دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، 1387 (زمستان) 
بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران

علی دیواندری؛ غلامحسین نیکوکار؛ محمد نهاوندیان؛ هاشم آقازاده