بررسی مقایسه‌ای مدل‌های شاخص رضایت مشتری و ارا ئه مدلی برای سنجش رضایت مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

نویسندگان

دانشکده مدیریت

چکیده

امروزه اندازه‌گیری و تعیین سطح رضایت مشتریان سازمان‌ها به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران آنها بدل گشته است. دراین مقاله، محققین ضمن معرفی مدل‌های موجود در زمینه شاخص رضایت مشتری، به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری مؤدیان مالیاتی می‌باشند. در این راستا با مطالعه ادبیات رضایت مشتری و نیز با استفاده از روش تحلیل محتوا قانون مالیات‌های مستقیم ایران و آیین نامه‌های اجرایی آن، قانون برنامه توسعه کشور، تصویب نامه طرح تکریم ارباب رجوع وسایر منابع موجود مورد بررسی قرارگرفت وتعداد 22 فاکتور مؤثر بر رضایت مؤدیان شناسایی و سپس بر این مبنا پرسش نامه‌ای طراحی و دراختیارمتخصصین قرارداده شد. پس ازتحلیل عاملی اکتشافی داده‌‌ها، ‌نتایج تحقیق نشان دادکه پنج دسته ازعوامل جهت سنجش رضایت مؤدیان مالیاتی دخیل می‌باشند که شامل کارکنان، انتظارات، ارتباطات، قانون و فرهنگ می‌باشد و مدل استخراج شده نیز توسط تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت، مدل بر مبنای پرسش نامه‌ای که دراختیار مؤدیان مالیاتی مستقر دراداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ قرارداده شد، مورد سنجش قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison Customer Satisfaction Indices and Finding a Model for Measurement Taxpayer Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Abbas Sedghi
  • Seyed Reza Seyed Javadin
  • Davoud Motallebi
  • Seyed Jaber Hosseini
  • Hamid Reza Yazdani
چکیده [English]

This study attempts to come up with a practical framework for evaluating the taxpayer satisfaction for taxation organization. In so doing, first, 22 essential factors in taxpayer satisfaction process; were found in the literature related to the Customer Satisfaction Indices, and then a questionnaire was constructed based on these factors. 140 experts in this field participated in the study and then the data was analyzed through the SPSS and LISREL software. The results, using factor analysis, revealed that five factors including Communication, Expectation, Rule, Culture and Human factors were important in assessing the level of the taxpayer satisfaction that is necessary for government to successful planning for tax income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Satisfaction
  • customer Satisfaction Index
  • Tax
  • Taxpayer