تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع تدوین استراتژی مطالعه موردی : شرکت سهند خودرو تبریز

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

شرکت‌های قطعه سازی با توجه به شرایط محیطی و قابلیت‌های کنونی و آینده خود باید استراتژی مناسبی را انتخاب نمایند تا به بقا و رشد این شرکت‌ها در عرصه پر رقابت صنعت قطعه سازی کمک کند. شرکت سهند خودرو به عنوان یک شرکت کوچک سازنده قطعات خودرو، در شهرک صنعتی شهید رجایی تبریز واقع شده است. برای تدوین استراتژی این شرکت از چارچوب جامع تدوین استراتژی استفاده شده است. در مرحله شروع، بیانیه ماموریت شرکت سهند خودرو تعیین گردیده و سپس در مرحله ورودی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) آورده شده است. با توجه به اطلاعات بدست آمده در مراحل قبل در مرحله تطبیق و مقایسه، ماتریس سوات(SWOT) و ماتریس داخلی و خارجی (IE) را تشکیل داده ایم. در مرحله تصمیم گیری با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM)گزینه‌های مختلف استراتژی شناسایی شده در مرحله تطبیق و مقایسه، مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفته، و بهترین استراتژی برای شرکت سهند خودروکه عبارت است از: ائتلاف استراتژیک با شرکت‌های رقیب جهت دستیابی به مزایای رقابتی، انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The formulation of Strategy using the Method of Comprehensive Framework for Strategy Formulation Case study: Tabriz sahand khodro company

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Amini
  • Samad Khabbaz Bavil
چکیده [English]

Considering current situation and approaching one, Car-component manufacturers should choose an appropriate strategy so that this strategy can help them survive in competitive market of manufacturing. Sahand khodro company as a small car-component manufacturer, is located in industrial town of Shahid Rajaie in Tabriz. Comprehensive framework for strategy formulation is used to formulate Sahand khodro company's strategy. In initiating stage, Sahand khodro company's mission statement is determined and then at input stage, EFE matrix and IFE matrix are inserted. We have formulated SWOT matrix and IE matrix at matching stage based on acquired information through previous stages. At dicision-making stage various choices of strategies, that had been identified at matching stage, were evaluated using Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) by empirical methods and out of any subjectivity in opinion. The best strategy was chosen for the company that is: strategic coalition with competitors in order to achieve competitive advantages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comprehensive framework for strategy formulation
  • Mission statement
  • Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)
  • Strength-Weakness-Opportunity and Threat (SWOT) matrix