ارائه الگوی بازاریابی پایدار با رویکرد ارزش ویژه مشتری در راستای بهبود عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت شوینده

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بدون سمت

2 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، ایران

10.22059/jibm.2021.330820.4202

چکیده

هدف:پایداری مفهومی کلیدی است که پیش روی بسیاری از کسب‌وکارها قرار دارد و باعث می شود تا اندیشمندان و پژوهشگران بازاریابی به بررسی و مطالعه آن اشتیاق نشان دهند.بر این اساس هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی بازاریابی پایدار با رویکرد ارزش ویژه مشتری در راستای بهبود عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت شوینده می باشد.
روش:این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام گردیده است.در بخش کیفی از مصاحبه با 20 نفر از خبرگان و با پیروی از تئوری داده بنیاد استفاده شده است.دربخش کمی براساس نتایج بخش کیفی برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و سپس توسط روش معادلات ساختاری SEM مدلسازی گردید.نمونه آماری در بخش کمی،373 نفر از مدیران و کارمندان شرکت‌های فعال در شرکت‌های صنعت شوینده در استان های تهران و البرز می باشند.
یافته ها:مطابق با نتایج بخش کیفی،شاخص های پژوهش عبارتند از پدیده محوری شامل بازاریابی پایدار با رویکرد ارزش ویژه مشتری؛عوامل علّی شامل ابعاد زیست محیطی،اقتصادی و اجتماعی؛عوامل زمینه ای شامل اصول کنفوسیوس؛عوامل مداخله‌گر شامل تحریم و تورم؛راهبردها شامل حمایت مشتری و افزایش رفاه مشتری؛پیامدها شامل رضایت مشتری،وفاداری مشتری و بهبود عملکرد شرکت است.
نتیجه گیری:نتایج نهائی نشان داد که ابعاد زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی بر راهبردها یعنی حمایت مشتری و افزایش رفاه مشتری به میزان 0/26،اخلاق و تعهد و اصل خیرخواهی و خرد و عدالت و اعتماد بر راهبردها به میزان 0/38،تحریم و تورم بر راهبردها به میزان 0/94 و راهبردها بر رضایت مشتری و وفاداری و بهبود عملکرد شرکت به میزان 0/37 مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide a sustainable marketing model with a customer equity proposition approach to improve the performance of companies operating in the detergent industry

نویسندگان [English]

  • shahrad padidar 1
  • Mohammad Haghighi 2
  • Tahmoures Hasan gholipour 3
1 none
2 Department Faculty University (Tehran) ,Tehran , Iran
3 Department Faculty University (Tehran) ,Tehran , Iran
چکیده [English]

Objective: Sustainability is a key issue facing many businesses and allows marketing professionals and researchers to explore new and relevant goals. Accordingly, the purpose of this study is to provide a model for sustainable marketing with a customer equity approach in order to improve the performance of companies operating in the detergent industry.

Methodology: This research was conducted in two parts: qualitative and quantitative. In the qualitative part, interviews with 20 managers, presidents and university professors were used as experts and grounded theory method. In a small part of the results of the qualitative part, a questionnaire was designed and then modeled by the method of structural equations. The statistical sample in the quantitative section is 373 managers and employees of companies active in detergent industry companies in Tehran and Alborz provinces.

Findings: According to the results of the qualitative section, the indicators of the research are the central phenomenon including sustainable marketing with a customer equity approach; Causal factors include environmental dimension, economic dimension and social dimension; Underlying factors include the principles of Confucius; Interfering factors include sanctions and inflation; Strategies include customer support and increasing customer well-being; Consequences include customer satisfaction, customer loyalty and company performance improving .

Conclusion: The final results showed that environmental, economic and social dimensions on strategies, ie customer support and increasing customer welfare by 0.26, ethics and commitment and the principle of benevolence, wisdom, justice and trust in strategies by 0.38, sanctions and inflation. Strategies are effective at 0.94 and strategies are effective on customer satisfaction and loyalty and improve company performance by 0.37. Therefore, it can be concluded that in order to create sustainable marketing with a customer equity approach, it is necessary to produce green products in the detergent industry that can be recycled and thus gain the trust of customers. This requires corporate social responsibility, which exists in environmental, economic and social dimensions. The company's social responsibility also increases customer confidence in the company and attracts more customers by producing green and sustainable products. Because customer satisfaction and well-being are critical to customer loyalty and improving company performance, detergent companies need to implement sustainable marketing with a customer-centric approach to increase customer confidence in the company. Also, since sustainability marketing can mean building and maintaining sustainable relationships with customers, the social environment and the natural environment, organizations, especially detergent companies, are encouraged to build loyal relationships with the customer and to attract In their view, the state of environmental sustainability should also be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Company Performance
  • Detergent Industry
  • Customer Equity
  • Sustainable Marketing