دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، 1387 (زمستان) 
3. بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران

علی دیواندری؛ غلامحسین نیکوکار؛ محمد نهاوندیان؛ هاشم آقازاده


6. پست مدرنیسم و بازاریابی مصرف کننده در هزاره جدید

علی اکبر فرهنگی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ امیر خانلری