دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، 1388 (تابستان) 
الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی: لوازم خانگی ایران

غلامحسین نیکوکار؛ علی دیواندری؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ محمدرحیم اسفیدانی