بررسی تاثیر دستکاری تمرکز تنظیمی و استراتژی خرید بر توجه دیداری مصرف‌کننده به برچسب تغذیه: مطالعه آزمایشگاهی با استفاده از روش ردیابی چشم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

3 گروه آموزشی مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jibm.2021.325528.4145

چکیده

هدف: این پژوهش به بررسی تاثیر تناسب بین تمرکز تنظیمی و استراتژی خرید بر توجه دیداری مصرف‌کننده به برچسب تغذیه می‌پردازد. بر اساس نظریه تمرکز تنظیمی افراد دارای تمرکز تنظیمی پیشبرنده (دستیابی به اتفاقات مثبت) یا تمرکز تنظیمی بازدارنده (دوری از اتفاقات منفی) هستند. تا کنون مطالعه‌ای در خصوص اثر تناسب بین تمرکز تنظیمی و استراتژی خرید بر میزان توجه دیداری به برچسب تغذیه انجام نشده است. در این تحقیق این موضوع برای اولین بار به صورت آزمایشگاهی و با ردیاب چشم بررسی می‌شود.
روش: این تحقیق آزمایشگاهی با یک طرح دو عاملی 2×2 با دو متغیر مستقل شامل تمرکز تنظیمی (پیشبرنده و بازدارنده) و استراتژی خرید (تلاش برای خرید محصولات غذایی سالم و دوری از خرید محصولات غذایی ناسالم) است. روش نمونه گیری تصادفی و تعداد نمونه 67 نفر است. جمع‌آوری داده‌ها از طریق مشارکت حضوری انجام شد و داده‌ها با آزمون تحلیل واریانس تک‌عاملی و با نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس تحلیل شد. توجه دیداری با پنج سنجه ( شامل زمان اولین تثبیت، مدت تثبیت، دفعات تثبیت، مدت بازدید و دفعات بازدید) اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: در حالت تناسب تنظیمی بین هر دو گروه بازدارنده-دوری از خرید محصولات غذایی ناسالم و پیشبرنده-تلاش برای خرید محصولات غذایی سالم توجه دیداری افراد به برچسب تغذیه بیشتر شد. تناسب تنظیمی در میزان توجه دیداری افراد تاثیرگذار است و توجه دیداری افراد به برچسب‌های تغذیه را افزایش می‌دهد.
نتیجه‌گیری: با ایجاد تناسب بین نوع تمرکز تنظیمی و هدف خرید می‌توان توجه دیداری به برچسب تغذیه و در نتیجه میزان خرید سالم را تقویت نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Regulatory Focus and Purchasing Strategy Manipulation on Consumer’s Visual Attention to Nutrition Label: A Lab Experiment Using Eye Tracking Method

نویسندگان [English]

  • Rosa Hendijani 1
  • Mohsen Nazari 2
  • Elnaz Jafari 3
  • Saba Rahimian 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Business Management Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: This study investigates the effect of a regulatory fit/non-fit between the individuals’ regulatory focus and purchasing strategy on consumer's visual attention to nutrition labels using a lab experiment with eye tracking technique. According to regulatory focus theory, individuals have either a promotion (achieving positive events and ideals) or a prevention (avoiding negative events and consequences) focus. Nutrition labels positively affect consumers’ purchasing decisions and are noticed in health issues, marketing, and consumer behavior studies. However, no studies to date have investigated the effect of the regulatory fit/non-fit between individual's regulatory focus and purchasing strategy on the level of visual attention to nutrition labels. In this research, this issue is investigated for the first time using the eye tracking technique.
Methodology: A laboratory experiment is designed and conducted. The experiment uses a 2 × 2 factorial design with two independent variables, including regulatory focus (2 levels: promotion or prevention) and purchasing strategy (2 levels: trying to buy healthy food products or avoiding to buy unhealthy food products). In total, 67 individuals participated in the study. At first, they read and signed their consent forms. After that, they were randomly assigned to one of the four experimental conditions, including two fit and two non-fit conditions. Then, participants’ regulatory focus and purchasing strategies were manipulated by use of standard techniques in the related literature. After that, participants went through an online shopping experience in which they had to select products based on their assigned purchasing strategies related to level of product healthiness (promotion versus prevention purchasing strategy). During the online shopping, their eye movements were tracked using a screen-based eye-tracking device. Finally, participants answered a set of demographic questions. Data was collected in the Business Research Laboratory at the Faculty of Management, the University of Tehran and was analyzed by use of Univariate Analysis of Variance (ANOVA) in SPSS software. Visual attention was evaluated by five measures (time to first fixation, fixation duration, fixation count, visit duration, and visit count).
Findings: In the regulatory fit conditions, all the measures of visual attention were significant and indicated that more attention was paid to nutrition labels. These results indicate that individuals in the regulatory fit conditions pay more visual attention to nutrition labels.
Conclusion: According to the results of this study, creating a fit between regulatory focus and purchasing strategy can increase visual attention to nutrition labels which in turn, can lead to healthier purchasing decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eye tracker
  • Nutrition label
  • Regulatory fit
  • Visual attention