شناسایی عوامل تعیین‌کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذائی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه، در راستای کمک به توسعه صادرات وبازاریابی صادراتی درقلمرو صنعت مواد غذایی،تعداد ده عامل شامل اندازه شرکت، تجربه صادراتی، محرک‌های صادراتی، مشکلات صادراتی، مزیت‌های رقابتی، تعهد صادراتی، استراتژی انطباق محصول، استراتژی انطباق قیمت، کانال‌های صادرات مستقیم و هزینه‌های تبلیغات خارجی مورد بررسی قرارگرفته اند. برای گردآوری اطلاعات مربوط به این عوامل، پرسشنامه محقق ساخته بین شرکت‌های تولیدکننده صادراتی مواد غذایی در استان تهران توزیع وسپس بااستفاده از فن آماری مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل گردید. فرضیه‌های پژوهش حاکی از تأیید روابط معنی دار میان عوامل ده‌گانه و عملکرد صادراتی این شرکت‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the Determining Factors of the Export Performance in the Food Industries

چکیده [English]

In this study, which is in the course of help to the development of the export and the export marketing in the realm of the food industries, ten factors including the firms size, the export experience, the export stimuli, the export problems, the competitive advantages, the export commitment, the adaptation product strategy, the adaptation pricing strategy, direct export channel and overseas advertising expenditures were examined. In order to collect the information related to these factors, the questionnaire, made by the researcher, was distributed among the export productive companies of the food stuffs in Tehran province and then it is analyzed using the statistical technique of the modeling of the structural equations. The research hypotheses indicate that there is a significant relation between the ten factors and the export performance of these companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Advantages
  • Direct Export Channel
  • export commitment
  • Export Experience
  • Export Stimuli