موانع اجرای استراتژی‌های بازاریابی: ارائه‌ی یک طبقه‌بندی و رتبه‌بندی آن برای شرکت ایران خودرو

نویسندگان

چکیده

یک شرکت یا سازمان، جهت تحقق اهداف کلان و اهداف بازاریابی خود نیاز به برنامه‌ریزی بازاریابی دارد که یکی از ستاده‌های مهم این فرآیند، تدوین استراتژی‌های بازاریابی است. اجرای درست استراتژی‌های بازاریابی، بخش نهایی و ضامن موفقیت شرکت در امر بازاریابی است. نتایج پژوهش‌های مختلف در زمینه مدیریت استراتژیک نشان می‌دهد شرکت‌هایی که از رویکرد استراتژی جهت رسیدن به یک مزیت رقابتی پایدار استفاده می‌کنند، اغلب در مرحله اجرای استراتژی در سطوح مختلف سازمانی با مشکل مواجه می‌شوند. هدف اصلی در این مقاله، ارائه‌ی یک طبقه‌بندی از موانعی است که در راستای اجرای موثر استراتژی‌های بازاریابی وجود دارد و رتبه‌بندی آن برای نمونه‌ی موردی شرکت ایران خودرو. ابتدا یک طبقه‌بندی از موانع برگرفته از ادبیات بین‌المللی برای این شرکت براساس نظرات خبرگان این شرکت بومی می‌شود و سپس با استفاده از آزمون‌های آماری تی تک‌نمونه‌ای و فریدمن طبقه‌بندی و رتبه‌بندی بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که در میان طبقه‌بندی هشت‌گانه، طبقه موانع مدیریتی دارای بالاترین اهمیت است. پس از آن، طبقه موانع ساختاری در رتبه دوم و طبقات موانع فرهنگی، ادراکی، استراتژیکی، عملیاتی، نیروی انسانی و منابع به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. یعنی در شرکت ایران خودرو، کمبود منابع یک مانع جهت اجرای استراتژی بازاریابی نبوده و از این نظر شرکت کمبود خاصی ندارد، بلکه سایر طبقات موانع اصلی را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers to Marketing Strategies Implementation: a Classification and Prioritization for Iran Khodro Company

چکیده [English]

Any company or organization, whether large or small, needs marketing plan for the achievement of its marketing and corporate objectives, an output of which is marketing strategies. The correct implementation of marketing strategies is the final stage of the planning process and an assurance of its marketing success. Findings of marketing researches reveal that companies applying marketing strategies to achieve sustainable competitive advantage often encounter implementation problems at various levels of organizational hierarchy.
The main purpose of this paper is to classify various barriers impeding effective implementation of marketing strategies and further to prioritize them for the case of Iran Khodro Company. First, a list of barriers is presented, based on the international literature which is then customized based on the opinions of the experts in the company, utilizing one sample t- tests and Friedman test. Findings show that managerial barriers rank highest among the eight categories. Structural, cultural, perceptual, strategic, operational, human power and resource barriers rank second to eight, respectively. This means that in Iran Khodro Company the shortage of resources is not a serious barrier to marketing strategies, but rather the other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classification
  • implementation barriers
  • marketing strategy
  • Prioritization