شناخت نحوه تاثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر جنبه‌های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی

نویسندگان

چکیده

عدالت سازمانی، به احساس و ادراک کارکنان از میزان انصاف و برابری در رفتارها و روابط کاری اشاره دارد.. پژوهش‌های گوناگون نشانگر آن است که افزایش احساس عدالت بر جنبه‌های متفاوت رفتار سازمانی تاثیرگذار است. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد بررسی چگونگی ارتباط میان عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان است، و در این بین تلاش دارد تا نحوه اثرگذاری ابعاد عدالت سازمانی را (عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای، و عدالت مراوده‌‌ای) بر جنبه‌های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی کارکنان (رضایت از سازمان (تعهد سازمانی)، رضایت کلی شغل، رضایت از کار، رضایت از سرپرستان، رضایت از همکاران، رضایت از حقوق و دستمزد، و رضایت از ترفیع)، آزمون نماید. جامعه آماری پژوهش 700 نفر از کارکنان شرکت داده پردازی ایران، واقع در تهران بوده‌اند. تحلیل داده‌ها (235 پرسش نامه) با استفاده از آزمون همبستگی، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان داده است، تاثیر ابعاد گوناگون عدالت سازمانی بر جنبه‌های متفاوت رضایت شغلی و سازمانی، متفاوت و با درجات گوناگون بوده است. در عین حال همواره هر نوع احساس عدالت بر تعهد سازمانی، رضایت کلی شغلی، و رضایت از سرپرستان تاثیر معنادار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How Different Dimensions of Organizational Justice Affect the Different Dimensions of Job and Organizational Satisfaction

چکیده [English]

Organizational justice is a term used to describe the employee's perceptions about fairness in organizational behavior and communications. The researches show the Organizational justice has so affect on different aspect of behavior. So, this research explores the differential effects of organizational justice (distributive justice, procedural justice and interactional justice) on job and organizational satisfaction, Based on data collected from 235 employees of Iran data processing company.
The results clarify that the effects of different organizational justice dimensions on job satisfaction dimensions are not similar. at the same time, all of the organization justice dimensions have had significant effect on commitment, total job satisfaction and satisfaction of managers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job satisfaction
  • Organizational Justice