تاثیر بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان: مقایسه بانک‌ دولتی و خصوصی

نویسندگان

چکیده

شدت رقابت در بازارها و درک اهمیت حفظ مشتریان برای سازمان‌ها موجب شده آنها بتدریج به سمت ایجاد و حفظ روابط بلند مدت با مشتریان گام بردارند و طبق نظر محققان، بازاریابی رابطه مند مناسب ترین گزینه برای تحقق این امر می‌باشد. در این مقاله تاثیر بنیان‌های بازاریابی رابطه مند شامل تعهد، اعتماد، ارتباطات و مدیریت تعارض را بر وفاداری مشتریان، اهمیت این متغیرها از دید مشتریان و میزان توفیق بانک در زمینه ایجاد هر یک از این متغیرها، مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله حاضر یک مطالعه توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق312 نفر از مشتریان یک بانک دولتی و یک بانک خصوصی در شهرستان اصفهان می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها پرشسنامه بوده و داده‌ها با روش رگرسیون چندگانه مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در بانک دولتی چهار بنیان بازاریابی رابطه مند تاثیر مثبت و معنا داری بر وفاداری مشتریان داشته است. در بانک خصوصی نیز به غیر از متغیر ارتباطات بقیه متغیرها تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Contribution of Relationship Marketing Underpinning to Customer Loyalty: A Comparison of a Private with a Government Owned Bank

نویسندگان [English]

  • Bahram Ranjbarian
  • Mojtaba Barari
چکیده [English]

Competition intensity in market place and perceived importance of customer retention for organizations has inclined them to develop and maintain enduring relation with customers. According to marketing scholars, relationship marketing is the best strategy for doing so. In this article the contribution of relationship marketing underpinnings namely, commitment, trust, communication, and conflict handling to customer loyalty and their importance from customer viewpoint and success of bank in developing such relation have been studied. This is a descriptive survey study, which its research population was made up of 312 customers of different branches of a private and a government owned bank. The data gathering instrument was a self administered questionnaire. Data were analyzed by a multiple regression model. The results indicate that in the government bank, the four underpinning of relationship marketing have significant relation with customer loyalty but in the private bank there was no significant relation between customer loyalty and banks communication

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commitment
  • Communication
  • Conflict handling
  • Loyalty
  • Relationship marketing
  • trust