بررسی تأثیر ویژگی‌های واقعیت افزوده در شکل‌گیری الهام روان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22059/jibm.2023.359420.4584

چکیده

چکیده:

هدف:

واقعیت افزوده در طول سال‌های گذشته، هم از سوی مدیران و هم از سوی پژوهشگران، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. هرچه جلوتر می‌رویم انتظار داریم که اکوسیستم واقعیت افزوده به‌سرعت به توسعه خود ادامه دهد و بازیگرانی مانند آژانس‌های تبلیغاتی، نرم‌افزارها، توسعه‌دهندگان و شبکه‌های تبلیغاتی نقش خود را در زنجیره ارزش واقعیت افزوده ایفا کنند. اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده ویژگی‌های شخصی‌سازی‌شده زیادی را در اختیار افراد قرار می‌دهند که به نوبه خود حس الهام‌بخشی و منحصربه‌فرد بودن را منتقل می‌کنند. واقعیت افزوده توانایی تحقق فرآیندها و فعالیت هایی را دارد که می تواند تجربه خرید لذت بخشی را برای مصرف کنندگان به ارمغان آورد. در همین رابطه نیز از الهام روان‌شناختی بکار گرفته شده است که موجب انگیزه‌ای می‌شود که ما فرای محدودیت‌های واقعی و خیالی‌مان برویم. با این حال، درک محدودی از اینکه چگونه و چرا تعاملات مشتری با یک برنامه واقعیت افزوده می‌تواند منجر به درک مثبت از مزایای مشتری و نتایج رفتاری مانند الهام روانشناختی شود، وجود دارد؛ ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر شناسایی تأثیر ویژگی‌های واقعیت افزوده در شکل‌گیری الهام روان‌شناختی است.

روش:

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری ما افرادی هستند که حداقل یک‌بار از فناوری واقعیت افزوده استفاده کرده‌اند. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کلاین شامل 240 نفر است. ابزار پژوهش حاضر پرسش‌نامه است که روایی آن به‌صورت صوری مورد تأیید خبرگان این حوزه قرار گرفته است. همچنین پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (92/0) مورد تأیید واقع شده است.

یافته ها:

برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون معادلات ساختاری استفاده شده است. نرم‌افزار مورداستفاده برای پژوهش نیز به دلیل غیرنرمال بودن داده‌ها SMARTPLS3 است. برازش کل مدل مورد تایید قرار گرفت و هفت فرضیه از ده فرضیه پژوهش تایید شدند.

نتایج:

ه‌طورکلی نتایج نشان می‌دهد که در بین متغیرهای مستقل پژوهش تعامل با برنامه واقعیت افزوده و سهولت استفاده از برنامه واقعیت افزوده بیشترین تاثیر را بر مزایای سودمند دارند و مزایای لذت‌‌جویانه بیشترین تأثیر را از متغیر تازگی تجربه استفاده از برنامه واقعیت افزوده می‌پذیرد. همچنین تنها مزایای سودمندانه تأثیر مثبت و معناداری بر الهام روان‌شناختی گذاشته است. با توجه به یافته های پژوهش، به مدیران، بازاریابان، سازمان ها، برندها و متخصصان علاقه مند به حوزه فناوری واقعیت افزوده پیشنهاد می شود تا با ایجاد و توسعه رابط های کاربری جذاب، به دور از هرگونه پیچیدگی ، برنامه ها را بهینه سازی و سرعت آنها را افزایش دهند. بهبود کیفیت محتوا در افزایش الهام روانشناختی مصرف کننده موثر است. همچنین تقویت حالات شناختی و عاطفی مصرف کنندگان با کمک الهامات روانشناختی مانند ایجاد وظایف و ماموریت های جذاب در برنامه های واقعیت افزوده به گونه ای که کاربران را وادار به تکمیل آنها کند، پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of augmented reality features on the formation of psychological inspiration

نویسندگان [English]

  • Soheila Khoddami 1
  • Bahareh Osanlou 2
  • Mojtaba Yousefi 3
1 Associate professor . Kharazmi University
2 2. Assistant Prof.,Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 MSc., Faculty of Management, Khatazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract:

Objective:

Over the past years, augmented reality has attracted more attention from both managers and researchers. Going forward, we expect the augmented reality ecosystem to continue to develop rapidly, with players such as advertising agencies, software, developers, and ad networks playing their roles in the augmented reality value chain. Today, businesses are constantly looking for ways to change the way they operate. Augmented reality technology is changing the way people interact with the physical environment around them. Creating an immersive user experience opens up many opportunities for businesses regardless of industry. Augmented reality apps give people a lot of personalized features, which in turn convey a sense of inspiration and uniqueness. Augmented reality has the ability to materialize processes and activities that can bring enjoyable shopping experiences to consumers. In this regard, psychological inspiration has been used in the current research, which motivates us to go beyond our real and imaginary limitations. However, there is a limited understanding of how and why customer interactions with an augmented reality application can lead to positive perceptions of customer benefits and inspired behavioral outcomes. Therefore, the aim of the current research is to identify the effect of augmented reality features in the formation of psychological inspiration from the marketing aspect.

Methodology:

The statistical population of the present study is divided into online and face-to-face parts. Both groups were given the questionnaire of the present study. All these people have used one of Houzz, Wanna Kicks, Instagram, and Amazon Shopping apps that have augmented reality features for 5 minutes before filling out the questionnaire. The number of indicators in the questionnaire of this research is 37 and the sample size includes 240 people using Klein's formula. The tool of the current research is a questionnaire whose validity has been formally confirmed by experts in this field. Reliability has also been confirmed using Cronbach's alpha test (0.92).

Findings:

Data analysis in this research will be done in two descriptive and inferential ways. SPSS software was used to analyze descriptive data. A structural equation test was also used to analyze inferential data. The software used for this section is SMARTPLS3 due to the non-normality of the data. In general, the results of these relationships indicate that among the independent variables of the research, the interaction with the augmented reality program and the ease of use of the augmented reality program has the greatest effect on the intermediary variable of utilitarian benefits, and the hedonic benefits have the greatest effect on the novelty variable of the experience of using the augmented reality program. Also, only utilitarian benefits have a positive and significant effect on psychological inspiration.

Conclusion:

according to the findings of the research, managers, marketers, organizations, brands, and professionals interested in the field of augmented reality technology are suggested to create and develop attractive user interfaces, away from any complexity, and optimize and increase the speed of programs by realistically increasing the content quality that can increase consumer inspiration. Also suggested strengthening the cognitive and emotional states of consumers with the help of psychological inspiration, such as creating attractive tasks and missions in augmented reality programs in such a way as to compel users to complete them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AR app ease of use
  • Augmented quality
  • Augmented Reality Interactivity
  • Augmented reality marketing
  • Psychological inspiration