طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان‌های ایرانی

نویسندگان

چکیده

هدف از نگارش مقاله حاضر تعیین عناصر تفکر استراتژیک در سازمان‌های ایرانی و همچنین شناسایی روابط و تعاملات موجود میان عناصر مذکور است. شناسایی عناصر تفکر استراتژیک و تعیین روابط متقابل و تعاملات آنها از طریق بررسی ادبیات موضوع و نظرات خبرگان انجام شده است. نتایج با بهره‌گیری از متدولوژی مدل‌سازی ساختاری تفسیری (Interpretive Structural Modeling) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در قالب یک مدل ارائه شده است. در این مدل عناصر تفکر استراتژیک، در چهار سطح و بر اساس میزان وابستگی و همچنین قدرت پیش برندگی آنها در ارتباط با سایر عوامل، دسته‌بندی شده‌اند. عناصری که در سطح بالاتر قرار دارند دارای ماهیت پیرو بوده و عناصری که در سطوح پایین‌تر قرار دارند دارای قدرت پیش برندگی بیشتر هستند. مدل ارائه شده مبنایی جهت ارزیابی ظرفیت تفکر استراتژیک در سازمان‌های ایرانی فراهم نموده و همچنین از طریق سطح بندی عواملی می تواند در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در خصوص اولویت بندی اقدامات بهبود و آموزش‌های سازمانی می تواند بسیار راه‌گشا بوده و منجر به اثربخشی بیشتر سرمایه گذاری‌های ملموس و غیر ملموس سازمان‌ها گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elements of strategic thinking in Iranian organizations

چکیده [English]

The purpose of this article is to determine elements of strategic thinking in the context of Iranian organizations and to find out the interactions and relationships among determined elements. A literature review and also in-depth interviews with experts are conducted to identify strategic thinking elements. Interpretive Structural Modeling methodology is used for analyzing and determining the relationship between elements based on literature review and expert’s opinion.
The model resulted from this research, can be used for assessing the strategic thinking capacity in organizations and developing appropriate training and educational programs aiming at improving strategic thinking ability among managers and enhancing group and organizational factors affecting strategic thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elements of strategic thinking
  • Interpretive structural modeling
  • Iran