بررسی تطابق خدمات بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران1 با انتظارات صادرکنندگان

نویسندگان

دانشکده مدیریت

چکیده

امروزه رویکرد توسعه صادرات به عنوان یک اصل پذیرفته شده در عرصه تجارت خارجی کشور ما شناخته شده و تسهیل تجارت در برنامه‌های توسعه و سیاستگذاری‌ها مورد توجه مسئولین قرار گرفته است. از آنجا که سیاستگذاری، حمایت و پشتیبانی، بسترسازی و ایجاد تسهیلات و زیرساخت‌های ضروری ماموریت‌های سازمان توسعه تجارت ایران معرفی شده است، در این تحقیق خدمات بازاریابی ارائه شده توسط سازمان مذکور در چند سال گذشته مورد بررسی قرارگرفته تا شناخت بهتری از انتظارات صادرکنندگان حاصل گردد. خدمات بازاریابی در این تحقیق در چهار دسته خدمات اطلاعاتی (اطلاعات تجاری)، خدمات آموزشی در زمینه بازاریابی و بازرگانی، خدمات تبلیغات تجاری و خدمات ترویجی مورد توجه قرار گرفت. فرضیه اول مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین وضعیت موجود و مورد انتظار صادرکنندگان از انواع خدمات بازاریابی ارائه و انواع خدمات بازاریابی نیز در چهار فرضیه فرعی ارائه گردید. پرسشنامه بر طبق نمونه‌گیری تصادفی ساده در اختیار شرکت‌های دارای صادرات در چندسال گذشته قرار گرفت. بر طبق نتایج تحلیل آماری همگی فرضیات با استفاده از آزمون T استیودنت تایید شدند. همچنین اولویت‌بندی خدمات بازاریابی جهت ارائه راهکارهای بهبود بر اساس میزان شکاف عبارتند از: خدمات اطلاعاتی، خدمات ترویجی، خدمات تبلیغات تجاری و خدمات آموزشی در زمینه بازاریابی و بازرگانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coincidence Survey of TPO1's Marketing Services with Exporter's Expectation

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Farhangi
  • Ali Lotfi
چکیده [English]

Nowadays Export development approach is introduced as an accepted principle in my country's external commerce and managers attend trade facility. Since Top's mission is make policy, support, make needful infrastructure and facilities creation for businessmen, Top's marketing services have been survey in my research until exporter's expectations is identified completely. Marketing services in my research in four categories have been attended that encompass information, training, publication and promotion. First hypothesis is existence of meaningful difference between existent status and expectational status about marketing services was offered. All of secondary hypothesis about kinds of marketing services was offered. Questionnaire with simple chancy sampling was distributed between exporters companies in past three years. All of hypothesis by T student test supported. Also kinds of marketing for improvement solution offer have been referenced that according to gap are information, promotion, publication and training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Services
  • Marketing services
  • Promotion service
  • Publication services
  • Training services