ارزیابی میزان جذابیت و قابلیت استفاده وب سایت(تارنما)شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از دیدگاه مشتریان داخلی در فضای بازار صنعتی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش قابلیت استفاده و جذابیت وب سایت شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران را از نظر مشتریان داخلی آن در فضای بازار صنعتی (B2B) مورد ارزیابی قرار می‌دهد. طرح مفهومی این پژوهش دربرگیرنده سه سطح جذابیت، مرورگری وسطح معاملاتی می‌باشد که با استفاده از ابزار پرسشنامه در یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی در بین نمونه آماری شامل 139 شرکت خریدار مواد شیمیایی و پلیمری تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی ایران از شرکت بازرگانی پتروشیمی مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که جذابیت از مطلوبیت کمتری نسبت به قابلیت استفاده از دیدگاه مشتریان برخوردار است. مقایسه دو سطح مرتبط با قابلیت استفاده درآزمون فریدمن نشان می‌دهد که کاوش و مرورگری از سطح مطلوبیت کمتری نسبت به سطح معاملاتی برخوردار است وارزیابی کلی از وب سایت در سطح مطلوب قرار دارد. رتبه‌بندی مفاهیم اصلی در سه سطح ارزیابی شده به ترتیب شامل خوانایی، ساختار، اعتماد، فن چاپ، صفحه‌آرایی، رنگ، مرورگری، یادگیری، محتوا، تعامل و انسجام و سبک راهنمای شرکت بازرگانی پتروشیمی در بهبود و توسعه کیفیت وب سایت آن در دستیابی به یک وب سایت فراگیر در برگیرنده مشتریان خارجی، تأمین‌کنندگان و سایر ذی نفعان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Domestic Customer's Attitude for Website Usability and Attractiveness in Iran Petrochemical Commercial Company (IPCC)in B2B Market Space

چکیده [English]

This study assessed domestic customers' attitude for website usability and attractiveness in Iran Petrochemical Commercial Company (IPCC) in business to business (B2B) market space . A three-phase conceptual scheme for website evaluation is examined based on constructs such as attractiveness, navigation and transaction. A website with aesthetics appeal can help initial attraction, communicate brands, essential values and create identity and image for the company. Usability is redefined at two levels of navigation and transaction.
The Questionnaire findings on a sample of 139 purchasing companies in the field of polymer and chemical materials show that aesthetics design factor have less desirability in contrast with usability variables. A comparison between 2 stages of usability have more importance on transactional phase than navigational tools .
A Friedman ranking indicate the variables in order of importance are readability, structure, trust, typography, layout , color, navigation, learnability, content , transaction, consistency , and style. The results would guide IPCC for its website development on later stages to achieve an integrated website to serve its foreign customers, suppliers and other stakeholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attractiveness
  • e Marketing
  • Usability
  • website