بررسی موانع نظریه‌پردازی در قلمرو علوم اجتماعی

نویسندگان

دانشکده مدیریت

چکیده

علوم اجتماعی با موضوعاتی چون رفتار انسانها، گروه‌ها و جوامع، و به طور کلی سیستم‌‌های انسانی و اجتماعی سرو کار دارند؛ موضوعاتی که بسیار پویا و متغیر بوده، ودر شبکه‌ای از تعاملات پیچیده شکل می گیرند.این مقاله ضمن تامل بر این مهم، در صدد پاسخ به این سوال است که چرا با وجود تلاش‌های گسترده دانشگاه‌ها برای آموزش روش‌های نظریه‌پردازی و جدیت به حل مساله، سیر نظریه‌پردازی، به ویژه در حوزه علوم اجتماعی، با نوعی بن بست مواجه شده است. بدین منظور، دیدگاه‌های اساتید سه گروه مدیریت،روانشناسی و علوم سیاسی مورد بررسی قرار گرفت و یافته‌های پژوهش حاکی از وجود موانع ساختاری، کارکردی،انگیزشی،و فرهنگی جوامع علمی در فرایند نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی دارند. همچنین ادعای اصلی پژوهش آن است که علی رغم اهمیت توجه به موانع ساختاری، کارکردی و فرهنگی، عدم توجه به فراگرد طبیعی نظریه‌پردازی در تاکید بر شناسایی مسئله و تمرکز بر حل آن، یکی از دلایل اصلی رکود سیر نظریه‌پردازی در قلمرو علوم انسانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Theory-building Barriers in Social Sciences Area

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Pour Ezzat
  • Parisa Rezaeei
  • Hamid Reza Yazdani
چکیده [English]

Social Sciences with such topics as human behavior, groups and communities, and in general deal with human and social systems. These subjects are very dynamic and variable, and form in complex interactions network. According to this point, the aim of this article is to answer the question that despite the fact that there are universities wide efforts for training theory building method and problem solving" why has the way of theory building particularly in the field of social sciences been blocked?" For this purpose, three groups of professors' views, Management, Psychology and Political Science were evaluated and findings indicate that there are structural, functional, motivational, and cultural communities barriers in the process of theory building in the social sciences. This article also shows that lack of attention to the theory building natural processing with emphasis on identifying and focusing on solving the problem, despite the importance of structural barriers and cultural functions, is one of the main reasons of theory building recession in the area of Social Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge development barriers.
  • Knowledge production management
  • methodology
  • research motivation
  • Theory and problem solving