توسعه مدل بیمه دیجیتال با رویکرد داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، گرایش سیاستگذاری بازرگانی، پردیس البرز، دانشگاه تهران

2 دانشیار،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

10.22059/jibm.2022.336731.4284

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، توسعه مدل مفهومی بیمه دیجیتال است.
روش: این تحقیق از نوع اکتشافی، توصیفی است و با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است. ابزار گردآوری داده، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 11 نفر از خبرگان صنعت بیمه است که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. کدگذاری براساس شاکله اشتراوس و کوربین به‌صورت کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. کدها و مؤلفه‌های بیمه دیجیتال (320 کد باز، 15 مقوله فرعی و 11 مقوله اصلی) از مصاحبه‌ها احصاء و در قالب مدل مفهومی داده بنیاد تدوین گردید.
یافته‌ها: مقوله محوری بیمه دیجیتال، شرایط علی (تغییر نسل‌ها، بین‌المللی شدن صنعت بیمه، تنوع خدمات بیمه)، شرایط محیطی (بستر تکنولوژیک، بستر سازمانی، بستر فرهنگی)، شرایط مداخله‌گر (الزامات قانونی و ویژگی‌های صنعت بیمه) شناسایی شدند. همچنین راهبردهایی با رویکرد استراتژیک، سیستماتیک، تحول‌آفرین و توسعه فرهنگ و تفکر دیجیتال محور ارائه شد. درنهایت مدل بیمه دیجیتال پیامدهایی برای ارزش‌های پیشنهادی مدل کسب‌وکار، منافع درون‌سازمانی و بازتاب‌های محیطی خواهد داشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پیشنهاد می‌شود به تکنولوژی‌های نوین سخت‌افزاری برای کمک به توسعه و تحول دیجیتال در صنعت بیمه به‌ویژه در بخش‌هایی که موانع جدی در زمینه موضوع اصالت ریسک را به وجود می‌آورند، توجه شود. همچنین نقش توسعه فرهنگ دیجیتال در جامعه، سازمان‌های مرتبط و هم‌چنین نهادهای قانونی و نظارتی برای کمک به توسعه و تحول دیجیتال در صنعت بیمه بسیار حائز اهمیت است و در نهایت باید وضع و اصلاح قوانین موجود و دستورالعمل‌هایی که عملا مانعی بر سر راه هستند، در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a model of digital insurance: a grounded theory approach

نویسندگان [English]

  • mohammad adabi 1
  • nastaran Hajiheidari 2
  • Seyed Hamed Vares 3
1 Ph.D. Student in business policy making, Faculty of Management University of Tehran, Iran
2 Associate Prof. in MBA, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 professor assintant managment faculty tehran university
چکیده [English]

Objective
The main purpose of this research is to design a conceptual model of digital insurance.

Methodology
This research is of exploratory, descriptive type and has been done with a qualitative approach based on grounded theory. Data collection tool is a semi-structured interview with 11 insurance industry experts who were selected by purposive sampling. Coding based on Strauss and Corbin's structure was done as open, axial and selective coding.

Results
Codes and components of digital insurance (320 open codes, 15 sub-categories and 11 main categories) were counted from the interviews and compiled in the form of a conceptual data model of the foundation. The central categories is digital insurance, causal conditions (generational change, internationalization of the insurance industry, diversity of insurance services), Context conditions (technological context, organizational context, and cultural context), and intervening conditions (legal requirements and characteristics of the insurance industry). Strategies with a strategic, systematic, transformative approach and the development of digital culture and thinking were also adopted. Finally, the digital insurance model will have implications for the proposed values of the business model, intra-organizational benefits, and environmental reflections.

Conclusion
Digital transformation is defined as the transformation of a company to offer new or developed products to customers. One of the empowering factors in presenting new proposals is the use of information technology. The insurance industry is one of the most important service industries in Iran, which in recent years, has provided many of its services online. Also, due to the presence of startups in the field of insurance services, we are witnessing the emergence of digital insurance features in this industry. Bounds value proposition. In other words, if the digitization of organizations does not lead to two outputs of value proposition and internal benefits, we have simply achieved a change in hardware and software, and there has been no digital transformation. In the digital transformation model, an important point that is sometimes overlooked is the transformational frequencies that will be emitted from the environment around the industry. In digital transformation, the necessary actions, planning and predictions must be made to deal with these reflections. According to the results, it is suggested to pay attention to new hardware technologies to help the development and digital transformation in the insurance industry, especially in the sectors that create serious barriers to the issue of risk authenticity. Also, the development of digital culture in the society, related organizations as well as legal and regulatory institutions is necessary to help the digital development and transformation in the insurance industry, and protection laws and amendments to laws and regulations that hinder digital transformation should be on the agenda. Finally, it is reminded that today the development and influence of the Internet in all societies has reached a very high level and we are witnessing the same situation in Iran. Digital transformation can affect companies, business models, communications and products, and improve corporate performance and growth. The process of digitalization is closely related to the use of information and communication technology in the insurance sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Insurance
  • Digital Transformation
  • Insurance Digitalization
  • Insurance Industry