12(4), 359-377.
Wu, P. C., Yeh, G. Y. Y., & Hsiao, C. R. (2011). The effect of store image and service quality on brand image and purchase intention for private label brands. Australasian Marketing Journal (AMJ), 19(1), 30-39.
Yung Yang, Ch. (2009). The study of repurchase intentions in experiential marketing- An empirical study of the franchise restaurant, The International Journal of Organizational Innovation, 2(2), 241-257.
Zhou, H., & Gu, Z. (2015). The effect of different price presentations on consumer impulse buying behavior: The role of anticipated regret. American Journal of Industrial and Business Management, 5(01), 27-36.
Zuliarni, S., Haroon, H. H., & Yahya, S. (2013). The Extent Of Internet Banking Services Usage In Relation With Customers’ Perceived E-Service Quality (PESQ) Of Malaysian Banks In Penang: The Moderating Role Of Adopters Risk Profil. Journal Aplikasi Bisnis, 1(2), 78-